Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete

Hévíz Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés szerkezete

1. § A rendelet hatálya a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a Polgármesterre, a Hévízi Polgármesteri Hivatalra és a költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) A költségvetés címrendje:

a) Hévízi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: polgármesteri hivatal);

b) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (továbbiakban: GAMESZ);

c) Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda;

d) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény;

e) Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (továbbiakban: TASZII);

(2) A költségvetési szerveket a címrend szerint a rendelet mellékletét képező táblázatok a következőképpen jelölik:

a) I. Hévízi Polgármesteri Hivatal;

b) II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet;

c) III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda;

d) IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény;

e) V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) *  Hévíz Város Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési bevétele: 2 272 328 000 forint, ebből:

a) működési célú bevételek 2 134 191 000 forint,

b) felhalmozási célú bevételek 138 137 000 forint.

(2) *  Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevétele 2 849 915 000 forint.

(3) *  Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi bevétele összesen: 5 122 243 000 forint.

(4) Az önkormányzat és intézményei költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet B oszlopa tartalmazza.

(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési működési bevételeinek és kiadásainak alakulását az 2. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását az 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) *  Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési kiadása 4 945 988 000 forint, ebből:

a) működési célú kiadások 2 613 722 000 forint,

b) felhalmozási célú kiadások 2 332 266 000 forint.

(2) *  Az Önkormányzat tartaléka 82 171 000 forint, melyből 73 925 000 forint a működési tartalék és 8 246 000 forint a felhalmozási tartalék, melynek részleteit a 10. melléklet tartalmazza.

(3) *  Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási kiadások összege 176 255 000 forint.

(4) *  Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadása összesen: 5 122 243 000 forint.

(5) Az önkormányzat és intézményei költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet D oszlopa tartalmazza.

5. § (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:

a) *  személyi juttatások előirányzat összesen 926 417 000 forint,

b) *  munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 129 364 000 forint,

c) *  dologi kiadások előirányzat összesen 1 242 132 000 forint,

d) *  ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 16 309 000 forint,

e) *  egyéb működési célú kiadások előirányzat összesen 299 500 000 forint.

(2) *  A költségvetés egyensúlyát 2 831 100 346 forint költségvetési maradvány igénybevételével és 18 815 000 forint államháztartáson belüli megelőlegezéssel biztosítja. Ebből a működési jellegű feladatok 636 971 346 forint a felhalmozási jellegű feladatok 2 194 129 000 forint.

(3) *  Az előző évi költségvetési maradvány összege összesen: 2 831 100 346 forint, intézményenként:

a) Hévíz Város Önkormányzat maradványát 2 789 708 477 forint,

b) Hévízi Polgármesteri Hivatal maradványát 6 073 867 forint,

c) Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezetének maradványát 3 502 700 forint,

d) Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda maradványát 5 914 470 forint,

e) Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény maradványát 5 636 314 forint,

f) a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény maradványát 20 264 518 forint.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételek Önkormányzat szerinti megbontását a 12. melléklet és a költségvetési szervek szerinti megbontását a 16., 17., 18., 19., 20. mellékletek, a közhatalmi bevételek részletezését az 5. melléklet, működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és kívülről részletezését a 6. melléklet, az önkormányzatok működési állami támogatások bevételeinek részletezését az 4. melléklet tartalmazza.

(5) A működési és felhalmozási célú kiadások költségvetési szervek szerinti megbontását az Önkormányzat tekintetében a 12. melléklet - azon belül az egyéb ki ne emelt kiadásokat a 14. melléklet -, a költségvetési szervek tekintetében a 16., 17., 18., 19., 20. mellékletek tartalmazzák. Az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a 11. melléklet, az államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli működési pénzeszköz-átadás részletezését az 8. melléklet tartalmazza.

(6) A felhalmozási célú bevételek költségvetési szervek szerinti megbontását az 7. melléklet, a felhalmozási (beruházás, felújítás) kiadások költségvetési szerv szerinti megbontását az 9. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti megbontásban adminisztratív és kormányzati funkciók szerinti besorolással a 13. melléklet, az intézmények esetében pedig a 15. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat (12. melléklet) 2022. évi:

a) *  bevételi főösszege 4 737 717 000 forint,

b) *  kiadási főösszege 4 737 717 000 forint.

(2) A polgármesteri hivatal (16. melléklet) 2022. évi:

a) *  bevételi főösszege 340 422 000 forint,

b) *  kiadási főösszege 340 422 000 forint.

7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (17. melléklet) 2022. évi:

a) bevételi főösszege 450 157 000 forint;

b) kiadási főösszege 450 157 000 forint.

8. § A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (18. melléklet) 2022. évi:

a) bevételi főösszege 126 144 000 forint;

b) kiadási főösszege 126 144 000 forint.

9. § A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ , Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (19. melléklet) 2022. évi:

a) bevételi főösszege 60 178 000 forint.

b) kiadási főösszege 60 178 000 forint;

10. § A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (20. melléklet) 2022. évi:

a) *  bevételi főösszege 451 596 000 forint,

b) *  kiadási főösszege 451 596 000 forint.

3. Létszámkeret, cafetéria

11. § A költségvetési szervek létszámkerete 2022. január 1-jei időpontra 173 fő, melynek időbeli változását költségvetési szervenkénti megbontásban az 22. melléklet állapítja meg.

12. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdésében és a 225/L. §-ában foglaltak - alapján a cafetéria juttatás a Hévízi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, munkavállalói vonatkozásában 2022. évre bruttó 512 000 forint.

4. Kötelezettségvállalás, közvetett támogatás és adósságszolgálat

13. § (1) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalások 2022. évben esedékes összege az önkormányzatnál 504 346 000 forint. (24. melléklet).

(2) Az Önkormányzati rendeletek alapján biztosított közvetett támogatás 167 571 000 forint. (25. melléklet).

(3) Az önkormányzat által felvett hitelállomány 898 343 000 forint, melyet lejárat és eszközök alakulása szerinti bontásban a 23. melléklet mutat.

5. A költségvetési maradvány felett gyakorolt jogok, felhasználásának módja

14. § (1) A költségvetési szervek költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá, és dönt a szabad költségvetési maradvány felosztásáról.

(2) Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatok költségvetési maradvány elszámolása során az Egészségbiztosítási Alap kezelőjének intézkedése szerint kell eljárni.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

15. § (1) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester, a polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek vezetői hatásköreik szerint gondoskodnak.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kötelezettségeket - amennyiben a tervezett bevételek elmaradnak - csak a bevételek mértékéig lehet vállalni.

(4) Előirányzat felhasználási ütemtervet a 21. melléklet részletezi.

7. A költségvetési szervek gazdálkodása

16. § (1) A költségvetési szerv alapvetően a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a kormány 368/2011. (XII. 31.) rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, kiadási előirányzatai egymás között átcsoportosíthatóak. A költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben az a)-c) pontokban foglaltak szerint megemelheti:

a) Költségvetési szerv kiadási előirányzatait az aa) és ab) pontok szerint, a költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá a B813. Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon annak összegéig megemelheti:

aa) Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a költségvetési bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év költségvetési bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető;

ab) A költségvetési év során a költségvetési szerv átalakítása és a költségvetési szerv közfeladatának más költségvetési szerv részére történő átadása esetén, az átalakítással érintett költségvetési szerv jogutódja, valamint a közfeladatot más költségvetési szervtől átvevő költségvetési szerv, a jogelőd költségvetési szervnél az átalakítás, illetve a közfeladat átvételének napjáig jóváhagyott, de pénzügyileg nem teljesített költségvetési bevételi előirányzatokkal a költségvetési bevételi előirányzatait megnövelheti;

b) A költségvetési szerv személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzata

ba) az ab) alpont szerinti bevételi előirányzatokkal fedezett módon és a költségvetési szerv közhatalmi bevételek, működési bevételek és felhalmozási bevételek költségvetési bevételi előirányzatok eredeti vagy - ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették - módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevétel (továbbiakban: többletbevétel) az irányító szerv előzetes engedélyével, az engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás utáni felhasználással;

bb) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével;

bc) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai kiadási előirányzatai terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományba tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges;

bd) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem tervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból növelhető;

c) A bd) pont szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglevő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel, és a ba) pontja szerinti többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik.

(3) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért - az alapfeladatok ellátásának biztosításával - a költségvetési szerv vezetője felelős. A költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási előirányzaton belül saját hatáskörben eltérhet.

(4) A költségvetési szervek a Képviselő-testület által megállapított finanszírozásból, és a költségvetési szervek saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.

(5) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat a költségvetési szervi saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.

(6) A költségvetési szerveknél az üres és megüresedő álláshelyek betöltéséről a költségvetési szerv vezetőjének írásos indoklása alapján külön a polgármester dönt.

(7) A költségvetési szervnél jutalom fedezete, illetve az évközben keletkezett bérmaradvány jutalomra felhasználása a Képviselő-testület hozzájárulásával engedélyezhető.

(8) Költségvetési szerv megbízási szerződést indokolt esetben a megbízási szerződés polgármesteri jóváhagyását követően köthet.

17. § A költségvetési szerv a működési és fejlesztési célú pályázatot polgármesteri engedéllyel nyújthat be.

18. § A költségvetési szervek a többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, ehhez a Képviselő-testület jóváhagyását kell kérni.

19. § (1) A költségvetési rendelet hatályba lépését követően a költségvetési szerv vezetője köteles a végrehajtott szolgáltatások díjemeléséből származó többletbevételi előirányzat módosítási javaslatát 15 napon belül a jegyző részére benyújtani.

(2) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(3) A jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

8. A polgármester hatásköre

20. § (1) A Képviselő-testület a céltartalékból éves, 5 000 000 forint polgármesteri keretet képez, amely felett a rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja egyedi elbírálás alapján. A polgármesteri keret előirányzata szabad felhasználású. A keret felhasználásáról a polgármester utólag negyedévente a költségvetés módosításakor tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A polgármester a felhalmozási célú kiadások között - a felhalmozási megtakarítások terhére - indokolt esetben előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás hatásköre nem érinti az adott felhalmozási kiadás elmaradását. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) A felhalmozási kiadások egy sorszámon belüli alábontása összességében egy előirányzatot képez. A polgármester az alábontott előirányzatok között átcsoportosíthat, de nem módosíthatja az alábontott előirányzat összesen előirányzatát. Az átcsoportosításról negyedévente tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(4) A hévízi állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, járványveszély következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. E jogkörében az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre. Egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(5) A Képviselő-testület feljogosítja a polgármestert a költségvetés végrehajtására, amely kiterjed a tárgyi eszköz, a felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra is.

9. A bankszámlavezetés rendje

21. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2022. évben bevételeiket és kiadásaikat, az OTP Bank Nyrt. Keszthelyi Fiókjánál vezetett költségvetési számlájukon teljesíthetik.

10. Követelésről lemondás

22. § (1) Az önkormányzatot illető követelésről az adós írásbeli kérelme alapján, az alábbi esetekben lehet részben, vagy teljes egészében lemondani:

a) ha a természetes személy, adós anyagi helyzete bizonyítottan, oly mértékben romlik, hogy a tartozás megfizetése a megélhetését veszélyezteti;

b) ha a természetes személy, adós munkanélkülivé (rokkanttá) válik;

c) csődegyezség esetén.

(2) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben engedélyezheti:

a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,

b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését;

c) a 100 000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen;

d) minden más egyedi esetben követelés csak a Képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

23. § A költségvetési szervek kötelesek fokozottan figyelemmel kísérni a kintlévőségeiket. A lejárt tartozás állományról és azok behajtására tett intézkedésekről a költségvetési szervek vezetői évente kötelesek jelentést tenni a polgármesternek.

11. Egyes eljárások sajátos szabályai

24. § A nettósítás figyelembevételével a költségvetési szervek támogatását a Képviselő-testület a tárgy évi költségvetési rendelet elfogadásáig felhasznált összeggel csökkentve havonta egyenlő arányban elosztva biztosítja. Az intézményfinanszírozás összege minden hónap ötödikéig kerül utalásra az intézmény részére.

25. § A költségvetési szerveknek az állami támogatás felhasználását megalapozó adatszolgáltatást 2023. január 10. napjáig kell megküldeni a polgármesteri hivatalnak.

12. Vegyes rendelkezések

26. § (1) A költségvetési szervek ingyenes használatában lévő ingó- és ingatlan vagyon biztosításáról az önkormányzat gondoskodik.

(2) A költségvetési szerv a használatában lévő ingatlan vagyontárgyakban bekövetkező változásokról a negyedévet követő hó 5-ig írásban köteles értesíteni a polgármestert.

27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet * 

2. melléklet * 

3. melléklet * 

4. melléklet * 

5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet * 

7. melléklet * 

8. melléklet * 

9. melléklet * 

10. melléklet * 

11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet * 

13. melléklet * 

14. melléklet * 

15. melléklet * 

16. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet * 

18. melléklet * 

19. melléklet * 

20. melléklet * 

21. melléklet * 

22. melléklet * 

23. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 23. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

24. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 24. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

25. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 25. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)


  Vissza az oldal tetejére