Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról és az államháztartáson kívüli források átvételéről

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet személyi hatálya a természetes személyekre, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki (a továbbiakban: Támogatást kérelmező).

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívüli államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadásra, valamint államháztartáson kívülről érkező forrás átvételére.

2. § (1) A rendelet hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatások, így különösen

a) a szociális és gyermekvédelmi ellátásokra,

b) a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli és természetbeni támogatásokra,

c) az ösztöndíjakra,

d) a lakáscélú támogatásokra,

e) a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.

(2) A rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni a költségvetésben önálló előirányzat formájában nyújtott pénzbeli támogatásokra, ha:

a) a támogatott olyan szervezet, amely az önkormányzat tulajdonában van, vagy amelyet az önkormányzat alapított és létesítő okiratukban meghatározott tevékenységek ellátásához kerül sor a támogatás átadásra,

b) a támogatás, pénzeszközök átadása az önkormányzattal közfeladat ellátására - akár államháztartáson belül - kötött megállapodás alapján kerül kifizetésre a támogatott részére.

(3) A (2) bekezdés szerinti pénzeszköz átadás esetében is azonban a támogatás felhasználásáról el kell számolni, melynek módját és részleteit az ellátására kötött megállapodásban kell előírni.

2. Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatás célja, alapelvei

3. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a költségvetésről szóló rendeletében meghatározott előirányzatai terhére céljelleggel felhalmozási vagy működési célú támogatást nyújthat.

(2) A támogatás lehet:

a) eseti jellegű támogatás, amely meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújt anyagi hozzájárulást,

b) általános működési célú támogatás, amely a támogatott működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.

(3) A támogatás formája:

a) visszatérítendő támogatás,

b) vissza nem térítendő támogatás.

4. § (1) Támogatásban részesíthető különösen:

a) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény rendelkezései alapján egyháznak minősülő szervezet,

b) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező, közérdekű tevékenységet folytató közösségek, civil társaságok.

(2) Támogatásban nem részesíthetők a politikai pártok, azok helyi szervezetei, valamint az olyan civil szervezet, egyház, szakszervezet vagy ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, amely párttevékenységgel kapcsolatba hozható.

3. Támogatás nyújtásának feltételei, az igény benyújtása, elbírálása

5. § Támogatásban az részesülhet, aki az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújt be, vagy ha az önkormányzat a támogatásokra pályázatot ír ki, arra jelentkezését beadja.

6. § (1) Az önkormányzat az egyes szakterületek sajátosságainak érvényesülésére és az egységes kezelés érdekében a támogatásokra pályázati felhívást tehet közzé.

(2) A pályázati felhívás kötelező elemei:

a) a pályázat kiírójának megnevezése,

b) a pályázat célja,

c) pályázat benyújtására jogosultak köre,

d) a pályázat tartalmi elemei,

e) a pályázathoz csatolandó dokumentumok megjelölése,

f) a pályázati nyomtatványok elérhetősége, igénylésének módja,

g) nyomtatványok kitöltési útmutatója,

h) a pályázat benyújtásának módja, helye, határideje,

i) a hiánypótlás lehetősége, határideje,

j) a pályázat elbírálásának rendje, határideje,

k) az eredményről történő értesítés módja, határideje,

l) az elszámolható költségek köre és az elszámolás módja, határideje,

m) az ellenőrzés módja.

7. § (1) A céljellegű támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti önkormányzati támogatás iránti kérelem nyomtatványon kell benyújtani.

(2) A támogatás iránti kérelemhez a Támogatást kérelmezőnek csatolni kell továbbá:

a) a 2. melléklet szerinti nyilatkozatot a köztartozásokról, a korábbi évi támogatásokkal kapcsolatos elszámolásokról, a csőd- felszámolási, végelszámolási eljárásról, valamint a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén a közhasznúsági jelentés bírósági letétbe helyezéséről szóló, továbbá az önrész rendelkezésre állásáról,

b) az államháztartáson kívüli szervezet bíróság általi bejegyzéséről szóló végzést, amennyiben ilyennel rendelkezik,

c) az államháztartáson kívüli szervezet alapításáról szóló dokumentumot,

d) a 3. melléklet szerinti nyilatkozatot a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben meghatározott összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról,

e) a 4. melléklet szerinti közzétételi kérelmet az érintettségről,

f) a 8. melléklet szerinti átláthatósági nyilatkozat,

g) az aláírásra jogosult személy(ek) közjegyző által hitelesített vagy ügyvéd által ellenjegyzett vagy pénzügyi intézmény által igazolt aláírás-mintája,

(3) A támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek, melyre vonatkozóan az önkormányzatot az irányadó jogszabályokban előírt nyilvántartási és közzétételi kötelezettség terheli.

8. § (1) A beérkezett támogatás iránti kérelmet, pályázatot a polgármester megvizsgálja, s javaslatot tesz a képviselő-testületnek a támogatás odaítélésére, a támogatás formájára, illetve annak összegére.

(2) Amennyiben a kérelem benyújtása hiányosan történt, a polgármester a Támogatást kérelmezőt 5 napon belül írásban felhívja a hiányosság felhívástól számított 8 napon belüli pótlására.

(3) Döntés előkészítése során a kérelmet vagy pályázatot benyújtó szervezet által megadott adatokat ellenőrizni kell a rendelkezésre álló közhiteles elektronikus nyilvántartásokban.

(4) A támogatás iránti kérelem vizsgálata különösen arra terjed ki, hogy:

a) a Támogatást kérelmező tevékenysége mennyiben közérdekű, illetőleg a támogatásban részesítendő célkitűzés a köz javát mennyiben szolgálja, szakmai szempontból megvalósítható-e,

b) a Támogatást kérelmező, amennyiben az előző két évben az önkormányzattól pénzügyi támogatásban részesült, azzal megfelelően elszámolt-e,

c) a támogatásban részesítendő cél megvalósításához - a támogatás esetleges összegét is figyelembe véve- rendelkezik-e a szükséges pénzügyi és szervezeti, személyi feltételekkel,

d) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása pénzügyi támogatás helyett támogatható-e más, alkalmasabb módon.

9. § (1) A támogatások odaítéléséről:

a) az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében rendelkezésre álló előirányzat figyelembevételével a képviselő-testület dönt a kérelem benyújtásától számított hatvan napon belül,

b) a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott polgármesteri keret terhére nyújtott támogatásokról a polgármester dönt.

(2) Az (1) bekezdés a) vagy b) szerint szerinti támogatói döntést meghozó a továbbiakban: Támogató.

(3) A támogatás nyújtására vonatkozó Támogatói döntésnek tartalmaznia kell

a) a támogatott nevét,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás célját,

d) a támogatás kifizetésének módját,

e) a támogatás felhasználásáról történő elszámolás határidejét.

(4) A képviselő-testület dönthet úgy, hogy a támogatás kifizetését meghatározott saját forrás, vagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétéhez köti. Ez esetben a támogatottnak a saját forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétére vonatkozóan nyilatkoznia kell.

(5) Alapítvány támogatásának folyósításához a képviselő-testület jóváhagyó döntése szükséges.

10. § Nem részesíthető a tárgyévben támogatásban az a Támogatást kérelmező, amely

a) benyújtott pályázati dokumentációjában (vagy támogatási kérelmében) valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott,

b) a pályázati dokumentáció vagy támogatási kérelem nem tartalmazza a 7. §-ban meghatározottakat,

c) az előző évben kapott támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el és a támogatási összeget nem fizette vissza,

d) az előző évben kapott támogatást előzetes hozzájárulás nélkül a támogatási céltól eltérően használta fel,

e) a hiánypótlást határidőre nem teljesítette,

f) a támogatást kérő tekintetében a 7. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott összeférhetetlenség áll fenn.

4. A támogatás átadása, szerződéskötés

11. § (1) A Támogatói döntés alapján az 5. melléklet szerinti támogatási szerződést kell kötni.

(2) A támogatási szerződés az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatással összefüggő kötelezettségvállalás alapdokumentuma.

(3) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a felek megnevezését, címét, képviseletükben eljáró személyeket,

b) természetes személy esetén születési helyét, idejét,

c) a támogatás nyújtásáról szóló döntés számát,

d) a támogatás összegét,

e) a támogatás felhasználásának célját,

f) a támogatás felhasználásának feltételeit,

g) a pénzügyi teljesítés határidejét, módját és ütemezését,

h) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét,

i) a szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit,

j) a vissza nem térítendő támogatásnál a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

k) visszatérítendő támogatás, és a fel nem használt támogatás esetén a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit.

(4) Az önkormányzati támogatás összegének folyósítását a támogatási szerződés aláírását követően az abban foglalt ütemezés szerint, államháztartáson kívüli szervezet esetén kizárólag a támogatott pénzintézeti számlájára való átutalással, természetes személy esetén, amennyiben pénzintézetnél vezetett számlával rendelkezik, a pénzintézeti számlájára való átutalással, ennek hiányában az önkormányzat házipénztárából történő készpénz kifizetéssel teljesíti.

(5) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási szerződésben megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

(6) A támogatási szerződést a Hévízi Polgármesteri Hivatal készíti elő, a szerződés megkötésére és önkormányzat általi aláírására a gazdálkodási szabályzat kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(7) A Támogató 10 millió forint feletti támogatás esetén a támogatási szerződésben negyedévenként történő elszámolási kötelezettséget írhat elő.

5. Elszámolás a támogatás felhasználásáról, ellenőrzése

12. § (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási szerződésben foglalt határidőig elszámolni

a) eseti jellegű támogatás esetén a cél megvalósulását követő 30 napon belül,

b) általános célú működési támogatás esetén a tárgyévet követő év február 28. napjáig kell elszámolni.

(2) A támogatottnak az alábbiak szerint kell elszámolnia:

a) szöveges és számszaki beszámolót készít, amely tartalmazza a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, elemzi az eredményességet és részletes pénzügyi elszámolást ad,

b) kitölti a 6. melléklet szerinti elszámoló lapot,

c) a támogatott képviselője által hitelesített számla és számviteli bizonylatok másolatait csatolja, feltüntetve a támogatót és a támogatási szerződés számát,

d) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás 1-1 eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példányát,

e) építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetést, a felelős kivitelezői nyilatkozatot, a műszaki átadási-átvételi jegyzőkönyvet.

(3) Amennyiben a támogatott általa benyújtott pályázathoz használta fel a kapott támogatást, köteles az önkormányzati támogatás elszámolása mellett a pályázati forrás felhasználását dokumentumokkal alátámasztva bemutatni.

(4) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását. A kérelmet írásban kell benyújtani, legkésőbb az elszámolási határidő lejártáig. A támogatási szerződés módosításáról, a határidő meghosszabbításáról a Támogató dönt.

13. § (1) A támogatott által benyújtott elszámolást és a támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználását a létrejött támogatási szerződés figyelembevételével a Hévízi Polgármesteri Hivatal ellenőrzi. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálja.

(2) Működési célú támogatás terhére azok a költségek számolhatók el, amelyek az államháztartáson kívüli szervezet létesítő okiratának megfelelő tevékenységéhez kapcsolódnak.

(3) A támogatás célnak megfelelő felhasználását a Támogató megbízottja jogosult a helyszínen ellenőrizni.

14. § Az elszámolás elfogadásáról a tartalmi és számszaki ellenőrzését követően, az ellenőrzés megállapításainak figyelembevételével a képviselő-testület dönt.

15. § (1) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számol el a támogatás felhasználásáról, akkor a támogatást a támogatottnak a Polgári Törvénykönyv szerinti, a támogatás átutalása és a visszafizetés közötti időre elszámolt késedelmi kamattal növelten kell visszafizetnie.

(2) A fel nem használt támogatást a támogatott az elszámolást követő 15 napon belül köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.

(3) A támogatásról való elszámolás elutasítása, vagy a részbeni elutasítása esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolással el nem fogadott részére eső összegét, annak utalása vagy átadása időpontjától számított a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal együtt az önkormányzat támogatási szerződésben megjelölt pénzforgalmi számlájára visszafizetni.

(4) Amennyiben a támogatott a visszatérítendő támogatás összegét a megadott határidőig nem, vagy csak részben fizeti vissza, úgy a késedelmes időszakra késedelmi kamatot köteles fizetni. Amennyiben a késedelem a kilencven napot meghaladja, és a támogatott felszólítás ellenére sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a támogató polgári peres vagy nemperes eljárás útján érvényesíti követelését a támogatottal szemben.

6. Támogatások nyilvántartása és közzététele

16. § (1) A támogatásokról és az elszámolási kötelezettség teljesítéséről a Hévízi Polgármesteri Hivatal a 7. melléklet szerint nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a támogatott nevét, címét, a támogatott képviselőjének nevét, a támogatás összegét és célját, a támogatás formáját, az átutalás idejét, a támogatás cél szerinti felhasználása elszámolásának határidejét, az elszámolás időpontját, valamint az elszámolás és bizonylat fellelhetőségét, a bizonylat számát.

(2) A támogatott köteles a támogatással kapcsolatos iratokat és a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljes körűen nyolc évig megőrizni, továbbá a támogató ilyen irányú felhívása esetén támogatott köteles azokat bemutatni.

(3) A támogatásban részesült államháztartáson kívüli szervezet köteles a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161/A. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a közpénzek felhasználását gazdálkodói nyilvántartásaiban megfelelően tovább részletezni.

(4) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény közérdekű adatok megismerésére és közzétételére vonatkozó rendelkezései alapján a Támogató önkormányzat költségvetéséből nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a www.onkormanyzat.heviz.hu internetes honlapon közzé teszi.

7. Államháztartáson kívüli források átvételére vonatkozó szabályok

17. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél vizsgálni kell az átvétel következményeként az önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, a forrásátvétel következményeit.

18. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás önkormányzat részére történő átvételéről a Képviselő-testület dönt.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás önkormányzat részére történő átvételéről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

19. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás önkormányzati költségvetési szerv részére történő átvételéről az intézményvezető dönt, amennyiben annak átvétele az intézmény számára nem indokol többlet pénzügyi támogatást. Az erről szóló megállapodást az intézményvezető írja alá.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás önkormányzati költségvetési szerv részére történő átvételéről, amennyiben annak átvétele az önkormányzat vagy a költségvetési szerv számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást jelent, a Képviselő-testület dönt.

(3) A tovább utalandó, államháztartáson kívülről származó támogatások átvételéről a Képviselő-testület dönt.

20. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről megállapodást kell kötni, mely tartalmazza:

a) a megállapodást kötő felek megnevezését, egyéb azonosításra szolgáló adatait, a képviseletében eljáró személyeket,

b) a forrás átvételéről szóló képviselő-testületi döntést, amennyiben a döntés a képviselő-testület hatáskörbe tartozik,

c) az átvett forrás pontos megnevezését, értékét, összegét, annak célját, közérdekű cél esetén annak pontos megnevezését,

d) az átvett forrás felhasználására vonatkozó szabályozást, ingó és ingatlan vagyon esetén a hasznosítás módját, feltételeit,

e) a forrás rendelkezésre bocsátásának ütemezését,

f) az átvett forrás felhasználásáról szóló elszámolás módját, határidejét,

g) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodásokat a Hévízi Polgármesteri Hivatal készíti elő, megkötésére és önkormányzat általi aláírására a gazdálkodási szabályzat kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(3) A Képviselő-testületi határozattal elfogadott és kihirdetett közérdekű célra történő pénzeszköz felajánlások önkormányzat számlájára történő utalása, pénztárba történő befizetése esetén nem szükséges elfogadó nyilatkozat vagy megállapodás kötése.

(4) Közérdekű cél megvalósítására történő forrásátvétel esetén, amennyiben a megvalósításhoz szükséges forrásnál több gyűlik össze, a Képviselő-testület dönt többletforrásnak az eredeti közérdekű célhoz hasonló célra történő felhasználásáról. Ennek lehetőségét az eredeti közérdekű célra vonatkozó felajánlásról szóló Képviselő-testületi határozatban és hirdetményben fel kell tüntetni.

(5) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló keretében tájékoztatja a Képviselő-testületet az államháztartáson kívülről átvett forrásokról és azok felhasználásáról.

8. Záró rendelkezések

21. § * 

22. § Ez a rendelet 2022. április 1-jén lép hatályba.

dr. Tüske Róbert Papp Gábor
jegyző polgármester

1. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM

1. Támogatást igénylő adatai:

Név:

Cím:

Levelezési cím, telefon:

Adószám (adóazonosító jel):

Bankszámlaszám:

2. Kapcsolattartó személy adatai:

Név:

Cím:

Elérhetőségek (telefon, e-mail cím):

3. Támogatási cél rövid megnevezése:

4. Támogatás céljának rövid leírása:

5. Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama:

6. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás / visszatérítendő támogatás

7. A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

Költségvetés teljes összege (Ft)

Támogatási cél megvalósítására tervezett saját pénzösszeg (Ft)

Egyéb forrásból származó támogatások (Ft)

A kért támogatás összege összesen (Ft)

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, az azokban - a támogatás elszámolása előtt - bekövetkező változásokról az önkormányzatot 15 napon belül tájékoztatom.

Kijelentem, hogy lejárt esedékességű, 60 napon túli köztartozásom nem áll fenn, és hogy az általam képviselt szervezet nem áll csőd-felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a támogatást a vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltak szerint, rendeltetésszerűen használom fel, és a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglaltak szerint elszámolok a támogatást nyújtó felé.

Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás

(A melléklet szövegét a(z) 1 mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet

NYILATKOZAT

A (pályázó/ kérelmező) szervezet neve:

Címe:

Képviselőjének neve:

1. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezetnek köztartozása nincs, továbbá csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll. Vállalom, hogy támogatás esetén a támogatási szerződéshez szükséges, pályázó nevére szóló, 30 napnál nem régebbi igazolást beszerzem arról, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé nincs fennálló köztartozásunk.

2. Nyilatkozom, hogy a Hévíz Város Önkormányzattól kapott korábbi, lejárt határidejű támogatásokkal elszámoltam.

3. Kijelentem, hogy az igényelt támogatáshoz / pályázathoz szükséges önrész az általam képviselt szervezet rendelkezésére áll.

4. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában foglalt kötelezettségének eleget tett.

Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás

(A melléklet szövegét a(z) 2 mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet

NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A támogatott neve:

Természetes személy lakcíme:

Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a támogatottként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség (A megfelelő rész aláhúzandó!)

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ... pont alapján

- 8. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség (A megfelelő rész aláhúzandó!)

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ... pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás

(A melléklet szövegét a(z) 3 mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. CLXXXI. törvény szerinti érintettségéről

A Támogatott neve:

Természetes személy lakcíme:

Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség személyemmel, illetve a támogatottként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert

a) A támogatási kérelem elbírálására irányuló eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy támogatott esetén!).

Indoklás:

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó):

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy támogatott esetén!).

Indoklás:

Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy támogatott esetén!)

Indoklás:

- Közeli hozzátartozóm a támogatási kérelem elbírálására irányuló eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.

- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.

(A kívánt rész aláhúzandó!)

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő, testvér

d) A támogatottként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság támogatott esetén!).

Indoklás:

Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

e) A támogatottként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert

- vezető tisztségviselője

- az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,

- vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja

a támogatási kérelem elbírálására irányuló eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója

Indokolás:

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően.

A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt:

Aláírás/Cégszerű

(A melléklet szövegét a(z) 4 mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről

Hévíz Város Önkormányzat

törzskönyvi azonosító szám:

képviseli:

címe:

mint támogató,

másrészről

neve:

címe:

képviselője:

közhasznú minősítése:

adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma:

adóigazgatási azonosító száma:

telefonszáma, fax száma:

e-amil címe:

mint támogatott között

1) A képviselő-testület Támogatott ............ számon iktatott kérelmére ... 202...(....) számú határozatával ........ Ft azaz ................................................forint összegű visszatérítendő/vissza nem térítendő önkormányzati támogatást hagyott jóvá Támogatott részére. (A megfelelő szövegrész aláhúzandó!)

2) A támogatás kizárólag az alábbi célokra fordítható:

A támogatási összeg az alábbi költségekre/kiadásokra használható fel:

3) A támogatás kifizetése utalással történik a Támogatott .............................pénzintézetnél vezetett ...........................................számú számlájára, melyet Támogató jelen szerződés aláírását követő 15 napon belül folyósít.

4) A Támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a szerződésben megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel, államháztartáson kívüli szervezet, mint támogatott esetén amennyiben annak feltételei fennállnak, a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezéseinek alkalmazásával, a támogatás pénzügyi nyilvántartásokban történő elkülönítésével. Támogatott a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket a támogatás folyósításával számított 5 éven belül kizárólag támogató előzetes hozzájárulásával idegenítheti el.

5) Támogatott kötelezi magát arra, hogy a támogatással kapcsolatos iratokat és a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat 202................-ig (legalább a tárgyidőszakot követő 8. év végéig) teljes körűen megőrzi, ezen időn belül támogató írásbeli felszólításra 15 napon belül bemutatja.

6) Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb 20..............-ig elszámol a Támogató felé. Az elszámolás rendjét Hévíz Város Önkormányzatának az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról és az államháztartáson kívüli források átvételéről szóló .... 2022.(.....) önkormányzati rendelete tartalmazza.

A támogatott vállalja, hogy a kapott támogatást egy összegben .......... részletekben .............. év .............hó.... napjáig visszafizeti Támogató részére. (Ezen szövegrészt a szerződés csak visszatérítendő támogatás esetén tartalmazza!).

7) A támogatás felhasználása során támogatott - attól függően, hogy természetes személy vagy államháztartáson kívüli szervezet -, vállalja, hogy az általános forgalmi adóról illetve a személyi jövedelemadóról szóló törvény, valamint ha annak feltételei fennállnak, a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény szabályainak betartásával jár el.

8) Támogatott súlyos szerződésszegése esetén Támogató jogosult a megállapodást azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás).

Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét (az átutalás napjától számított, Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamattal növelten) Támogató bankszámlájára, a felmondást követő 8 napon belül visszafizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a támogatás összegének ezen szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnali, és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek elmulasztása. Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható az Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.

9) Amennyiben Támogatott a támogatási összeget az elszámolási határidő utolsó napjáig nem vagy nem teljes körűen használta fel, a fel nem használt összeget az elszámolási határidő utolsó napját követő 15 napon belül egy összegben köteles Hévíz Város Önkormányzat .......................... vezetett ........................................... számú pénzforgalmi számlájára visszafizetni.

Amennyiben a Támogatott a visszatérítendő támogatást a 6. pontba írt határidőig nem fizeti vissza, úgy a késedelmes időszakra a Ptk. szerinti kamatot köteles fizetni.

Amennyiben a késedelem meghaladja a 90 napot, s a Támogatott felszólítás ellenére sem tesz eleget visszafizetési kötelezettségének úgy Támogató polgári peres vagy nemperes eljárás útján fogja érvényesíti követelését Támogatottal szemben*

10) Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt ellenőrizni, ennek során támogatottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a támogatottnál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.

11) Támogatott kötelezi magát, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését a jogszabályok által feljogosított ellenőrző szervek részére biztosítja, lehetővé teszi a támogatás helyszíni ellenőrzését.

12) Támogatott tudomásul veszi, a támogatás folyósításának feltétele, hogy írásban nyilatkozzon arról, nincs az állami vagy önkormányzati adóhatóság felé fennálló adó-, vám és társadalombiztosítási tartozása.

13) Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, és hozzájárul ahhoz, hogy:

- az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen szerződést, és a támogatás felhasználása során keletkező további szerződéseket,

- Támogató a támogatás jelen szerződésben foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza.

14) A támogatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságára vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a pertárgy értékétől függően a ................ Járásbíróság, vagy a .................... Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

15) Jelen támogatási szerződés az aláírás napján lép hatályba.

16) A Felek a jelen támogatási szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták.

Kelt:

Támogatott Aláírása/Cégszerű aláírása

Támogató Aláírása

Jogi ellenjegyző:

Pénzügyi ellenjegyző:

(A melléklet szövegét a(z) 5 mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet

ELSZÁMOLÓ LAP

Támogatást igénybe vevő megnevezése:

Támogatást igénybe vevő címe:

Támogatási szerződés száma:

A folyósított támogatás összege:

ELSZÁMOLÁS
támogatási összeg felhasználásáról

A folyósított összeg felhasználása tételesen, bizonylat alapján, hitelesített számlákkal

számla kelte számla sorszáma számlakibocsátó neve számla összege (Ft) felhasználás jogcíme
ÖSSZESEN:

Mellékletek száma (db):

Kelt:

Támogatott Aláírása/Pecsét

ZÁRADÉK:

Tartalmilag, és számszakilag a pénzügyi elszámolást ellenőrizte:

Megjegyzés:

A pénzügyi elszámolást a képviselő-testület .........számú határozatával

ELFOGADTA NEM FOGADTA EL**

**A megfelelő aláhúzandó

Megjegyzés:

Támogató Aláírása/Pecsét

(A melléklet szövegét a(z) 6 mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet

NYILVÁNTARTÁS

Hévíz Város Önkormányzat által nyújtott támogatásokról

Támogatott neve és címe:

Támogatott képviselője:

A támogatás formája:

Támogatás összege (Ft):

Támogatás célja:

Átutalás ideje, határideje:

Elszámolás határideje:

Elszámolás időpontja:

Elszámolás módja, bizonylatok:

(A melléklet szövegét a(z) 7 mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján

Nyilatkozattevő:

Név ..................................................................................

Székhely ..................................................................................

Cégjegyzékszám ..................................................................................

Adószám ..................................................................................

Képviseletében eljár ..................................................................................

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján a Hévíz Város Önkormányzat az átláthatóság ellenőrzése céljából jogosult az átláthatósággal kapcsolatos, Áht. 54/A. § -ában meghatározott adatokat kezelni.

Az Áht. 54/A. § - ában meghatározott adatok kezelése érdekében - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 50. § - ában foglaltakra is tekintettel - nyilatkozattevő az alábbi nyilatkozatot teszi.

Alulírott ................ , mint a ...................(nyilatkozatot tevő szervezet) képviseletére jogosult az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában az alábbi átláthatósági nyilatkozatot teszem.

(A nyilatkozat I., II. és III. részből áll.

Minden nyilatkozatot tevő szervezetnek csak a rá vonatkozó, azaz vagy az I., vagy a II., vagy a III. részt kell kitöltenie.)

I. TÖRVÉNY EREJÉNÉL FOGVA ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETEK

A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek (a megfelelő aláhúzandó):

- az állam,

- költségvetési szerv,

- köztestület,

- helyi önkormányzat,

- nemzetiségi önkormányzat,

- társulás,

- egyházi jogi személy,

- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,

- nemzetközi szervezet,

- külföldi állam,

- külföldi helyhatóság,

- külföldi állami vagy helyhatósági szerv,

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ..........................(az állam megnevezése) szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság.

II. AZ I. PONT ALÁ NEM TARTOZÓ JOGI SZEMÉLYEK VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpont szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

II/1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető.

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név Lakcím Adószám/
adóazonosító jel
Tulajdoni hányad Befolyás és szavazati jog mértéke

II/2. az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel rendelkezik:

- az Európai Unió valamely tagállama:

- Magyarország

- egyéb: .............................., vagy

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ..................., vagy

- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: ........................, vagy

- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: .......................

(a megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

II/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak:

Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésről:

Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság;

vagy

Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.)

Az általam képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzandó)

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

Adóév Gazdálkodó szervezet neve, székhelye A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

II/4. az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a II/1., II/2. és II/3. pont szerinti feltételek fennállnak.

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25% - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet megjelölése (név, székhely) (Ezen pontban a gazdálkodó szervezet nem természetes személy tulajdonosairól kell nyilatkozni. Minden olyan szervezet esetében, amely akárcsak közvetve, de több, mint 25%-os tulajdonnal, szavazati joggal vagy befolyással bír, függetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokán található, nyilatkozni kell.)

1. ..........................................

2. ..........................................

3. ..........................................

Nyilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25% - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról

II/4.1. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25% - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek tényleges tulajdonosai (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név Lakcím Adószám/
adóazonosító jel
Tulajdoni hányad Befolyás és szavazati jog mértéke

II/4.2. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25% - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek adóilletékessége (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelölni):

- az Európai Unió valamely tagállama:

- Magyarország

- egyéb: .............................., vagy

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ..................., vagy

- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: ........................, vagy

- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: .......................

(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

II/4.3. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25% - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni):

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság.

vagy

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25% - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzandó.)

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében„ az alábbiak szerint:

Adóév Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

III. CIVIL SZERVEZETEK, VÍZITÁRSULATOK

Az általam képviselt szervezet (a megfelelő aláhúzandó)

- civil szervezet vagy

- vízitársulat

átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpont szerint az általam képviselt szervezet

III/1. vezető tisztségviselői megismerhetők.

az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:

Vezető tisztségviselő Adószám/adóazonosító

III/2. az általam képviselt szervezet, valamint ezek tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25% - ot meghaladó részesedéssel,

Az általam képviselt szervezet, valamint a ca) pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 25% - ot meghaladó részesedéssel:

Vezető tisztségviselő Szervezet neve Adószám Részesedés mértéke

Ezek a szervezet(ek) átlátható(ak), azaz:

- III./2.1. tulajdonosi szerkezetük, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosuk megismerhető, amelyről az alábbiak szerint nyilatkozom (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név Lakcím Adószám/
adóazonosító jel
Tulajdoni hányad Befolyás és szavazati jog mértéke

- III/2.2. Ezen szervezet(ek) adóilletékessége (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelölni):

- az Európai Unió valamely tagállama:

- Magyarország

- egyéb: .............................., vagy

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ..................., vagy

- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: ........................, vagy

- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: .......................

(a megfelelőt kérjük aláhúzni, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

- III/2.3. Ezen szervezet(ek) ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni):

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság.

vagy

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.)

Ezen szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzandó.)

Amennyiben ezen szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

Adóév A szervezet megnevezése A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

- III/2.4. Ezen szervezetben (azaz azon szervezetben, amelyben az általam képviselt szervezetnek, valamint annak vezető tisztségviselőinek 25% - ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek) közvetlenül vagy közvetetten több mint 25% - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átlátható, azaz:

Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten több mint 25% - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezekre vezető tisztségviselői 25% - ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek:

Gazdálkodó szervezet neve Adószám Részesedés mértéke % - ban Adóilletősége Tényleges tulajdonos(ok) Tényleges tulajdonosok adószáma
Adóév Gazdálkodó szervezet neve, székhelye A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

III./3. az állam, amelyben az általam képviselt szervezet székhelye van:

- az Európai Unió valamely tagállama:

- Magyarország

- egyéb: .............................., vagy

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ..............., vagy

- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: ............., vagy

- olyan tagállam vagy olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: ...................

(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni.)

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismertem, amelyek alapján társaságom átlátható szervezetnek minősül.

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a Hévíz Város Önkormányzat kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél - szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek (Nvtv. 11. § (12) bek.);

- központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Hévíz Város Önkormányzat ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet et kell érteni (Áht. 41. § (6) bek.);

- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Hévíz Város Önkormányzat felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a Hévíz Város Önkormányzat részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.

Kelt. ..........................

.............................
Cégszerű aláírás

(A melléklet szövegét a(z) 8 mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)


  Vissza az oldal tetejére