Indokolás

7/2000. (III. 23.) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési tevékenységek ellátásáról

/Egységes szerkezetben az 1/2010.(I.27.), valamint a 4/2013.(III.1.) önkormányzati rendeletekkel/

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Közművelődésről szóló törvény) 77. § felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja: * 

A rendelet célja

1. § Az Önkormányzat célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális szükségleteinek figyelembevételével - a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján - egységes alapelvek szerint határozza meg az általa támogatandó közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit.

A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményekre, továbbá mindazokra a közművelődési intézményekre, társadalmi és civil szervezetekre, egyházakra, társulásokra és magánszemélyekre, amelyekkel, illetve akikkel az Önkormányzat a kerület közművelődését gazdagító tevékenységek, szolgáltatások végzésére, feladatok ellátására közművelődési megállapodást köt.

Alapelvek

3. § (1) A kerület minden polgárának és közösségének joga, hogy

- igénybe vegye az Önkormányzati fenntartású intézményekben, illetve a közművelődési megállapodásokban szereplő szolgáltatásokat,

- művelődési szándékainak megvalósítása érdekében az Önkormányzat közművelődési intézményeitől színteret, szakmai segítséget kapjon.

(2) *  Az Önkormányzat a rendeletben vállalt közművelődési feladatait közművelődési megállapodás megkötésével látja el. A közművelődési megállapodás a Közművelődésről szóló törvény 79. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményekkel köthető. A megállapodás jóváhagyására a Képviselő-testület jogosult.

(3) *  Az önkormányzati közművelődési feladatot ellátó intézmény nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. Közművelődési tevékenysége során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés. A törvényben és e rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt kor, nem, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi hovatartozás, vagyoni, születési különbségtétel nélkül.

Az Önkormányzat által vállalt közművelődési feladatok

4. § Az Önkormányzat feladatának tekinti, hogy a kerületben kialakult művelődési hagyományokra, a kerület fejlesztését célzó koncepciókra, valamint az intézmények és civil szervezetek tevékenységére alapozva a közművelődés sajátos eszköz- rendszerével segítse:

a) a kerület szellemi vonzerejének, lakosságmegtartó képességének növelését, a civil társadalom tevékenységének erősítését,

b) a kerület környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását,

c) az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtését,

d) az ifjúság kulturális életének fejlesztését, érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezésének segítését, az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatását,

e) az egyetemes, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúrák megismertetését, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését, fenntartását,

f) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását,

g) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítését,

h) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását.

A helyi közművelődés színterei és feladatai

5. § (1) *  A Közművelődésről szóló törvény értelmében az Önkormányzat a közművelődés folyamatos megvalósítását a II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött közművelődési megállapodás keretében biztosítja.

(2) *  A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a közművelődési megállapodásban foglaltak szerint gondoskodik a 4. §-ban meghatározott közművelődési tevékenységformák ellátásáról.

(3) *  A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a közművelődési megállapodásban meghatározott napi és heti nyitva tartásban köteles biztosítani az e rendeletben meghatározott alaptevékenységet, a térítésmentes szolgáltatások mértékét.

(4) *  A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a szakmai munkát a törvényben meghatározott végzettségű, illetve szakképesítésű, közművelődési szakemberek látják el. A közművelődési szakemberek munkáját gazdasági, műszaki, technikai, fizikai alkalmazottak és szakértők segítik.

A közművelődési intézmények szervezeti keretei

6. § * 

A helyi közművelődés finanszírozása

7. § (1) *  Az Önkormányzat a közművelődési megállapodás fennállása alatt, a tárgyévet megelőző év támogatását alapul véve, legalább azzal megegyező összegben pénzbeli támogatást biztosít a II.Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére. Az Önkormányzat minden évben költségvetési rendeletében külön költségvetési soron határozza meg, hogy az átadott feladatok ellátásért milyen mértékű támogatást biztosít.

(2)-(3) * 

(4) *  A célfeladatok és tevékenységek támogatására az Önkormányzat minden költségvetési évben Közművelődési Keretet különít el, melyből pályáztatás útján segíti a civil szervezetek, magán kezdeményezések, egyéb közművelődési célú szerveződések működését.

Hatályba léptető rendelkezés

8. § A rendelet 2000. április 1-jén lép hatályba.

Bencze B. György Takácsné dr. Békéssy Eleonóra
polgármester jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2000. március 16-i ülésén fogadta el.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént. A rendelet közzététel céljából megküldésre került a Budai Polgár részére.

Budapest, 2000. március 23.

Takácsné dr. Békéssy Eleonóra
jegyző

  Vissza az oldal tetejére