Indokolás

17/2001. (V. 22.) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete

felsőoktatási ösztöndíj alapításáról

/Egységes szerkezetben a 30/2001.(IX.25.), a 21/2002.(VII.8.), a 26/2003.(IX.11.), a 24/2009.(X.27.), a 27/2011.(V.27.), a 32/2013.(XI.29.), valamint a 15/2017.(V.26.) önkományzati rendeletekkel/

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatására a következő rendeletet alkotja.

1. § Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjat (továbbiakban: Ösztöndíj) alapít.

2. § (1) *  Ösztöndíjban az a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási intézményben tanulmányokat folyatató fiatal részesíthető, akinek állandó lakóhelye az önkormányzat területén van és jelen rendelet 4. §-ában meghatározott feltételeknek megfelel.

(2) Az ösztöndíj elbírálása elsősorban szociális rászorultság alapján történik.

(3) *  A Képviselő-testület - az (1) és (2) bekezdésben és a rendelet 4. §-ában foglaltakon túlmenően - a kerület területén az állampolgárok érdekében és védelmében végzett, és e tevékenység során véglegesen munkaképtelenné vált, vagy hősi halált halt személy felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó gyermekét e rendeletben megállapított összeghatárok között ösztöndíjban részesítheti.

(4) *  A (3) bekezdésben foglaltak esetén az ösztöndíj összegéről, valamint a folyósítás időtartamáról és feltételeiről a Képviselő-testület az ösztöndíjra való jogosultság megnyíltától számított 30 napon belül külön határozatban dönt.

3. § (1) *  Az ösztöndíjat a 10. §-ban megjelölt bizottság hallgatónként 50.000.- forint és 100.000.- forint/tanév között állapítja meg a (4) bekezdésben foglaltak kivételével.

(2) Az ösztöndíjat elnyerő hallgatók száma a mindenkori költségvetésben biztosított összeg függvénye.

(3) Az ösztöndíjak pénzügyi fedezetét az Önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.

(4) * 

4. § (1) *  Szociális szempontból rászorult az a felsőoktatási intézményben tanulmányokat megkezdeni kívánó, vagy folytató diák, akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-át.

(2) *  Az ösztöndíjra kizárólag azok a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben aktív magyarországi hallgatói jogviszony keretében, a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) képzés keretében az alábbi képzési típusok egyikében folytatnak tanulmányokat:

- alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzés,

- mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzés,

- egységes, osztatlan képzés, vagy

- államilag akkreditált felsőfokú szakképzés.

(3) A pályázatok során előnyt élvez az a pályázó, aki:

- országos tanulmányi, művészeti vagy sportversenyen bekerült az első hat helyezett közé

- eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül

- betegségben szenved, rokkant, vagy családjában folyamatos ellátást igénylő beteg vagy rokkant van, melyet szakorvos igazol

- gyermeket nevel

- nem a főváros területén működő intézményben tanul

- a kerület területén önkéntes társadalmi munkát végez.

- kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesül.

5. § *  Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,

- doktori (PhD) képzésben vesz részt,

- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

6. § *  (1) Az ösztöndíj elnyerésére az Önkormányzat hatáskörrel rendelkező Bizottsága minden évben pályázatot ír ki.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt Bizottság a pályázati kiírásban meghatározza a benyújtási határidőt, a benyújtás helyét és a kérelemhez csatolandó mellékleteket.

(3) A benyújtás határidejét úgy kell meghatározni, hogy a pályázónak lehetősége legyen beszerezni a felsőoktatási intézménytől a hallgatói jogviszony igazolását.

(4) A pályázatok elbírásának határideje a benyújtási határidőt követő 30. nap.

(5) A határidőn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázat a bírálatból kizárásra kerül.

A határidőn belül benyújtott, de formailag megfelelő pályázat érdemben elbírálásra kerül.

(6) A pályázat eredményéről a pályázót legkésőbb a döntést követő 15. napon értesíteni kell.

(7) A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

(8) A megítélt ösztöndíjat legkésőbb a döntést követő 30. napon át kell utalni a pályázó által megadott számlaszámra, vagy címre.

(9) A pályázati kiírást és döntést meg kell jelentetni a Budai Polgárban és az Önkormányzat honlapján.

7. § (1) *  Az ösztöndíj újrapályázható, amennyiben a pályázó az adott tanulmányokra előírt képzési időt nem haladta meg.

(2) *  Az ösztöndíj adózására a mindenkor hatályos adózás rendjéről szóló jogszabály vonatkozik.

(3) *  Amennyiben az aktív hallgatói jogviszony nem áll fenn a teljes támogatási időszakban, a változásról a támogatottnak írásbeli bejelentési és időarányosan visszafizetési kötelezettsége keletkezik. Ha a pályázó nem tesz eleget a bejelentési kötelezettségének a pályázat következő évi fordulójából kizárható.

8-11. § * 

12. § *  (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázatára a mindenkori költségvetésben ezen a címen szereplő összeg erejéig a pályázatot benyújtsa.

(2) Jelen rendeletet az (1) bekezdés felhatalmazása alapján meghirdetett pályázat kiírásánál és elbírálásánál a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szóló mindenkor hatályos rendelet, valamint az „Általános Szerződési Feltételek” előírásaival összhangban kell alkalmazni.

12/A. § * 

13. § * 

14. § Értelmező rendelkezések

Jelen rendelet alkalmazásában a

a) család: egy háztartásban életvitelszerűen együttlakó közeli hozzátartozók;

b) közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő;

c) háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együttlakó személyek;

15. § Jelen rendelet 2001. június 1-jén lép hatályba.

Bencze B. György Takácsné dr. Békéssy Eleonóra
polgármester jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2001. május 17-i ülésén fogadta el.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént. A rendelet megküldésre került a Budai Polgár részére.

Budapest, 2001. május 22.

Takácsné dr. Békéssy Eleonóra
jegyző

2. számú melléklet

I G A Z O L Á S

Ezennel igazoljuk, hogy ........................................ (lakik:.............................................) intézményünkben államilag finanszírozott

- első alapképzésben

- első kiegészítő alapképzésben

- első szakirányú továbbképzésben

- első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben

(a megfelelő válasz aláhúzandó)

nappali tagozaton felsőoktatási tanulmányokat folytat, s intézményünk beiratkozott tanulója.

Jelen igazolást a hallgató Budapest II. Kerületi önkormányzati felsőoktatási ösztöndíjpályázatához állítottuk ki.

Kelt: ...........................................

P.H.

........................................................
Tanulmányi Osztály

4. számú melléklet

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

A) Személyi adatok:

1. Az ellátást igénylő neve:

(Leánykori név:)

2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe:

3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe:

4. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve:

5. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe:

6. Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma:................fő.

7. A 6. pontban szereplő közeli hozzátartozók neve:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

B) Jövedelmi adatok

Jövedelmek típusai Kérelmező Közeli hozzátartozók jövedelme
jövedelme a) b) c) d) e) f) g)
1. Munkaviszony-
ból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.)
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális és nevelési segély, jövedelempótló támogatások stb.)
7. Föld bérbeadásából származó jövedelem
8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)
9. Összes bruttó jövedelem
10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege
11. Egészség-
biztosítási és nyugdíjjárulék összege
12. Munkavállalói járulék összege
13. A család havi nettó jövedelme összesen
/9-(10+11+12)/

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem ........................ Ft/hó

Budapest, 2001....................... ..............................

..................................
aláírás


  Vissza az oldal tetejére