Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2004. (X. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésének szabályairól, bérbeadásának feltételeiről * 

/Egységes szerkezetben a 37/2004.(XII.1.), a 20/2005.(VI.28.), a 39/2006.(XI.27.),
a 24/2007.(IX.21.), a 32/2007.(XII.22.), a 3/2008.(II.4.), a 20/2009.(X.27.), a 28/2009.(XII.21.), a 15/2011.(IV.29.), a 8/2012.(II.23.), a 12/2012.(III.30.), a 13/2012.(IV.13), a 25/2012.(IX.27.), az 5/2013.(II.28.), a 21/2013.(VI.26.), a 28/2013.(X.30.), a 6/2014.(II.21.), a 9/2014.(IV.30.), a 20/2014.(IX.24.), az 5/2015.(III.27.), a 10/2015.(VII.17.), a 16/2015.(X.30.), a 21/2015.(XII.23.), a 12/2016.(V.27.), a 16/2016.(VI.17.), a 25/2016.(X.28.), a 30/2016.(XII.21.), a 16/2017.(VI.28.), a 24/2017.(IX.29.), a 34/2017.(X.27.), a 40/2017.(XII.20.), a 16/2018.(VI.21.), a 3/2019.(I.30.), 19/2019.(VI.28.), valamint a 29/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendeletekkel/

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében, illetőleg a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 3. § (1), (2) bekezdéseiben, 4. § (3) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 19. § (1), (2) bekezdéseiben, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 27. § (2) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 36. § (2) bekezdésében, 42. § (2) bekezdésében, 54. § (1), (3) bekezdéseiben, illetőleg 58. § (2), (3) bekezdéseiben, 62. § (3) bekezdésében, 68. § (2) bekezdésében, és a 80. § (1), (2) bekezdéseiben foglalt felhatalmazások alapján, figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 79. § (2) bekezdés b) pontjában, 80. § (2) bekezdésében, továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15/B. §-ában és 108. § (1), (2) bekezdéseiben előírtakra a következő rendeletet alkotja. * 

1. § *  (1) A rendelet hatálya kiterjed

a) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonára, beleértve az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének és bérbeadásának részletes szabályait, tekintet nélkül a vagyon fekvésére,

b) az Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokra,

c) az Önkormányzatot megillető tagsági részesedésekre, tagsági jogot megtestesítő értékpapírra

(a továbbiakban együtt: vagyon, a vagyon összetevői a vagyontárgyak).

(2) Amennyiben jelen rendelet szabályozása kizárólag az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére vagy bérbeadására vonatkozik, úgy azt külön nevesítésre kerül.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a közterület használatra, amelyről külön jogszabály rendelkezik.

2. § *  (1) Az Önkormányzat tulajdona a nemzeti vagyon része.

(2) Az Önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.

(3) A törzsvagyon tárgyai forgalomképtelenek vagy korlátozottan forgalomképesek.

(4) Forgalomképtelen törzsvagyon kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonelemekből áll.

(5) A jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonelemeket, 2. melléklete a forgalomképtelen, 3. melléklete a korlátozottan forgalomképes vagyonelemeket.

(6) A törzsvagyonba nem tartozó vagyontárgyak forgalomképesek.

(7) A törzsvagyon tárgyait a hatályos jogszabályok valamint a képviselő-testület határozatai alapján a Polgármesteri Hivatal tartja nyilván.

3. § (1) *  Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyakat a vagyonkimutatásban kell érték szerint kimutatni.

(2) *  A vagyonkimutatást az éves költségvetési beszámolóhoz csatolva a Képviselő-testület részére be kell mutatni.

(3) *  A Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal) az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet alapján ingatlanvagyon-katasztert vezet.

3/A. § *  (1) Az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok eszközeinek és forrásainak valóságban is meglévő állományát tételesen és ellenőrizhető módon leltár tartalmazza.

(2) * 

(3) A leltározásban érintettek feladatait és felelősségét, a leltározás előkészítésének, végrehajtásának, a leltárak összesítésének, feldolgozásának, értékelésének, valamint a leltári tárgyak nyilvántartásának részletes szabályait a költségvetési szervek - ideértve a Polgármesteri Hivatalt is - Leltározási Szabályzata tartalmazza.

4. § (1) *  Az önkormányzat a vagyon tárgyának értékesítése, megterhelése esetén a vagyontárgy értékét

a) ingatlan vagyon esetén kettő, három hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés, illetve - ha rendelkezésre állnak egy évnél nem régebbi értékbecslések - ennek felülvizsgált változatai alapján;

b) vagyoni értékű jog esetén három hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés, illetve - ha rendelkezésre áll egy évnél nem régebbi értékbecslés vagy üzleti értékelés - ennek felülvizsgált változata alapján;

c) ingó vagyon esetén legalább a könyv szerinti nyilvántartásban szereplő érték alapján;

d) tagsági jogot megtestesítő értékpapír esetén:

- a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vagy forgalmazott értékpapírt a tőzsdei árfolyamon;

- másodlagos értékpapírpiacon forgalmazott értékpapírt az értékpapír-kereskedők által a sajtóban közzétett vételi középárfolyamon;

- társasági részesedés esetén három hónapnál nem régebbi üzleti értékelés alapján;

- egyéb esetben névértéken

határozza meg.

(2) Az önkormányzati vagyon nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaság, egyesülés, illetve közhasznú társaság részére történő szolgáltatásakor kizárólag a könyvvizsgáló által meghatározott értéken vehető figyelembe.

(3) Vagyontárgynak az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérő módon (bérlet, használat) történő egyéb hasznosítása esetén a ügyletértékén a tizenkét havi, ennél rövidebb idejű hasznosítása esetén a tizenkét hónapra számított bérleti, használati díjat kell érteni.

(4) *  Amennyiben az adásvételi szerződés tárgya több vagyontárgy, a rendelet értékhatárra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó.

5. § (1) *  A Képviselő-testület a vagyongazdálkodás hatékony biztosítása céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet készít.

(2) *  A vagyongazdálkodási irányelvek tartalmazzák az önkormányzat teljes vagyonának kezelésére, hasznosítására, gyarapítására vonatkozó aktuális célkitűzéseket.

6. § (1) Az önkormányzatot megilletik mindazon jogok és terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek a tulajdonost illetik, illetőleg terhelik.

(2) *  A tulajdonosi jogokat az Önkormányzat Képviselő-testülete közvetlenül, illetőleg átruházott hatáskörben kizárólag ingó vagyon tekintetében nettó ötmillió forint értékhatárig a Polgármester, ezt meghaladó értékű ingó vagyon, továbbá egyéb vagyon tekintetében nettó ötvenmillió forint értékhatárig az Önkormányzat Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága (a továbbiakban: GTB) gyakorolja.

(3) *  A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat területén található önkormányzati vagyontárgyak esetében - ide nem értve a lakást és egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségeket - nettó ötvenmillió forint értékhatárig a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat egyetértési, ezt meghaladó érték esetén véleményezési jogot gyakorol. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az ingó vagyontárgyakra nettó ötmillió forint értékhatárig.

(4) Amennyiben tulajdonosi jogok gyakorlását a Képviselő-testület átruházza, e rendelet szerint kell eljárni.

(5) *  Az értékpapírok által megtestesített tulajdonosi jogokat a (2) bekezdés rendelkezésétől eltérően a Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, a bizottságok és a tanácsnokok feladatköréről szóló 24/2019. (XI. 18.) önkormányzati rendelet szerinti bizottság gyakorolja.

7. § *  (1) Az Önkormányzat vagyonkezelő szervei:

a) önkormányzati társulás,

b) költségvetési szerv vagy önkormányzati intézmény,

c) köztestület,

d) az állam, az Önkormányzat, az a)-b) alpontban meghatározott személyek együtt vagy külön-külön 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet,

e) a d) pont szerinti gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

(2) *  A Képviselő-testület - figyelemmel a 6. § (2) bekezdésében foglaltakra is - az önkormányzati vagyon tárgyait vagyonkezelési szerződéssel másra bízhatja. A Képviselő-testület az Önkormányzat törvényben meghatározott közfeladatainak ellátásához szükséges önkormányzati tulajdonban lévő ingó- és ingatlanvagyon elemekre létesíthet vagyonkezelői jogot. Akire a Képviselő-testület a vagyonkezelői jogokat átruházta az, a tulajdonos nevében gyakorolja a tulajdonost a polgári jogi kapcsolatokban megillető jogokat és teljesíti a tulajdonost terhelő kötelezettségeket.

(3) A vagyonkezelő köteles gondoskodni a vagyon értékének megőrzéséről, állagának megóvásáról, üzemképes állapotának fenntartásáról és a jogszabályokban és a vagyonkezelési szerződésben előírt egyéb kötelezettségek teljesítéséről.

(4) A vagyonkezelő a vagyont nem idegenítheti el, a törvényben pontosan meghatározott kivételeken kívül nem terhelheti meg, a vagyont biztosítékul nem adhatja, azon osztott tulajdont nem létesíthet, illetve a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át.

(5) A vagyonkezelési szerződésnek - figyelembe véve az adott vagyonelem sajátos jellegét és az ahhoz kapcsolódó önkormányzati közfeladatot - tartalmaznia kell különösen az alábbiakat:

a) szerződő felek pontos megnevezését,

b) a vagyonkezeléssel érintett vagyoni kör pontos megjelölését,

c) az elszámolási kötelezettség tartalmát, ideértve a vagyonnal való folyamatos és a vagyonkezelői jog megszűnése következtében fennálló elszámolást,

d) a szerződés megszűnése esetén a felek által teljesítendő szolgáltatásokat,

e) a vagyonkezelői jog ellenértékével kapcsolatos rendelkezéseket, amennyiben a vagyonkezelői jog megszerzése vagy gyakorlása nem ingyenes,

f) a vagyonkezelési szerződés időtartamát,

g) a vagyonkezelési szerződés megszűnésének eseteit.

(6) Vagyonkezelői jog ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából a közfeladat ellátásához szükséges mérték figyelembe vételével létesíthető.

(7) Amennyiben a vagyonkezelői jog megszerzése vagy gyakorlása a vagyonkezelő által teljesített ellenérték fejében történik, az ellenértéket pénzösszegben, vagy a vagyonkezelő által a szerződésben vállalt, a vagyonkezelésbe adott vagyonelem állagát, értékét megőrző, vagy annak megnövekedését eredményező vagyonkezelői tevékenységként, szerződéses kötelezettségvállalásként kell meghatározni a vagyonkezelési szerződésben. Az ellenérték meghatározásánál figyelembe kell venni a vagyonelem sajátos jellegét és a vagyonkezelő által végzett önkormányzati közfeladattal kapcsolatos szempontokat, a közfeladat ellátásának bevételeit és gazdasági feltételeit.

(8) Amennyiben a vagyonkezelői jog megszerzésének és gyakorlásának ellenértéke meghatározott pénzösszeg, azt a vagyonkezelési szerződésben foglaltaknak megfelelően egy összegben vagy meghatározott rendszerességgel kell megfizetni. A vagyonkezelői jog megszerzésének és gyakorlásának pénzbeli ellenértéke (díja) a díjra vonatkozó szakértői értékbecslés alapján meghatározott összeg, amennyiben pedig a tulajdonosi joggyakorló versenyeztetés lefolytatásáról dönt, úgy a versenyeztetés során kialakult összeg. A vagyonkezelői jog megszerzéséért és gyakorlásáért együttesen is meghatározható pénzbeli ellenérték.

(9) Az ellenértékként végzett tevékenység hónapokban vagy években meghatározott időtartamra eső, pénzben kifejezett értékét a vagyonkezelési szerződésnek tartalmaznia kell. Ellenértékként végzett tevékenységnek minősül különösen: a vagyonkezelésbe vett vagyonelemek értékcsökkenését meghaladóan végzett, azok értékét növelő felújítás, pótlólagos beruházás, továbbá az üzemeltetési költségek körébe nem tartozó állagvédelem. A vagyonkezelési szerződés tartalmazza a vagyonkezelésbe adott vagyon kezelésbe adás időpontjában fennálló állapotát (értékét). A vagyonkezelő a vagyonkezelői jog megszűnésekor köteles a vagyonkezelésébe vett vagyonnak a kezelésbe adása időpontjában fennálló állapotához (értékéhez) viszonyított különbözetével (csökkenésével vagy növekedésével) a vagyonkezelési szerződés szerint elszámolni.

(10) A vagyonkezelő a vagyonkezelési szerződése lejártánál hosszabb kötelezettséget a vagyonkezelésébe adott vagyonra vonatkozóan nem vállalhat, kivéve, ha ehhez az Önkormányzat előzetesen hozzájárult.

(11) A vagyonkezelő, a vagyonkezelési szerződés időtartama alatt haladéktalanul köteles tájékoztatni az Önkormányzatot:

a) ha ellene csőd- vagy felszámolási eljárás indult,

b) ha végelszámolási eljárás kezdeményezésére, vagy a jogutód nélküli megszüntetésre irányuló bírósági vagy hatósági intézkedésre került sor,

c) ha 3 hónapnál régebben lejárt köztartozása van, és annak megfizetésére nem kapott halasztást,

d) ha ellene végrehajtási eljárás indult,

e) mindazokról a változásokról, amelyekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettséget jogszabály vagy a vagyonkezelési szerződés előírja.

(12) A vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat mindenkor hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyve tartalmazza.

(13) A tulajdonosi ellenőrzés célja a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való gazdálkodás vizsgálata, ennek keretében különösen: az önkormányzati vagyonnyilvántartás hitelességének, teljességének és helyességének biztosítása, továbbá a jogszerűtlen, szerződésellenes, vagy a tulajdonos érdekeit sértő és az Önkormányzatot hátrányosan érintő vagyonkezelői intézkedések feltárása és a jogszerű állapot helyreállítása.

(14) Az Önkormányzat a tulajdonosi ellenőrzés keretében jogosult:

a) az ellenőrzött szerv vagyonkezelésében álló, önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlan területére belépni,

b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt adatokba - a külön jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával - betekinteni, azokról másolatot, kivonatot készíttetni, ennek érdekében a vagyonkezelő szerv irodai helyiségeibe belépni és ott tartózkodni,

c) az ellenőrzött vagyonkezelő vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban, vagy szóban felvilágosítást, információt kérni.

(15) Az Önkormányzat a tulajdonosi ellenőrzés során

a) jogait úgy gyakorolja, hogy az ellenőrzött vagyonkezelő tevékenységét és rendeltetésszerű működését a lehető legkisebb mértékben zavarja,

b) tevékenységének megkezdéséről az ellenőrzött vagyonkezelő vezetőjét az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 munkanappal tájékoztatja,

c) megállapításait tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően ellenőrzési jelentésbe foglalja és a jelentéstervezetet és a végleges jelentést az ellenőrzött vagyonkezelő vezetőjének megküldi.

(16) Az ellenőrzött vagyonkezelő vagy képviselője jogosult:

a) az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni,

b) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre észrevételt tenni.

(17) Az ellenőrzési jogot gyakorló az előző évben elvégzett tulajdonosi ellenőrzésének legfontosabb megállapításairól összefoglaló jelentésben a tárgyévet követő évben tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(18) A vagyonkezelő szerv kizárólag a költségvetési rendeletben szabályozott módon és keretek között végezhet beruházást, felújítást.

7/A. § *  (1) Az Önkormányzat a vagyonával való gazdálkodása körében vagyonhasznosítási szerződéseket köthet.

(2) Vagyonhasznosítási szerződés kizárólag természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető.

(3) Vagyonhasznosítási szerződéssel vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható.

(4) A vagyonhasznosítási szerződésben az önkormányzati döntést figyelembe véve meg kell határozni az ellenőrzéssel kapcsolatos eljárást, az ellenőrzési jogosítványokat és rendelkezni kell az ellenőrzés végrehajtásáról.

8. § (1) A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv, személy vagy annak megbízottja, illetve a tulajdonosi képviselet jogát szerződés, meghatalmazás alapján ellátó személy a vonatkozó törvényi rendelkezésekkel összhangban a tulajdonosi jogok körében önállóan gyakorolja a vagyontárgyat érintő hatósági eljárásban a tulajdonost illető nyilatkozattételi jogot, továbbá közigazgatási és bírósági eljárásban ügyfélként, vagy peres félként jár el, a tulajdonos egyidejű tájékoztatása mellett.

(2) A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv vagy személy, illetve annak megbízottja gyakorolja az osztatlan közös tulajdon esetében a tulajdonostársakat megillető jogokat és teljesíti kötelezettségeit.

(3) *  Az (1) bekezdésben adott felhatalmazás nem érinti a tulajdonost megillető jogokat, azokat a tulajdonos, függetlenül az (1) bekezdésben adott felhatalmazástól, saját jogán, önállóan is gyakorolhatja.

9. § *  (1) Az önkormányzati intézmény vezetője, valamint az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó és civil szervezetei az alapító okiratban, illetve a vagyonhasznosítási szerződésben meghatározott tevékenységi körön és mértéken belül, az alaptevékenység ellátásának sérelme nélkül jogosult:

a) a rábízott vagyon egy évet meg nem haladó időtartamú bérbeadás útján történő hasznosítására;

b) ingóvagyon és vagyoni értékű jog megszerzésére, elidegenítésére és egyéb módon történő hasznosítására hárommillió forint értékhatárig.

(2) Az önkormányzati intézmény vezetője, valamint az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó és civil szervezetei a GTB előzetes jóváhagyásának beszerzését követően dönt:

a) ingóvagyonnal és vagyoni értékű joggal való rendelkezés tárgyában hárommillió forint értékhatár feletti;

b) ingatlan, vagy ingatlan természetben meghatározott része egy évet meghaladó időtartamú, határozott idejű, vagy határozatlan idejű hasznosításáról.

(3) Az önkormányzati intézmény, valamint az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó és civil szervezetei kötelesek a rájuk bízott vagyont megőrizni, a rendes gazdálkodás szabályai szerint használni és gyarapítani. Köteles ellátni a használatában lévő vagyontárgyak fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatokat a költségvetésében vagy szerződésben meghatározott keretek között.

(4) A vagyon hasznosításából származó bevétel - hacsak szerződés vagy jogszabály ellenkező rendelkezést nem tartalmaz - a vagyon használóját illeti meg. A vagyon használója szerződés eltérő rendelkezése hiányában a bevételt a rendelkezésére bocsátott vagyon megőrzésére, karbantartására, illetve egyéb - a működéséhez szükséges - tárgyi eszköz vásárlására köteles fordítani.

(5) Amennyiben az önkormányzati intézmény feladatai ellátásához biztosított helyiség, valamint vállalati, szolgálati, és átmeneti lakás bérbeadásáról történik döntés, illetve szerződéskötés, akkor az önkormányzat tulajdonában álló lakásokra és helyiségekre vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni, a bérleti jog folytatására vonatkozó jogosultságot ki kell zárni, és a bérleti jog bármilyen módon való megszűnése esetén sem a helyiség, sem a lakás bérlőjét a helyiség elhagyása ellenében sem kártalanítás, sem cserehelyiség nem illeti meg, de a bérleti díjra alkalmazni kell az önkormányzati lakásokra megállapított bérleti díjakat, és a helyiségek bérleti díjára pedig a Képviselő-testület mindenkori határozatait.

9/A. § * 

10. § (1) Az önkormányzati vagyon tárgyának ingyenes vagy kedvezményes átruházásáról, továbbá ingyenes vagy kedvezményes használatba (bérbe) adásáról a Képviselő-testület dönt.

(2) *  Az önkormányzati vagyon használatát ingyenesen átengedni más önkormányzat vagy állami szerv részére kizárólag közfeladat ellátása céljából, azt közvetlenül szolgáló, és ahhoz szükséges mértékben lehet.

11. § (1) Vagyontárgy tulajdonjogának ingyenes vagy kedvezményes megszerzéséről, felajánlás elfogadásáról értékhatárra való tekintet nélkül a Képviselő-testület határoz.

(2) Ha a vagyon ingyenes vagy kedvezményes felajánlása a 7. § (1) bekezdésében megjelölt vagyonkezelő részére történik, a felajánlás elfogadásához szükséges a vagyonkezelő nyilatkozata, mely szerint képes a felajánlott vagyonhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére.

12. § *  (1) Az önkormányzat részben, vagy egészben lemondhat követeléséről:

a) csődegyezségi megállapodásban;

b) bírói egyezség keretében;

c) méltányosságból.

(2) *  Méltányosságból a követelésről akkor lehet lemondani, ha a kérelmező részére a követelés kiegyenlítése igazoltan az életfenntartását veszélyezteti, vagy ellehetetleníti, és ezt a körülményt a kérelmező igazolja, beleértve azt is, hogy a kérelmező és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozói összes jövedelme alapján az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 3,5-szeresét, egyedülálló személy esetén a 4-szeresét nem haladja meg, valamint a kérelmező, és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója nem rendelkezik beköltözhető ingatlan tulajdonjogával vagy ingatlan haszonélvezeti jogával, továbbá olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszázötvenszeresét meghaladja, és ezeket hitelt érdemlően igazolja. A méltányossági kérelem tekintetében a határozathozatalra a 6. § (2) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság (a továbbiakban: KKSEB) véleményezési jogot gyakorol.

13. § *  Az önkormányzat vagyonát és várományi vagyonát érintő perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötésére a 6. § (2) bekezdésben foglaltak alapján kerülhet sor.

14. § (1) *  Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, biztosítékul nem adható, azon osztott tulajdon nem létesíthető, kivéve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben, illetve a jelen rendeletben meghatározott esetkört.

(2) A forgalomképtelen vagyon - tulajdonjogot nem érintő - hasznosítása a 6. § (2) bekezdése alapján történik.

15. § (1) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak megszerzéséről, elidegenítéséről, bérleti vagy használati jogának átengedéséről, megterheléséről vagy gazdasági társaságba való beviteléről a 6. § (2) bekezdésben meghatározott értékhatárig a GTB, ezt meghaladó érték esetében a Képviselő-testület határoz.

(2) Azokban az esetekben, amikor más jogszabályok értelmében a vagyontárggyal való rendelkezéshez más személy hozzájárulása szükséges, azt a tulajdonosi jogok gyakorlója köteles beszerezni.

(3) *  A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak megszerzéséről, elidegenítéséről, bérleti vagy használati jogának átengedéséről, megterheléséről, vagy gazdasági társaságba történő beviteléről a 7. § (2) bekezdésében foglaltak esetén a vagyonkezelő szervek a velük megkötött vagyonkezelési szerződés és e rendelet rendelkezései szerint járhatnak el.

16. § (1) Gazdasági társaságban az önkormányzatot a polgármester, illetve akadályoztatása esetén az általa meghatalmazott személy képviseli. A Képviselő-testület, illetőleg a GTB meghatározhatja a képviselet tartalmát, a kötelezettség-vállalás terjedelmét.

(2) *  Társasház közgyűlésén az önkormányzatot a tulajdonosi jogok gyakorlására megbízott képviseli a vele megkötött szerződés alapján. A Képviselő-testület, illetőleg a GTB meghatározhatja a képviselet tartalmát, a kötelezettség vállalás terjedelmét.

17. § (1) Az önkormányzati feladatok ellátásában nélkülözhető forgalomképes vagyonnal vállalkozás végezhető.

(2) Az önkormányzat kizárólag olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulás mértékét.

(3) *  Amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik a mindenkor hatályos központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott értékhatárt elérő vagyontárgy elidegenítése, használatba, illetőleg bérbeadása, továbbá más módon történő hasznosítása nyilvános (indokolt esetben zártkörű) versenyeztetés útján, a legjobb ajánlatot tevő részére történik.

(4) *  Az önkormányzatot megillető elővásárlási jogot az önkormányzat költségvetésében erre vonatkozóan biztosított előirányzat terhére a 6. § (2) bekezdése szerint a Képviselő-testület vagy a GTB gyakorolja.

18. § (1) A Képviselő-testület dönt a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatban:

a) *  gazdasági társaság és közhasznú szervezet alapításáról;

b) *  civil szervezethez való csatlakozásról;

c) kötvény kibocsátásról;

d) kezességvállalásról;

(2) *  A 6. § (2) bekezdése alapján a GTB a mindenkori, költségvetési kérdésekben illetékes Bizottság előzetes véleményezését követően dönt:

a) *  gazdasági társaságban fennálló üzletrésznek értékesítésről;

b) *  a jelen rendelet hatálya alá tartozó vagyontárgyak elidegenítésével kapcsolatban képződött behajthatatlan követelés törléséről.

19. § (1) *  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott értékhatárt elérő szerződések közzétételére fenti törvényben meghatározottak szerint elektronikus közzététel útján kerül sor.

(2) A hivatal szerződés-nyilvántartást vezet. A szerződés-nyilvántartás tartalmazza az önkormányzat és a polgármesteri hivatal nevében megkötött összes szerződés lényeges adatait éves bontásban Az egyes szerződéseket a hivatal folyószámos sorrendben egyedileg is nyilvántartja. A nyilvántartásból az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 32-36. §-nak megfelelően kell a közérdekű adatok hozzáférhetőségét biztosítani.

20. § (1) *  Vagyontárgy elidegenítéséről a 6. § (2) bekezdésére figyelemmel a Képviselő-testület, vagy a GTB határozattal dönt, figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényre. Önkormányzati vagyon, vagyontárgy tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.

(2) *  A vagyontárgy - ha a törvény kivételt nem tesz - kizárólag nyilvános versenytárgyalás útján értékesíthető ha a forgalmi értéke meghaladja a mindenkor hatályos központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott értékhatárt.

Nyilvános versenytárgyalás útján történő értékesítés esetében a nyertes az, aki a kiindulási árhoz képest a legmagasabb vételárat ajánlja.

(3) *  A (2) bekezdésben meghatározott értékhatár alatti forgalmi érték esetén pályázaton kívül elidegeníthető az üres lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség közvetlenül szomszédos - azonos társasházban található - ingatlan bővítése érdekében. A vételár a helyben szokásos forgalmi érték figyelembe vételével megjelölt összeg, amelyet a szerződés megkötésekor egyösszegben kell megfizetni. A vásárlásra jogosult az eladási ajánlat kézhezvételétől számított 30 napon belül köthet adásvételi szerződést.

Azonos ingatlanra vonatkozó több ilyen ajánlat esetén az önkormányzat zártkörű versenytárgyalásra pályázatot ír ki, ahol a nyertes az, aki a kiindulási árhoz képest a legmagasabb vételárat ajánlja. Az önkormányzat meghatározza azt a soron következő ajánlattevőt is, akivel adásvételi szerződést kell kötni, ha a pályázat nyertesével - előírt határidőn belül - a szerződés nem jön létre.

(4) *  Amennyiben az elidegeníthető ingatlanok tekintetében fennáll az Ltv. alapján meghatározott vételi-, illetőleg elővásárlási jog, és annak jogosultja korábban vételi szándéknyilatkozatot nem nyújtott be, illetve felhívásra törvényben biztosított jogával nem él, az ingatlan csak a nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő bérlő írásbeli hozzájárulásával idegeníthető el szerződése fennállásáig harmadik személy részére.

(5) * 

20/A. § *  Ingatlanok - ide nem értve az önkormányzat tulajdonában álló lakásokat és nem lakás céljára szolgáló helyiségeket - nyilvános, kétfordulós pályázat útján történő értékesítése esetén az Önkormányzat, mint Kiíró/eladó a nyertes ajánlattevővel (vevővel) megkötött adásvételi szerződésben visszavásárlási jogot köt ki, amelyet az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztet, és amelynek kezdete a vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése. A visszavásárlási jogát abban az esetben gyakorolhatja a Polgári Törvénykönyvben meghatározott szabályok szerint, ha a nyertes ajánlatot tevő nem az első fordulóban benyújtott, a Képviselő-testület által elfogadott funkciót/funkciókat valósítja meg, illetve nem az elfogadott feltételeknek megfelelően tesz eleget a beépítésnek. A visszavásárlási jog gyakorlása esetén a nyertes ajánlattevő, mint vevő az ingatlan tekintetében köteles a saját kockázatára és költségére az eredeti állapotot helyreállítani. A visszavásárlási jog törlését igényelheti a nyertes ajánlattevő/vevő, ha az az ajánlatában (az adásvételi szerződésben) megvalósítani vállalt építményre a jogerős építési engedélyt megszerezte, ennek alapján az építkezés megkezdését igazoltan az illetékes építési hatósághoz bejelentette, illetve a beépítést megvalósította az ajánlatának megfelelően, a jogerős használatba vételi engedélyt erre megszerezte. A visszavásárlási jog törléséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulást a fenti feltételek igazolása esetén, az ingatlan forgalmi értékétől függően a Képviselő-testület, illetve a GTB határozatában adja ki az erre irányuló kérelem előterjesztését követő első rendes ülésén, de legkésőbb 90 napon belül.

21. § *  (1) Az ingatlan vételárát a helyben szokásos forgalmi érték figyelembevételével - a 20. § (2) és (3) bekezdéseit is figyelembe véve - kell meghatározni. A helyben szokásos forgalmi érték megállapításához ingatlanszakértőt kell igénybe venni.

(2) Az Ltv. alapján elővásárlási joggal érintett önkormányzati lakás jogosult általi megvásárlása esetén a hasznos beruházások tekintetében a Ltv. 52. §-ának (2) bekezdése alapján kell eljárni, amelynek igazolt és levonható mértékéről az ingatlanszakértő nyilatkozata alapján a 6. § (2) bekezdésére figyelemmel a Képviselő-testület, vagy a GTB határozattal dönt.

(3) *  Az elővásárlásra jogosult számára elidegenítendő önkormányzati bérlakás esetén az (1) bekezdés alapján számított vételárat tíz százalékkal csökkenteni kell egy összegben történő vételár kiegyenlítés esetén. Részletfizetés esetén az (1) bekezdés alapján számított vételárat öt százalékkal csökkenteni kell. A részletfizetési kedvezmény választása esetén a jogosult az előző év december 31-én érvényes jegybanki alapkamattal egyenlő mértékű kamat fizetésére köteles a törlesztés időtartamának végéig. Részletfizetési kedvezmény igénybevétele esetén a törlesztési idő lejárta előtti egyösszegű teljesítéskor a vevőt a fennálló vételárhátralék után öt százalék árengedmény illeti meg.

(4) *  Az elővásárlásra jogosult részletfizetési kedvezmény választása esetén első vételár-részletként a (3) bekezdés szerint számított vételárból húsz százalékot köteles megfizetni az adásvételi szerződés megkötésekor. A további vételár-részleteket egyenlő mértékben legkésőbb az adásvételi szerződés aláírását követő naptól számított tizenöt éven belül kell kiegyenlíteni. Ha a jogosult nyugdíjas, vagy a jogosulttal közös háztartásban élőket is figyelembe véve az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 3-szorosát, egyedül álló esetén 3,5-szörösét, és egyik esetben sem rendelkezik sem a jogosult, sem a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszázötvenszeresét meghaladja, akkor részletfizetés esetén első részletként a vételár 10%-át kell megfizetni és a részletfizetés időtartamát a jogosult kérelme alapján 15 és 20 év között, de legtovább 20 évben lehet meghatározni.

(5) Az ingatlan vételárának az ingatlanszakértő által meghatározott forgalmi értéknél alacsonyabb összegben történő, vagy az (1)-(4) bekezdésektől eltérően történő, de az Ltv. 53. § (1) bekezdésének korlátai között való megállapítására a GTB javaslata alapján kizárólag a Képviselő-testület határozattal jogosult.

(6) Nem az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került, és ezért elővásárlási joggal nem érintett lakás elidegenítésére a jelen rendeletben foglalt általános szabályokat kell alkalmazni - beleértve a vételár meghatározását is -, a 21. § (2)-(4) bekezdésében foglaltakat alkalmazni nem kell még abban az esetben sem, ha a lakást annak bérlője vásárolja meg.

22. § (1) *  Az Ltv. alapján vételi, illetve elővásárlási joggal érintett lakások eladása esetén az önkormányzat ajánlata az alábbiakat tartalmazza:

- az eladás alapjául szolgáló jogszabályi hivatkozásokat;

- a lakás adatait;

- a lakás eladásáról szóló döntést tartalmazó képviselő-testületi vagy GTB határozat számát, valamint a határozatban rögzített esetleges egyéb kikötéseket;

- a lakás forgalmi értékét;

- a forgalmi érték alapján számított vételár mértékét;

- a vételár fizetésének feltételeit;

- az ajánlati kötöttség időtartamát;

- az adásvételi szerződés megkötésének helyét és határidejét;

- arra való felhívást, hogy a vételi, illetve elővásárlási jog jogosultja a szerződéskötéskor köteles bemutatni a vételi, illetve elővásárlási jogosultságot igazoló valamennyi eredeti dokumentumot;

- formanyomtatványt, melyen a vételi, illetve elővásárlási jog jogosultja az eladási ajánlat kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles nyilatkozni az ajánlat elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, valamint arról, hogy egy összegben vagy részletfizetéssel kívánja a vételárat kiegyenlíteni.

A vételi, illetve elővásárlási jog jogosultja az eladási ajánlat kézhezvételétől számított 60 napon belül köthet a lakásra adásvételi szerződést.

(2) Amennyiben a jogosult határidőben nem él vételi, illetőleg elővásárlási jogával, az ingatlan értékesítésére a 20. §-t kell alkalmazni azzal, hogy a versenytárgyalás alapján megállapított vételár közlésével a jogosultat ismételten írásban fel kell hívni jogainak gyakorlására. Ezen esetben a jogosult a felhívás kézhezvételétől számított harminc napon belül köthet az ingatlanra adásvételi szerződést.

23. § (1) *  A nem lakás célú helyiségek elidegenítésére a 20. § (4) bekezdését és a 21. § (1) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy az elővásárlási jog jogosultja az eladási ajánlat kézhezvételét követő hatvan napon belül köthet az ingatlanra adásvételi szerződést. Amennyiben az elővásárlási jog jogosultja határidőben él elővásárlási jogával, a nem lakás célú helyiség vételára a helyben szokásos forgalmi érték azzal, hogy 5 év egybefüggő bérleti jogviszony eltelte után az elővásárlásra jogosultakra érvényes vételár mértéke a helyben szokásos forgalmi érték kilencven százaléka.

(2) *  A nem lakás célú helyiség eladása esetén a bérlő csak a ténylegesen felmerült, műszakilag szükséges építészeti-szerelési munkákkal kapcsolatos költségeinek beszámítását kérheti a helyben szokásos forgalmi értékből történő levonással, amelynek igazolt és levonható mértékéről az ingatlanszakértő nyilatkozata alapján a 6. § (2) bekezdése rendelkezésére figyelemmel vagy a Képviselő-testület vagy a GTB határozattal dönt. A bérlő a tevékenysége gyakorlásához szükséges beruházások beszámítását nem kérheti.

(3) Amennyiben a nem lakás célú helyiség elővásárlásra jogosultja határidőben nem él jogosultságával a 22. § (2) bekezdését kell alkalmazni.

(4) *  Az (1) bekezdésben meghatározottak esetében a nem lakás célú helyiségeket kizárólag az elővásárlásra jogosult bérlő (bérlőtárs) vásárolhatja meg, amennyiben megfelel az Ltv.-ben foglalt feltételeknek.

23/A. § *  A vételárat a vásárlásra jogosult hitel igénybevételével két részletben fizetheti meg. Szerződéskötéskor a vételár húsz százalékát kell megfizetni. A fennmaradó vételárrész megfizetésének határideje a szerződéskötés napjától számított kilencven naptári nap. Az adásvételi szerződést tulajdonjog fenntartással, vagy az eladó által a tulajdonjog bejegyzési engedély megadására és a tulajdonjog bejegyzésére a vételárhátralék megfizetési határidőre tekintettel meghatározott, legfeljebb a szerződés aláírásától számított százhúsz naptári napig történő függőben tartásával kell létrehozni azzal a feltétellel, hogy a hitelfolyósító a vételárhátralékot közvetlenül az önkormányzat folyószámlájára utalja át. E rendelkezést a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítése során is alkalmazni kell.

24. § *  Az Önkormányzat az állam tulajdonából az Önkormányzat tulajdonába került lakóépületeinek (a bennük lévő lakások) elidegenítéséből származó bevételeinek ötven százalékát az Ltv. 62. § (1) bekezdése alapján megnyitott elkülönített számlán tartja nyilván. A felhasználás az Ltv. 62. §-ában foglalt rendelkezéseinek megfelelően történik.

25. § *  (1) Az ingatlanokkal kapcsolatos bérbeadói jogokat és kötelezettségeket a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A Képviselő-testület - az e rendeletben meghatározott feladat- és hatáskör megosztás szerint - a lakások és helyiségek bérbeadói jogainak és kötelezettségeinek gyakorlására a következőket jogosítja fel:

a) GTB-t,

b) a Polgármestert,

c) az Önkormányzat vagyonkezelő szerveit és megbízottjait e rendelet és a vele kötött szerződés keretei között.

(3) Az Önkormányzat és vagyonkezelő szervei, vagy megbízottja között létrejött megbízási szerződésben rögzített feladatok tekintetében a bérbeadói jogokat, és kötelezettségeket a vagyonkezelő, illetve a megbízott gyakorolja.

(4) A rendeletben szabályozott hatásköri rendtől és bérbeadási feltételektől el lehet térni, ha haladéktalanul kell bérbeadói döntést hozni. Ebben az esetben minden bérbeadói döntést a polgármester hozhat meg, 90 napnál hosszabb időre szóló bérleti szerződés megkötéséről azonban nem dönthet. A döntéséről Képviselő-testületet a soron következő rendes ülésén, vagy ha a döntésre egyébként bizottság illetékes, az illetékes bizottságot a soron következő ülésén írásban tájékoztatnia kell.

(5) A (2)-(3) bekezdés nem érinti a Képviselő-testület azon jogát, hogy bármely lakás vagy helyiség tekintetében a bérbeadói jogokat közvetlenül is gyakorolja.

26. § *  (1) Az Önkormányzat tulajdonában álló lakásokat

a) pályázat útján szociális helyzet alapján,

b) bérlőkijelölési és ismételten gyakorolható bérlő kiválasztási jog alapján,

c) törvényben vagy jogerős bírói ítéletben előírt elhelyezési vagy bérbeadási kötelezettséggel,

d) a jogszabályban előírt, másik lakás biztosítására vonatkozó kötelezettséggel,

e) vagyongazdálkodási feladatok teljesítése érdekében,

f) közérdekű feladatok megvalósításával,

g) katasztrófa-helyzetben lévők részére történő bérbeadással,

h) lakáscserével, minőségi lakáscserével,

i) a bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésével összefüggésben másik lakás bérbeadásával,

j) a Képviselő-testület egyedi döntése alapján - ideértve, ha a bérbeadás jogcímnélküli lakáshasználat rendezésére irányul -

lehet bérbe adni.

(2) A lakásbérleti szerződés határozott, vagy határozatlan időre, illetve feltétel bekövetkeztéig köthető. A határozott időtartam legfeljebb 5 év lehet.

(3) A katasztrófahelyzetben lévők részére fenntartott lakások számát és körét a GTB javaslata alapján a Képviselő-testület állapítja meg.

26/A. § *  (1) A szociális helyzet, katasztrófahelyzet és elhelyezési vagy bérbeadási kötelezettség alapján történő bérbeadás esetein kívül a bérleti szerződés megkötésekor a bérlő három havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetésére köteles.

(2) Az óvadék összegéből a bérbeadó levonhatja a bérlőt terhelő és részéről ki nem egyenlített (lakbér, illetve a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának helyreállításához szükséges, közüzemi díjakat és költségeket) költségeket. A bérbeadó felhívására a bérlő köteles az óvadék összegének kiegészítésére a bérleti díj emelését, illetve az óvadék összegének szerződés fennállása alatti felhasználását követő 15 napon belül.

(3) A bérleti szerződés megszűnésekor az óvadék, illetve annak fel nem használt része a bérlő részére visszajár. Az óvadék után a bérbeadó kamatot nem fizet.

27. § *  (1) *  Az önkormányzati lakás szociális helyzet alapján történő bérbeadása pályázati eljárásban történik. A pályázatot a KKSEB javaslata, valamint a GTB előzetes véleménye alapján a Képviselő-testület írja ki, és bírálja el.

(2) Szociális helyzet alapján lakást csak annak a személynek lehet bérbe adni,

a) *  akinek, vagy házastársának (élettársának), illetve vele együtt költöző közeli hozzátartozójának a tulajdonában, haszonélvezetében nincs másik beköltözhető lakás, és nem rendelkezik önkormányzati lakásbérleti jogával,

b) *  akinek a vonatkozásában a lakásba költözők egy főre jutó nettó havi jövedelme a bérbeadáskor a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 4-szeresét, egyedülálló személy esetén, valamint az állami támogatással megvalósított szociális bérlakások esetén a 4,5-szeresét, és mindkét esetben együttes vagyonuk a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250-szeresét nem haladja meg,

c) aki Budapest Főváros II. kerületében legalább 5 éve állandó bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,

d) aki a bérbeadást megelőző 5 éven belül nem mondott le önkormányzati bérlakásról pénzbeli térítés ellenében, vagy azt magánforgalomban nem cserélte el kisebb szobaszámú, vagy alacsonyabb komfortfokozatú lakásra, vagy beköltözhető ingatlanát nem adta el,

e) aki a pályázat benyújtására megállapított határnapig a 18. életévét betöltötte.

(3) *  A 27. § (2) bekezdésének c) pontjában foglalt feltétel alkalmazásától az állami támogatással megvalósított szociális bérlakások bérleti jogának elnyerésére kiírt pályázat benyújtásának és elbírálásának idején a Budapest Főváros II. kerületében alkalmazásban álló köztisztviselők, közszolgálati ügykezelők, közalkalmazottak, kormánytisztviselők, állami tisztviselők, állami ügykezelők, a BRFK II. Kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állományába tartozó rendőrök, valamint a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló munkavállalók esetében a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Bizottságai, és Képviselő-testülete eltekinthet.

(4) *  A 27. § (3) bekezdése alapján létrehozott bérleti jogviszony a foglalkoztatási jogviszony megszüntetését követő napon megszűnik, akkor is, ha a bérleti jogviszony megszűnésének vagy megszüntetésének egyéb feltételei nem állnak fenn.

28. § *  (1) Pályázat csak üres lakás esetén, illetve akkor irható ki, ha az üressé válás időpontja ismert.

(2) A pályázatot az Önkormányzat honlapján és helyi lapjában közzé kell tenni, és 30 napra az Önkormányzat hirdetőtábláján, ki kell függeszteni.

(3) A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell:

a) hogy a meghirdetett lakás szociális helyzet alapján kerül bérbeadásra,

b) a lakás címét, alapterületét, szobaszámát és komfortfokozatát,

c) a fizetendő lakbér mértékét,

d) lakásfelújítás esetén a kötelezettség megjelölését, a becsült felújítási költségek összegszerűségét, a megtérítés módját és mértékét, a felújítás elvégzésének határidejét,

e) a pályázat benyújtásának helyét, módját, határidejét és az elbírálás szempontjait,

f) az elbírálás eredménye közlésének módját és időpontját,

g) a bérbeadó megnevezését, címét, a szerződéskötés határidejét,

h) a meghirdetett lakás bérbeadásának időtartamát,

i) azt, hogy a pályázók bérlőtársakként is pályázhatnak,

j) az egyéb pályázati feltételeket.

(4) A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázott lakás címét (több lakás meghirdetése esetén a pályázó által megjelölt sorrendet, amely egyben rangsort is jelent),

b) a pályázó nevét, születési nevét, állampolgárságát, születési helyét és idejét, anyja nevét, családi állapotát, foglalkozását, munkahelyét, állandó bejelentett lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát, a pályázó házastársának/élettársának az előzőekben felsorolt adatait, a lakásba a bérlőn kívül költözők számát, nevét, születési idejét, foglalkozását, rokonsági fokát, vagy rokonság hiányában a leendő bérlőhöz fűződő kapcsolatát, a pályázó és a vele együtt költöző személyek jövedelmi, vagyoni viszonyait, a pályázó jelenlegi lakáskörülményeit,

c) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem esik kizáró feltételek alá, illetve megfelel a szociális helyzet alapján történő bérbeadás feltételeinek,

d) a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek,

e) a pályázati felhívásban szereplő valamennyi feltétel elfogadását.

(5) A pályázatot a pályázónak az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtania.

(6) A pályázatot a (4) és (5) bekezdésekben foglaltak szerint kell benyújtani, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen.

29. § (1) *  Az állami támogatással megvalósított szociális elhelyezést biztosító lakás bérbeadásáról, amennyiben a lakás a bérleti szerződésben meghatározott időtartam előtt megüresedik - a rendeletben ezen lakások bérbeadására meghatározott egyéb szabályok alkalmazásával - a KKSEB javaslatára a GTB véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.

(2) Az állami támogatással megvalósított szociális elhelyezést biztosító önkormányzati lakást bérbeadni kizárólag előtakarékosságot vállaló személynek lehet. A bérlő köteles az előtakarékossági szerződést legalább a bentlakás időtartamára megkötni.

(3) * 

(4) *  Az állami támogatással megvalósított szociális elhelyezést biztosító lakások lakbérének mértéke egységesen bruttó 480,- Ft/m2/hó, amelyet a Képviselő-testület évente egy alkalommal felülvizsgál. Az 51/1995. (XII. 18.) rendeletben meghatározott mindenkori lakbérmértékek az állami támogatással megvalósított szociális elhelyezést biztosító lakásokra nem vonatkoznak.

30. § *  (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, a közalkalmazottakat foglalkoztató helyi önkormányzati intézmények, a helyi rendőrség szakemberállománya biztosításának segítésére az állami támogatással megvalósított szociális bérlakások legfeljebb húsz százalékát ezen intézmények munkatársai részére tartja fenn.

(2) *  A Képviselő-testület egyedi határozatával e rendelet lakások bérbeadására vonatkozó szabályaitól eltérhet a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló köztisztviselő, közszolgálati ügykezelő és munkavállaló esetében.

30/A. § *  Törvényben, bírósági vagy hatósági határozatban előírt bérbeadási kötelezettség esetén a bérbeadó és a jogosult úgy is megállapodhatnak, hogy az Önkormányzat a kötelezettségét pénzbeli térítés fizetésével megválthatja. A jogosult olyan összegű pénzbeli térítésre tarthat igényt, mint amilyen összegű térítés e rendelet szerint a lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén fizetendő a részére a bérbeadási kötelezettség alapján járó lakásbérleti jog alapján.

30/B. § *  Annak a szociális intézményből elbocsátott személynek, aki az intézménybe utalásakor lakásbérleti jogviszonyáról pénzbeli térítés ellenében az Önkormányzat vagy jogelődje javára lemondott és megfelel a 27. § (2) bekezdésének a) és b) pontjaiban előírt feltételeknek, egy szoba, komfortos lakást lehet biztosítani.

30/C. § *  A lakásbérleti szerződés megszűnése után a lakásban visszamaradó személy - az Ltv. és e rendelet alapján bérleti jog folytatására jogosult kivételével - másik lakásra igényt nem tarthat, az önkormányzat sem elhelyezési, sem pénzbeli térítési kötelezettséget a lakás elhagyása ellenében nem vállal.

30/D. § *  (1) Kényszerbérlet esetén a kényszerbérlő részére elsősorban cserelakást kell felajánlani, melyről a kényszerbérlő bérbeadóját is tájékoztatni kell.

(2) *  Ha a kényszerbérlő lakásbérlet helyett pénzbeli térítést kér, ennek összege nem haladhatja meg a kényszerbérlettel terhelt lakás beköltözhető forgalmi értékének ötven százalékát. Ha a kényszerbérlő kisebb lakást és pénzbeli térítést fogad el, ezek együttes értéke sem haladhatja meg a kényszerbérlettel terhelt lakás forgalmi értékének ötven százalékát. A pénzbeli térítés mértékét a 6. § (2) bekezdésére figyelemmel a Képviselő-testület, vagy a GTB határozza meg. Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben az ötven százalékos kikötéstől - a KKSEB és a GTB javaslata alapján - a Képviselő-testület eltérhet.

(3) Cserelakás felajánlása esetén a kényszerbérlővel együtt költöző személyek befogadásához hozzá kell járulni, ha az önkormányzati lakás bérbeadását megelőzően öt évnél hosszabb idő óta a kényszerbérlővel életvitelszerűen együtt laktak.

30/E. § *  (1) Ha jogszabály, megállapodás, vagy e rendelet másként nem rendelkezik, a lakást határozott időre kell bérbe adni.

(2) *  A szociális alapú bérbeadás, vagy az állami támogatással megvalósított szociális elhelyezést biztosító lakásbérlet időtartama legfeljebb 5 év, melynek lejártakor a bérbeadó a bérlő részére a lakást 1-5 évre újra bérbe adhatja, amennyiben továbbra is megfelel a szociális alapon történő, illetve az állami támogatással megvalósított szociális elhelyezést biztosító lakások bérbeadása feltételeinek és maradéktalanul eleget tett a korábbi szerződésben vállalt kötelezettségeinek. Az újabb bérbeadásról a KKSEB javaslata, valamint a GTB előzetes véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.

(3) *  Amennyiben a szerződés lejártát követően a volt bérlő már nem felel meg a szociális helyzet alapján történő, illetve az állami támogatással megvalósított szociális elhelyezést biztosító lakások bérbe adására e rendeletben meghatározott feltételeknek, vagy a lakásra az újbóli öt évre kötött bérleti szerződés is lejárt, a lakás ismételt bérbe adására a Képviselő-testület egyedi döntésével maximum 5 évre, az Önkormányzat tulajdonában álló lakások béréről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott mindenkori piaci alapú bérleti díj, illetve az állami támogatással megvalósított szociális lakások esetében e rendelet 29. § (4) bekezdésében meghatározott bérleti díj 1,5-szeres összegének, továbbá a szerződés megkötését megelőzően három havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetése mellett adható bérbe.

(4) Feltétel bekövetkeztéig kell a lakást bérbe adni, ha a bérlőkijelölési vagy bérlő kiválasztási jog jogosultja így rendelkezik.

(5) Határozatlan időre kell a lakást bérbe adni:

a) a határozatlan időtartamra szóló bérleti szerződéssel rendelkező részére, ha a fennálló bérleti szerződés úgy szűnik meg, hogy ugyanazon bérlő részére másik önkormányzati lakás bérbeadására (cserelakás) kerül sor,

b) a lakás alapterületének megváltoztatása esetén a csatolt alapterületre, ha az eredeti alapterületű bérleményre a bérlő határozatlan időtartamú bérleti szerződéssel rendelkezik,

c) lakások cseréje esetén, amennyiben a korábbi bérlő határozatlan időtartamra szóló bérleti szerződéssel rendelkezik,

d) lakásbérleti jog folytatása esetén, amennyiben a korábbi bérlő határozatlan időtartamú bérleti szerződéssel rendelkezett.

31. § (1) Lakás bérleti joga a bérbeadó hozzájárulásával kizárólag másik lakás bérleti jogára, illetőleg tulajdonjogára cserélhető.

(2) Feltétel bekövetkeztéig szóló, illetőleg határozott időtartamú szerződés esetén a lakás nem cserélhető el.

(3) * 

(4) * 

32. § *  (1) A bérlő halála esetén bérlőtársi jogviszonyban kell a lakást bérbe adni azok részére, akik a bérleti jogviszony folytatására - eltérő megállapodás hiányában - azonos sorrendben jogosultak.

(2) Házastársak részére - ha a bérlőkijelölésre jogosult eltérően nem rendelkezik - írásbeli közös kérelmükre bérlőtársi jogviszony keretében kell a lakást bérbe adni.

32/A. § *  (1) A megüresedett társbérleti lakrészt a lakásban maradt társbérlőnek kell bérbe adni, ha vállalja a lakás alapterületének megüresedett része után számított lakbér megfizetését is, és nincs lejárt lakbér,- illetve közüzemi díj tartozása.

(2) Ha a lakásban maradt társbérlő nem vállalja a lakás alapterületének megüresedett része után számított lakbér megfizetését, a bérbeadó a lakásbérleti szerződését cserelakás egyidejű felajánlása mellett felmondhatja. A felmondási idő 3 hónap.

33. § *  (1) A bérlő az Ltv. 21. § (2) bekezdésében meghatározottakon kívül a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával befogadhatja unokáját, testvérét, élettársát, élettársa kiskorú gyermekét, gyermekének házastársát.

(2) A befogadott személy közjegyző előtt köteles nyilatkozni arról, hogy a bérlő lakásbérleti jogviszonyának bármely okból való megszűnése esetén a lakást harminc napon belül elhagyja és elhelyezésre nem tart igényt.

(3) A bérbeadó a bérleti szerződést felmondhatja az erre vonatkozó tv-ben meghatározott szabályok szerint, ha a bérlő írásbeli hozzájárulás nélkül, vagy olyan személyt fogad be, aki nem tartozik az (1) bekezdésben meghatározott személyi körbe.

(4) Nem lehet az (1) bekezdésben felsorolt személyek befogadásához hozzájárulni, ha

a) a lakásban életvitelszerűen lakók vagy a lakásban állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezők száma szerint (a befogadandó személyeket is figyelembe véve) a lakótérből egy főre nem jut legalább 6 m2,

b) a bérlőnek lejárt lakbér, - illetve közüzemi díj tartozása van.

33/A. § *  (1) Egyszobás lakás albérletbe adásához - a (3) és (6) bekezdésben szabályozott esetek kivételével - nem adható tulajdonosi hozzájárulás.

(2) Az albérletbe adáshoz csak akkor adható hozzájárulás, ha

a) legalább egy félszoba a bérlő használatában marad, és

b) az albérleti jogviszony alapján a lakásba költözők, valamint a lakásban már jogszerűen lakók számát figyelembe véve, a lakás egy használójára legalább 6 m2-es lakószobarész jut, valamint

c) a lakásra lakbér és közüzemidíj-hátralék nincs.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tilalmat és feltételeket nem kell alkalmazni, ha a lakás bérlőjét gondnokság alá helyezték és elmeszociális otthoni elhelyezést nyert vagy hosszabb távú kórházi kezelés alatt áll. A kérelem benyújtása mellé a gondnoknak csatolnia kell az albérleti szerződés tervezetét.

(4) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás albérletbe adásához - a lakás szobaszámától függetlenül - tulajdonosi hozzájárulás adható annak a kiskorú bérlő gyámjának, illetve annak a nagykorú bérlő képviselőjének, aki a lakást addig az ideig kívánja albérlet útján hasznosítani, ameddig a kiskorú bérlő állami gondozása, illetve a nagykorú bérlő szociális otthoni elhelyezése megszűnik.

(5) Az (1)-(4) bekezdésekben foglalt feltételek esetén is kizárólag egyéves határozott időre, vagy feltétel bekövetkeztéig kötött albérleti szerződéshez adható tulajdonosi hozzájárulás. Az albérletbe adás meghosszabbítható. Az albérleti szerződés időtartamának meghosszabbítása iránti kérelemről a GTB dönt.

(6) A bérbeadó a lakásbérleti szerződés megszűnése után a lakásban jogcím nélkül visszamaradó volt albérlő elhelyezésére kötelezettséget nem vállal.

34. § Nem lakás célú helyiség albérletbe és további bérbeadása, valamint más jogcímen használatba adásához a GTB hozzájárulása szükséges.

35. § * 

36. § *  A lakbér megállapítására vonatkozó előírásokat és annak elveit, a lakbér mértékét, valamint a bérbeadó által nyújtott külön szolgáltatások díját, továbbá a lakásfenntartási támogatás részletes szabályait az Önkormányzat külön rendeletekben szabályozza.

37. § Lakás helyiséggé, illetőleg helyiség lakássá nyilvánításáról szóló tulajdonosi döntést a GTB hozza. Lakást nem lakás céljára bérbe adni a helyiségekre vonatkozó bérleti díj alapján a GTB jogosult. Nem lakáscélú ingatlant lakás céljára bérbe adni kizárólag lakássá nyilvánítása után lehet.

(2) *  Ha a bérlő a lakást vagy a nem lakás céljára szolgáló helyiséget nem a bérleti szerződésben meghatározott célra használja, akkor ez a magatartás szerződésszegésnek minősül és alkalmazni kell a szerződésszegésnek a mindenkori jogszabályok által meghatározott jogkövetkezményeit.

38. § (1) *  A lakás, illetőleg a helyiség jogcím nélküli használója használati díjat köteles fizetni, melynek mértéke a lakásra, illetőleg a helyiségre megállapított bruttó bérleti díjjal azonos összeg.

(2) *  A használati díj a lakás, illetőleg a nem lakás céljára szolgáló helyiség esetén a jogcím nélküli használat kezdetétől számított 7. hónap első napjától a kétszeresére, majd hat hónap elteltével az azt követő hónap első napjától ismételten az aktuális használati díj kétszeresére emelkedik. Amennyiben a használó a díjhátralékának a megfizetésére részletfizetési megállapodást kötött, a használati díj mindaddig nem emelkedik, amíg a használó a részletfizetési megállapodásban foglaltakat teljesíti, és az aktuális havi használati díjat esedékességkor kiegyenlíti. Ha a használó a részletfizetési megállapodásban foglaltaknak határidőben nem tesz eleget, vagy az aktuális havi díjat esedékességkor nem fizeti meg, a használati díj a nem teljesítéssel érintett hónapot követő hónap első napjától a kétszeresére, majd hat hónap elteltével az azt követő hónap első napjától ismételten a kétszeresére emelkedik.

(3) Lakás esetén nem emelhető a használati díj, ha a jogcímnélküli lakáshasználó elhelyezésére a bérbeadó köteles, és az elhelyezés a bérbeadó hibájából nem történt meg.

(4) *  Lakás esetén a jogcím nélküli használó kérelmére méltányosságból a KKSEB javaslata alapján a GTB eltekinthet a használati díj (2) bekezdés szerinti emelésétől, vagy megfizetésétől, ha a jogcím nélküli lakáshasználó, illetve a lakásban vele együtt élő közeli hozzátartozóinak egy főre jutó nettó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb mértékének a 3,5-szeresét, egyedülálló személy esetén a 4-szeresét nem haladja meg.

(5) A használati díj a lakást önkényesen elfoglaló lakáshasználó esetében a piaci alapú lakbér tízszerese.

(6) *  A bérleti díjhátralék és a bérleti szerződés megszűnése után felhalmozott használati díjhátralék részletekben történő kiegyenlítésére kötendő részletfizetési megállapodás tekintetében a tulajdonosi jogokat a 6. § (2) bekezdése alapján a GTB gyakorolja.

(7) *  Amennyiben a bérlő vagy a lakáshasználó részére az Önkormányzat a külön rendeletében meghatározott adósságcsökkentési támogatást állapított meg, és az adós az önrészének megfizetését részletekben vállalta, úgy az Önkormányzat az adós részére 50 ezer forintot meg nem haladó tartozás (önrész) esetén 6 havi, 100 ezer forintot meg nem haladó tartozás (önrész) esetén 12 havi részletfizetési kedvezményt biztosít.

(8) *  Az adósságkezelési szolgáltatásba be nem vont tőketartozás megfizetésére részletfizetési megállapodás az alábbi feltételek együttes fennállásának igazolása esetén köthető:

a) Bérlő (használó) vagy házastársa (élettársa), illetve a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában, bérletében, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezetében, használatában nincs másik beköltözhető lakás,

b) *  A bérlő (használó) és a vele közös háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének négyszeresét, egyedülálló személy esetén négy és félszeresét, és

c) A bérlő (használó), és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250-szeresét meghaladja.

(9) *  A bérbeadó a tartozás megfizetésére:

a) 250 ezer forintig legfeljebb 12 havi,

b) 500 ezer forintig legfeljebb 24 havi,

c) *  1.000.000 forintig legfeljebb 36 havi,

d) *  1.000.000 forint feletti tartozás esetére legfeljebb 60 havi részletfizetési kedvezményt biztosíthat. Az adós írásbeli kérelmére a tartozás megfizetésére ettől rövidebb időtartamú megállapodás is köthető.

(10) *  Amennyiben az adós az esedékes részletek megfizetésével 60 napot meghaladó késedelembe esik, a részletfizetési kedvezmény megszűnik, a megállapodás hatályát veszti, az egész tartozás járulékaival együtt egyösszegben esedékessé válik.

(11) *  A részletfizetési megállapodás megkötésekor, a lakásra fennálló tőketartozásra a részletfizetési megállapodás aláírásának napjáig keletkezett késedelmi kamatok megfizetését a bérbeadó (használatba adó) felfüggeszti. Amennyiben az adós az előírt kötelezettségeket a megállapodásban foglaltaknak megfelelően teljesítette és a követelésről lemondásnak e rendelet 12. § (2) bekezdésében meghatározott jövedelmi és vagyoni feltételei fennállnak, a kamattartozás elengedéséről a KKSEB véleménye alapján a 6. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a GTB dönt.

38/A. § *  (1) A bérbeadás feltétele, hogy a leendő bérlő vállalja, hogy a bérleti szerződés fennállása alatt életvitelszerűen a lakásban lakik. A bérlő a lakásból történő, két hónapot meghaladó távollétét és annak időtartamát köteles írásban a bérbeadónak bejelenteni.

(2) *  Amennyiben a bérlő a lakásból való két hónapot meghaladó eltávozását írásban nem jelentette be, akkor ez a magatartás szerződésszegésnek minősül és alkalmazni kell a szerződésszegésnek a mindenkori jogszabályok által meghatározott jogkövetkezményeit.

38/B. § *  (1) A bérbeadó és a bérlő megállapodhatnak, hogy a lakást a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá, és látja el a komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel. A megállapodásban az elvégzett munkákat, a költségek megtérítését is meg kell határozni. A bérlő által e megállapodás alapján elvégzett munkák felek által kölcsönösen elfogadott ellenértékét a lakbérbe kell beszámítani.

(2) Az (1) bekezdésben említett feltételek mellett:

a) a bérbeadó hozzájárulásával, általa elfogadott költségvetés alapján elvégzett munkák számlákkal igazolt költségeit a bérbeadó a bérleti díjba, legfeljebb havi 50% mértékben megállapodás alapján beszámíthatja;

b) amennyiben a beszámítás időtartama az 5 évet meghaladná, úgy az a) pont szerinti mérték a bérleti díj teljes összegéig emelhető;

c) ha a bérlő a munkák elvégzésére a megállapodásban meghatározott határidő lejártától számított 1 éven belül a bérbeszámítást nem kéri, és az annak alapjául szolgáló költségeket nem igazolja, a bérbeszámításra vonatkozó joga hatályát veszti.

(3) A luxusberuházás költségeinek a megtérítésére, vagy bérbeszámítására a bérlő nem tarthat igényt. Luxusberuházásnak minősül minden olyan kialakítás vagy anyagfelhasználás, amely meghaladja a lakás rendeltetésszerű használatához szükséges mértéket.

(4) A lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről a bérlő köteles gondoskodni olyan időpontban és módon, ahogy azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota szükségessé teszi.

(5) A lakás átadás-átvételéről tételes leltárt kell felvenni, amelyben fel kell tüntetni a lakás, illetve a berendezési és felszerelési tárgyak tényleges állapotát, a mérőórák számát és állását, valamint a bérlő esetleges észrevételeit.

39. § *  (1) A felek az önkormányzati lakásra kötött határozatlan időre szóló szerződést közös megegyezéssel megszüntethetik úgy, hogy a bérbeadó

a) a bérlőnek másik lakást (lakásokat) ad bérbe,

b) a bérlőnek csereingatlan felajánlása helyett pénzbeli térítést fizet (bérleti jog megváltása),

c) a bérlőnek másik lakás (lakások) bérbeadása mellett pénzbeli térítést is fizet.

(2) Amennyiben a bérlő a lakásbérleti jogviszonyt pénzbeli térítés ellenében szünteti meg, a megállapodásban ki kell kötni a bérlő azon nyilatkozatát, hogy az Önkormányzattal szemben elhelyezési igényt nem támaszt.

(3) *  Ha a megállapodás keretében a bérbeadó a bérlőnek:

a) kisebb forgalmi értékű másik lakást vagy kisebb összforgalmi értékű másik lakásokat ad bérbe, a bérlő részére kifizetheti a bérbe adandó és a lakásbérleti jogviszony megszüntetésével érintett lakás (lakások) beköltözhető forgalmi értéke közötti különbség 25%-át,

b) pénzbeli térítést fizet, a pénzbeli térítés mértéke a lakásbérleti jogviszony megszüntetésével érintett lakás forgalmi értékének 25%-a.

(4) A térítés összegéből a bérbeadó levonja a lakást terhelő közüzemi díjtartozásokat, bérleti díjhátralékot és azok törvényes mértékű késedelmi kamatát, valamint a bérlőt terhelő, a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapota helyreállításához szükséges, a bérlő által el nem végzett munkák ellenértékét, beleértve a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartására, felújítására, pótlására, illetőleg cseréjére fordítandó összegeket is. A térítés összegét a lakás birtokba adásától számított 8 napon belül fizeti meg a bérbeadó a bérlő részére. Kivételesen indokolt esetben a jelen rendelet 6. § (2) bekezdésére figyelemmel a Képviselő-testület, vagy a GTB engedélyezheti, hogy a térítés összege maximum ötven százalékát a megállapodás aláírását követő 8 napon belül, de még a lakás birtokba visszavétele előtt fizesse meg a bérbeadó a bérlő részére. A bérleti szerződést megszüntető megállapodásban ezt rögzíteni kell.

(5) *  A bérbeadó által kezdeményezett bérleti jogviszony megszűnése esetén a lakás beköltözhető forgalmi értékének huszonöt százalékát meghaladó pénzbeli térítésről, valamint helyiség bérleti jogviszonyának megszűnése esetén a pénzbeli térítés mértékéről a GTB javaslatára a Képviselő-testület dönt azzal, hogy ez utóbbi esetben a pénzbeli térítés összege a felek megállapodásának megfelelő összeget, de legfeljebb a helyiség beköltözhető forgalmi értékének ötven százalékát nem haladhatja meg, és alkalmazni kell a 39. § (4) bekezdésében foglaltakat.

(6) Amennyiben a lakás vagy helyiség átadása a megállapodás szerinti időpontig a volt bérlőnek felróható okból nem történik meg, a megállapodás az átadásra meghatározott határidőt követő 90. napon hatályát veszti.

(7) A bérbeadó az Ltv. 26. § (1) bekezdés szerinti felmondás esetén a bérlővel megállapodhat, hogy lakás felajánlása helyett részére pénzbeli térítést fizet. A pénzbeli térítés mértékének és feltételeinek megállapítására a jelen § rendelkezéseit kell alkalmazni.

39/A. § *  A szerződés megszűnésekor a bérlő köteles a lakást és a lakásberendezéseket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni.

40. § (1) Helyiséget piaci alapon kizárólag annak lehet bérbe adni:

a) aki a bérleti jogot pályázat útján nyerte el,

b) akinek a részére a GTB a határozott időre kötött bérleti szerződés lejártát megelőzően az újbóli bérbeadást lehetővé tette, illetőleg

c) akinek a személyéről a GTB egyedi határozatban döntött.

(2) Nem lehet bérbe adni a helyiséget annak a természetes vagy jogi személynek, akinek az önkormányzattal szemben adó- vagy bérleti díj hátraléka van. A bérbeadásra, illetőleg az e rendelet szerinti hozzájárulásra mindaddig nem kerülhet sor, amíg a bérlő (leendő bérlő) az önkormányzattal kapcsolatos bérleti (használati) díj vitáját nem rendezte, a vitás bérleti (használati) díj tartozását nem egyenlítette ki.

(3) *  Helyiségbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérlő a szerződés aláírásáig három havi bérleti díjnak megfelelő mértékű összeget fizessen meg bérbeadó részére (óvadék), amely összeg nem vagy késedelmes fizetés, károkozás esetén a bérbeadó által szabadon felhasználható. A helyiségbérleti jogviszony megszűnésekor az óvadék a bérlő és a bérbeadó közötti elszámolást követően visszajár. A bérbeadó az óvadék összege után kamatot nem fizet.

(4) A lejárt szerződések meghosszabbítására a bérbeadásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a (2) bekezdésben előírtak alkalmazása mellett, a lejárt helyiségbérleti jogviszony bérlője előbérleti joggal rendelkezik az érintett helyiség tekintetében.

(5) *  A helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételének időtartama alatt, de legfeljebb hat hónapig, a helyiséget a bérlő díjfizetési kötelezettség nélkül használhatja a munkálatok elvégzése céljából, amennyiben ezt számára a GTB engedélyezi.

41. § (1) Helyiséget a GTB hozzájárulásával akkor lehet bérlőtársak részére bérbe adni, ha ebben a bérlő és a leendő bérlőtárs megállapodtak és vállalják a rendeletben a hozzájárulás feltételeként meghatározottak teljesítését.

(2) A bérlőtársak a bérleti díj megfizetéséért egyetemlegesen felelősek.

(3) *  A bérlőtársi jogviszony létesítéséhez való hozzájárulás feltétele, hogy a kérelmezők vállalják, és megfizetik a helyiség beköltözhető (helyben szokásos) forgalmi értékének tíz százalékát + a mindenkori Áfa összegét az önkormányzat javára, valamint a fennálló bérleti szerződés rendelkezéseit elfogadják.

(4) *  A már fennálló bérlőtársi jogviszony esetén újabb bérlőtárssal a felek megállapodása alapján csak akkor lehet szerződést kötni, ha az új bérlőtárs az e rendeletben előírt, a bérlőtársi jogviszony létesítésére vonatkozó valamennyi feltétel teljesítését vállalja.

42. § (1) *  Helyiséget bérbe adni határozott, illetőleg határozatlan időre, vagy feltétel bekövetkeztéig lehet.

(2) Feltétel bekövetkezéséig szerződés akkor köthető, ha:

a) az épület bontásáról, felújításáról, korszerűsítéséről, illetve értékesítésre kijelöléséről a képviselő-testület, illetőleg a GTB döntött;

b) a helyiségre a Képviselő-testület szervének, intézményének, társaságának van igénye, de ennek teljesítése egy év eltelte után várható;

c) jogszabályban meghatározott kötelezettség alapján a helyiség feletti tulajdonosi rendelkezési jog előre meg nem határozható időpontban megszűnik.

43. § (1) A helyiség bérleti jogának átruházásához a következő feltételekkel lehet hozzájárulni:

a) az új bérlő által a helyiségben folytatni kívánt tevékenység nem ellentétes a helyiség hasznosításának céljával;

b) *  az új bérlő vállalja, hogy a hozzájáruláskor - a bérbeadói által meghatározott időben és módon - a helyiség beköltözhető forgalmi értékének tíz százalékát + a mindenkori Áfa összegét az önkormányzat javára megfizeti.

c) *  az új bérlő vállalja a bérbeadó által közölt új szerződési feltételeket.

(2) A helyiség bérleti jogának cseréjéhez való hozzájárulás feltételei megegyeznek az átruházáshoz történő hozzájárulás feltételeivel.

(3) * 

44. § *  (1) A helyiségek havi bérleti díjának mértékét a helyben szokásos piaci érték alapján, a Képviselő-testület erről szóló határozatainak megfelelően, illetve versenytárgyalás eredményeként a GTB állapítja meg. A helyben szokásos piaci értékként meghatározott díjnál alacsonyabb díjat a GTB javaslatára kizárólag a Képviselő-testület állapíthat meg.

(2) A helyiségek (1) bekezdése alapján megállapított bérleti díját a GTB évente egyszer legfeljebb a KSH által évente közzétett inflációs ráta mértékéig emelheti, legelőször a bérleti jog megszerzését követő naptári évben a KSH közlemény közzétételét követően, illetve a bérbeadó jogosult a bérleti szerződésben a fentieknek megfelelő inflációs kikötést tenni.

44/A. § *  A bérbeadó jogosult, és köteles mind az önkormányzat tulajdonában álló lakások, mind pedig a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlők általi rendeltetésszerű használatát, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente legalább egy alkalommal ellenőrizni. Ez a rendelkezés nem érinti a bérbeadó azon jogát, hogy indokolt esetben, szükség szerint évente több alkalommal bérleményellenőrzést tartson. A bérbeadó az ellenőrzés pontos időpontjáról írásbeli értesítést küld a bérlőnek, amelyben megjelöli az ellenőrzés pontos időpontját, és felhívja, hogy az általa megjelölt időpontban a bérleménybe való bejutást tegye lehetővé, és a bérbeadó által az ellenőrzés lefolytatásához szükséges iratokat a helyiség ellenőrzésekor mutassa be. A bérleményellenőrzés megtartásának nem akadálya az, ha a bérlő az írásbeli értesítést bármilyen oknál fogva nem kapta meg. Rendkívüli káresemény, illetve veszélyhelyzet fennállása esetén a bérbeadó minden előzetes értesítés nélkül jogosult a bérleményellenőrzést megtartani.

44/B. § *  Az önkormányzat tulajdonában lévő lakás, és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó, a bérbeadó és a bérlő jogait, és kötelezettségeit tartalmazó megállapodások (bérleti szerződések) tartalmának meghatározására a mindenkori bérbeadó jogosult azzal, hogy ha a bérbeadói jogokat az önkormányzat megbízottjára ruházza, akkor a megbízott által meghatározandó megállapodás tartalmát (mintaszerződést) a GTB-nek kell határozattal jóváhagyni.

45. § E rendelet alkalmazása során az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény rendelkezéseit a vevők, bérlők, használók és egyéb érdekeltek tekintetében az eljárás minden szakaszában alkalmazni kell.

46. § * 

47. § (1) E rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit - a (2) és (5) bekezdésben foglaltak kivételével - a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Az önkormányzati lakások értékesítésére vonatkozó 20. §, 21. §, és 22. § 2005. április 1-jét követően lépnek hatályba azzal, hogy ezen rendelkezéseket a 23. § (1)-(3) bekezdések esetén az (1) bekezdésben meghatározott hatálybalépést követően kell alkalmazni.

(3) Az (5) bekezdés rendelkezéseinek kivételével nem tekintendő folyamatban lévő ügynek, ha a korábban hatályban volt rendelkezések szerint döntésre jogosult szerv, illetőleg személy, döntést hozott és a döntés végrehajtása folyamatban van.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat tulajdonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 57/1995. (XII. 27.) önkormányzati rendelete az azt módosító 2/1996. (III. 4.), 34/1997. (VII. 14.), 14/1998. (V. 18.), 21/1998. (VI. 15.), 25/2000. (VII. 4.), 1/2003. (I. 28.) rendeletekkel együtt, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 22/1993. (XII. 27.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 3/1995. (III. 13.), 34/1996. (VII. 15.), 23/1997. (VI. 22.), 1/1998. (II. 2.) és 7/1998. (II. 26.), 25/1999. (X. 28.), 1/2001. (I. 30.), 24/2003. (VII. 10.), 45/2003. (XII. 18.) önkormányzati rendeletek.

(5) *  A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 10/1994. (V. 2.) önkormányzati rendeletet és az azt módosító 24/1994. (VII. 11.), 40/1994. (X. 24.), 35/1995. (VII. 10.), 5/1996. (III. 4.), 19/1996. (VI. 17.), 43/1996. (X. 28.), 40/1997. (X. 6.), 33/1999. (XII. 20.), 15/2000. (V. 23.), 27/2004.(VII. 9.) önkormányzati rendeleteket kizárólag - különös tekintettel a (2) bekezdésre - az önkormányzati tulajdonú lakásokra 2005. március 31-ig beérkezett, bérlő által benyújtott vételi kérelmek esetén lehet alkalmazni (átmeneti szabályok).

(6) Az (5) bekezdésben megatározott rendeletek 2005. április 1-jével vesztik hatályukat azzal, hogy ezen időpont után alkalmazásukra kizárólag az (5) bekezdésben meghatározottak szerint folyamatban lévő ügyben kerülhet sor.

(7) *  Az e rendelet hatálya alá tartozó átruházott hatáskörben hozott önkormányzati döntéseket a hivatal tartja nyilván úgy, hogy a nyilvántartás alapján a polgármester határidőben tudjon élni az Mötv. 61. §-ának (2) bekezdésében foglalt hatáskörével.

(8) Az e rendelet hatálya alá tartozó átruházott hatáskörben hozott önkormányzati döntés tekintetében az utasításadás és a hatáskör visszavonásának jogát egyedi ügyben a Képviselő-testület - a jogbiztonság sérelme nélkül és a GTB véleményét figyelembe véve - e rendelet módosítása nélkül, közvetlenül gyakorolja.

(9) * 

Horváth Csaba
polgármester
Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2004. október 7-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja: 2004. október 13.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént. A rendelet megküldésre került a Budai Polgár részére.

Budapest, 2004. október 13.

Szalai Tibor
jegyző

1. melléklet * 

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon

sorszám helyrajzi
szám
Cím Megnevezés
1 13373/9 Budapest, II. kér. Mechwart liget 1. Polgármesteri Hivatal
2 15054 Budapest, II. kér. Áldás utca 1. Áldás utcai Általános Iskola, Műemlék II. kategória, tervezte: Zrumeczky Dezső, épült 1912-ben
3 54300/1 Budapest, II. kér. Templom utca 2-10. Forgách-Walla-kúria, iskolaépület, kútház, Műemlék II. kategória

2. melléklet * 

Forgalomképtelen ingatlanok

Helyrajzi
szám
Település neve Kerület Cím Ingatlan megnevezés
13793/2 Budapest 2 Fazekas utca 0 kert
(010S95) Budapest 2 NINCS gyalogút
(10896) Budapest 2 Hárshegyi út út
(10897/1) Budapest 2 Hárshegyi út út
(10901) Budapest 2 Irén utca út
(10918) Budapest 2 Dénes utca út
(10920) Budapest 2 Pálos utca út
(10929) Budapest 2 Hárshegyi út út
(10930/43) Budapest 2 Széher út út
(010932) Budapest 2 Kuruclesi út út
(10933) Budapest 2 Köhárs utca út
(010934/21) Budapest 2 NINCS út
(010934/23) Budapest 2 NINCS út
(010934/43) Budapest 2 NINCS út
(010934/44) Budapest 2 NINCS út
(010934/55) Budapest 2 NINCS közterület
(010934/64) Budapest 2 NINCS közterület
(010934/66) Budapest 2 Kuruclesi út 0 közterület
(10936/13) Budapest 2 NINCS közterület
(10937/20) Budapest 2 Hárshegyi út út
(10962/1) Budapest 2 Labanc út út
(10963) Budapest 2 Labanc út út
(10964) Budapest 2 NINCS út
(10971) Budapest 2 NINCS közterület
(10976) Budapest 2 Kuruclesi út út
(10998) Budapest 2 NINCS út
10999/2 Budapest 2 Budakeszi út 5 kivett transzformátorház
(11005) Budapest 2 Budenz út út
(11007/1) Budapest 2 Bognár utca út
(11007/2) Budapest 2 Bognár utca út
11015/2 Budapest 2 Budenz út 13.4) park
(11025/6) Budapest 2 Bölöni György utca út
(11028/2) Budapest 2 Kuruclesi út közterület
11033/7 Budapest 2 Kuruclesi út 0 beépítetlen földterület
(11033/8) Budapest 2 Gyémántos lépcső lépcső
11034/3 Budapest 2 Kuruclesi út 0 beépítetlen földterület
11035/3 Budapest 2 Kuruclesi út 0 beépítetlen földterület
(11040) Budapest 2 Széher út út
(11041) Budapest 2 Lipótmezei út út
(11061) Budapest 2 Tárogató lejtő lejtő
(11074) Budapest 2 Szerb Antal utca út
(11087) Budapest 2 Bölöni György utca út
(11114/1) Budapest 2 Tárogató út út
(11114/2) Budapest 2 Kuruc utca út
(11115) Budapest 2 Szerb Antal utca út
(11118) Budapest 2 Fekete István utca út
(11122) Budapest 2 Bölöni György utca út
(11133) Budapest 2 Kuruc utca út
(11139/4) Budapest 2 Furulya utca út
(11160/1) Budapest 2 Keskeny utca út
(11160/3) Budapest 2 Napraforgó köz közterület
(11160/4) Budapest 2 Napraforgó utca út
(11160/5) Budapest 2 Napraforgó utca út
(11187) Budapest 2 Nyéki út út
(011197/22) Budapest 2 Hárshegyi út út
(011197/23) Budapest 2 Hárshegyi út út
(11198/1) Budapest 2 Hárshegyi út út
(11198/2) Budapest 2 Hárshegyi út út
(011200) Budapest 2 NINCS út
(011204/1) Budapest 2 NINCS út
(011204/2) Budapest 2 NINCS út
(011207) Budapest 2 Szép Juhászné út út
(011208) Budapest 2 Szép Juhászné út út
(11210/2) Budapest 2 NINCS út
(11221/1) Budapest 2 Üdülő út út
(11223/1) Budapest 2 Üdülő út út
(011226/5) Budapest 2 Szakadék út út
(011226/6) Budapest 2 Üdülő út út
(11227/1) Budapest 2 Üdülő út út
(11230/1) Budapest 2 NINCS közterület
(11231) Budapest 2 NINCS út
(11246) Budapest 2 NINCS út
(011276) Budapest 2 NINCS út
(11277) Budapest 2 Szakadék út út
(011278) Budapest 2 Ördögárok utca árok
(011281/2) Budapest 2 NINCS út
(011282) Budapest 2 NINCS út
(11309/15) Budapest 2 Szép Juhászné út út
(11309/16) Budapest 2 Szép Juhászné út út
(11309/17) Budapest 2 Szép Juhászné út út
(011324/1) Budapest 2 NINCS út
(011340) Budapest 2 Szép Juhászné út út
(011341/13) Budapest 2 Nagyrét utca 0 út
(011341/16) Budapest 2 Szép Juhászné út út
(011352/3) Budapest 2 Ördögárok árok
(011352/4) Budapest 2 Ördögárok árok
(11363) Budapest 2 Szipka utca út
(11375) Budapest 2 Hemrich István út út
(11386) Budapest 2 Modori utca út
(11391/9) Budapest 2 Csibor utca út
(11401) Budapest 2 Ötvös János utca út
(11414) Budapest 2 Nyéki út út
(11429) Budapest 2 Vadaskerti út út
(11442) Budapest 2 Szerb Antal utca út
(11446/5) Budapest 2 Zsemlye utca út
(11451) Budapest 2 Széphalom utca út
(11454) Budapest 2 Zuhatag utca út
(11455/3) Budapest 2 Alsó Völgy utca út
(11460) Budapest 2 Vadaskerti út út
(11475) Budapest 2 Nyéki út út
(11484/1) Budapest 2 Völgy utca út
(11484/2) Budapest 2 Alsó Völgy utca út
(11485) Budapest 2 Ördögárok árok
(11486) Budapest 2 Ördögárok árok
(11487/1) Budapest 2 Ördögárok árok
(11487/2) Budapest 2 Versec sor árok
(11487/3) Budapest 2 Ördögárok árok
(11511/1) Budapest 2 Torockó utca út
(11511/4) Budapest 2 Gyergyó utca út
(11511/5) Budapest 2 Hargita utca út
(11511/6) Budapest 2 Rhédey utca út
(11511/7) Budapest 2 Rhédey utca út
(11511/8) Budapest 2 Vadorzó utca út
11512/3 Budapest 2 Pasaréti út 0 transzformátorház
(11512/6) Budapest 2 NINCS út
(11512/9) Budapest 2 Rhédey utca út
(11513) Budapest 2 Júlia utca út
(11517) Budapest 2 Gábor Áron utca út
(11518/1) Budapest 2 Pasaréti út út
(11518/2) Budapest 2 Torockó köz út
(11518/3) Budapest 2 Nagyajtai utca út
(11518/4) Budapest 2 Lupény utca út
(11518/5) Budapest 2 Torockó utca út
(11518/6) Budapest 2 Lupény utca út
(11518/7) Budapest 2 Torockó tér tér
(11518/8) Budapest 2 Nagyajtai utca út
(11518/9) Budapest 2 Torockó utca út
(11518/10) Budapest 2 Pasaréti út út
(11535) Budapest 2 Küküllő utca út
(11552) Budapest 2 Pázsit utca út
(11571) Budapest 2 Házmán utca út
(11579) Budapest 2 Volkmann utca út
(11592) Budapest 2 Lotz Károly utca út
(11605) Budapest 2 Hidász utca út
(11608) Budapest 2 Riadó utca út
(11614/20) Budapest 2 Sodrás utca út
(11617) Budapest 2 Kelemen László utca út
(11618/23) Budapest 2 Pasaréti út út
(11618/24) Budapest 2 Pasaréti tér út
(11618/25) Budapest 2 Pasaréti tér út
(11635) Budapest 2 Ditró utca út
(11636/1) Budapest 2 Zuhatag sor közterület
(11657/1) Budapest 2 Battai lépcső lépcső
(11657/2) Budapest 2 Széplak utca út
(11661/1) Budapest 2 Csalán út út
(11661/2) Budapest 2 Nagybányai út lépcső
(11663/25) Budapest 2 Szalonkales utca út
(11663/26) Budapest 2 Madár utca út
(11664) Budapest 2 Páfrányliget utca út
(11665) Budapest 2 Páfrány út út
(11674) Budapest 2 Keselyű út út
(11681) Budapest 2 Kondor út út
(11693/2) Budapest 2 Szalonka út út
(11697) Budapest 2 Kondor út út
(11709/3) Budapest 2 Görgényi út út
(11709/5) Budapest 2 Görgényi út út
(11715/1) Budapest 2 Páfránykert utca út
(11715/14) Budapest 2 Kondorkert utca út
(11716) Budapest 2 Madár utca út
(11717/1) Budapest 2 Szalonka út út
(11719/9) Budapest 2 Páfrányliget utca közterület
(11720/9) Budapest 2 Páfránykert utca út
(11742) Budapest 2 Nagybányai út út
(11745) Budapest 2 Csalán út út
(11760/4) Budapest 2 Csalán út út
(11761) Budapest 2 Csalán köz 0 kivett közterület
(11762/7) Budapest 2 Csalán köz közterület
(11767) Budapest 2 NINCS közterület
(11768) Budapest 2 Batyu utca árok
(11770) Budapest 2 Nagybányai út út
(11771) Budapest 2 NINCS közterület
(11774) Budapest 2 Napvirág utca út
(11775/1) Budapest 2 Napvirág utca út
(11776/1) Budapest 2 Nagybányai út közterület
(11779) Budapest 2 Napvirág utca út
(11789/2) Budapest 2 Utas utca út
(11792/3) Budapest 2 Nagybányai út lépcső
(11792/5) Budapest 2 Nagybányai út út
(11793/3) Budapest 2 Utas utca út
(11793/4) Budapest 2 Batyu utca út
(11795/6) Budapest 2 Batyu utca út
(11798/3) Budapest 2 Batyu utca út
(11799/2) Budapest 2 Törökvész út út
(11808/3) Budapest 2 Utas utca út
(11814/1) Budapest 2 Vöröstorony lejtő út
(11823) Budapest 2 Vöröstorony lépcső lejtő
(11824/2) Budapest 2 Vöröstorony utca út
(11824/3) Budapest 2 Vöröstorony lépcső út
(11831/1) Budapest 2 Kapy utca út
(11835/1) Budapest 2 Kapy utca út
(11836/1) Budapest 2 Vöröstorony utca út
(11843/4) Budapest 2 NINCS közterület
(11858) Budapest 2 Nagybányai út lépcső
(11859/1) Budapest 2 Nagybányai út út
(11859/2) Budapest 2 Vöröstorony utca út
(11888) Budapest 2 Csalán út út
(11889/4) Budapest 2 Csévi utca út
(11900) Budapest 2 Battai út út
(11902/1) Budapest 2 Cirok utca út
(11912) Budapest 2 Krecsányi utca út
(11919/3) Budapest 2 Szilfa utca út
(11937) Budapest 2 Kapy utca út
(11938/1) Budapest 2 Kapy utca út
(11947/1) Budapest 2 Bimbó út út
(11954/5) Budapest 2 Hegyi utca út
(11958/8) Budapest 2 Csévi köz út
(11963/5) Budapest 2 Hegyi utca út
(11969) Budapest 2 Balogh Ádám utca út
(11975) Budapest 2 Sövény utca út
(11984) Budapest 2 Harangvirág utca út
(11986) Budapest 2 Fenyves utca út
11987/1 Budapest 2 Pasaréti út 93 kert
(11988) Budapest 2 NINCS közterület
11990/2 Budapest 2 Branyiszkó út 3 park
(11991/1) Budapest 2 Hidász utca út
(11991/2) Budapest 2 Hidász utca árok
(11991/3) Budapest 2 Hidász utca út
(11996/1) Budapest 2 Virágárok utca út
(11996/2) Budapest 2 Virágárok utca út
(12000/15) Budapest 2 Guyon köz közterület
(12005/2) Budapest 2 Guyon Richárd utca út
(12011/6) Budapest 2 Gábor Áron utca út
(12021) Budapest 2 Nagyajtai utca út
(12033/7) Budapest 2 Karabély utca út
(12042) Budapest 2 Radna utca út
(12044) Budapest 2 Trombitás út út
(11768) Budapest 2 Batyu utca árok
(11770) Budapest 2 Nagybányai út út
(11771) Budapest 2 NINCS közterület
(11774) Budapest 2 Napvirág utca út
(11775/1) Budapest 2 Napvirág utca út
(11776/1) Budapest 2 Nagybányai út közterület
(11779) Budapest 2 Napvirág utca út
(11789/2) Budapest 2 Utas utca út
(11792/3) Budapest 2 Nagybányai út lépcső
(11792/5) Budapest 2 Nagybányai út út
(11793/3) Budapest 2 Utas utca út
(11793/4) Budapest 2 Batyu utca út
(11795/6) Budapest 2 Batyu utca út
(11798/3) Budapest 2 Batyu utca út
(11799/2) Budapest 2 Törökvész út út
(11808/3) Budapest 2 Utas utca út
(11814/1) Budapest 2 Vöröstorony lejtő út
(11823) Budapest 2 Vöröstorony lépcső lejtő
(11824/2) Budapest 2 Vöröstorony utca út
(11824/3) Budapest 2 Vöröstorony lépcső út
(11831/1) Budapest 2 Kapy utca út
(11835/1) Budapest 2 Kapy utca út
(11836/1) Budapest 2 Vöröstorony utca út
(11843/4) Budapest 2 NINCS közterület
(11858) Budapest 2 Nagybányai út lépcső
(11859/1) Budapest 2 Nagybányai út út
(11859/2) Budapest 2 Vöröstorony utca út
(11888) Budapest 2 Csalán út út
(11889/4) Budapest 2 Csévi utca út
(11900) Budapest 2 Battai út út
(11902/1) Budapest 2 Cirok utca út
(11912) Budapest 2 Krecsányi utca út
(11919/3) Budapest 2 Szilfa utca út
(11937) Budapest 2 Kapy utca út
(11938/1) Budapest 2 Kapy utca út
(11947/1) Budapest 2 Bimbó út út
(11954/5) Budapest 2 Hegyi utca út
(11958/8) Budapest 2 Csévi köz út
(11963/5) Budapest 2 Hegyi utca út
(11969) Budapest 2 Balogh Ádám utca út
(11975) Budapest 2 Sövény utca út
(11984) Budapest 2 Harangvirág utca út
(11986) Budapest 2 Fenyves utca út
11987/1 Budapest 2 Pasaréti út 93 kert
(11988) Budapest 2 NINCS közterület
11990/2 Budapest 2 Branyiszkó út 3 park
(11991/1) Budapest 2 Hidász utca út
(11991/2) Budapest 2 Hidász utca árok
(11991/3) Budapest 2 Hidász utca út
(11996/1) Budapest 2 Virágárok utca út
(11996/2) Budapest 2 Virágárok utca út
(12000/15) Budapest 2 Guyon köz közterület
(12005/2) Budapest 2 Guyon Richárd utca út
(12011/6) Budapest 2 Gábor Áron utca út
(12021) Budapest 2 Nagyajtai utca út
(12033/7) Budapest 2 Karabély utca út
(12042) Budapest 2 Radna utca út
(12044) Budapest 2 Trombitás út út
(12065) Budapest 2 Ervin utca út
(12077) Budapest 2 Érmelléki utca út
(12078) Budapest 2 Érmelléki utca út
(12096) Budapest 2 Garas utca út
(12103) Budapest 2 Garas utca út
(12104/1) Budapest 2 Fillér utca út
(12104/2) Budapest 2 Fillér utca út
(12133) Budapest 2 Rókushegyi lépcső lépcső
(12149) Budapest 2 Lórántffy Zsuzsanna út út
(12170) Budapest 2 Csopaki utca út
(12183) Budapest 2 Ruszti út út
(12185) Budapest 2 Présház utca út
(12190/1) Budapest 2 Zilah utca út
(12191) Budapest 2 Hankóczy Jenő utca út
(12194) Budapest 2 Kopogó lépcső út
(12204) Budapest 2 Balogvár utca út
(12210) Budapest 2 Lévay utca út
(12219/1) Budapest 2 Detrekő utca út
(12219/2) Budapest 2 Detrekő utca út
(12233/1) Budapest 2 Bimbó út út
(12233/2) Budapest 2 Bimbó út út
(12233/3) Budapest 2 Bimbó út út
(12242) Budapest 2 Fillér lépcső út
(12244) Budapest 2 Lóczy Lajos utca út
(12253) Budapest 2 Fillér lépcső lépcső
(12278) Budapest 2 Vadrózsa utca út
(12283) Budapest 2 Lepke utca út
(12289) Budapest 2 Hermann Ottó út út
(12290) Budapest 2 Gábor Áron utca út
(12299/1) Budapest 2 Orló utca út
(12301/9) Budapest 2 Branyiszkó út út
(12302/1) Budapest 2 Branyiszkó út út
(12302/2) Budapest 2 Branyiszkó út út
(12320/5) Budapest 2 Lepke köz közterület
(12354/1) Budapest 2 Bimbó út út
(12357/1) Budapest 2 Bimbó út út
(12358/1) Budapest 2 Bimbó út út
(12360/9) Budapest 2 Tüske köz közterület
(12363/1) Budapest 2 Endrődi Sándor utca út
(12363/2) Budapest 2 Endrődi Sándor utca út
(12389) Budapest 2 Bimbó út út
(12390) Budapest 2 Tüske utca út
(12396/1) Budapest 2 Prímás utca út
(12405/3) Budapest 2 Ábrányi Emil utca 7 út
(12406) Budapest 2 Ábrányi Emil utca út
(12416/3) Budapest 2 Fenyves lejtő lejtő
(12419/30) Budapest 2 Fenyves lépcső út
(12423/1) Budapest 2 Bimbó út út
(12425/4) Budapest 2 NINCS út
(12432/1) Budapest 2 Fenyves utca út
(12439) Budapest 2 Orsó utca út
(12444) Budapest 2 Rügy utca út
(12448) Budapest 2 Sövény utca út
(12454) Budapest 2 Balogh Ádám utca út
(12456/8) Budapest 2 Rügy utca út
(12464/1) Budapest 2 Endrődi Sándor utca út
(12467/1) Budapest 2 Endrődi Sándor utca út
(12467/2) Budapest 2 Endrődi Sándor utca út
(12471) Budapest 2 Bimbó út út
(12477/6) Budapest 2 Balogh Ádám köz közterület
(12477/12) Budapest 2 Gárdonyi Géza út út
(12480/3) Budapest 2 Endrődi köz út
12495/8 Budapest 2 Balogh Ádám köz 11 park
(12500/3) Budapest 2 Balogh Ádám utca közterület
(12523/1) Budapest 2 Verseghy Ferenc utca út
(12528) Budapest 2 Tömörkény utca út
(12529/2) Budapest 2 Verseghy Ferenc utca út
(12529/5) Budapest 2 Verseghy Ferenc utca út
(12541/10) Budapest 2 Nincs utcanév út
(12543/13) Budapest 2 Majális utca út
(12544/2) Budapest 2 Törökvész út lejtő
(12544/6) Budapest 2 Törökvész út lejtő
(12544/8) Budapest 2 Törökvész út lejtő
(12546/3) Budapest 2 Törökvész út lejtő
(12547/1) Budapest 2 Gárdonyi Géza út út
(12547/2) Budapest 2 Verseghy Ferenc utca út
(12547/25) Budapest 2 NINCS közterület
(12547/26) Budapest 2 Gárdonyi Géza út közterület
(12551) Budapest 2 Avedik utca út
(12562/5) Budapest 2 Fullánk utca út
(12567/5) Budapest 2 NINCS közterület
(12576/7) Budapest 2 Gábor Áron köz közterület
(12580/5) Budapest 2 Tövis utca út
(12583/4) Budapest 2 Törökvész lejtő lejtő
(12583/5) Budapest 2 Törökvész lejtő lejtő
(12591) Budapest 2 Gábor Áron utca út
(12593/1) Budapest 2 Endrödi Sándor utca út
(12615) Budapest 2 Tövis utca út
(12619) Budapest 2 Bég utca út
(12637/1) Budapest 2 Szpálu utca út
(12637/2) Budapest 2 Szpáhi utca út
(12652) Budapest 2 Mák utca út
(12662/1) Budapest 2 Bogár utca út
(12662/2) Budapest 2 Bogár lépcső lépcső
(12662/3) Budapest 2 Bogár utca út
(12666) Budapest 2 NINCS út
(12669) Budapest 2 NINCS út
(12686/15) Budapest 2 Árvácska utca út
(12687) Budapest 2 Alsó Törökvész út út
(12690) Budapest 2 Ady Endre utca út
(12708/1) Budapest 2 Kapor utca út
(12708/2) Budapest 2 Balogvár utca út
(12708/3) Budapest 2 Tulipán utca út
(12721) Budapest 2 Alvinci út kivett közterület
(12723) Budapest 2 Marczibányi tér út
(12724) Budapest 2 Felvinci út út
(12745) Budapest 2 Aranka utca út
(12746) Budapest 2 Tulipán utca út
(12760) Budapest 2 Tapolcsányi utca út
(12799) Budapest 2 Pajzs utca út
(12819) Budapest 2 Barsi utca út
(12830) Budapest 2 Bimbó út 35 közpark
(12840/1) Budapest 2 NINCS út
(12840/2) Budapest 2 Erdélyi János tér út
(12840/3) Budapest 2 Rét utca út
(12842/1) Budapest 2 Ribáry utca út
(12842/2) Budapest 2 Rét utca út
(12859/5) Budapest 2 „cimképzés alatt” út
(12859/6) Budapest 2 „címképzés alatt” út
(12870/2) Budapest 2 Kitaibel Pál utca út
(12879/1) Budapest 2 Bimbó út út
(12879/2) Budapest 2 Bimbó út út
(12887) Budapest 2 Füge utca út
(12929/2) Budapest 2 Eszter utca út
(12929/4) Budapest 2 Áldás utca út
(12954) Budapest 2 Rómer Flóris utca közterület
(12955/2) Budapest 2 Szemlőhegy utca közterület
(12966) Budapest 2 Levél utca út
(12980) Budapest 2 Orgona utca út
12986/1 Budapest 2 Rómer Flóris utca egyéb építmény
(12986/2) Budapest 2 Rómer Flóris utca út
(12986/3) Budapest 2 Rómer Flóris utca út
(12989/2) Budapest 2 Turbán utca út
(12991) Budapest 2 Apostol utca út
12992 Budapest 2 Apostol utca 4 zöldterület
(12993) Budapest 2 Veronika utca út
(13003) Budapest 2 Bolyai utca út
(13016) Budapest 2 Mandula utca út
(13024) Budapest 2 Borbolya utca út
(13039/2) Budapest 2 Vérlialom utca út
(13044) Budapest 2 Pasaréti út út
(13046) Budapest 2 Lórántffy Zsuzsanna lépcső lépcső
(13071) Budapest 2 Nyúl utca út
(13089) Budapest 2 Ezredes utca út
(13094) Budapest 2 Káplár utca út
(13128) Budapest 2 Dékán utca út
(13143/3) Budapest 1 Várfok utca közterület
(13144/1) Budapest 2 Vérmező út közterület
(13146/2) Budapest 2 Retek utca út
(13152/2) Budapest 2 Ezredes utca út
(13156) Budapest 2 Káplár utca út
(13159/3) Budapest 2 Forint utca út
(13162) Budapest 2 Káplár utca út
(13166/2) Budapest 2 Pengő köz út
(13166/4) Budapest 2 Pengő utca út
(13173) Budapest 2 Fény utca út
(13181) Budapest 2 Fény utca út
(13194) Budapest 2 Lövőház utca út
(13204/6) Budapest 2 Nincs utcanév 0 közterület
(13211) Budapest 2 Fény utca út
(13226) Budapest 2 Ezredes utca út
(13233) Budapest 2 Kis Rókus utca út
(13234) Budapest 2 Tizedes utca út
(13235/69) Budapest 2 Baka utca út
(13243) Budapest 2 Kitaibel Pál utca út
(13253) Budapest 2 Petrezselyem utca út
(13268) Budapest 2 Fényes Elek utca út
(13293) Budapest 2 Keleti Károly utca út
(13309) Budapest 2 Rózsahegy utca út
(13326) Budapest 2 Zivatar utca út
(13327) Budapest 2 Kút utca út
(13349) Budapest 2 Buday László utca út
(13361/1) Budapest 2 Mechwart tér közpark
(13362) Budapest 2 NINCS út
(13372/4) Budapest 2 Mechwart lépcső út
(13373/6) Budapest 2 Rómer Flóris utca út
(13376) Budapest 2 Rómer Flóris utca közterület
(13389) Budapest 2 Mecset utca út
13390 Budapest 2 Rómer Flóris utca 0 kert
13391 Budapest 2 Rómer Flóris utca 0 kert
13404 Budapest 2 Margit tér 0 közpark
(13413) Budapest 2 Margit utca út
(13433) Budapest 2 Mecset utca út
(13440) Budapest 2 Török utca út
(13462/2) Budapest 2 Gül Baba utca közterület
(13463) Budapest 2 Frankéi Leó út út
(13464/2) Budapest 2 Üstökös utca út
(13466) Budapest 2 Vidra utca út
(13469) Budapest 2 Lipthay utca út
(13484) Budapest 2 Lipthay utca út
(13488) Budapest 2 Bodrog utca út
(13494) Budapest 2 Frankéi Leó út út
(13508/1) Budapest 2 Fekete Sas utca út
(13508/2) Budapest 2 Henger utca út
(13528) Budapest 2 Fekete Sas utca út
(13550/24) Budapest 2 Kandó Kálmán utca út
(13550/34) Budapest 2 NINCS közterület
(13550/35) Budapest 2 Ganz köz közterület
(13569/1) Budapest 2 Ganz utca közterület
(13569/2) Budapest 2 Ganz utca közterület
(13569/3) Budapest 2 Ganz utca közterület
(13570/4) Budapest 2 NINCS közterület
(13572/9) Budapest 2 Gyorskocsi utca közterület
(13584/1) Budapest 2 Nincs utcanév közterület
(13618) Budapest 2 Horvát utca út
(13632/3) Budapest 2 Kacsa utca közterület
(13673) Budapest 2 Szász Károly utca út
(13677) Budapest 2 Erőd utca út
(13690) Budapest 2 Jurányi utca út
(13694/7) Budapest 2 Varsányi udvar közterület
(13700/13) Budapest 2 Bajvívó utca út
(13706) Budapest 2 Varsányi Irén utca út
(13707) Budapest 2 Bakfark Bálint utca út
(13709) Budapest 2 Margit körút 68 közterület
(13713) Budapest 2 NINCS út
(13721) Budapest 2 Jurányi utca út
(13731/1) Budapest 2 Erőd utca út
(13753) Budapest 2 Csapláros utca út
(13760/2) Budapest 2 Erőd utca út
(13765) Budapest 2 Kapás utca út
(13766/9) Budapest 2 NINCS közterület
(13777/1) Budapest 2 Csalogány utca út
(13795) Budapest 2 Fazekas utca út
(13796/2) Budapest 2 Kacsa utca út
(13808) Budapest 2 Vitéz utca út
(13833) Budapest 2 Medve utca út
(13852) Budapest 2 Vitéz utca út
(13865) Budapest 2 Gyorskocsi utca út
(13866) Budapest 2 Kacsa utca út
(13868) Budapest 2 Vitéz utca út
(13869/2) Budapest 2 Nagy Imre tér tér
(13869/3) Budapest 2 Nagy Imre tér út
(13874/1) Budapest 2 Csalogány utca út
(14449/1) Budapest 2 Csalogány utca út
(14458/1) Budapest 2 NINCS közterület
(14462) Budapest 2 Vitéz utca út
(14468) Budapest 2 Kacsa utca út
(14473) Budapest 2 Ganz utca út
(14478/1) Budapest 2 Elvis Presley park tér
(14478/2) Budapest 2 NINCS út
(14478/4) Budapest 2 NINCS út
(14480) Budapest 2 Zsigmond köz közterület
14482 Budapest 2 Árpád fejedelem útja 0 egyéb építmény
(14483) Budapest 2 Árpád fejedelem útja út
(14486) Budapest 2 Frankéi Leó út út
(14512) Budapest 2 Mecset utca út
(14515/2) Budapest 2 NINCS út
(14528) Budapest 2 Apostol utca út
(14532/14) Budapest 2 Apostol utca út
(14533/1) Budapest 2 Apostol utca út
(14534/4) Budapest 2 Kavics utca közterület
(14536/1) Budapest 2 Kavics utca út
(14546) Budapest 2 NINCS út
(14547/3) Budapest 2 Frankel Leó út út
(14561) Budapest 2 Frankel Leó út út
(14569) Budapest 2 Kavics utca út
(14574) Budapest 2 Harcsa utca út
(14576) Budapest 2 Frankel Leó út közpark
(14577/2) Budapest 2 Dara utca közterület
(14591) Budapest 2 Lukács utca út
(14606) Budapest 2 Sajka utca út
14607/1 Budapest 2 Lajos utca 35-41 lakóépület
(14617/3) Budapest 2 Komjádi Béla utca út
(14617/9) Budapest 2 Slachta Margit rakpart közterület
(14617/14) Budapest 2 Árpád fejedelem útja HÉV pálya
(14617/16) Budapest 2 NINCS út
(14617/19) Budapest 2 Árpád fejedelem útja közterület
(14617/20) Budapest 2 Árpád fejedelem útja kivett, parkoló
(14772/1) Budapest 2 Bécsi út út
(14787/2) Budapest 2 Szépvölgyi út út
(14795) Budapest 2 Sajka utca út
(14796/2) Budapest 2 Lajos utca közterület
(14801/2) Budapest 2 Lajos utca közterület
(14803/2) Budapest 2 Lajos utca közterület
(14805/4) Budapest 2 Nincs utcanév közterület
(14808) Budapest 2 Cserfa utca -
(14809) Budapest 2 Cserfa utca út
(14818) Budapest 2 Cserfa utca út
(14819) Budapest 2 Cserfa utca közterület
(14825/3) Budapest 2 Ürömi utca közterület
(14827/2) Budapest 2 NINCS közterület
(14839) Budapest 2 Felhévízi utca út
(14866/2) Budapest 2 Szépvölgyi út út
(14874) Budapest 2 Ürömi köz közterület
(14875) Budapest 2 Ürömi utca út
(14888) Budapest 2 Daru utca út
(14889) Budapest 2 Daru utca út
(14901) Budapest 2 Repkény utca út
(14907/4) Budapest 2 Kilátás utca közterület
(14912) Budapest 2 Felhévízi utca közterület
(14913) Budapest 2 Kilátás utca út
(14916/1 Budapest 2 Nincs utcanév közterület
(14918/2) Budapest 2 Nincs utcanév közút és közterület
(14919) Budapest 2 Felhévízi utca út
(14925/3) Budapest 2 NINCS közterület
(14938) Budapest 2 Kolozsvári Tamás utca út
(14943/20) Budapest 2 Daru utca út
(14959) Budapest 2 Darázs utca út
(14961) Budapest 2 Mecenzéf utca közterület
(14964) Budapest 2 Mecenzéf utca út
(14969/3) Budapest 2 Mecenzéf utca közterület
(14970/4) Budapest 2 Mecenzéf utca út
14971/2 Budapest 2 Mecenzéf utca 94 kert
(14984/1) Budapest 2 Kavics utca út
(14991) Budapest 2 Nincs utcanév közterület
(14986/2) Budapest 2 NINCS út
(14999) Budapest 2 Józsefhegyi lépcső lépcső
(15000) Budapest 2 Józsefhegyi lépcső lépcső
(15003) Budapest 2 Mecenzéf utca út
(15006) Budapest 2 Szeréna út út
(15013/2) Budapest 2 Kavics utca 0 kert
(15030) Budapest 2 Mandula utca út
(15068) Budapest 2 Berkenye utca út
(15069) Budapest 2 Pajzs utca út
(15082/2) Budapest 2 Vérhalom utca út
(15083/1) Budapest 2 Vérhalom tér tér
(15083/2) Budapest 2 Vérhalom tér út
(15092) Budapest 2 Palánta utca közterület
(15104) Budapest 2 Cserje utca út
(15120) Budapest 2 Szemlőhegy utca út
(15121) Budapest 2 Fájd utca út
(15122) Budapest 2 Sarolta utca út
(15132) Budapest 2 Szemlőhegy utca út
(15142) Budapest 2 Cserje utca közterület
(15153) Budapest 2 Józsefhegyi utca közterület
(15154/5) Budapest 2 Nincs utcanév közterület
(15165) Budapest 2 Csejtei köz közterület
(15173) Budapest 2 Csejtei utca út
(15178/38) Budapest 2 Palatínus utca út
(15192) Budapest 2 Szeréna köz út
(15203) Budapest 2 Mecenzéf utca közterület
(15208/2) Budapest 2 NINCS közterület
(15210) Budapest 2 Csejtei utca út
(15226) Budapest 2 Szeréna út út
(15235) Budapest 2 Boróka utca út
(15255/1) Budapest 2 Pusztaszeri köz út
(15270) Budapest 2 Pusztaszeri út út
(15271) Budapest 2 Lublói utca út
(15277) Budapest 2 Pusztaszeri út út
(15278/5) Budapest 2 Szépvölgyi út út
(15296/5) Budapest 2 NINCS közterület
(15308) Budapest 2 Alsó Zöldmáli út út
(15314/4) Budapest 2 Barlang utca út
(15322/1) Budapest 2 Karszt utca közterület
(15333) Budapest 2 Pusztaszeri út út
(15341) Budapest 2 Nincs utcanév út
(15348) Budapest 2 Áfonya utca út
(15361) Budapest 2 Cimbalom utca út
(15362) Budapest 2 Vérhalom utca út
(15365/33) Budapest 2 Pentelei Molnár utca út
(15374) Budapest 2 Kupeczky utca út
(15377/5) Budapest 2 Cimbalom köz út
(15380) Budapest 2 Vend utca út
(15383) Budapest 2 Pusztaszeri út út
(15384) Budapest 2 Muraközi utca út
(15389/22) Budapest 2 Kulpa utca út
(15389/23) Budapest 2 Vend utca út
(15398/1) Budapest 2 Ferenchegyi út út
(15398/2) Budapest 2 Nincs utcanév út
(15399/1) Budapest 2 Muraközi utca út
(15400/1) Budapest 2 Gomba utca út
(15400/2) Budapest 2 Gomba utca út
(15403) Budapest 2 Vend utca út
(15424/8) Budapest 2 Nincs utcanév út
(15430/15) Budapest 2 Nem érintkezik közterülettel út
(15430/16) Budapest 2 Búzavirág utca út
(15430/17) Budapest 2 Búzavirág utca út
(15433/18) Budapest 2 Ali utca út
(15433/19) Budapest 2 Ali utca út
(15434/19) Budapest 2 Nincs utcanév lépcső
(15434/21) Budapest 2 Nincs utcanév lépcső
(15434/23) Budapest 2 Nincs utcanév lépcső
(15434/25) Budapest 2 Nincs utcanév lépcső
(15434/29) Budapest 2 Ferenchegyi út út
(15435/1) Budapest 2 Őzgida utca út
(15436) Budapest 2 Baba utca út
(15437/1) Budapest 2 Baba utca út
(15439) Budapest 2 Ferenchegyi út Kivett közterület
(15453) Budapest 2 Pitypang utca út
(15461/1) Budapest 2 Zuhany utca út
(15469/1) Budapest 2 Zuhany utca közterület
(15476/5) Budapest 2 Zuhany utca kert
(15476/14) Budapest 2 Zuhany utca út
(15476/15) Budapest 2 Zuhany utca út
(15476/16) Budapest 2 Zuhany utca út
(15476/17) Budapest 2 Zuhany utca út
(15476/18) Budapest 2 Zuhany utca út
(15478/3) Budapest 2 Nincs utcanév út
(15482/2) Budapest 2 Zuhany utca út
(15482/4) Budapest 2 Felső Zöldmáli út út
(15488) Budapest 2 Ferenchegyi lépcső lépcső
(15490/7) Budapest 2 Zsindely utca út
(15498/1) Budapest 2 Zuhany utca út
(15502/6) Budapest 2 Zsindely utca út
(15503/5) Budapest 2 Zsindely utca út
(15510/1) Budapest 2 Zsindely utca Kivett közút
(15512/19) Budapest 2 NINCS Kivett közút
(15513) Budapest 2 Barlang utca út
(15514/1) Budapest 2 Felső Zöldmáli út út
(15514/2) Budapest 2 Felső Zöldmáli út út
(15514/4) Budapest 2 Felső Zöldmáli út út
(15515/2) Budapest 2 Pitypang utca út
(15521/4) Budapest 2 Zöldlomb utca út
(15524/1) Budapest 2 Zöldkert út út
(15553/9) Budapest 2 Zöldmáli lejtő lejtő
(15569/1) Budapest 2 Zöldlomb utca út
(15569/3) Budapest 2 Lívia utca út
(15569/5) Budapest 2 Szépvölgyi út út
(15583/2) Budapest 2 Szépvölgyi út út
(15588/2) Budapest 2 Szépvölgyi út közterület
(15590/2) Budapest 2 Csalit utca út
(15599/2) Budapest 2 Csatárka út út
(15599/3) Budapest 2 Csatárka út út
(15616/21) Budapest 2 Szépvölgyi út út
(15617/2) Budapest 2 Szépvölgyi út út
(15622/1) Budapest 2 Cseppkő köz út
(15631/10) Budapest 2 Cseppkő utca út
(15635/2) Budapest 2 Turista út közterület
(15636/3) Budapest 2 Turista út út
(15636/5) Budapest 2 NINCS közterület
(15636/6) Budapest 2 Cseppkő utca út
(15637/6) Budapest 2 Cseppkő köz közterület
(15641/6) Budapest 2 Cseppkő utca út
(15642/2) Budapest 2 Vihorlát utca út
(15642/5) Budapest 2 Cseppkő utca út
(15647/1) Budapest 2 Turista út közterület
(15647/5) Budapest 2 Szépvölgyi út közterület
(15648/1) Budapest 2 Napsugár lépcső út
(15648/2) Budapest 2 NINCS beépítetlen terület
(15654/1) Budapest 2 Turista út közterület
(15656/1) Budapest 2 Turista út közterület
(15658/2) Budapest 2 Turista út út
(15660/3) Budapest 2 Turista út út
(15664/2) Budapest 2 Napsugár lépcső út
(15664/5) Budapest 2 Turista út út
(15665/1) Budapest 2 Napsugár lépcső út
(15665/2) Budapest 2 Turista út út
(15666/1) Budapest 2 Turista út út
(15669/1) Budapest 2 Napsugár utca út
(15671/2) Budapest 2 Turista út út
(15671/3) Budapest 2 Pálvölgyi út út
(15671/4) Budapest 2 Vihorlát utca út
(15673/3) Budapest 2 NINCS közterület
(15686/1) Budapest 2 Csíksomlyó utca út
(15686/4) Budapest 2 Turista út út
(15692/5) Budapest 2 Szalamandra út út
(15696/10) Budapest 2 Csíksomlyó utca út
(15699/1) Budapest 2 Szalamandra út út
(15700/2) Budapest 2 Szalamandra út út
(15706) Budapest 2 Zöldkert út út
(15707/1) Budapest 2 Szalamandra út közterület
(15717) Budapest 2 Napsugár utca út
(15728/1) Budapest 2 Napsugár utca közút
(15729) Budapest 2 Vihorlát utca út
(15730/1) Budapest 2 Vihorlát utca út
(15730/2) Budapest 2 Vihorlát utca közterület
(15733) Budapest 2 Cseppkő utca út
(15737/2) Budapest 2 NINCS út
(15742/8) Budapest 2 Zöldkő utca út
(15745/3) Budapest 2 Nincs utcanév út
(15757/1) Budapest 2 Szikla utca út
(15757/2) Budapest 2 Csalit utca út
(15758/1) Budapest 2 Zöldkert út út
(15758/2) Budapest 2 Zöldkő utca út
(15760/1) Budapest 2 Cseppkő utca közterület
(15760/2) Budapest 2 Zöldkert út lakóház
(15760/4) Budapest 2 Cseppkő utca közterület
(15763/4) Budapest 2 Zöldkő utca -
(15769/1) Budapest 2 Pitypang utca út
(15769/3) Budapest 2 Zöldkő utca út
(15773/5) Budapest 2 Cseppkő utca közterület
(15773/7) Budapest 2 Cseppkő utca út
(15775/6) Budapest 2 Zöldkő utca út
(15805) Budapest 2 Csatárka köz közterület
(15806) Budapest 2 Cseppkő utca út
(15816/5) Budapest 2 Ruthén út út
(15823/1) Budapest 2 Nincs utcanév út
(15823/2) Budapest 2 Nincs utcanév út
(15826) Budapest 2 NINCS kivett árok
(15829/6) Budapest 2 Verecke út út
(15830/7) Budapest 2 Verecke út út
(15830/8) Budapest 2 Verecke út út
(15831/3) Budapest 2 Verecke köz közterület
(15831/6) Budapest 2 Zöldkert út út
(15831/9) Budapest 2 Zöldkert út út
(15831/13) Budapest 2 Nincs utcanév út
(15832/2) Budapest 2 Verecke út út
(15833/3) Budapest 2 Verecke út út
(15839/10) Budapest 2 Verecke út közterület
(15840/7) Budapest 2 Verecke út út
(15842/6) Budapest 2 Szalamandra út út
(15846) Budapest 2 Szalamandra út árok
(15849/2) Budapest 2 Verecke út út
(15849/3) Budapest 2 Verecke út közterület
(15852/3) Budapest 2 Verecke út út
15855/1 Budapest 2 Verecke út közterület
(15865/1) Budapest 2 Szalamandra köz közterület
(15866) Budapest 2 NINCS közterület
(15873) Budapest 2 Verecke lépcső út
(15876) Budapest 2 Verecke út lépcső
(15880/6) Budapest 2 Verecke út közút
(15891/3) Budapest 2 Verecke lépcső lépcső
(15892/1) Budapest 2 Verecke út út
(15989/107) Budapest 2 NINCS közút
(15900/4) Budapest 2 Verecke út út
(15900/18) Budapest 2 Szalamandra köz út
(15900/19) Budapest 2 Verecke út út
(15900/20) Budapest 2 Verecke út út
(15900/25) Budapest 2 NINCS közterület
(15910) Budapest 2 NINCS közterület
(15911/3) Budapest 2 Ruthén út út
(15920/3) Budapest 2 Ruthén út út
(15920/4) Budapest 2 Ruthén út közterület
(15942/30) Budapest 2 NINCS közterület
(15942/43) Budapest 2 NINCS tér
(15942/44) Budapest 2 NINCS közterület
(15942/46) Budapest 2 NINCS tér
(15942/53) Budapest 2 NINCS út
(15942/63) Budapest 2 NINCS tér
(15942/64) Budapest 2 NINCS út
(15942/77) Budapest 2 NINCS út
(15942/86) Budapest 2 NINCS közterület
(15942/88) Budapest 2 NINCS út
(15942/89) Budapest 2 NINCS tér
(15942/101) Budapest 2 NINCS közterület
(15942/111) Budapest 2 NINCS tér
(15942/112) Budapest 2 NINCS út
(15942/113) Budapest 2 NINCS tér
(15942/125) Budapest 2 NINCS közterület
(15942/134) Budapest 2 NINCS út
(15942/137) Budapest 2 NINCS közterület
(15942/139) Budapest 2 NINCS közterület
(15942/143) Budapest 2 NINCS út
(15942/144) Budapest 2 NINCS út
(15944) Budapest 2 NINCS út
(15945/1) Budapest 2 NINCS út
(15945/8) Budapest 2 NINCS tér
(15945/11) Budapest 2 NINCS út
(15945/20) Budapest 2 NINCS tér
(15945/22) Budapest 2 NINCS út
(15945/24) Budapest 2 NINCS tér
(15945/32) Budapest 2 NINCS -
(15945/42) Budapest 2 NINCS tér
(15945/43) Budapest 2 NINCS út
(15945/45) Budapest 2 NINCS közterület
(15945/54) Budapest 2 NINCS út
(15945/63) Budapest 2 NINCS tér
(15945/65) Budapest 2 NINCS út
(15945/66) Budapest 2 NINCS közterület
(15945/76) Budapest 2 NINCS út
(15945/86) Budapest 2 NINCS tér
(15945/87) Budapest 2 NINCS út
(15945/89) Budapest 2 NINCS tér
(15945/98) Budapest 2 NINCS út
(15945/107) Budapest 2 NINCS tér
(15945/109) Budapest 2 NINCS út
(15945/110) Budapest 2 NINCS út
(15945/120) Budapest 2 NINCS út
(15945/130) Budapest 2 NINCS közterület
(15945/131) Budapest 2 NINCS közterület
(15945/132) Budapest 2 NINCS út
(15945/133) Budapest 2 NINCS út
(15945/134) Budapest 2 NINCS út
(15945/135) Budapest 2 NINCS tér
(15945/136) Budapest 2 Szépvölgyi út út
(015950) Budapest 2 NINCS út
(015965/4) Budapest 2 NINCS út
(015969/2) Budapest 2 NINCS út
(015980/2) Budapest 2 NINCS út
(015980/4) Budapest 2 NINCS közút
(015980/5) Budapest 2 Szépvölgyi út út
(015980/7) Budapest 2 NINCS út
(015980/9) Budapest 2 NINCS út
(015980/14) Budapest 2 Cirbolya utca út
(015980/19) Budapest 2 Görgényi út út
(015980/29) Budapest 2 NINCS közút
(015980/30) Budapest 2 NINCS közút
(015980/34) Budapest 2 NINCS közút
(015980/37) Budapest 2 Pálvölgyi út út
(015980/38) Budapest 2 NINCS út
(15983/13) Budapest 2 NINCS út
(15983/25) Budapest 2 NINCS közterület
(15983/41) Budapest 2 NINCS út
(15983/57) Budapest 2 NINCS út
(15983/73) Budapest 2 NINCS út
(15983/75) Budapest 2 NINCS út
(15983/85) Budapest 2 NINCS út
(15984) Budapest 2 NINCS út
(15986/4) Budapest 2 NINCS út
(15989/9) Budapest 2 Szivarfa utca út
(15989/28) Budapest 2 Feketefenyő utca út
(15989/45) Budapest 2 Cirbolya utca út
(15989/58) Budapest 2 NINCS közterület
(15989/66) Budapest 2 Tiszafa utca út
(15989/67) Budapest 2 Selyemakác utca út
(15990/5) Budapest 2 Cirbolya utca közterület
(15990/10) Budapest 2 Cirbolya utca út
(15992/7) Budapest 2 Cirbolya utca út
(15993/6) Budapest 2 Cirbolya utca út
(15997/13) Budapest 2 Cirbolya köz közterület
(16000/4) Budapest 2 Cirbolya utca közterület
(16003/2) Budapest 2 Cirbolya utca út
(16005/4) Budapest 2 Cirbolya utca út
(16015/4) Budapest 2 Cirbolya utca út
(16017/4) Budapest 2 Cirbolya utca út
(16019/2) Budapest 2 Cirbolya utca út
(16020/4) Budapest 2 Cirbolya utca út
(16021/5) Budapest 2 Cirbolya utca út
(16022/2) Budapest 2 Cirbolya utca út
(16023/6) Budapest 2 Szépvölgyi út út
(16024/22) Budapest 2 NINCS közterület
(50001) Budapest 2 Bátori László utca út
(50011) Budapest 2 Toldi Miklós utca út
(50012) Budapest 2 Ördögárok utca út
(50014/2) Budapest 2 NINCS közterület
(50051) Budapest 2 Vezér utca út
(50052) Budapest 2 Vezér utca út
(50061) Budapest 2 Szép Ilona utca út
(50084) Budapest 2 Vezér utca út
(50089) Budapest 2 Villám utca út
(50101) Budapest 2 Villám utca út
(50113) Budapest 2 Torda utca út
(50123) Budapest 2 Uzsoki utca út
(50130) Budapest 2 Torda utca út
(50143) Budapest 2 Lánc fű utca út
(50202) Budapest 2 Nagyrét utca közterület
(50205/2) Budapest 2 NINCS közterület
(50208/2) Budapest 2 NINCS út
(50209/2) Budapest 2 NINCS út
(50211/1) Budapest 2 NINCS út
(50219) Budapest 2 Turul utca út
(50229) Budapest 2 Zsíroshegyi út út
(50252) Budapest 2 Turul utca út
(50285) Budapest 2 Ördögárok utca út
(50296) Budapest 2 Turul utca út
(50316) Budapest 2 Nádor utca út
(50344) Budapest 2 Tárnok utca út
(50368) Budapest 2 Határ utca út
(50369) Budapest 2 Kinizsi Pál utca út
(50392) Budapest 2 Nádor utca út
(50411) Budapest 2 Turul utca út
(50429) Budapest 2 Dutka Ákos utca út
(50440/1) Budapest 2 Turul köz közterület
(50446/3) Budapest 2 Turul köz
(50450/3) Budapest 2 Turul köz út
(50452) Budapest 2 Turul utca út
(50454/2) Budapest 2 Turul köz út
(50457/3) Budapest 2 Turul köz közterület
(50460/3) Budapest 2 Turul köz út
(50461/3) Budapest 2 Turul köz út
(50464/4) Budapest 2 Turul köz út
(50468/3) Budapest 2 Turul köz közterület
(50470/2) Budapest 2 Turul köz saját használatú út
(50473/3) Budapest 2 Turul köz közterület
(50476/3) Budapest 2 Turul köz út
(50477/3) Budapest 2 Turul köz út
(50481/1) Budapest 2 Turul köz út
(50482/4) Budapest 2 Turul köz közterület
(50482/6) Budapest 2 Turul köz közterület
(50483/1) Budapest 2 Turul köz közterület
(50487/2) Budapest 2 Turul köz út
(50495) Budapest 2 Rézsű utca út
(50510) Budapest 2 Nádasdy Ferenc utca közterület
(50529) Budapest 2 Pipitér utca út
(50530) Budapest 2 Szent István utca út
(50533) Budapest 2 Feketerigó utca út
(50541) Budapest 2 NINCS út
(50552) Budapest 2 NINCS lépcső
(50562) Budapest 2 Pipitér utca közterület
(50563) Budapest 2 Feketerigó utca út
(50576) Budapest 2 Szent László utca út
50578/4 Budapest 2 Nagykovácsi út 1-9 közpark
(50579) Budapest 2 Kútföldi utca út
(50580) Budapest 2 Nagykovácsi út közterület
(50602) Budapest 2 Sasbérc utca út
(50618) Budapest 2 Irányi Dániel utca út
(50633) Budapest 2 Feketefej utca út
(50634) Budapest 2 Hírnök utca út
(50635) Budapest 2 Hársalja utca út
(50652) Budapest 2 Sasbérc utca út
(50653) Budapest 2 Szabadság tér közterület
(50654) Budapest 2 Hársalja utca út
(50672) Budapest 2 Dámvad utca út
(50678) Budapest 2 Birsalma utca út
(50685) Budapest 2 Sasbérc utca út
(50691) Budapest 2 Nyáry Pál utca közterület
(50713) Budapest 2 Bocskai István útja út
(50742) Budapest 2 Homokóra utca út
(50763) Budapest 2 Szent István utca út
(50782) Budapest 2 Homokóra utca út
(50787) Budapest 2 Pipitér utca út
(50848) Budapest 2 Zrínyi Miklós út út
(50854) Budapest 2 Vakond utca út
(50863) Budapest 2 Rézsű utca út
(50866/4) Budapest 2 Kaptató utca út
(50869/3) Budapest 2 Kaptató utca beépítetlen terület
(50877/7) Budapest 2 Kaptató utca út
(50881/4) Budapest 2 Kaptató utca közterület
(50883/4) Budapest 2 Kaptató utca út
(50884/5) Budapest 2 Kaptató utca közterület
(50884/9) Budapest 2 Kaptató utca közterület
(50887/4) Budapest 2 NINCS út
(50888/4) Budapest 2 Kaptató utca út
(50889/4) Budapest 2 Gyulai Pál utca út
(50889/6) Budapest 2 Kaptató utca út
(50893/5) Budapest 2 Tamara utca út
(50931) Budapest 2 Táltos utca út
(50932) Budapest 2 Dutka Ákos utca út
(50952) Budapest 2 Ábránd utca út
(50966) Budapest 2 Ördögárok utca út
(50972) Budapest 2 Tompa Mihály utca út
(50973) Budapest 2 Ördögárok utca út
(50989) Budapest 2 Ábránd utca út
(51009) Budapest 2 Zsiroshegyi út út
(51019) Budapest 2 Ábránd utca közterület
(51025) Budapest 2 NINCS közterület
(51034) Budapest 2 Tompa Mihály utca út
(51036/2) Budapest 2 Ördögárok közterület
(51039) Budapest 2 NINCS árok
(51043) Budapest 2 Zsiroshegyi út árok
(51047) Budapest 2 Ördögárok közterület
(51048) Budapest 2 Ördögárok közterület
(51049) Budapest 2 Líra utca út
(51059) Budapest 2 Zsiroshegyi út árok
(51079) Budapest 2 Tompa Mihály utca út
(51117) Budapest 2 Tompa Mihály utca út
(51118) Budapest 2 Gyulai Pál utca út
(51119) Budapest 2 Kárpát utca út
(51131) Budapest 2 Csongor utca út
(51145) Budapest 2 Orom utca út
(51154) Budapest 2 Szirom utca út
(51170) Budapest 2 Ördögárok utca út
(51175) Budapest 2 Méh utca út
(51182) Budapest 2 Szirom utca út
(51195) Budapest 2 Orom utca út
(51196) Budapest 2 Ördögárok utca út
(51197) Budapest 2 Csatlós utca út
(51207) Budapest 2 Tujafa utca út
(51215) Budapest 2 Som utca út
(51224) Budapest 2 Rigó utca út
(51233) Budapest 2 Kerekhegyi utca út
(51244) Budapest 2 Bajnok utca út
(51288) Budapest 2 Csatlós utca út
(51289) Budapest 2 Péch Antal utca út
(51305) Budapest 2 Dombos utca út
(51341) Budapest 2 Egres utca út
(51353) Budapest 2 NINCS tér
(51359) Budapest 2 Zsiroshegyi út út
(51371) Budapest 2 NINCS út
(51410) Budapest 2 Dutka Ákos utca út
(51438) Budapest 2 Arany János utca út
(51439) Budapest 2 Arany János utca út
(51440) Budapest 2 Arany János utca út
(51441) Budapest 2 Badacsony utca út
(51456) Budapest 2 Szegedi Róza utca út
(51465) Budapest 2 Kisfaludy utca közterület
(51477) Budapest 2 Kisfaludy utca út
(51439) Budapest 2 Ördögárok árok
(51490) Budapest 2 Gémes utca út
(51495) Budapest 2 Labdarózsa utca út
(51545) Budapest 2 Labdarózsa utca út
(51546) Budapest 2 Labdarózsa utca út
(51559) Budapest 2 Magdolna utca út
(51571) Budapest 2 Zuzmó utca út
(51533) Budapest 2 Szent József utca út
(51588) Budapest 2 Himes utca kivett közpark
(51539) Budapest 2 Máriaremetei út közterület
(51603) Budapest 2 Piszke utca út
(51622) Budapest 2 Kokárda utca út
(51633) Budapest 2 Patróna utca út
(51634) Budapest 2 Patróna utca út
(51646) Budapest 2 Piszke utca út
(51675) Budapest 2 Kisasszony utca út
(51685) Budapest 2 Áchim András utca út
(51704) Budapest 2 Kadarka utca út
(51734) Budapest 2 Máriaremetei út közterület
(51735/1) Budapest 2 NINCS Kivett közterület
(51735/2) Budapest 2 NINCS Kivett közterület
(51736) Budapest 2 NINCS Kivett közterület
(51767) Budapest 2 Kadarka utca út
(51736) Budapest 2 Mészégető utca út
(51795) Budapest 2 Kadarka utca út
(51815) Budapest 2 Kövidinka utca út
(51828) Budapest 2 Noémi utca közterület
(51849) Budapest 2 Noémi utca közterület
(51856) Budapest 2 NINCS közterület
(51865) Budapest 2 Szamos utca közterület
(51875) Budapest 2 Körös utca út
(51889) Budapest 2 Kisasszony utca út
(51890) Budapest 2 Miatyánk utca út
(51908) Budapest 2 Dombos utca út
(51909) Budapest 2 Kokárda utca út
(51910) Budapest 2 Miatyánk utca út
(51927) Budapest 2 Piszke utca út
(51945) Budapest 2 Dombos utca út
(51956) Budapest 2 Piszke utca út
(51967) Budapest 2 Csatlós utca út
(51997) Budapest 2 Kisasszony utca közterület
(52005) Budapest 2 Táncsics Mihály utca út
(52028) Budapest 2 Noémi utca közterület
(52037) Budapest 2 NINCS közterület
(52048) Budapest 2 NINCS közterület
(52049) Budapest 2 Kökény utca 15 közterület
(52050/1) Budapest 2 Kökény utca út
(52050/2) Budapest 2 Kökény utca út
(52072/1) Budapest 2 Kökény köz út
(52073) Budapest 2 Kerényi Frigyes köz út
(52088) Budapest 2 Szamorodni utca közterület
(52090) Budapest 2 Pinceszer utca út
(52091/4) Budapest 2 Kerényi Frigyes köz út
(52091/7) Budapest 2 NINCS közterület
(52112) Budapest 2 Szamorodni utca út
(52114) Budapest 2 Len utca út
(52136) Budapest 2 Szamorodni utca út
(52138) Budapest 2 Noémi utca út
(52164) Budapest 2 Szamorodni utca út
(52166) Budapest 2 Kőrózsa utca út
(52167) Budapest 2 Kökény utca út
(52171) Budapest 2 Községház utca út
(52187) Budapest 2 Szamorodni utca út
(52189) Budapest 2 Sóvirág utca út
(52191) Budapest 2 Községház utca út
(52192/1) Budapest 2 NINCS út
52192/2 Budapest 2 NINCS játszótér
(52195/1) Budapest 2 Aszú utca út
(52195/2) Budapest 2 Kossuth Lajos utca út
(52223) Budapest 2 Zrínyi utca út
(52242/2) Budapest 2 NINCS út
(52243) Budapest 2 Bercsényi utca út
(52286) Budapest 2 Fuvola utca út
(52309) Budapest 2 Delta utca út
(52314) Budapest 2 Kerényi Frigyes utca út
(52329) Budapest 2 Rodostó utca út
(52338) Budapest 2 Dér utca 0 út
(52345/2) Budapest 2 Kerényi Frigyes utca út
(52346) Budapest 2 Kisfaludy utca út
(52389) Budapest 2 Máriaremetei út közterület
(52391) Budapest 2 Mikes Kelemen utca út
(52407) Budapest 2 Kassa utca út
(52415) Budapest 2 Kő utca út
(52454) Budapest 2 Kő utca út
(52468/2) Budapest 2 NINCS út
(52496) Budapest 2 Mikes Kelemen utca út
(52507/3) Budapest 2 Nincs utcanév közút
(52525) Budapest 2 Dér utca út
(52529/1) Budapest 2 Zrínyi utca út
(52529/2) Budapest 2 Várhegy utca út
(52539/1) Budapest 2 Rákóczi utca út
(52539/2) Budapest 2 Rákóczi utca út
(52540) Budapest 2 Bercsényi utca út
(52541) Budapest 2 Petőfi utca út
(52542) Budapest 2 Bercsényi utca -
(52548/1) Budapest 2 Bercsényi utca út
(52571) Budapest 2 Zrínyi utca út
(52596) Budapest 2 Bethlen Gábor utca út
(52627) Budapest 2 Zrínyi utca út
(52661) Budapest 2 Széchenyi utca út
(52662) Budapest 2 Síp utca út
(52668/2) Budapest 2 Nincs utcanév közterület
(52669) Budapest 2 Vadkörte utca közterület
(52671/1) Budapest 2 Bercsényi utca közterület
(52682) Budapest 2 Vadalma utca út
(52712) Budapest 2 Vadalma utca út
(52719) Budapest 2 Kassa utca út
(52746/3) Budapest 2 Kolozsvár utca közterület
(52750/4) Budapest 2 NINCS út
(52752) Budapest 2 Kolozsvár utca út
(52755) Budapest 2 Máriaremetei út közterület
(52766/3) Budapest 2 Kolozsvár utca út
(52766/9) Budapest 2 Kertváros utca út
(52769) Budapest 2 Kolozsvár utca út
(52770/1) Budapest 2 NINCS közterület
(52771) Budapest 2 Hunyadi János utca út
(52772/1) Budapest 2 NINCS közterület
(52778/2) Budapest 2 Kolozsvár utca út
(52783) Budapest 2 Kolozsvár utca út
(52786) Budapest 2 Hunyadi János utca út
(52790/3) Budapest 2 Kolozsvár utca út
(52790/6) Budapest 2 Hunyadi János utca út
(52790/11) Budapest 2 Kertváros utca út
(52793/3) Budapest 2 Hunyadi János utca út
(52794/1) Budapest 2 Kolozsvár utca út
(52795/2) Budapest 2 Kolozsvár utca út
(52795/4) Budapest 2 Hunyadi János utca út
(52797/3) Budapest 2 Hunyadi János utca út
(52798/2) Budapest 2 Kolozsvár utca út
(52800/4) Budapest 2 Kolozsvár utca út
(52800/6) Budapest 2 Hunyadi János utca út
(52805) Budapest 2 Széchenyi utca út
(52809/2) Budapest 2 Kertváros utca út
(52810/2) Budapest 2 Kertváros utca út
(52812/2) Budapest 2 Kertváros utca út
(52826) Budapest 2 Hunyadi János utca út
(52838) Budapest 2 Kertváros utca út
(52848) Budapest 2 Szilágyi Erzsébet utca út
(52873) Budapest 2 Imola utca út
(52874) Budapest 2 Kenyérmező utca út
(52878) Budapest 2 Máriaremetei út út
(52888/2) Budapest 2 NINCS közterület
(52900) Budapest 2 Kertváros utca út
(52923) Budapest 2 Bükkfa utca út
(52924) Budapest 2 Hunyadi János utca út
(52943) Budapest 2 Szilágyi Erzsébet utca út
(52963) Budapest 2 Bükkfa utca út
(52972) Budapest 2 Szilágyi Erzsébet utca út
(52981/1) Budapest 2 Szilágyi Erzsébet utca út
(52982) Budapest 2 Szilágyi Erzsébet utca út
(53024) Budapest 2 Fejsze utca út
(53028/2) Budapest 2 Dés utca út
(53044) Budapest 2 Kertváros utca út
(53057) Budapest 2 Mária utca út
(53069) Budapest 2 Pozsonyi utca út
(53081) Budapest 2 Máriaremetei út közterület
(53092) Budapest 2 Rezeda utca út
(53093) Budapest 2 Kőhegyi út út
(53105) Budapest 2 Gyöngyvirág utca út
(53116) Budapest 2 Kőhegyi út út
(53118) Budapest 2 Gerbera utca út
(53136) Budapest 2 Rózsa utca út
(53137/1) Budapest 2 Hidegkúti út út
(53151) Budapest 2 Titán utca út
(53161) Budapest 2 Szepesi utca út
(53174) Budapest 2 Viola utca út
(53181) Budapest 2 Liliom utca út
(53197) Budapest 2 Szegfű utca út
(53220) Budapest 2 Rend utca út
(53240) Budapest 2 Gyopár utca út
(53263) Budapest 2 Eskü utca út
(53276) Budapest 2 Nedű utca út
(53286) Budapest 2 Harmatcsepp utca út
(53304) Budapest 2 Eskü utca út
(53316) Budapest 2 Harmatcsepp utca út
(53338) Budapest 2 Gyopár utca út
(53348/1) Budapest 2 Kőhegyi út -
(53349) Budapest 2 Járóka utca út
(53359) Budapest 2 Gyopár utca út
(53393) Budapest 2 Brassó utca út
(53409) Budapest 2 Nedű utca út
(53422) Budapest 2 Budajenő utca út
(53432) Budapest 2 Cenk utca közterület
(53437) Budapest 2 Kővári út út
(53443) Budapest 2 NINCS árok
(53444) Budapest 2 NINCS út
(53448) Budapest 2 Kővári út út
(53449) Budapest 2 Kővári út út
(53466) Budapest 2 Kardos utca út
(53480) Budapest 2 Kánya utca út
(53490) Budapest 2 Nedű utca út
(53495) Budapest 2 NINCS út
(53499) Budapest 2 NINCS közterület
(53503) Budapest 2 Arad utca út
(53519) Budapest 2 Kölcsey utca út
(53557) Budapest 2 Kölcsey utca út
(53595) Budapest 2 Kossuth Lajos utca út
(53596) Budapest 2 Kazinczy utca út
(53629) Budapest 2 Kölcsey utca út
(53664) Budapest 2 Vörösmarty utca út
(53690) Budapest 2 Kölcsey utca út
(53718) Budapest 2 Attila utca út
(53746) Budapest 2 Kölcsey utca út
(53756) Budapest 2 Lehel utca út
(53769) Budapest 2 Várhegy utca út
(53780/2) Budapest 2 „címképzés alatt” közterület
(53819) Budapest 2 Szabadság utca közterület
(53833) Budapest 2 Noémi utca út
(53844) Budapest 2 Muhar utca út
(53865) Budapest 2 Noémi utca út
(53893) Budapest 2 Szabadság utca út
(53940) Budapest 2 Jókai utca út
(53961) Budapest 2 Mikszáth Kálmán utca út
(53981) Budapest 2 Gesztenyefa utca út
(53992) Budapest 2 Honvéd utca út
(53993) Budapest 2 Árpád utca út
(54005) Budapest 2 Jókai utca út
(54021) Budapest 2 Deák Ferenc utca út
(54038) Budapest 2 Árpád utca út
(54057) Budapest 2 Csokonai utca út
(54075) Budapest 2 Árpád utca út
(54091) Budapest 2 Honvéd utca út
(54092) Budapest 2 Gercse utca út
(54098/1) Budapest 2 Dózsa György utca közterület
(54102/2) Budapest 2 „címképzés alatt” közterület
(54103/3) Budapest 2 NINCS út
(54105/6) Budapest 2 NINCS közterület
(54106/3) Budapest 2 NINCS út
(54108/3) Budapest 2 Dózsa György utca közterület
(54109/3) Budapest 2 NINCS út
(54111/3) Budapest 2 NINCS út
(54129) Budapest 2 NINCS közterület
(54130) Budapest 2 NINCS közterület
(54131) Budapest 2 Dózsa György utca út
(54145/2) Budapest 2 Nincs utcanév út
(54145/4) Budapest 2 Nincs utcanév közút
(54145/5) Budapest 2 Nincs utcanév közút
(54165/1) Budapest 2 NINCS Vízfolyás
(54165/2) Budapest 2 NINCS út
(54166/2) Budapest 2 NINCS vízfolyás
(54189) Budapest 2 Gazda utca út
(54192) Budapest 2 Nóra utca út
(54195) Budapest 2 Rákos utca út
(54198/2) Budapest 2 Rákos köz út
(54199/3) Budapest 2 Rákos köz út
(54201/2) Budapest 2 Rákos köz út
(54203/4) Budapest 2 Rákos köz út
(54205/2) Budapest 2 Rákos köz út
(54209/1) Budapest 2 Rákos köz út
(54212/2) Budapest 2 Rákos köz út
(54214/3) Budapest 2 Rákos köz közterület
(54216/2) Budapest 2 Rákos köz út
(54218/2) Budapest 2 Rákos köz út
(54221/5) Budapest 2 Rákos köz közterület
(54222/6) Budapest 2 Rákos köz közterület
(54223) Budapest 2 Váry köz közterület
(54250/2) Budapest 2 Patakhegyi utca út
(54250/4) Budapest 2 Váry köz út
(54251/1) Budapest 2 Hideg utca út
(54251/2) Budapest 2 Patakhegyi utca út
(54259) Budapest 2 Új sor utca út
(54280) Budapest 2 Templom utca út
(54283) Budapest 2 Mester utca 8 közút
(54290) Budapest 2 Mester utca közterület
(54294) Budapest 2 Ördögárok közterület
(54297) Budapest 2 Ördögárok közterület
(54299) Budapest 2 Mester utca közterület
(54301) Budapest 2 Ördögárok vízfolyás
(54317) Budapest 2 Temető utca közterület
(54322/2) Budapest 2 Zárda utca út
(54322/4) Budapest 2 Zárda utca 0 út
(54325/5) Budapest 2 Zárda utca út
(54326/2) Budapest 2 Zárda utca út
(54330) Budapest 2 Templom köz közterület
(54331/3) Budapest 2 Zárda utca közterület
(54331/10) Budapest 2 Üvegház utca közterület
(54339) Budapest 2 Temető utca út
(54340/2) Budapest 2 Templom köz közterület
(54341/2) Budapest 2 Templom köz közterület
(54343/5) Budapest 2 Templom köz út
(54346/1) Budapest 2 Jegesmedve lejtő közterület
(54346/5) Budapest 2 Templom köz közterület
(54347/4) Budapest 2 Nincs utcanév út
(54349/2) Budapest 2 Kisgazda utca út
(54349/3) Budapest 2 Temető utca út
(54349/44) Budapest 2 Fenyőerdő utca út
(54349/52) Budapest 2 Kisgazda utca út
(54349/58) Budapest 2 NINCS út
(54349/65) Budapest 2 Kisgazda utca út
(54349/70) Budapest 2 Kisgazda utca út
(54350/2) Budapest 2 Templom köz út
(54351/2) Budapest 2 Templom köz közterület
(54356/1) Budapest 2 Kisgazda utca út
54356/2 Budapest 2 Temető utca 52-58 játszótér
(54356/3) Budapest 2 NINCS út
(54358/2) Budapest 2 Zsellér utca közterület
(54360/2) Budapest 2 Temető utca út
(54361/2) Budapest 2 Zsellér utca közterület
(54367/1) Budapest 2 NINCS út
(54367/3) Budapest 2 NINCS út
(54368) Budapest 2 Zsellér utca út
(54385) Budapest 2 Ördögárok vízfolyás
(54386/2) Budapest 2 Hidegkúti út közterület
(54401) Budapest 2 NINCS közterület
(54402/2) Budapest 2 NINCS közterület
(54402/5) Budapest 2 Nincs utcanév közterület
(54405/1) Budapest 2 Úrbéres utca árok
(54405/3) Budapest 2 Úrbéres utca közterület
(54406/2) Budapest 2 Úrbéres utca közterület
(54412/2) Budapest 2 Nincs utcanév út
(54415/2) Budapest 2 Nincs utcanév út
(54418/2) Budapest 2 Nincs utcanév út
(54419/2) Budapest 2 Nincs utcanév út
(54420/3) Budapest 2 Úrbéres utca út
(54424) Budapest 2 Úrbéres utca út
(54429/1) Budapest 2 Úrbéres utca út
(54435/3) Budapest 2 Úrbéres utca út
(54437/3) Budapest 2 Úrbéres utca út
(54440/3) Budapest 2 Úrbéres utca út
(54441/2) Budapest 2 Úrbéres utca közterület
(54442/5) Budapest 2 Úrbéres utca út
(54445/3) Budapest 2 Úrbéres utca út
(54449) Budapest 2 Úrbéres utca út
(54452/2) Budapest 2 Úrbéres utca út
(54454/7) Budapest 2 Tárkony utca út
(54454/8) Budapest 2 Hidegkúti út Kivett út
(54458/2) Budapest 2 Tárkony utca út
(54459/2) Budapest 2 Tárkony utca út
(54461/2) Budapest 2 Tárkony utca út
(54462/3) Budapest 2 Tárkony utca út
(54465/3) Budapest 2 Tárkony utca út
(54467/3) Budapest 2 Tárkony utca út
(54469/2) Budapest 2 Tárkony utca út
(54472/2) Budapest 2 Tárkony utca út
(54473/2) Budapest 2 Tárkony utca közterület
(54474/2) Budapest 2 Tárkony utca közterület
(54474/5) Budapest 2 Pallér utca út
(54476/3) Budapest 2 Tárkony utca út
(54479/2) Budapest 2 Tárkony utca közterület
(54481/2) Budapest 2 Tárkony utca közterület
(54482/3) Budapest 2 Tárkony utca út
(54483/2) Budapest 2 Tárkony utca közterület
(54485/2) Budapest 2 Tárkony utca út
(54487/2) Budapest 2 Tárkony utca közterület
(54488/4) Budapest 2 Tárkony utca közterület
(54489/2) Budapest 2 Tárkony utca közterület
(54490/3) Budapest 2 Tárkony utca út
(54491/2) Budapest 2 Tárkony utca közterület
(54492/2) Budapest 2 Tárkony utca közterület
(54493/3) Budapest 2 Tárkony utca közterület
(54496/2) Budapest 2 Tárkony utca közterület
(54502) Budapest 2 Máriaremetei út közterület
(54505) Budapest 2 Aszú utca út
(54507/5) Budapest 2 Aszú köz közterület
(54524) Budapest 2 Nyár utca út
(54553) Budapest 2 Községház utca út
(54554) Budapest 2 Szabadság utca út
(54568) Budapest 2 Bujdosó köz út
(54571/3) Budapest 2 Tárkony utca út
(54571/6) Budapest 2 Testvér köz közterület
(54577/2) Budapest 2 Testvér köz közterület
(54578/2) Budapest 2 Testvér köz út
(54579/2) Budapest 2 Testvér köz közterület
(54585/3) Budapest 2 Tárkony utca közterület
(54587/3) Budapest 2 Tárkony utca közterület
(54588/5) Budapest 2 Tárkony utca út
(54590/3) Budapest 2 Tárkony utca közterület
(54591/2) Budapest 2 Tárkony utca út
(54593/3) Budapest 2 Tárkony utca út
(54594/6) Budapest 2 Tárkony utca közterület
(54596/11) Budapest 2 Tárkony utca közterület
(54597/2) Budapest 2 Tárkony utca közterület
(54600/2) Budapest 2 Tárkony utca út
(54603/1) Budapest 2 Tárkony utca út
(54606/1) Budapest 2 NINCS út
(54607) Budapest 2 Tárkony utca út
(54610/3) Budapest 2 Hidegkúti út út
54610/4 Budapest 2 Hidegkúti út 209. kivett beépítetlen terület
(54615/2) Budapest 2 Hidegkúti út kivett út
(54617/3) Budapest 2 Tárkony utca út
(54618/7) Budapest 2 Tárkony utca közterület
(54620/4) Budapest 2 Tárkony utca út
(54625/1) Budapest 2 Tárkony utca út
(54625/5) Budapest 2 Tárkony utca út
(54628/4) Budapest 2 Tárkony utca út
(54630/2) Budapest 2 Tárkony utca út
(54632/3) Budapest 2 Hidegkúti út közterület
(54633/3) Budapest 2 Tárkony utca út
(54633/6) Budapest 2 Hidegkúti út út
(54635/1) Budapest 2 Tárkony utca út
(54636/3) Budapest 2 Nincs utcanév közterület
(54637) Budapest 2 Máriaremetei út út
(54638) Budapest 2 Máriaremetei út út
(54639/2) Budapest 2 Köztársaság utca 0 közterület
(54641) Budapest 2 Bölény utca út
(54651) Budapest 2 Sólyomvölgy utca út
(54653) Budapest 2 Díszfű utca út
(54663) Budapest 2 Gyíkfű utca út
(54681) Budapest 2 Kont vezér utca út
(54699) Budapest 2 Almos vezér utca út
(54717) Budapest 2 Tas vezér utca út
(54734) Budapest 2 József Attila útja út
(54747) Budapest 2 Tas vezér utca út
(54759) Budapest 2 Almos vezér utca út
(54772) Budapest 2 Töhötöm vezér utca út
(54778) Budapest 2 Köztársaság utca út
(54812) Budapest 2 Honfoglalás utca út
(54813) Budapest 2 József Attila útja út
(54853/1) Budapest 2 Huba vezér utca út
(54859) Budapest 2 Ellák utca út
(54874/2) Budapest 2 Ösvény utca út
(54875) Budapest 2 Ösvény utca út
(54877/10) Budapest 2 Gyíkfű utca út
(54885) Budapest 2 Szent Gellért utca út
(54904/1) Budapest 2 Szívvirág utca közterület
(54905) Budapest 2 Honfoglalás utca út
(54970) Budapest 2 Honfoglalás utca út
(54988) Budapest 2 Vajk fejedelem utca közterület
(55017/1) Budapest 2 Zsolt fejedelem utca út
(55041) Budapest 2 Honfoglalás utca út
(55050) Budapest 2 Vajk fejedelem utca közterület
(55101/1) Budapest 2 Gyöngyvér utca út
(55102) Budapest 2 Honfoglalás utca út
(55104/8) Budapest 2 Zerind vezér utca út
(55113) Budapest 2 Duna utca közterület
(55128) Budapest 2 Tisza utca közterület
(55136) Budapest 2 Koppány vezér utca út
(55140/2) Budapest 2 NINCS közterület
(55143/2) Budapest 2 Simon utca közterület
(55145/2) Budapest 2 Simon utca út
(55146/2) Budapest 2 NINCS közút
(55151/4) Budapest 2 Simon utca út
55154/3 Budapest 2 Simon utca út
(55155) Budapest 2 Előd vezér utca út
(55164) Budapest 2 Töhötöm vezér utca út
(55175) Budapest 2 Bulcsú vezér utca út
(55180) Budapest 2 Előd vezér utca út
(55187) Budapest 2 Kőfejtő utca út
(55207) Budapest 2 Géza fejedelem útja út
(55213) Budapest 2 Koppány vezér utca út
(55217) Budapest 2 Gyöngyvér utca út
(55229) Budapest 2 Aranybulla utca út
(55241) Budapest 2 Gyöngyvér utca út
(55251) Budapest 2 Kőfejtő utca út
(55267) Budapest 2 Gyöngyvér utca út
(55284) Budapest 2 Bulcsú vezér utca út
(55285) Budapest 2 Zsolt fejedelem utca út
(55293) Budapest 2 Gyöngyvér utca út
(55302) Budapest 2 Botond vezér utca út
(55311) Budapest 2 Gyöngyvér utca út
(55322) Budapest 2 Töhötöm vezér utca út
(55337) Budapest 2 Gyöngyvér utca út
(55348) Budapest 2 Emese utca út
(55349/1) Budapest 2 Zsolt fejedelem utca út
(55349/11) Budapest 2 Fáklyaliliom utca út
(55349/12) Budapest 2 Garamvölgyi utca út
(55349/18) Budapest 2 Fáklyaliliom utca út
(55349/42) Budapest 2 Cserge utca út
(55349/43) Budapest 2 Cserge utca 0 közterület
(55361) Budapest 2 Fáklyaliliom utca út
(55370) Budapest 2 Cserge utca út
(55378) Budapest 2 Géza fejedelem útja út
(55379) Budapest 2 Hímes utca út
(55385) Budapest 2 Buda vezér utca közterület
(55398) Budapest 2 Buda vezér utca út
(55406) Budapest 2 Mátra utca út
(55408) Budapest 2 Remetevölgy utca út
(55420) Budapest 2 Emese utca közterület
(55421) Budapest 2 Előd vezér utca út
(55429) Budapest 2 Remetevölgy utca út
(55438) Budapest 2 Keszi utca út
(55463) Budapest 2 Simon utca út
(55464) Budapest 2 Simon utca út
(55473/2) Budapest 2 NINCS közterület
(55473/3) Budapest 2 Simon utca közterület
(55474) Budapest 2 Simon utca -
(55489) Budapest 2 Tátra utca út
(55490/1) Budapest 2 Csongor utca közterület
(55526/2) Budapest 2 Gyíkfű utca közterület
(55601/10) Budapest 2 Leshegy utca út
(55601/11) Budapest 2 NINCS út
(55601/19) Budapest 2 Vízesés utca út
(55601/36) Budapest 2 Úrbéres utca út
(55601/53) Budapest 2 Vadetető utca út
(55601/54) Budapest 2 Szarvashegy utca út
(55601/55) Budapest 2 Szarvashegy utca út
(55607/5) Budapest 2 Úrbéres utca út
(55609/3) Budapest 2 Úrbéres utca közterület
(55610/1) Budapest 2 Vízmosás utca vízfolyás
(55610/2) Budapest 2 Jegesmedve utca vízfolyás
(55617/2) Budapest 2 NINCS közterület
(55618) Budapest 2 Jegesmedve utca közterület
(55619/10) Budapest 2 Tópart utca közterület
(55619/14) Budapest 2 Tópart utca közterület
(55619/15) Budapest 2 Tópart utca közterület
(55619/16) Budapest 2 Tópart utca közterület
(55619/17) Budapest 2 Tópart utca közterület
(55624/3) Budapest 2 Tópart utca út
(55629/2) Budapest 2 Fenyőerdő utca út
(55630/1) Budapest 2 Fenyőerdő utca út
(55639/1) Budapest 2 NINCS út
(55640/3) Budapest 2 Fenyőerdő utca 0 út
(55644/2) Budapest 2 Fenyőerdő utca út
(55647/2) Budapest 2 Fenyőerdő utca út
(55648/2) Budapest 2 Fenyőerdő utca út
(55650/2) Budapest 2 Fenyőerdő utca út
(55652/2) Budapest 2 Fenyőerdő utca út
(55653/2) Budapest 2 Fenyőerdő utca kivett út
(55654/2) Budapest 2 Fenyőerdő utca út
(55655/2) Budapest 2 Fenyőerdő utca közterület
(55657/2) Budapest 2 Fenyőerdő utca út
(55658/2) Budapest 2 Fenyőerdő utca út
(55660/2) Budapest 2 Fenyőerdő utca út
(55661/2) Budapest 2 Fenyőerdő utca út
(55662/2) Budapest 2 Fenyőerdő utca út
(55663/2) Budapest 2 Fenyőerdő utca út
(55664/2) Budapest 2 Fenyőerdő utca út
(55664/6) Budapest 2 NINCS út
(55666/2) Budapest 2 Fenyőerdő utca út
(55667/2) Budapest 2 Fenyőerdő utca út
(55668/2) Budapest 2 Fenyőerdő utca út
(55668/8) Budapest 2 Kisgazda utca Kivett közterület
(55669/2) Budapest 2 Fenyőerdő utca út
(55670/2) Budapest 2 Fenyőerdő utca út
(55674/3) Budapest 2 Golfütő utca közterület
(55679) Budapest 2 Véka utca út
(55681/8) Budapest 2 Üvegház utca közterület
(55681/20) Budapest 2 Patakhegyi utca 59-63 közterület
(55681/21) Budapest 2 NINCS közterület
(55681/22) Budapest 2 Templom köz 0 közterület
(55681/35) Budapest 2 Kilincs utca közterület
(55688) Budapest 2 Patakhegyi utca út
(55689) Budapest 2 Patakhegyi utca út
(058905) Budapest 2 NINCS közút
(058906) Budapest 2 NINCS közút
(058911) Budapest 2 NINCS közút
(058913) Budapest 2 NINCS közút
(058915) Budapest 2 NINCS közút
(058916) Budapest 2 NINCS erdő. védett terület
(058917) Budapest 2 NINCS közút
(058919) Budapest 2 NINCS közút
(058921) Budapest 2 NINCS közút
(058923) Budapest 2 NINCS közterület
058924 Budapest 2 NINCS erdő. védett terület
(058926) Budapest 2 NINCS közút
(059001) Budapest 2 NINCS közút
(059016) Budapest 2 Muflon utca út
(059018) Budapest 2 Zerind vezér utca út
(59022/11) Budapest 2 Gyöngyvér utca út
(059022/20) Budapest 2 Zsolt fejedelem utca út
(059022/29) Budapest 2 Huba vezér utca út
(059022/41) Budapest 2 Szívvirág utca út
(59026/12) Budapest 2 Gyíkfű utca közterület
(59026/16) Budapest 2 Nincs utcanév közterület
(59028/8) Budapest 2 Bölény utca út
(59028/21) Budapest 2 NINCS kivett út
(59029/5) Budapest 2 Sólyomvölgy utca út
(59029/9) Budapest 2 NINCS út
(59029/15) Budapest 2 Bölény utca út
(59029/17) Budapest 2 NINCS út
(59029/23) Budapest 2 Léc utca út
(59031/4) Budapest 2 Nincs utcanév út
(59032/2) Budapest 2 Nincs utcanév út
(059040) Budapest 2 NINCS út
059043 Budapest 2 NINCS vízfolyás
(59063) Budapest 2 Kisgazda utca árok
(059065) Budapest 2 NINCS árok
(059068) Budapest 2 Temető utca út
(059075/4) Budapest 2 NINCS út
(059076) Budapest 2 NINCS út
(59156/1) Budapest 2 Hideg utca út
(059156/2) Budapest 2 Hideg utca út
059169/1 Budapest 2 Gazda utca vízmosás
59170/1 Budapest 2 Gazda utca vízmosás
(059170/2) Budapest 2 NINCS út
(59171/6) Budapest 2 Nincs utcanév közterület
(059182) Budapest 2 NINCS közút
(059195) Budapest 2 NINCS Út
(059197) Budapest 2 NINCS Út
(059200) Budapest 2 NINCS Út
(059206) Budapest 2 NINCS Út
(059207) Budapest 2 NINCS Út
(059213) Budapest 2 NINCS kivett közút
(059215/2) Budapest 2 Patakhegyi utca út
(059215/3) Budapest 2 Patakhegyi utca út
(059215/13) Budapest 2 NINCS közút
(059217) Budapest 2 NINCS közterület
(059236) Budapest 2 NINCS út
(059255) Budapest 2 NINCS út
(059276) Budapest 2 NINCS út
(059290/1) Budapest 2 NINCS út
(059301/2) Budapest 2 NINCS út
(059342) Budapest 2 NINCS közút
(059343) Budapest 2 NINCS út
(059510/2) Budapest 2 Máriahegy dűlő út
(059511) Budapest 2 Jánosbogár utca út
(059512) Budapest 2 NINCS közterület
(059513) Budapest 2 Jánosbogár utca út
(059514) Budapest 2 Jánosbogár utca út
(059515) Budapest 2 Máriahegy utca út
Forgalomképtelen helyiségek
Helyrajzi szám Épület Albetét
száma
Cím Emelet Alapterület összesen [m2]
14799 E-A A/l Lajos utca 18-20 Pince 683.00
14799 E-A A/2 Lajos utca 18-20 Pince 285.00
14799 E-A A/3 Lajos utca 18-20 Földszint 291.00
14799 E-A A/4 Lajos utca 18-20 Felsőszint 55.00
Forgalomképtelen lakások
Helyrajzi szám Épület Albetét
száma
Cím Emelet Alapterület összesen [m2]
11000/2 E-A A/24 Hűvösvölgyi út 10/a 13. emelet 23. 38.00
11000/2 E-A A/29 Hűvösvölgyi út 10/a 13. emelet 28. 37.00
11597 E-A A/7 Hidász utca 15 Félemelet 4. 42.00
12084 E-A A/l Érmelléki utca 9 Alagsor 1. 45.00
12197/5 E-A A/3 Fillér utca 62 Földszint 2. 29.10
12866 E-A A/l Keleti Károly utca 23 Földszint 1. 34.00
12878/1 E-A A/7 Bimbó út 30 I. emelet 3. 42.00
13051/1 E-A A/3 Szilágyi Erzsébet fasor 35 földszint 1. 58.00
13055/1 E-A A/4 Szilágyi Erzsébet fasor 29 Földszint 1. 44.00
13055/1 E-A A/6 Szilágyi Erzsébet fasor 29 I. emelet 2. 38.00
13073/1 E-A A/26 Szilágyi Erzsébet fasor 13-15 13. emelet 1. 63.00
13098/1 E-A A/2 Káplár utca 3 Alagsor 3. 33.00
13109/3 E-A A/l Fillér utca 2/b Földszint 1. 30.00
13151/7 E-A A/17 Lövőház utca 32 I. emelet 3/A. 53.00
13151/9 E-A A/4 Ezredes utca 10 I. emelet 1. 76.00
13152/13 E-A A/l 2 Forint utca 9 III. emelet 2. 29.00
13164 E-A A/15 Lövőház utca 24 Félemelet 6. 57.00
13165 E-A A/l Lövőház utca 22 Földszint 1. 40.00
13166 E-A A/50 Káplár utca 15-17. IV. emelet 8. 57.00
13166 C-A 032 Pengő utca 6-8. IV. emelet 1. 45.00
13191 E-A A/2 Retek utca 5 Földszint 1. 39.00
13213 E-A A/64 Lövőház utca 17 III. emelet 3. 31.00
13213 E-A A/73 Lövőház utca 17 III. emelet 12. 34.00
13237 E-A A/l Keleti Károly utca 26 Földszint 1. 79.00
13263/2 E-A A/32 Kis Rókus utca 3 VI. emelet 1. 40.00
13266 E-A A/20 Margit körút 69 VII. emelet 2. 21.00
13284 E-A A/11 Margit körút 51-53 I. emelet 4. 29.00
13297 E-A A/4 Bimbó út 9 Alagsor 2. 42.00
13308 E-A A/41 Ady Endre utca 1 III. emelet 4. 50.00
13344 E-A A/9 Rómer Flóris utca 18 Földszint 5. 33.00
13434 E-A A/8 Mecset utca 15 I. emelet 3. 29.00
13478 E-A A/15 Bem rakpart 56 I. emelet 13. 34.60
13479/1 E-A A/12 Lipthay utca 9 II. emelet 18. 57.00
13485 E-A A/60 Frankéi Leó út 1 V. emelet 1. 24.00
13492 E-A A/18 Margit körút 2 III. emelet 12. 26.00
13619 E-A A/10 Margit körút 40 I. emelet 9. 63.00
13646 E-A A/18 Kapás utca 47 V. emelet 17. 27.00
13650 E-A A/8 Margit körút 42 I. emelet 2. 28.00
13671 E-A A/14 Szász Károly utca 5 I. emelet 5. 66.00
13674 E-A A/56 Margit körút 50-52 III. emelet 1. 61.62
13675 E-A A/7 Szász Károly utca 6 Földszint 7. 39.00
13682 E-A A/17 Erőd utca 18 II. emelet 13/a. 27.00
13694/6 E-A A/3 Varsányi udvar 2 Földszint 3. 63.00
13700/12 E-A A/23 Bajvívó utca 8 III. emelet 23. 42.00
13701/1 E-A A/4 Bajvívó utca 7 Földszint 6 54.00
13712 E-A A/11 Csalogány utca 53 Félemelet 6. 37.00
13720/4 E-A A/7 Jurányi utca 8 II. emelet 1. 34.00
13720/4 E-A A/15 Jurányi utca 8 IV. emelet 3. 45.00
13752 E-A A/10 Erőd utca 7 III. emelet 1. 62.00
13831/5 E-A A/2 Vitéz utca 14 Földszint 1. 30.00
13861 E-A A/12 Gyorskocsi utca 44 II. emelet 3. 27.00
14455/1 E-A A/6 Fő utca 51 Félemelet 2. 61.00
14469 E-A A/21 Fő utca 75 I. emelet 5. 43.00
14484 E-A A/70 Frankel Leó út 21-23 V. emelet 1/b. 33.00
14487 E-A (16) Frankel Leó út 50-52 I. emelet 4. 45.00
14494/1 E-A (9) Frankel Leó út 36 I. emelet 3. 30.00
14494/1 E-A (15) Frankel Leó út 36 I. emelet 9. 31.00
14547/2 E-A A/17 Frankel Leó út 70 III. emelet 9. 47.00
14571/1 E-A A/4 Frankel Leó út 49 Földszint 4. 31.00
14571/1 E-A A/11 Frankel Leó út 49. Magasföldszint 4. 52.00
14575/1 E-A A/34 Frankel Leó út 55 II. emelet 2. 58.00
14588 E-A A/2 Lajos utca 9 Földszint 2. 14.00
14799 E-A A/5 Bécsi út 17-21 I. emelet 1. 32.47
14799 E-A A/6 Bécsi út 17-21 I. emelet 2. 26.55
14799 E-A A/7 Bécsi út 17-21 I. emelet 3. 24.18
14799 E-A A/8 Bécsi út 17-21 I. emelet 4. 27.85
14799 E-A A/9 Bécsi út 17-21 I. emelet 5. 27.92
14799 E-A A/10 Bécsi út 17-21 I. emelet 6. 27.92
14799 E-A A/11 Bécsi út 17-21 I. emelet 7. 28.23
14799 E-A A/12 Bécsi út 17-21 I. emelet 8. 38.08
14799 E-A A/13 Bécsi út 17-21 I. emelet 9. 47.98
14799 E-A A/14 Lajos utca 18-20 I. emelet 10. 27.71
14799 E-A A/15 Lajos utca 18-20 I. emelet 11. 27.86
14799 E-A A/16 Lajos utca 18-20 I. emelet 12. 28.12
14799 E-A A/17 Lajos utca 18-20 I. emelet 13. 26.43
14799 E-A A/18 Lajos utca 18-20 I. emelet 14. 34.50
14799 E-A A/19 Lajos utca 18-20 I. emelet 15. 37.84
14799 E-A A/20 Lajos utca 18-20 I. emelet 16. 29.45
14799 E-A A/21 Lajos utca 18-20 I. emelet 17. 28.25
14799 E-A A/2 2 Lajos utca 18-20 I. emelet 18. 50.37
14799 E-A A/23 Bécsi út 17-21 II. emelet 1. 32.47
14799 E-A A/24 Bécsi út 17-21 II. emelet 2. 26.55
14799 E-A A/25 Bécsi út 17-21 II. emelet 3. 21.97
14799 E-A A/26 Bécsi út 17-21 II. emelet 4. 25.81
14799 E-A A/27 Bécsi út 17-21 II. emelet 5. 23.19
14799 E-A A/28 Bécsi út 17-21 II. emelet 6. 23.37
14799 E-A A/29 Bécsi út 17-21 II. emelet 7. 28.23
14799 E-A A/30 Bécsi út 17-21 II. emelet 8. 31.44
14799 E-A A/31 Bécsi út 17-21 II. emelet 9. 40.97
14799 E-A A/32 Lajos utca 18-20 II. emelet 10. 30.20
14799 E-A A/33 Lajos utca 18-20 II. emelet 11. 28.00
14799 E-A A/34 Lajos utca 18-20 II. emelet 12. 28.00
14799 E-A A/35 Lajos utca 18-20 II. emelet 13. 28.13
14799 E-A A/36 Lajos utca 18-20 II. emelet 14. 26.43
14799 E-A A/37 Lajos utca 18-20 II. emelet 15. 34.50
14799 E-A A/38 Lajos utca 18-20 II. emelet 16. 35.93
14799 E-A A/39 Lajos utca 18-20 II. emelet 17. 29.69
14799 E-A A/40 Lajos utca 18-20 II. emelet 18. 28.25
14799 E-A A/41 Lajos utca 18-20 II. emelet 19. 55.61
14799 E-A A/42 Lajos utca 18-20 III. emelet 1. 30.29
14799 E-A A/43 Lajos utca 18-20 III. emelet 2. 27.71
14799 E-A A/44 Lajos utca 18-20 III. emelet 3. 27.85
14799 E-A A/45 Lajos utca 18-20 III. emelet 4. 28.12
14799 E-A A/46 Lajos utca 18-20 III. emelet 5. 26.43
14799 E-A A/47 Lajos utca 18-20 III. emelet 6. 34.50
14799 E-A A/48 Lajos utca 18-20 III. emelet 7. 38.12
14799 E-A A/49 Lajos utca 18-20 III. emelet 8. 29.69
14799 E-A A/50 Lajos utca 18-20 III. emelet 9. 24.28
14799 E-A A/51 Lajos utca 18-20. III. emelet 10. 49.77
14799 E-A A/52 Lajos utca 18-20 IV. emelet 1. 26.43
14799 E-A A/53 Lajos utca 18-20 IV. emelet 2. 34.50
14799 E-A A/54 Lajos utca 18-20 IV. emelet 3. 54.32
14863/2 E-A A/1 Szépvölgyi út 12 Földszint 1. 58.00
14943/7 E-A A/3 Kolozsvári Tamás utca 4/a Kerti 3. 29.00
15091/4 E-A A/1 Áfonya utca 7/a Földszint 1. 22.00
15274 E-A A/1 Ürömi utca 66 Földszint 1. 60.00
15274 E-B B/10 Szépvölgyi út 48 I. emelet 34. 29.00

3. melléklet * 

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

Helyrajzi
szám
Település neve Cím Ingatlan megnevezés
98/1 Kápolnásnyék Névtelen utca 0 Kivett úttörőtábor
98/3 Kápolnásnyék Névtelen utca 0 Kivett úttörőtábor
1371/6 Velence Tópart 60/a Kivett úttörőtábor
1381/4 Velence Tópart 60/b Kivett úttörőtábor
431/2 Balatonmária fürdő Vasút tér 3 Kivett üdülőépület és udvar
4682/2 Balatonfenyves Balaton utca 2/2 Kivett üdülőépület és udvar
4684/2 Balatonfenyves Balaton utca 6 Kivett úttörőtábor
010934/26 Budapest Nincs utcanév 0 erdő
011341/1 Budapest Nincs utcanév 0 udvar
10910/2 Budapest Budakeszi út 75 Kivett lakóház, udvar és egyéb épület 4 és óvoda
10917 Budapest Budakeszi út 61 Kivett lakóház, udvar, üzem
10952/7 Budapest Budakeszi út 13 óvoda
10978/5 Budapest Labanc út 43 lakóépület
10983 Budapest Budenz út 20-22 általános iskola és középiskola
11001/6 Budapest Hűvösvölgyi út 12 bölcsödé
11361/2 Budapest Hűvösvölgyi út 211 kivett beépítetlen terület
11362 Budapest Hűvösvölgyi út 209 óvoda
11428/5 Budapest Vadaskerti utca 13/A Kivett irodaház, udvar és egyéb épület
11430/1 Budapest Hűvösvölgyi út 133 óvoda
11658/12 Budapest Pasaréti út 191-197 általános iskola
11660/6 Budapest Pasaréti út 199. Kivett lakóház. udvar
11719/5 Budapest Görgényi út 4/b kivett beépítetlen terület
11720/6 Budapest Páfrányliget utca 0 kivett beépítetlen terület
11987/2 Budapest Branyiszkó út 2 általános iskola
12158/7 Budapest Fillér utca 50/b öregek napközi otthona
12192/2 Budapest Fillér utca 70-76 Kivett, általános iskola
12301/6 Budapest Virágárok utca 13-15 óvoda
12303/6 Budapest Branyiszkó út 14 óvoda
12303/7 Budapest Virág-Árok út 14 óvoda
12543/20 Budapest Gárdonyi Géza út 11 középiskola
12621/1 Budapest Törökvész út 22- 24 bölcsőde
12623/1 Budapest Törökvész út 18-20 óvoda
12625/1 Budapest Törökvész út 18/c óvoda
12625/2 Budapest Törökvész út 18/b óvoda
12722/1 Budapest Alvinci út 0 művelődési ház
12859/4 Budapest „címképzés alatt” gimnázium
12870/10 Budapest Kitaibel Pál utca 10 Óvoda
13013 Budapest Bolyai utca 15 óvoda
13148/2 Budapest Marczibányi tér 1 általános iskola, óvoda
13530 Budapest Tölgyfa utca 10. Rendelő Intézet
13582 Budapest Kacsa utca 9 lakóépület
13723/2 Budapest Varsányi Irén utca 32 bölcsőde
13741 Budapest Kapás utca 20-22 szociális épület,orvosi rendelő
13834/2 Budapest Medve utca 5 Általános iskola
14487 Budapest Frankel Leó út 50-52 lakóépület
14489 Budapest Frankel Leó út 46 lakóépület
14494/1 Budapest Frankel Leó út 36 lakóépület
14586 Budapest Lajos utca 5. (Árpád fejedelem útja 30.) beépítetlen terület
14587/1 Budapest Lajos utca 7. sporttelep
14863/1 Budapest Felhévízi utca 3 Kivett lakóház, udvar és egyéb épület
14943/23 Budapest Kolozsvári Tamás utca 11 Kivett sportpálya
15014/1 Budapest Szemlőhegy utca 27 óvoda
15272 Budapest Ürömi utca 64 általános iskola és óvoda
15458/2 Budapest Törökvész út 67-69 általános iskola
15759/3 Budapest Pitypang utca 17 általános iskola, óvoda
15983/55 Budapest Szépvölgyi dűlő 0 épület
50127 Budapest Uzsoki utca 5 lakóépület
50198 Budapest Máriaremetei út 71 általános iskola
51582 Budapest Máriaremetei út 185 óvoda
51705/2 Budapest Nincs utcanév 0 kivett egyéb épület és sportpálya
51721 Budapest Párás utca kivett sportpálya
52168 Budapest Szabadság utca 23 általános iskola
52772/4 Budapest Hunyadi János utca 81 Kivett orvosi rendelő
52777 Budapest Kolozsvár utca 15-19 kert
53074 Budapest Hidegkúti út 31 bölcsödé
53091 Budapest Rezeda utca 10. Kivett intézményi épület, udvar
53640 Budapest Kazinczy utca 47 lakóépület
54060 Budapest Hidegkúti út 158 Kivett napközi otthon és udvar
54224/1 Budapest Váry köz 1 lakóépület
54357 Budapest Temető utca 0 Halastó
54396 Budapest Hidegkúti út 220 óvoda
54556 Budapest Községház utca 8-10 lakóépület
54557/1 Budapest Községház utca 4 óvoda
Korlátozottan forgalomképes helyiségek
Helyrajzi
szám
Albetét száma Cím Emelet Megnevezés, rendeltetés Alapterület összesen [m2]
11595/5 A/l Lotz Károly utca 10 Földszint 1. Orvosi rendelő 399.00
11618/22 A/4 Pasaréti út 100 Földszint Iroda 30.00
12000/3 A/l Pasaréti út 67-69 Földszint Orvosi rendelő 236.00
12060 A/l Érmelléki utca 12 Földszint Óvoda 157.00
12060 A/3 Érmelléki utca 12 Alagsor 2. Óvoda 35.00
12859/1 A/2 Rét utca 3 Alagsor Orvosi rendelő 26.00
12859/1 A/3 Rét utca 3 Alagsor Orvosi rendelő 26.00
12859/1 A/4 Rét utca 3 Alagsor Orvosi rendelő 85.00
12859/1 A/5 Rét utca 3 Földszint Orvosi rendelő 138.00
12859/1 A/6 Rét utca 3 Földszint Orvosi rendelő 26.00
12859/1 A/7 Rét utca 3 Földszint Orvosi rendelő 32.00
12859/1 A/8 Rét utca 3 Földszint Orvosi rendelő 34.00
12859/1 A/9 Rét utca 3 Földszint Orvosi rendelő 27.00
12859/1 A/10 Rét utca 3 I. emelet Orvosi rendelő 43.00
12859/1 A/11 Rét utca 3 I. emelet Orvosi rendelő 43.00
12859/1 A/12 Rét utca 3 I. emelet Orvosi rendelő 33.00
12859/1 A/13 Rét utca 3 I. emelet Orvosi rendelő 33.00
12859/1 A/14 Rét utca 3 I. emelet Orvosi rendelő 35.00
12859/1 A/15 Rét utca 3 I. emelet Orvosi rendelő 35.00
13235/61 A/3 Baka utca 5 Földszint Garázs 50.00
13235/61 A/4 Baka utca 5 Földszint Iroda 21.00
13295/8 A/3 Kitaibel Pál utca 9 Alagsor Egyéb helyiség 66.00
13308 A/1 Ady Endre utca 1 Alagsor Orvosi rendelő 216.00
13370 A/37 Margit körút 29/a-b Alagsor raktár 91.00
13384 A/11 Margit körút 15-17. 2. emelet 1. Iroda 101.00
13388 A49 Margit körút 7. Földszint Iroda 243.00
13485 A 6 Frankel Leó út 1 Földszint Napközi otthon 173.00
13504 A/2 Frankel Leó út 2. Földszint Orvosi rendelő 266.00
13632/2 A/1 Horvát utca 2-12 Földszint Családsegítő és gyermekjóléti központ 320.00
13651 A/l Margit körút 44 Pince, földszint, magasföldszint. félemelet Budai táncklub 486.00
13651 A/2 Margit körút 44 Pince, alagsor Vízivárosi galéria 146.00
13672 A/13 Margit körút 48 I. emelet Iroda 219.00
13676 A/161 Szász Károly utca 2-4 Alagsor Családsegítő központ 243.00
14567 A/2 Komjádi Béla utca 3 Földszint Orvosi rendelő 165.60
15071/2 A/1 Vérhalom tér 10 Földszint Orvosi rendelő 108.00
15140 A/6 Szemlőhegy u. 40 I. emelet 1. Óvoda 171.00
50578/3 A/1 Kútföldi utca 1/a Földszint Orvosi rendelő 73.00
50578/3 A/2 Kútföldi utca 1/a Földszint Körzeti megbízott iroda 22.00
Korlátozottan forgalomképes lakások
Helyrajzi
szám
Albetét száma Cím Emelet, ajtó Alapterület összesen [m2]
11000/2 B/20 Hűvösvölgyi út 10/B. I. emelet 20. 43.00
11543 A/2 Küküllő utca 2. alagsor 2. 77.00
12927/1 A/1 Szemlőhegy utca 8 Alagsor 1. 55.00
13045/6 A/14 Trombitás út 32 I. emelet 1. 70.00
13045/6 (16) Trombitás út 32 I. emelet 1. 83.00
13045/6 (17) Trombitás út 32 Földszint 1. 26.00
13166/1 A/50 Káplár utca 15-17. IV. emelet 8. 57.00
13166/5 C/10 Pengő utca 6-8. I. emelet 3. 45.00
13166/5 C/32 Pengő utca 6-8. IV. emelet 1. 45.00
13195 A/5 Fény utca 15. félemelet 2. 79.00
13669 A/23 Szász Károly utca 1. II. emelet 4. 82.00
13786 A/11 Fazekas utca 8. II. emelet 3. 40.00
14588 A/11 Lukács utca 6. II. emelet 9. 55.00

  Vissza az oldal tetejére