Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

a II. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

/Egységes szerkezetben a 9/2011.(III.11.), a 13/2014.(VI.27.), a 30/2014.(XII.19.), a 27/2016.(XI.25.), a 30/2017.(IX.29.), 42/2017.(XII.20.), 31/2019. (XII. 20.), az 5/2020. (II.28.), valamint a 19/2021. (V. 27.) önkormányzati rendeletekkel/

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (2) bekezdésében, 10. § (5) bekezdésében, 11. § (4) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében, és a 40. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Igazgatósága területén kialakított várakozási övezetekben parkolás-üzemeltetési rendszert működtet. A rendszer üzemeltetését a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Igazgatósága végzi.

(2) *  A várakozási övezeteket a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: fővárosi parkolási rendelet) állapítja meg. A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által a parkolási övezetbe bevont területek felsorolása a fent nevezett fővárosi parkolási rendelet alapján jelen rendelet mellékletét képezi.

1. A Margit körút - Széna tér - Csalogány utca Bem rakpart által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket és a Moszkva tér.

2. A Margit körút - Moszkva tér - Szilágyi Erzsébet fasor - Trombitás utca - Garas utca -Marczibányi tér - Ribáry utca - Bimbó út - Ady Endre utca - Szemlőhegy utca - Rómer Flóris utca - Margit utca által határolt terület, beleértve - a Margit körút, a Moszkva tér és a Marczibányi tér kivételével - a határoló utakat és tereket és a Mecset utca.

3. A Szilágyi Erzsébet fasor - Gábor Áron utca - Pasaréti út - Radna utca - Herman Ottó utca - Lorántffy Zsuzsanna út - Fillér utca - Lévay utca - Alvinci út - Bimbó út -Alsó Törökvész út - Eszter utca - Áldás utca - Szemlőhegy utca - Ady Endre utca - Bimbó út - Ribáry utca - Marczibányi tér - Garas utca - Trombitás út által határolt terület, beleértve - a Szemlőhegy utca, az Ady Endre utca, a Bimbó út, a Ribáry utca, a Garas utca és a Trombitás utca kivételével - a határoló utakat és tereket.

(3) *  A várakozási övezetekben munkanapokon 8.30 és 18.00 óra között, díjfizetés ellenében lehet várakozni. Ettől eltérő időtartamban, munkanapokon 8.30 és 20.00 óra között, díjfizetés ellenében lehet várakozni a Széll Kálmán tér - Szilágyi Erzsébet fasor - Trombitás utca - Garas utca - Marczibányi tér - Keleti Károly utca - Margit körút által határolt területen (beleértve a határoló utakat és tereket).

(4) A várakozási övezet területére a polgármester e rendeletben foglaltak szerint kedvezményes várakozást megengedő hozzájárulást adhat ki. A kedvezményes lakossági várakozási engedélyek területi érvényességét illetően a (2) bekezdés 2. és 3. pontjában megjelölt övezetek egy övezetnek tekintendők.

2. § *  (1) A várakozási övezetek területén - a fővárosi parkolási rendelet 7. §-ban meghatározott kivételekkel - kizárólag az alábbi esetekben lehet várakozni:

a) várakozási díj megfizetése ellenében,

b) lakossági várakozási hozzájárulással,

c) gazdálkodói várakozási hozzájárulás alapján a kedvezményes várakozási díj megfizetésével,

d) egészségügyi várakozási hozzájárulással,

e) városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulással,

f) a kerületi közterület-felügyelet részére kiállított behajtási-várakozási hozzájárulással,

g) *  gyermekszállítási várakozási hozzájárulással.

(2) A várakozási díj megfizetése az alábbi módon történhet:

- a parkolóautomatánál váltott nyugta ellenében pénzérmével, forintban,

- a parkolóautomatánál az ügyfélszolgálaton vásárolt parkolókártyával,

- a mobil telefon használatával.

3. § (1) *  Lakossági várakozási hozzájárulás kérelemre annak a lakosnak adható:

- akinek állandó lakóhelye a várakozási övezet területén van,

- az általa megjelölt

a) egy darab személygépkocsira, amelynek az üzemben tartója, vagy

b) munkáltatótól kizárólagos használatba kapott egy darab, a munkáltató által üzemben tartott személygépkocsira,

- az eljárási költségtérítést megfizette,

- a kérelem beadásának időpontjában - a parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint - a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díjkülönbözet és pótdíj tartozás.

(2) A lakossági várakozási hozzájárulás az 1. § (2) bekezdésében meghatározott 1., és a 2-3. övezetben lévő, kerületi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyeken és fővárosi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyeken időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

(3) A fővárosi parkolási rendeletben megállapított lakossági várakozási hozzájárulás éves várakozási díjához az önkormányzat által nyújtott díjkedvezmény mértéke: 100%.

(4) *  Kérelemre a várakozási övezetekben található összes fizető várakozóhely 5%-ának megfelelő számú lakossági várakozási engedély adható ki az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában. A benyújtott kérelmek elbírálásának szempontjait a Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság állapítja meg.

(5) Az eljárási költségtérítés összege 1000 Ft, az eljárás megkezdését követően vissza nem igényelhető.

3/A. § *  (1) A gyermekszállítási várakozási hozzájárulás kérelemre a várakozási övezet területén elhelyezkedő önkormányzati fenntartású bölcsődébe, óvodába járó kiskorú gyermek szülője, vagy más törvényes képviselője részére adható, az általa megjelölt egy darab személygépkocsira.

(2) A gyermekszállítási várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) a kerület közigazgatási területén bejelentett lakcím,

b) jogosultság igazolása a nevelési intézmény által kiállított látogatási igazolással, amelynek tartalmaznia kell az óvoda, bölcsőde megnevezését és címét, a szülő nevét és lakcímét, valamint a gyermek nevét, születési helyét, idejét és lakcímét,

c) a kérelem beadásának időpontjában - a parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint - a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díjkülönbözet és pótdíj tartozás.

(3) A gyermekszállítási kedvezmény a várakozási övezet területén elhelyezkedő bölcsőde, óvoda épületének - kizárólag a jelen rendelet 2. számú mellékletben meghatározott - környezetében, legfeljebb napi két alkalommal 8.00 és 10.00 óra, valamint 12.00 és 18.00 óra közötti időtartamon belül, 20-20 perc időtartamban történő díjfizetés nélküli várakozásra jogosít.

(4) A gyermekszállítási várakozási hozzájárulás családonként maximum két személygépkocsira igényelhető.

(5) A gyermekszállítási várakozási hozzájárulás, a kiadás napjától a kiadás évét követő év augusztus 31-ig érvényes.

(6) A várakozás megkezdésének időpontját a személygépkocsi első szélvédője mögött - kívülről teljes egészében jól látható módon - elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a személygépkocsi eltávozása nélkül megváltoztatni tilos.

(7) A gyermekszállítási várakozási hozzájárulás vonatkozásában költségtérítési díjat nem kell fizetni.

4. § (1) Gazdálkodói várakozási hozzájárulás kérelemre a várakozási övezet területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdálkodónak adható, az általa megjelölt olyan személygépkocsikra, amelyeknek a gazdálkodó az üzemben tartója.

(2) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) a költségtérítés megfizetése,

b) * 

c) a kérelem beadásának időpontjában - a parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint - a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díjkülönbözet és pótdíj tartozás.

(3) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás az adott zónában lévő kerületi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyeken és fővárosi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyeken kedvezményes díjú és üzemidőn belül időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

(4) Az önkormányzat által nyújtott díjkedvezmény mértéke: 50%.

(5) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás alapján a kedvezményeket a gazdálkodói parkoló kártya vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer biztosítja. A gazdálkodói parkoló kártyával a parkolójegy kiadó automatánál parkolójegyet kell váltani, amelyet a gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről jól látható helyen és érvényességének ellenőrzését biztosítva, teljes egészében láthatóan és olvasható módon kell elhelyezni.

(6) *  A gazdálkodói hozzájárulás kiváltásának költségtérítési összege 2000,-Ft., amely az eljárás megkezdését követően nem igényelhető vissza.

5. § (1) Egészségügyi várakozási hozzájárulás kérelemre a területi kötelezettséget vállaló háziorvos és gyermekorvos, és ezek asszisztense, a védőnő, valamint az önkormányzattal szerződéses viszonyban az adott területen a szociális házi gondozási tevékenységben részt vevő személynek adható, az általa megjelölt egy darab személygépkocsira, továbbá a területi kötelezettséget vállaló otthoni szakápolási szolgálatok, illetve a támogató szolgáltatásokat ellátó szervezetek által megjelölt személygépkocsira.

(2) Az egészségügyi várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) a költségtérítés megfizetése,

b) * 

c) az alábbi szervezetek által kiállított igazolás:

ca) háziorvos és gyermekorvos, és ezek asszisztense által benyújtott kérelem esetén a kerületi Egészségügyi Szolgálat,

cb) védőnő által benyújtott kérelem esetén a kerületi Védőnői Szolgálat,

cc) otthoni szakápolási szolgálatot, illetve támogató szolgáltatást nyújtó által benyújtott kérelem esetén az Egészségügyi Szakszolgálat.

(3) *  Az egészségügyi várakozási hozzájárulás a II. kerület közigazgatási területén lévő közúti várakozóhelyeken időtartam-korlátozás és díjfizetés nélküli várakozásra jogosít.

6. § (1) A lakossági várakozási hozzájárulás, a gazdálkodói várakozási hozzájárulás és az egészségügyi várakozási hozzájárulás a kiadás napjától a kiadás évét követő év január 31-ig érvényes.

(2) * 

(3) A bevont hozzájárulás a kiadás évében nem pótolható.

(4) * 

(5) * 

7. § *  A Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság dönt:

- a kizárólagos használatú várakozóhelyek létesítéséhez történő önkormányzati hozzájárulás kiadásáról

- várakozási megváltási díj nemfizetése esetén a kizárólagos használatú várakozóhely megszüntetésének kezdeményezéséről.

8. § *  (1) *  A lakossági várakozási hozzájárulás, a gyermekszállítási várakozási hozzájárulás, a gazdálkodói várakozási hozzájárulás és az egészségügyi várakozási hozzájárulás kiadása iránti kérelmet - írásban - a polgármesterhez kell benyújtani.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, állandó lakcímét, születési helyét, idejét, anyja nevét, elérhetőségét (telefonszámát)

b) nem magánszemély kérelmező esetén az elnevezést, székhelyét, telephelyét, adószámát, a képviselő nevét, címét,

c) a jármű kategóriájának, illetve típusának megnevezését, forgalmi rendszámát, a forgalmi engedély számát,

d) az övezet, vagy a várakozási terület megnevezését, az engedély típusát és kiadásának indokait,

e) a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a kérelem beadásának időpontjában - a parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint - a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíj tartozása,

f) * 

g) * 

(3) *  A lakossági, a gyermekszállítási, a gazdálkodói és az egészségügyi várakozási hozzájárulás kiadásával kapcsolatos ügyek a https://ugyfelablak.masodikkerulet.hu weboldalon működtetett e-ügyintézési rendszer igénybevételével, elektronikus úton is intézhetők.

(4) *  Az elektronikus ügyintézésre a (3) bekezdésben megjelölt weboldalon az ügyfél regisztrációját követően van lehetőség.

(5) Az elektronikus úton benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell:

a) *  e rendelet 8. § (2) bekezdésének a)-e) pontjában megjelölt adatokat és nyilatkozatokat,

b) *  a kérelmező hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy a kérelemben közölt személyes adatainak ellenőrzése és az engedélyre jogosultság feltételeinek megállapítása céljából az Önkormányzat polgármestere a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból, a közúti közlekedési járműnyilvántartásból adatot igényeljen, valamint az említett nyilvántartásokat és a kiadott hozzájárulások nyilvántartását összekapcsolhassa,

c) * 

(6) A papír alapon és az elektronikus úton benyújtott kérelemhez mellékelni kell

a) költségtérítés megfizetését igazoló átutalási megbízást vagy annak másolatát,

b) * 

c) a munkáltatótól kizárólagos használatba kapott, a munkáltató által üzemben tartott, vagy lízingelt, vagy tartósan bérelt személygépkocsi esetén a munkáltató erről szóló igazolását.

(7) A kiadott hozzájárulás tartalmazza

a) az önkormányzat megnevezését, címerét, pecsétjének lenyomatát,

b) a hozzájárulás sorszámát,

c) a hozzájárulás érvényességi idejét,

d) az övezet, a zóna megnevezését,

e) a gépjármű gyártmányát, forgalmi rendszámát.

(8) A kiadott hozzájárulásokról nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

a) a 8. § (5) bekezdésének a)-c) pontjában és a 8. § (7) bekezdésének b)-d) pontjában meghatározott adatokat,

b) a hozzájárulás cseréje, visszavonása esetén ennek tényét.

(9) A polgármester a kérelemről 5 munkanapon belül dönt. A polgármester döntése ellen - a határozat közlésétől számított 15 napon belül- fellebbezéssel a Képviselő-testülethez lehet fordulni.

8/A. § *  1. A parkolókártya díja:

- magánszemély esetén: bruttó 1000 Ft

- vállalkozás esetén: bruttó 2000 Ft

2. *  A parkolókártyára a szolgáltatást igénybevevő a Városüzemeltetési Igazgatóság Parkolási Ügyfélszolgálatának (a továbbiakban: „Parkolási Ügyfélszolgálat”) irodájában ezer Ft-ban meghatározott összegű várakozási (parkolási) díjat fizethet be, amely a befizetéskor a kártyára feltöltésre kerül.

3. Gazdálkodói várakozási hozzájárulással rendelkező vállalkozás részére vásárolt parkoló kártya feltöltés csak a II. kerületi Önkormányzatnál nyilvántartott (gazdálkodói várakozási hozzájárulással rendelkező) gépjármű parkolása esetén használható. A jogosulatlan, azaz más rendszámú gépkocsi parkolásánál történő felhasználás pótdíjazást von maga után.

4. A sérülésmentes parkolókártya II. Kerületi Önkormányzat részére történő visszaadásakor a kártya díja és a kártyáról fel nem használt összeg visszatérítésre kerül az ügyfél részére.

5. Elveszett, sérült kártya esetén 1000 Ft-os díj ellenében vásárolhat új kártyát az Ügyfél, az elveszett, sérült kártyára töltött összeget az Önkormányzat nem téríti vissza.

6. Amennyiben az Ügyfél lemond a meglévő, sérülésmentes és működő parkolókártyájának tulajdonjogáról az Önkormányzat javára, úgy a kártya eredeti értékét és a rátöltött összeget az Önkormányzat visszafizeti az Ügyfél részére. Parkolókártya visszavétele csak az eredeti, vásárlást bizonyító számla ellenében történhet.

7. A parkolókártya pótdíj fizetésre nem alkalmas.

8. A kártyákat a II. Kerületi Önkormányzat által üzemeltett parkolóhelyeken elhelyezett automaták fogadják el.

9. § *  (1) A várakozási övezetekben a várakozás rendjére vonatkozó előírások betartásának ellenőrzését, a megsértésük esetén alkalmazható szankciókat a fővárosi parkolási rendelet tartalmazza.

(2) *  A parkolási kintlévőség kezelés egyedi ügyvizsgálat alapján történik. A behajtási költség-haszon elemzésre is kiterjedő döntésekre vonatkozó javaslattétel a Parkolási Ügyfélszolgálat vezetőjének feladata, amely Igazgatói egyetértés és Jegyzői jóváhagyás után Polgármesteri döntést igényel.

10. § (1) Budapest Főváros II. kerületének közterületein üzemképtelen gépjárművet tárolni csak a fővárosi parkolási rendelet 49. §-ban foglaltak szerint lehet.

(2) A szabálytalanul tárolt üzemképtelen gépjárművek elszállításával, őrzésével és értékesítésével kapcsolatos eljárást a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. §-a szabályozza.

11. § (1) Ez a rendelet 2010. július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Hatályát veszti:

- a II. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 26/2009.(XI.30.) rendelet, és

- a II. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 26/2009. (XI. 30.) rendelet módosításáról szóló 31/2009. (XII. 21.) rendelet.

(3) A 2010-ben kiadott 2010. június 30-án lejáró lakossági várakozási engedélyek érvényessége 2011. január 31-ig meghosszabbodik.

Dr. Láng Zsolt dr. Szalai Tibor
polgármester jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2010. június 24-i ülésén fogadta el.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént. A rendelet megküldésre került a Budai Polgár részére.

Budapest, 2010. június 24.

dr. Szalai Tibor
jegyző

Melléklet * 

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által a parkolási övezetbe bevont területek

1. A Margit körút - Széna tér - Csalogány utca Bem rakpart által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket és a Széll Kálmán tér.

2. A Margit körút - Széll Kálmán tér - Szilágyi Erzsébet fasor - Trombitás út - Garas utca -Marczibányi tér - Ribáry utca - Bimbó út - Ady Endre utca - Szemlőhegy utca - Rómer Flóris utca - Margit utca által határolt terület, beleértve - a Margit körút, a Széll Kálmán tér és a Marczibányi tér kivételével - a határoló utakat és tereket és a Mecset utca.

3. A Szilágyi Erzsébet fasor - Szilágyi Erzsébet fasornak a Pázsit utca és Házmán utca közötti szakasza - Gábor Áron utca - Pasaréti út - Radna utca - Herman Ottó út - Lorántffy Zsuzsanna út - Fillér utca - Lévay utca - Alvinci út - Bimbó út -Alsó Törökvész út - Eszter utca - Áldás utca - Szemlőhegy utca - Ady Endre utca - Bimbó út - Ribáry utca - Marczibányi tér - Garas utca-Trombitás út által határolt terület, beleértve - a Szemlőhegy utca, az Ady Endre utca, a Bimbó út, a Ribáry utca, a Garas utca és a Trombitás út kivételével - a határoló utakat és tereket.

4. A Margit körút - Margit utca - Rómer Flóris utca - Szemlőhegy utca- Józsefhegyi utca - Csejtei utca - Pusztaszeri út - Szépvölgyi út - Árpád fejedelem útja által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.

2. melléklet * 

Budapest II. kerület várakozási övezetében gyermekszállítási várakozási hozzájárulással igénybe vehető közterületek

Bolyai Utcai Óvoda
(1023 Budapest Bolyai u. 15.)
Bolyai utca 18 -24
Százszorszép Óvoda (1024 Budapest Fillér utca 29.) Nyúl utca
Nyúl utca
Garas utca
14 - 24
11 - 11
14 - 24
Százszorszép Óvoda (1026 Budapest Érmelléki utca 12. Érmelléki utca
Érmelléki utca
6 - 14
5 - 11
Kitaibel Pál Utcai Óvoda (1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 10.) Kitaibel Pál utca
Kitaibel Pál utca
9 - 15
8 - 14
Szemlőhegy Utcai Óvoda (1024 Budapest Szemlőhegy u. 27/b) Szemlőhegy utca 25/B - 29
Pasaréti Bölcsőde (1026 Budapest, Pasaréti út 41.) Nagyajtai utca
Nagyajtai utca
10 - 12
7 - 9
Varsányi Bölcsőde (1027 Budapest, Varsányi Irén utca 32.) Varsányi Irén utca
Varsányi Irén utca
9 - 21
20 - 34

  Vissza az oldal tetejére