Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

a II. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról, és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

/Egységes szerkezetben a 9/2011.(III.11.), a 13/2014.(VI.27.), a 30/2014.(XII.19.), a 27/2016.(XI.25.), a 30/2017.(IX.29.), 42/2017.(XII.20.), 31/2019. (XII. 20.), 5/2020. (II.28.), 19/2021. (V. 27.), 29/2021. (X. 1.), 35/2021.(XII. 17.) önkormányzati rendeletekkel valamint a 25/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet/

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (2) bekezdésében, 10. § (5) bekezdésében, 11. § (4) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében, és a 40. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat a II. kerület területén kialakított várakozási övezetekben parkolás-üzemeltetési rendszert működtet. A rendszer üzemeltetését a Budapesti II. kerületi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Igazgatósága végzi.

(2) *  A várakozási övezeteket a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: fővárosi parkolási rendelet) állapítja meg. A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által a parkolási övezetbe bevont területek felsorolása a fent nevezett fővárosi parkolási rendelet alapján jelen rendelet mellékletét képezi.

(3) *  A várakozási övezetekben munkanapokon 8:30 órai üzemkezdettel az A, B és C zónákban 18:00, 20:00, illetve 22:00 óra között, díjfizetés ellenében lehet várakozni.

(4) A várakozási övezet területére a polgármester e rendeletben foglaltak szerint kedvezményes várakozást megengedő hozzájárulást adhat ki. A kedvezményes lakossági várakozási engedélyek területi érvényességét illetően a (2) bekezdés 2. és 3. pontjában megjelölt övezetek egy övezetnek tekintendők.

2. § *  (1) A várakozási övezetek területén - a fővárosi parkolási rendelet 7. §-ban meghatározott kivételekkel - kizárólag az alábbi esetekben lehet várakozni:

a) várakozási díj megfizetése ellenében,

b) lakossági várakozási hozzájárulással,

c) gazdálkodói várakozási hozzájárulás alapján a kedvezményes várakozási díj megfizetésével,

d) egészségügyi várakozási hozzájárulással,

e) városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulással,

f) a kerületi közterület-felügyelet részére kiállított behajtási-várakozási hozzájárulással,

g) *  gyermekszállítási várakozási hozzájárulással.

(2) A várakozási díj megfizetése az alábbi módon történhet:

- a parkolóautomatánál váltott nyugta ellenében pénzérmével, forintban,

- a parkolóautomatánál az ügyfélszolgálaton vásárolt parkolókártyával,

- a mobil telefon használatával.

3. § (1) *  Lakossági várakozási hozzájárulás kérelemre annak a lakosnak adható:

a) akinek állandó lakóhelye a várakozási övezet területén van,

b) az általa megjelölt

ba) egy darab személygépkocsira, amelynek az üzemben tartója, vagy

bb) munkáltatótól kizárólagos használatba kapott egy darab, a munkáltató által üzemben tartott személygépkocsira,

c) az eljárási költségtérítést megfizette,

d) a kérelem beadásának időpontjában - a parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint - a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díjkülönbözet és pótdíj tartozás, és

e) a lakóhelyként szolgáló ingatlan után fizetendő, lejárt esedékességű építményadó- vagy kommunálisadó-tartozás nem áll fenn.

(2) *  A lakossági várakozási hozzájárulás az 1. § (2) bekezdésben meghatározott melléklet 1. és 2. pontban szereplő, kerületi önkormányzati tulajdonú területeken és a főváros területén a parkolás rendjét szabályozó 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendeletben rögzített fővárosi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyeken időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

(3) A fővárosi parkolási rendeletben megállapított lakossági várakozási hozzájárulás éves várakozási díjához az önkormányzat által nyújtott díjkedvezmény mértéke: 100%.

(4) *  Kérelemre a várakozási övezetekben található összes fizető várakozóhely 5%-ának megfelelő számú lakossági várakozási engedély adható ki az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában. A benyújtott kérelmek elbírálásának szempontjait a Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság állapítja meg.

(5) Az eljárási költségtérítés összege 1000 Ft, az eljárás megkezdését követően vissza nem igényelhető.

3/A. § *  (1) A gyermekszállítási várakozási hozzájárulás kérelemre a várakozási övezet területén elhelyezkedő önkormányzati fenntartású bölcsődébe, óvodába járó kiskorú gyermek szülője, vagy más törvényes képviselője részére adható, az általa megjelölt egy darab személygépkocsira.

(2) A gyermekszállítási várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) a kerület közigazgatási területén bejelentett lakcím,

b) jogosultság igazolása a nevelési intézmény által kiállított látogatási igazolással, amelynek tartalmaznia kell az óvoda, bölcsőde megnevezését és címét, a szülő nevét és lakcímét, valamint a gyermek nevét, születési helyét, idejét és lakcímét,

c) a kérelem beadásának időpontjában - a parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint - a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díjkülönbözet és pótdíj tartozás,

d) *  a lakóhelyként szolgáló ingatlan után fizetendő, lejárt esedékességű építményadó- vagy kommunálisadó-tartozás nem áll fenn.

(3) A gyermekszállítási kedvezmény a várakozási övezet területén elhelyezkedő bölcsőde, óvoda épületének - kizárólag a jelen rendelet 2. számú mellékletben meghatározott - környezetében, legfeljebb napi két alkalommal 8.00 és 10.00 óra, valamint 12.00 és 18.00 óra közötti időtartamon belül, 20-20 perc időtartamban történő díjfizetés nélküli várakozásra jogosít.

(4) A gyermekszállítási várakozási hozzájárulás családonként maximum két személygépkocsira igényelhető.

(5) *  A gyermekszállítási várakozási hozzájárulás adott év augusztus 31-ig érvényes. Amennyiben a hozzájárulás kiadása adott év augusztus 31-ét követően történt, úgy annak érvényessége a kiadás évét követő év augusztus 31-e.

(6) A várakozás megkezdésének időpontját a személygépkocsi első szélvédője mögött - kívülről teljes egészében jól látható módon - elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a személygépkocsi eltávozása nélkül megváltoztatni tilos.

(7) A gyermekszállítási várakozási hozzájárulás vonatkozásában költségtérítési díjat nem kell fizetni.

4. § (1) Gazdálkodói várakozási hozzájárulás kérelemre a várakozási övezet területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdálkodónak adható, az általa megjelölt olyan személygépkocsikra, amelyeknek a gazdálkodó az üzemben tartója.

(2) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) a költségtérítés megfizetése,

b) * 

c) a kérelem beadásának időpontjában - a parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint - a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díjkülönbözet és pótdíj tartozás,

d) *  a hozzájárulás kiadását megalapozó székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként szolgáló ingatlan után fizetendő, lejárt esedékességű építményadó- vagy kommunálisadó-tartozás nem áll fenn.

(3) *  A gazdálkodói várakozási hozzájárulás az adott zónában lévő kerületi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyeken kedvezményes díjú és üzemidőn belül időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

(4) Az önkormányzat által nyújtott díjkedvezmény mértéke: 50%.

(5) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás alapján a kedvezményeket a gazdálkodói parkoló kártya vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer biztosítja. A gazdálkodói parkoló kártyával a parkolójegy kiadó automatánál parkolójegyet kell váltani, amelyet a gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről jól látható helyen és érvényességének ellenőrzését biztosítva, teljes egészében láthatóan és olvasható módon kell elhelyezni.

(6) *  A gazdálkodói hozzájárulás kiváltásának költségtérítési összege 2000,-Ft., amely az eljárás megkezdését követően nem igényelhető vissza.

5. § (1) Egészségügyi várakozási hozzájárulás kérelemre a területi kötelezettséget vállaló háziorvos és gyermekorvos, és ezek asszisztense, a védőnő, valamint az önkormányzattal szerződéses viszonyban az adott területen a szociális házi gondozási tevékenységben részt vevő személynek adható, az általa megjelölt egy darab személygépkocsira, továbbá a területi kötelezettséget vállaló otthoni szakápolási szolgálatok, illetve a támogató szolgáltatásokat ellátó szervezetek által megjelölt személygépkocsira.

(2) Az egészségügyi várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) a költségtérítés megfizetése,

b) * 

c) az alábbi szervezetek által kiállított igazolás:

ca) háziorvos és gyermekorvos, és ezek asszisztense által benyújtott kérelem esetén a kerületi Egészségügyi Szolgálat,

cb) védőnő által benyújtott kérelem esetén a kerületi Védőnői Szolgálat,

cc) otthoni szakápolási szolgálatot, illetve támogató szolgáltatást nyújtó által benyújtott kérelem esetén az Egészségügyi Szakszolgálat.

(3) *  Az egészségügyi várakozási hozzájárulás a II. kerület közigazgatási területén lévő közúti várakozóhelyeken időtartam-korlátozás és díjfizetés nélküli várakozásra jogosít.

(4) *  Az eljárási költségtérítés összege 1000 Ft, amely az eljárás megkezdését követően vissza nem igényelhető.

6. § (1) A lakossági várakozási hozzájárulás, a gazdálkodói várakozási hozzájárulás és az egészségügyi várakozási hozzájárulás a kiadás napjától a kiadás évét követő év január 31-ig érvényes.

(2) * 

(3) A bevont hozzájárulás a kiadás évében nem pótolható.

(4) * 

(5) * 

7. § *  A Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság dönt:

- a kizárólagos használatú várakozóhelyek létesítéséhez történő önkormányzati hozzájárulás kiadásáról

- várakozási megváltási díj nemfizetése esetén a kizárólagos használatú várakozóhely megszüntetésének kezdeményezéséről.

8. § *  (1) *  A lakossági várakozási hozzájárulás, a gyermekszállítási várakozási hozzájárulás, a gazdálkodói várakozási hozzájárulás és az egészségügyi várakozási hozzájárulás kiadása iránti kérelmet - írásban - a polgármesterhez kell benyújtani.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, állandó lakcímét, születési helyét, idejét, anyja nevét, elérhetőségét (telefonszámát)

b) nem magánszemély kérelmező esetén az elnevezést, székhelyét, telephelyét, adószámát, a képviselő nevét, címét,

c) a jármű kategóriájának, illetve típusának megnevezését, forgalmi rendszámát, a forgalmi engedély számát,

d) az övezet, vagy a várakozási terület megnevezését, az engedély típusát és kiadásának indokait,

e) a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a kérelem beadásának időpontjában - a parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint - a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíj tartozása,

f) * 

g) * 

(3) *  A lakossági, a gyermekszállítási, a gazdálkodói és az egészségügyi várakozási hozzájárulás kiadásával kapcsolatos ügyek a https://ugyfelablak.masodikkerulet.hu weboldalon működtetett e-ügyintézési rendszer igénybevételével, elektronikus úton is intézhetők.

(4) *  Az elektronikus ügyintézésre a (3) bekezdésben megjelölt weboldalon az ügyfél regisztrációját követően van lehetőség.

(5) Az elektronikus úton benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell:

a) *  e rendelet 8. § (2) bekezdésének a)-e) pontjában megjelölt adatokat és nyilatkozatokat,

b) *  a kérelmező hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy a kérelemben közölt személyes adatainak ellenőrzése és az engedélyre jogosultság feltételeinek megállapítása céljából az Önkormányzat polgármestere a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból, a közúti közlekedési járműnyilvántartásból adatot igényeljen, valamint az említett nyilvántartásokat és a kiadott hozzájárulások nyilvántartását összekapcsolhassa,

c) * 

(6) A papír alapon és az elektronikus úton benyújtott kérelemhez mellékelni kell

a) költségtérítés megfizetését igazoló átutalási megbízást vagy annak másolatát,

b) * 

c) a munkáltatótól kizárólagos használatba kapott, a munkáltató által üzemben tartott, vagy lízingelt, vagy tartósan bérelt személygépkocsi esetén a munkáltató erről szóló igazolását.

(7) A kiadott hozzájárulás tartalmazza

a) az önkormányzat megnevezését, címerét, pecsétjének lenyomatát,

b) a hozzájárulás sorszámát,

c) a hozzájárulás érvényességi idejét,

d) az övezet, a zóna megnevezését,

e) a gépjármű gyártmányát, forgalmi rendszámát.

(8) A kiadott hozzájárulásokról nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

a) a 8. § (5) bekezdésének a)-c) pontjában és a 8. § (7) bekezdésének b)-d) pontjában meghatározott adatokat,

b) a hozzájárulás cseréje, visszavonása esetén ennek tényét.

(9) A polgármester a kérelemről 5 munkanapon belül dönt. A polgármester döntése ellen - a határozat közlésétől számított 15 napon belül- fellebbezéssel a Képviselő-testülethez lehet fordulni.

8/A. § *  A lakossági, egészségügyi és gazdálkodói várakozási hozzájárulások szomszédos önkormányzatok által történő elfogadásának (átparkolás) feltétele, hogy a kerület határon található mobilparkolási zónákon belüli címre kiadott, érvényes lakossági, egészségügyi és gazdálkodói várakozási hozzájárulások elfogadásra kerülnek a fővárosi parkolási rendelet 48. § (3a) bekezdésében szereplő „két szomszédos kerületi önkormányzat közigazgatási területét határoló úton vagy téren, valamint ezen határoló utat vagy teret keresztező úton, a határoló úttól vagy tértől számított első útkereszteződésig.”

8/B. § *  (1) A parkolókártya díja:

a) magánszemély esetén: bruttó 1000 Ft;

b) vállalkozás esetén: bruttó 2000 Ft.

(2) A parkolókártyára a szolgáltatást igénybevevő a Városüzemeltetési Igazgatóság Parkolási Ügyfélszolgálatának (a továbbiakban: Parkolási Ügyfélszolgálat) irodájában ezer Ft-ban meghatározott összegű várakozási (parkolási) díjat fizethet be, amely a befizetéskor a kártyára feltöltésre kerül.

(3) Gazdálkodói várakozási hozzájárulással rendelkező vállalkozás részére vásárolt parkolókártya feltöltés csak a II. kerületi Önkormányzatnál nyilvántartott (gazdálkodói várakozási hozzájárulással rendelkező) gépjármű parkolása esetén használható. A jogosulatlan, azaz más rendszámú gépkocsi parkolásánál történő felhasználás pótdíjazást von maga után.

(4) A sérülésmentes parkolókártya II. Kerületi Önkormányzat részére történő visszaadásakor a kártya díja és a kártyáról fel nem használt összeg visszatérítésre kerül az ügyfél részére.

(5) Elveszett, sérült kártya esetén 1000 Ft-os díj ellenében vásárolhat új kártyát az ügyfél, az elveszett, sérült kártyára töltött összeget az Önkormányzat nem téríti vissza.

(6) Amennyiben az ügyfél lemond a meglévő, sérülésmentes és működő parkolókártyájának tulajdonjogáról az Önkormányzat javára, úgy a kártya eredeti értékét és a rátöltött összeget az Önkormányzat visszafizeti az ügyfél részére. Parkolókártya visszavétele csak az eredeti, vásárlást bizonyító számla ellenében történhet.

(7) A parkolókártya pótdíj fizetésre nem alkalmas.

(8) A kártyákat a II. Kerületi Önkormányzat által üzemeltetett parkolóhelyeken elhelyezett automaták fogadják el.

9. § *  (1) A várakozási övezetekben a várakozás rendjére vonatkozó előírások betartásának ellenőrzését, a megsértésük esetén alkalmazható szankciókat a fővárosi parkolási rendelet tartalmazza.

(2) *  A parkolási kintlévőség kezelés egyedi ügyvizsgálat alapján történik. A behajtási költség-haszon elemzésre is kiterjedő döntésekre vonatkozó javaslattétel a Parkolási Ügyfélszolgálat vezetőjének feladata, amely Igazgatói egyetértés és Jegyzői jóváhagyás után Polgármesteri döntést igényel.

10. § (1) Budapest Főváros II. kerületének közterületein üzemképtelen gépjárművet tárolni csak a fővárosi parkolási rendelet 49. §-ban foglaltak szerint lehet.

(2) A szabálytalanul tárolt üzemképtelen gépjárművek elszállításával, őrzésével és értékesítésével kapcsolatos eljárást a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. §-a szabályozza.

11. § (1) Ez a rendelet 2010. július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Hatályát veszti:

- a II. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 26/2009.(XI.30.) rendelet, és

- a II. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 26/2009. (XI. 30.) rendelet módosításáról szóló 31/2009. (XII. 21.) rendelet.

(3) A 2010-ben kiadott 2010. június 30-án lejáró lakossági várakozási engedélyek érvényessége 2011. január 31-ig meghosszabbodik.

Dr. Láng Zsolt dr. Szalai Tibor
polgármester jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2010. június 24-i ülésén fogadta el.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént. A rendelet megküldésre került a Budai Polgár részére.

Budapest, 2010. június 24.

dr. Szalai Tibor
jegyző

Melléklet * 

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által a parkolási övezetbe bevont területek

1. A Margit körút - Széna tér - Csalogány utca - Bem rakpart által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.

2. A Gábor Áron utca - Pasaréti út - Radna utca - Herman Ottó út - Lorántffy Zsuzsanna út - Fillér utca - Lévay utca - Alvinci út - Bimbó út -Alsó Törökvész út - Eszter utca - Áldás utca - Szemlőhegy utca- Józsefhegyi utca - Csejtei utca - Pusztaszeri út - Szépvölgyi út - Árpád fejedelem útja - Slachta Margit rakpart - Margit körút - Széll Kálmán tér - Szilágyi Erzsébet fasor által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, valamint a Szilágyi Erzsébet fasornak a Pázsit utca és Házmán utca közötti szakasza.

2. melléklet * 

Bolyai Utcai Óvoda
(1023 Budapest Bolyai u. 15.)
Bolyai utca 22 - 24
18 - 20
Százszorszép Óvoda (1024 Budapest Fillér utca 29.) Nyúl utca
Nyúl utca
Garas utca
9 - 17
14 - 24
11 - 11
Százszorszép Óvoda (1026 Budapest Érmelléki utca 12. Érmelléki utca
Érmelléki utca
6 - 14
5 - 11
Kitaibel Pál Utcai Óvoda (1024 Budapest, Kitaibel Pál utca 10.) Kitaibel Pál utca
Kitaibel Pál utca
9 - 15
8 - 14
Szemlőhegy Utcai Óvoda (1024 Budapest Szemlőhegy u. 27/b) Szemlőhegy utca 25/B - 29
Pasaréti Bölcsőde (1026 Budapest, Pasaréti út 41.) Nagyajtai utca
Nagyajtai utca
10 - 12
7 - 9
Varsányi Bölcsőde (1027 Budapest, Varsányi Irén utca 32.) Varsányi Irén utca
Varsányi Irén utca
9 - 21
20 - 34

  Vissza az oldal tetejére