Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (IV. 29.) rendelete

az Önkormányzat gazdasági programjáról

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §-ában szabályozott feladat végrehajtása érdekében, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/1992. (VII. 1.) rendelet 67. §-ban írt módon Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) gazdasági programjáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Az Önkormányzat település- és városfejlesztési politikáját, elképzeléseit jelen rendelet 1/a. és 1/b. mellékletei határozzák meg.

(2) Az Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Tervét, illetve Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervét jelen rendelet 2/a. és 2/b. mellékletei tartalmazzák.

(3) Az Önkormányzat Testnevelési és sportkoncepcióját jelen rendelet 3. melléklete határozza meg.

(4) Az Önkormányzat Közművelődési Koncepcióját jelen rendelet 4. melléklete határozza meg.

(5) Az Önkormányzat Életvitel Stratégiáját jelen rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat szociális szolgáltatási politikáját jelen rendelet 6. melléklete foglalja magában.

(7) Az Önkormányzat a közterületek biztonságának javítását célzó stratégiáját a jelen rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

2. § Az Önkormányzat adópolitikájában 2012. január 1. napjától tervez változtatást, amelyről a Képviselő-testület 2011. október 31. napjáig dönt. Az adóbevételek hatékony beszedése érdekében a megkezdett feltáró - ellenőrző tevékenységet folytatja.

3. § (1) Az Önkormányzat a befektetési politikáját az évek óta folytatott gyakorlattal összhangban határozza meg.

(2) Az Önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről a mindenkori költségvetési rendeletében meghatározott szabályok szerint gondoskodik.

(3) Részvény befektetéséről / értékesítéséről való döntés 50 millió forint felett a Képviselő-testület hatásköre. Ezen összeghatár alatt a Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, a bizottságok és tanácsnokok feladatköréről szóló 45/2001. (XII. 22.) rendelet szabályai határozzák meg a döntésre jogosult szervet. Részvényportfolió kialakítására vagy megváltoztatására irányuló döntésnél az értékállóság és a hozamtermelés szempontjait kell figyelembe venni.

(4) Egyéb pénzügyi befektetésekről a Képviselő-testület egyedi döntéssel rendelkezik vagy a hatáskört az arra jogosultnak átadja.

4. § (1) A munkahelyteremtésre vonatkozó feladat - a foglalkoztatási gondok megoldásában való közreműködés - a Fővárosi Önkormányzat feladat- és hatásköre.

(2) Az Önkormányzat intézményhálózatában foglalkoztatottak helyzetét és létszámát a gazdasági érdekeken túl az Önkormányzat foglalkoztatás-politikai szempontokat is figyelembe véve kezeli.

5. § Ez a rendelet 2011. május 2. napján lép hatályba, amellyel egyidejűleg hatályát veszti a 17/2008. (IX. 1.) rendelet.

Dr. Láng Zsolt
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2011. április 28-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2011. május 2., amellyel egyidejűleg hatályát veszti a 17/2008. (IX. 1.) rendelet.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént. A rendelet megküldésre került a Budai Polgár részére.

Budapest, 2011. április 29.

dr. Szalai Tibor
jegyző

1a. melléklet

1b. melléklet

2a. melléklet

2b. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet


  Vissza az oldal tetejére