Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. § (3) bekezdésében, 236. §-ában, valamint 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre és ügykezelőkre terjed ki.

(2) E rendelet 5. §-ának előírásait kell alkalmazni a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre és alpolgármesterre is.

Igazgatási szünet elrendelése

2. § (1) A Hivatalban az igazgatási szünet időtartama: télen, az év végi két ünnep - karácsony és újév - közötti munkanapokra terjed ki.

(2) Az igazgatási szünet alatt szükséges ügyeleti rendet a jegyző határozza meg.

Vezetői illetménypótlék

3. § (1) Az osztályvezetői szintű vezetői megbízással rendelkező köztisztviselő az alapilletménye 10%-ának megfelelő összegű, a főosztályvezető-helyettesi szintű vezetői megbízással rendelkező köztisztviselő alapilletménye 15%-ának megfelelő összegű vezetői illetménypótlékra jogosult.

(2) A jegyző külön intézkedésben, a Közszolgálati Szabályzatban határozza meg a főosztályvezető-helyettesi, illetve az osztályvezetői szintnek megfelelő munkaköröket.

Elismerések

4. § (1) A Köztisztviselők Napja alkalmából a Hivatal kiemelkedő munkát végző köztisztviselői és ügykezelői közül összesen legfeljebb

3 fő polgármesteri,

4 fő jegyzői

dicséretben részesíthető.

(2) Polgármesteri dicséret esetén a köztisztviselőt, illetve ügykezelőt a mindenkori köztisztviselői főosztályvezető-helyettesi alapilletménynek, illetve jegyzői dicséret esetén az elismerésben részesülőt a mindenkori köztisztviselői osztályvezetői alapilletménynek megfelelő összegű jutalom illeti meg.

Köztisztviselői juttatások, támogatások

5. § (1) A köztisztviselők és ügykezelők részére a Kttv. 151. §-ában felsorolt juttatásokon felül, cafetéria rendszerben, vagy azon kívül az alábbi szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi támogatások adhatók:

a) lakhatási, lakásépítési,- vásárlási és korszerűsítési támogatás,

b) tanulmányi, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás,

c) albérleti támogatás,

d) temetési segély,

e) szociális támogatás és segélyek,

f) illetmény-átutalási támogatás,

g) kulturális és közművelődési szolgáltatások igénybevételének támogatása,

h) egészségügyi szolgáltatások igénybevételének támogatása,

i) sport-és szabadidős tevékenységek igénybevételének támogatása,

j) iskoláztatási támogatás és segély,

k) ruházati költségtérítés.

(2) Az (1) bekezdés szerinti juttatások, illetve támogatások közül visszatérítendő vagy vissza nem térítendő a jegyző döntésétől függően:

a) lakhatási, lakásépítési,- vásárlási és felújítási támogatás,

b) tanulmányi, képzési, továbbképzési támogatás.

(3) a) A juttatások, támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző állapítja meg.

b) A polgármestert, alpolgármestert, a jegyzőt és aljegyzőt a Közszolgálati Szabályzatban felsorolt juttatások azonos mértékben illetik meg.

c) Az alpolgármester és a jegyző tekintetében a visszatérítés szabályait a köztisztviselőkre vonatkozó szabályok szerint a polgármester határozza meg. A polgármester tekintetében a Képviselő-testület jár el.

6. § (1) A cafetéria-juttatási keret személyenkénti éves összegét a tárgyévi költségvetési rendelet keretein belül a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal mindenkori éves költségvetésében biztosított személyi juttatás keretein belül úgy gazdálkodjon, hogy a Polgármesteri Hivatal évek óta alkalmazott juttatási rendszerében kialakított köztisztviselői és ügykezelői juttatásokban aránytalan csökkenések ne következzenek be.

Nyugállományú köztisztviselők támogatása

7. § (1) A nyugállományú köztisztviselők részére az alábbi pénzbeli és természetbeni támogatások folyósíthatók:

a) eseti szociális segély;

b) temetési segély;

c) étkeztetési támogatás;

d) üdültetési támogatás.

(2) A nyugdíjasok részére adható támogatások körültekintő felhasználásának szabályait a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban határozza.

Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján 10:00 órakor lép hatályba, rendelkezéseit 2012. március 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Ezzel egyidejűleg a helyi illetményalapról, valamint a köztisztviselők illetménykiegészítéséről, vezetői illetménypótlékáról szóló 36/2002. (XII. 10.) önkormányzati rendelet és az ezt módosító 32/2003. (X. 28.), a 43/2003. (XII. 18.), valamint az 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeletek, továbbá a köztisztviselők elismeréséről, szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól, valamint a kegyeleti támogatásokról szóló 4/2010. (II. 19.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Dr. Láng Zsolt
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2012. március 29-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2012. március 30-án 10 óra.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént. A rendelet megküldésre került a Budai Polgár részére.

Budapest, 2012. március 30.

dr. Szalai Tibor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére