Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a parkolás helyi rendjének megállapításáról

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 42. §-a, valamint a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: BVKSZ) 6. §-a figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet vonatkozik az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához az OTÉK 42. § (2) és a (4) bekezdésében előírt mennyiségű gépjármű elhelyezési kötelezettségtől való eltérés lehetőségének szabályaira. E rendelet előírásait az OTÉK, a BVKSZ és Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2004. (VI. 23.), valamint 14/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendeleteinek előírásaival összhangban kell alkalmazni.

(2) A rendelet területi hatálya kiterjed Budapest, II. kerület közigazgatási területére.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed Budapest II. kerület közigazgatási területén belül mindazokra a természetes és jogi személyekre, jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, állami szervekre, akik/amelyek

a) új épületet, építményt építenek,

b) meglévő épületet, építményt bővítenek,

c) meglévő épületben önálló rendeltetési egység(ek)et hoznak létre, az épület egészét érintő rendeltetésmód-változtatást hajtanak végre,

d) meglévő rendeltetési egység(ek)ben a telken belüli gépjármű várakozóhely igényt is érintő alapterület módosítást hajtanak végre,

e) meglévő épületben a rendeltetési egységek számát változtatják meg.

Parkolóhely-létesítési kötelezettségtől való eltérés és a közterületen megengedett parkolás mértéke

2. § (1) Az OTÉK 4. melléklet alkalmazásával számított, a rendeltetésszerű használathoz szükséges parkolóhely-létesítési kötelezettség jelen rendelet 1. melléklete szerinti területeken, e rendelet 2. mellékletének „A” oszlopában meghatározott korrekciós értékekkel módosítandó, a számított érték egész számra történő felkerekítésével.

(2) A kerületi rendelet szerint számított, a rendeltetésszerű használathoz szükséges parkolóhely-létesítési kötelezettség jelen rendelet 1. melléklete szerinti területeken, e rendelet 2. mellékletének „B” oszlopában szereplő mértékig közterületen is megvalósítható, kizárólag meglévő épületek - 2. § b), c), d), e) pontok szerinti - építése, módosítása esetén.

Záró rendelkezés

3. § E rendelet a kihirdetése napján 16 órakor lép hatályba.

Dr. Láng Zsolt
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2012. december 13-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2012. december 14-én 16 óra.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént. A rendelet megküldésre került a Budai Polgár részére.

Budapest, 2012. december 14.

dr. Szalai Tibor
jegyző

1. melléklet a 38/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

Az eltérések és engedmények szempontjából megkülönböztetett területek:

Belső zóna területe:

Dunapart - Csalogány utca - Széna tér - Vérmező utca - Várfok utca - Széll Kálmán tér Szilágyi Erzsébet fasor - Ezredes utca - Kisrókus utca - Margit körút - Frankel Leó utca - Bécsi út - Szépvölgyi út által határolt terület

Hegyvidéki zóna belső területe:

A Margit körút - Kis Rókus utca - Marczibányi tér - Ezredes utca - Szilágyi Erzsébet fasor - Gábor Áron utca - Pasaréti út - Radna utca - Herman Ottó utca - Lorántffy Zsuzsanna út - Fillér utca - Lévay utca - Alvinci út - Bimbó út -Alsó Törökvész út - Eszter utca - Áldás utca - Szemlőhegy utca - Rómer Flóris utca - Margit utca.

Hegyvidéki zóna területe:

Belső zónán- és Hegyvidéki zóna belső területén kívül eső területek.

2. melléklet a 38/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

A rendeltetéshez tartozó százalékos eltérés mértéke (%)

Ssz. Terület Hegyvidéki zóna Hegyvidéki zóna belső területe Belső zóna
Funkció A [%] B [%] A [%] B [%] A [%] B [%]
1. Igazgatás, ellátás, szolgáltatás, nem fekvőbeteg-ellátás -25 0 -50 0 -50 25

A: Az OTÉK alapján számított gépjármű várakozóhely (parkoló) létesítési kötelezettségtől való % -os eltérés határértékei

B: A közterületi engedmény (kizárólag bővítés és/vagy rendeltetés módosítás esetén)


  Vissza az oldal tetejére