Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

/Egységes szerkezetben a 12/2014.(VI. 27.), a 15/2014.(VIII.22.), a 27/2014.(XI.21.), a 28/2014.(XII.19.), valamint az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletekkel/

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

Első rész

1. A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadásai és bevételei

1. § (1) *  A Képviselő-testület a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

költségvetési bevételi főösszegét 14 832 107 ezer forintban

költségvetési kiadási főösszegét 18 359 480 ezer forintban

költségvetési egyenlegének összegét -3 527 373 ezer forintban

finanszírozási kiadásának összegét 1 459 349 ezer forintban

állapítja meg.

A 2014. évre tervezett költségvetési hiány és a finanszírozási kiadás összegét a Képviselő-testület 4 947 545 eFt összegű pénzmaradvány (belső finanszírozás) igénybevételével és 39 177 eFt összegű államháztartáson belüli megelőlegezésből finanszírozza.

(2) Az 1. számú tábla tartalmazza az (1) bekezdés szerinti főösszegen belül a működési és a felhalmozási kiadási (5. oszlop) és bevételi (10. oszlop) előirányzat-csoportokat „mérlegszerűen”.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 2. számú tábla 3. oszlopa szerint határozza meg.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 3. számú tábla 3. oszlopa szerint határozza meg.

(5) A Képviselő-testület a (3) és (4) bekezdésében megállapított kiadási és bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegein belül az Önkormányzat költségvetési szervek által ellátott, valamint a költségvetési szervekhez nem tartozó feladataira, és a Polgármesteri Hivatal feladataira tervezett kiadási összegeket kiemelt előirányzatonként - ideértve a létszám-előirányzatokat is - a 4. számú tábla I.-IV. sorai szerint határozza meg, a bevételeket kiemelt előirányzatonként és feladatonként az 5. számú tábla I.-IV. sorai szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszám-előirányzatot a 4. számú tábla 22. oszlopa szerint határozza meg a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összessége tekintetében.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó feladataihoz rendelt kiadások és bevételek kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti tagolását a 4. és 5. számú tábla I/A, illetve I/B pontjai szerint határozza meg.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat államigazgatási feladataihoz rendelt kiadásokat és bevételeket a 4. és 5. számú tábla II/a sora tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési főösszegen belül a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti tagolásban a 6. számú tábla szerint, továbbá ezen költségvetési szervek céljellegű dologi kiadásait a 7. számú tábla szerint határozza meg.

(10) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési főösszegen belül az Önkormányzat által működtetett intézmények kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 8. számú tábla szerint, továbbá a részükre céljelleggel biztosított dologi kiadásait a 8/a számú tábla szerint határozza meg.

(11) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódóan felmerülő egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre részletes (4. számú tábla 9.-10. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 9. számú tábla 3. oszlopa szerint határozza meg.

(12) A Képviselő-testületaz (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódóan várható működési célú támogatások államháztartáson belülről és működési célú átvett pénzeszközök (5. számú tábla 6. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 10. számú tábla 3. oszlopa szerint határozza meg.

(13) A Képviselő-testületaz (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódóan felmerülő egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre részletes (4. számú tábla 14. és 17. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 11. számú tábla 3. oszlopa szerint határozza meg.

(14) A Képviselő-testületaz (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódóan várható felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és felhalmozási célú átvett pénzeszközök (5. számú tábla 11. és 14. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 12. számú tábla 3. oszlopa szerint határozza meg.

(15) A Képviselő-testületaz (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódóan tervezett kölcsönök (4. számú tábla 15. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 13. számú tábla A sor 3. oszlopa szerint határozza meg.

(16) A Képviselő-testületaz (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódóan tervezett kölcsönök visszatérülése (5. számú tábla 13. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 13. számú tábla B sor 3. oszlopa szerint határozza meg.

(17) A Képviselő-testületaz Önkormányzat által kijelölt ágazati felújítási előirányzatokat feladatonként a 14. számú tábla 4. oszlopa szerint határozza meg.

(18) A Képviselő-testületaz önkormányzati beruházások címen tervezett felhalmozási kiadások feladatonkénti előirányzatait a 15. számú tábla 4. oszlopa szerint határozza meg.

(19) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási és bevételi főösszeg teljesülését a 17. számú „Előirányzat-felhasználási ütemterv” tábla szerint határozza meg.

(20) A 2015. évre tervezett, de 2014. évben már kötelezettségvállalást eredményező felújítási és beruházási feladatok jogcímenkénti kötelezettségvállalási felső határát a 18. számú tábla 3. oszlopa mutatja be. Az ezen jogcímekre tekintettel vállalt kötelezettségek fizetési kötelezettséget a 18. számú táblában szereplő előirányzat terhére a 2014. évben nem keletkeztethetnek.

2. § (1) *  Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból 2014. évben

I. Általános tartalék 112 899 ezer forint,

II. Céltartalékok 789 602 ezer forint,

a) működési céltartalék 69 123 ezer forint,

b) felhalmozási céltartalék 720 479 ezer forint.

(2) A 16. számú tábla 2. oszlopa tartalmazza a tartalékok részletes jogcímeit.

3. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és annak költségvetési szerveire.

Második rész

2. A II. Kerületi Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai

4. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat költségvetési szerveit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) A költségvetési szerv a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhet el.

(4) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(5) A költségvetési szervek a 14. és 15. számú táblában meghatározott és a költségvetésükbe év közben leadott egyes felújítási és beruházási feladatok megvalósítását követően, a keletkező szabad előirányzat-maradványaikat a meglévő felújítási és beruházási jogcímeik között saját hatáskörben átcsoportosíthatják, ha a keletkező szabad előirányzat-maradványok bruttó értéke a 2 000 eFt-ot nem haladja meg.

(6) *  A költségvetési szervek az egyes felújítási és beruházási jogcímeken keletkező előirányzat-maradványok terhére új jogcímen kötelezettséget a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság jóváhagyásával vállalhatnak.

(7) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek a felújítási és beruházási előirányzataik felhasználása során a Polgármesteri Hivatallal kötött munkamegosztási megállapodás és a Képviselő-testület által elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján járnak el.

(8) A 15. számú táblában a költségvetési szervek „Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzése” feladatra tervezett összegekből kisértékű tárgyi eszköznek minősülő beszerzéseket is megvalósíthatnak.

(9) A felújítási és beruházási pénzeszközökkel való gazdálkodási jogosultságot a költségvetési szervek a (6)-(7) bekezdésekben foglalt korlátozással kapják meg.

(10) Az egyes költségvetési szervek esetén a jutalmazásra vonatkozó rendelkezéseknél figyelembe veendő törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatait a 19. a. számú tábla tartalmazza, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet normái szerinti összeg ezen összegek egynegyede.

3. Költségvetési előirányzatok változtatása

5. § (1) A költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzatnál.

(2) A Polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni haladéktalanul, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

6. § (1) A költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület döntése alapján, szükség szerint kerül sor, de legalább:

a) az első és második negyedévre vonatkozóan tárgyév augusztus 30-ig,

b) az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal.

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési rendelet módosításának tartalmaznia kell az alábbi okok hatását a költségvetésre:

a) a központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,

b) a költségvetési szerveket érintő, irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,

c) a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,

d) a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások,

e) az éves költségvetés főösszegét, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat eredményező képviselő-testületi döntések,

f) a 21. § szerinti általános tartalék alakulása.

4. Előirányzat módosítás a Képviselő-testület kizárólagos jogkörében, illetve az átruházott jogkörök szabályozása

7. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés 16. számú táblájában jóváhagyott, az évközi többletigények finanszírozására elkülönített források 150 000 eFt egyedi értékhatár összeget meghaladó felhasználására vonatkozó döntés meghozatala tekintetében fenntartja magának a jogot.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott egyedi értékhatárt el nem érő felhasználások vonatkozásában a Polgármesternek önálló jogot biztosít az alábbi források tekintetében:

1. I./1. „Polgármester saját kerete”,

2. I./2. „Alpolgármester saját kerete”,

3. I./4. „Pályázatokkal kapcsolatos feladatok”,

4. I./5. „Testvérvárosi kapcsolatok”,

5. II./a/2.„Működési tartalék”,

6. II./a/3. „Központi karbantartási keret (intézmény- hálózathoz)”,

7. II./b/1. „Havaria keret”,

8. II./b/2. „Társasházak felújítása”,

9. II./b/3. „Társasházak felújítása- önkormányzati tulajdon után”

10. II./b/4. „Fejlesztések előkészítése”

11. II./b/8. „Pályázati önrész”

12. II./b/9. „Óvodai férőhelyek bővítése”

13. II./b/10. „Háziorvosi rendelők felújítása”

14. II./b/11. „Integrált Városfejlesztési Stratégia II. akcióterülete”

15. II./b/12. „Integrált Városfejlesztési Stratégia III. akcióterülete”

16. II./b/13. „Hidegkúti temetkezési emlékhely kialakításának előkészítése”.

17. *  II./a/5. „Megszűnt nemzetiségi önk. működési célú tartaléka”

18. *  II./a/6. „Működtetett intézmények átvett pályázati pénze”

19. *  II./b/17. „Talajterhelési díj kötött felhasználású kerete”

20. *  II./b/18. „Várakozóhelyek megváltása”

21. *  II./b/19. „Épületbontások és telekrendezések”

22. *  II./b/20. „Közbeszerzésekhez kapcsolódó kötelezettségek fedezete”

23. *  II./b/5. „Fejlesztések”

(3) *  Az (1) bekezdésben meghatározott egyedi értékhatárt el nem érő felhasználások vonatkozásában a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság javaslata alapján biztosít jogot a Polgármesternek az alábbi források tekintetében:

1. I./6. „Feladattal nem terhelt tartalék”,

2. II./a/1. „Képviselő-testülethez rendelt tartalék”,

3. * 

4. II./b/6. „PH-hoz rendelt intézmények felújítási kerete”,

5. II./b/7. „Egészségügyi Szolgálat eszközbeszerzése”.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott egyedi értékhatárt el nem érő felhasználások vonatkozásában a Jegyző javaslata alapján biztosít jogot a Polgármesternek az alábbi források tekintetében:

1. I./3. „Adójutalék”

2. II./a/4. „Működési tartalék - választásokhoz”.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott egyedi értékhatárt el nem érő felhasználások vonatkozásában a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság javaslata alapján biztosít jogot Polgármesternek az alábbi források tekintetében:

1. II./b/14. „Lakásgazdálkodási feladatok”.

(6) A (3) bekezdés 2. pontjában megjelölt forrás felhasználására vonatkozó döntés előkészítése során be kell szerezni a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/1992. (VII. 1.) rendelet 50. §-ban meghatározottak szerint megalakult képviselői frakciók vezetőinek javaslatát is.

8. § A Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, előirányzat-csoportjainak, kiemelt előirányzatainak tekintetében a 9. és 11. §-okban előírtak kivételével, valamint a létszámkereteinek tekintetében fenntartja magának a jogot az előirányzatok év közbeni megváltoztatására.

9. § (1) A Képviselő-testület az alábbi esetekben biztosít önálló jogkörben előirányzat-módosítási és előirányzat-átcsoportosítási jogot a Polgármesternek:

a) a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok, lemondások előirányzatosítása,

b) a rendelet mellékletét képező 4. számú tábla I. soraiban meghatározott feladatok előirányzatainak terhére - ide nem értve a tartalékokat - történő átcsoportosítás az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére,

c) a rendelet mellékletét képező 4. számú tábla II/b/1 „Kabinet” soron belül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás,

d) az e rendelet felhatalmazása alapján előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkező bizottsági döntések végrehajtásához kapcsolódó előirányzat módosítások.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül az alábbi esetekben biztosít a Jegyző javaslata alapján előirányzat-átcsoportosítási jogot a Polgármesternek:

a) a 4. számú tábla I. sorába tartozó önkormányzati feladatok és a 4. számú tábla II. sorába tartozó Polgármesteri Hivatal tevékenységéivel kapcsolatos feladatok közötti átrendezéshez kapcsolódó előirányzat módosítása,

b) a rendelet mellékletét képező 19. b. számú táblában jóváhagyott keretösszeg maradványának átcsoportosítása Polgármesteri Hivatal személyi juttatások kiemelt előirányzatán belül.

(3) *  Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül az alábbi esetekben biztosít előirányzat-átcsoportosítási jogot a Polgármesternek:

a) a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, a bizottságok és tanácsnokok feladatköréről szóló 45/2001. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében meghatározott,

b) a Kerületfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, a bizottságok és tanácsnokok feladatköréről szóló 45/2001. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében meghatározott

c) a Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, a bizottságok és tanácsnokok feladatköréről szóló 45/2001. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 10/a. számú mellékletében meghatározott

hatásköröket érintő feladatokhoz rendelt kiadási tételek - ide nem értve a 16. számú táblában tervezett tartalékokat - esetében,

d) a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság javaslata alapján a 14. és 15. számú táblában jóváhagyott, konkrét feladatokra biztosított felújítási, és beruházási előirányzatok közötti átcsoportosításra a költségvetési szerv kezdeményezésére, ha a keletkező szabad előirányzat-maradványok bruttó értéke meghaladja a 2 000 eFt-ot, de nem éri el az 50 000 eFt-ot, kivéve az a) és a b) pontokban megjelölt bizottságok feladatait és hatásköreit érintő feladatok és kiadási tételek közötti előirányzat átcsoportosításokat.

10. § (1) *  A 7. § (2) és (4) bekezdéseiben, valamint a 9. § (1), (2), és (3) bekezdés a), b) pontjaiban foglalt átruházott hatáskörben végrehajtott forrás felhasználás, valamint előirányzat-változtatásokról a döntést hozó köteles legalább az éves beszámolót megelőzően tájékoztatást adni a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottságnak.

(2) *  A 7. § (3) bekezdésben és a 9. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt átruházott hatáskörben végrehajtott forrás felhasználás, valamint előirányzat-változtatásokról a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság köteles legalább az éves beszámolót megelőzően tájékoztatást adni a Képviselő-testületnek a Képviselő-testület rendes ülésén.

5. Előirányzat felhasználási jogkörök

11. § (1) A Képviselő-testület az egyes keretek és társadalmi önszerveződések támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

a) a Polgármester rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő „Gyermekek Háza Alapítvány”, „Múzeum 1956 emlékére Közhasznú Alapítvány”, illetve a „Közbiztonsági Alapítvány támogatása” jogcímeken szereplő támogatások tekintetében.

b) a Közoktatási, Közművelődési, Sport és Informatikai Bizottság rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

- „Oktatásfejlesztési Keret”,

- „Közművelődési Keret”,

- „Sport- és Tömegsport Keret”,

- „Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keret”,

- „Drogprevenció”,

- „Bursa Hungarica: felsőoktatásban tanulók ösztöndíja”,

- „Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása”.

A „Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása” jogcímen szereplő

támogatást negyedéves ütemezésben kell átutalni.

c) az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

- „Szociálpolitikai Keret”,

- „CivitanHelp Club működési támogatása”.

d) a Környezetvédelmi Bizottság rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

- „Környezetvédelmi Keret”

e) a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

- „Úthibák miatti kártalanítások”

f) *  a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

- „Társadalmi szervezetek támogatása

- „Nyugdíjas klubok támogatása”

A megtervezett előirányzatok felosztására a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző pályázatot ír ki.

g) a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

- „Pesthidegkúti VÖK területén lévő szervezetek”.

A jogcím előirányzatának felosztására a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat pályázatot köteles kiírni, számadási kötelezettség előírásával.

(2) A bizottsági hatáskörben nyújtható támogatásokról legkésőbb november 30-ig kell dönteni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzat felhasználása során a kitüntetésekhez kapcsolódó díjak biztosításán túl személyi jellegű kifizetésekre nem vállalható kötelezettség.

(4) Alapítványok támogatására vonatkozó döntés nyomán a támogatás csak a Képviselő-testület jóváhagyásával folyósítható, valamint alapítványtól pénzeszköz átvételére a Képviselő-testület jóváhagyását követően kerülhet sor.

(5) A keretek felett felhasználási jogkörrel rendelkezők a keretek előirányzatából tartós - éven túli - elkötelezettséggel nem járó feladatokat támogathatnak.

(6) Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatások folyósításánál az Önkormányzat civil szervek támogatásáról szóló szabályzatában foglaltak szerint kell eljárni.

(7) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó, egyéb szervezet felé fennálló tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásáról, valamint civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában előírt kötelezettségének, valamint hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.

(8) A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és a számadást. Amennyiben a támogatott a támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, támogatás igénylésénél valótlan adatokat szolgáltatott, vagy a számadási kötelezettségét határidőre nem teljesítette, e kötelezettségének teljesítéséig további támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a támogatás visszafizetésére. A visszafizetési kötelezettség alapján keletkező követelésről csak a Képviselő-testület mondhat le.

(9) *  A 9. számú táblában elkülönített, a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére önkormányzati forrásból biztosított - a nemzetiségi önkormányzati feladatok finanszírozását szolgáló - pénzügyi hozzájárulás elnyerésére a nemzetiségi önkormányzatoknak tárgyév március 31-ig feladattervre alapozott pályázatot kell benyújtaniuk. Az illetékes bizottság a benyújtott pályázatok mérlegelésével dönt az egyes nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtandó pénzügyi hozzájárulásának mértékéről és a folyósítás ütemezéséről. A hozzájárulás felhasználásáról a nemzetiségi önkormányzat számadási kötelezettségének tárgyévet követő év február 28-ig tehet eleget. A hozzájárulások tekintetében illetékes a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság.

6. Előirányzat - módosítás a költségvetési szerveknél

12. § (1) A költségvetési szerv a jóváhagyott költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét saját hatáskörben megemelheti

- a működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,

- a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök

rovatain megtervezett előirányzatok abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a tervezéskor még nem volt figyelembe vehető.

(2) A költségvetési szerv - ide értve az „Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó feladatatok” címet is - a jóváhagyott költségvetésén belül a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre, kivéve a személyi juttatások növelését eredményező döntést (az átcsoportosítás kezdeményezésének feltétele, hogy az átcsoportosítás fenntartói támogatási többletigénnyel nem járhat). A költségvetési szervek dologi kiadásainak kiemelt előirányzatát érintő átcsoportosításoknál a (3) és (4) bekezdésben foglaltakat is figyelembe kell venni.

(3) Az e rendelet 7. számú táblájában szereplő költségvetési szervek a céljelleggel juttatott előirányzatok tekintetében saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.

(4) A költségvetési szerv dologi kiadásai körében megtervezett részelőirányzatok közötti átcsoportosítást e rendelet 7. számú táblájában szereplő előirányzatok kivételével hajthat végre. A dologi kiadások egyéb tételeiről, illetve altételeiről átcsoportosítás (csökkentés) csak akkor hajtható végre, ha a költségvetési szerv módosított előirányzata az éves fizetési kötelezettségekre elégséges.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési szerv részére a közhatalmi bevételek, a működési bevételek és a felhalmozási bevételek rovatain megtervezett eredeti, vagy azok módosított (továbbiakban jóváhagyott) előirányzatán felüli többletbevétel 85%-ának felhasználásra a (6)-(8) bekezdésben foglalt rendelkezések betartása mellett előzetes engedélyt ad. Ez esetben az irányító szerv hatáskörében végrehajtandó előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor a 6. § (1) bekezdésében meghatározott időpontokban. A többletbevétel 15%-a elvonásra kerül, amelyre a Képviselő-testület befizetési kötelezettséget ír elő.

(6) Az (5) bekezdés szerinti bevételek előirányzatain keletkezett engedélyezett mértékű többletbevétel a költségvetési szerv nem céljellegű dologi kiadásaira szabadon felhasználható.

(7) Az (5) bekezdés szerinti bevételek előirányzatain keletkezett engedélyezett mértékű többletbevétel felhalmozási kiadásra a Polgármester előzetes írásos engedélye alapján használható fel, a kiadási előirányzat terhére kötelezettség csak a jóváhagyást követően vállalható.

(8) Az (5) bekezdés szerinti bevételek előirányzatokon keletkező többletbevétel személyi juttatásokra és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra nem használható fel.

(9) Az (5)-(7) bekezdések alapján vállalt kötelezettségek tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhatnak.

(10) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által finanszírozott Egészségügyi Szolgálat a költségvetését az OEP-től kapott támogatások tekintetében a ténylegesen folyósított összegig - saját hatáskörben - módosítja.

(11) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az (1) és a (2) bekezdések szerinti előirányzat módosítását a meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátását végző Polgármesteri Hivatal Intézménygazdálkodási Iroda vezetőjén keresztül kezdeményezi. Ezen költségvetési szervek előirányzatainak változtatására a Polgármesteri Hivatal Intézménygazdálkodási Iroda vezetője jogosult.

13. § (1) A költségvetési szerv az önkormányzati költségvetési rendeletben jóváhagyott költségvetési előirányzatai felett az e rendelet korlátozásainak figyelembe vételével önállóan rendelkezik.

(2) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.

(3) A létszám és személyi juttatások gazdálkodásának jogszerűségéért a költségvetési szerv vezetője felel. Az intézményi létszám és a személyi juttatások előirányzat nyilvántartásának vezetéséről gondoskodnia kell.

14. § (1) A költségvetési szervek maradványát - ezen belül a személyi juttatások maradványát - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati költségvetési maradvány felosztásáról.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak jóváhagyása és felosztása során a költségvetési szervek 2013. évi személyi juttatások szabad maradványai terhére a költségvetési szervek tekintetében átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A költségvetési szervek maradványa elszámolása során az Önkormányzatot illeti meg:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) a meghatározott célra - kivéve pályázati forrásokból megvalósuló programokra - rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

c) a tárgyévben évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből az az összeg, amelyet a létszám-feltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,

d) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának maradványához,

e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

(4) A maradvány terhére nem kezdeményezhető olyan tartós kötelezettség, amely a következő évben (években) támogatási többlettel járna.

(5) Az OEP által finanszírozott feladatok maradványának elszámolása során a Pénztár kezelőjének rendelkezése szerint kell eljárni.

(6) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által igényelhető feladatmutatók szerint járó támogatások és a kötött felhasználású támogatások elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a költségvetési szervek részére maradványt terhelő befizetési kötelezettséget ír elő.

Harmadik rész

7. Vegyes rendelkezések

15. § A kerületi önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra (építési, beruházási beszerzésre) és intézményi, út-, parkfelújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló törvény, valamint a II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének közbeszerzésekről szóló szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.

16. § (1) Az Önkormányzat külön rendeleteiben meghatározott, meleg étkeztetési utalvány formájában biztosított étkezési hozzájárulás összege - ide nem értve a köztisztviselők cafetéria rendszerében szereplő személyek esetét - 8 000 Ft/hó.

(2) A Képviselő-testület a 2014. évre vonatkozóan, a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában lévő felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 35%-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20%-os mértékű illetménykiegészítést határoz meg.

(3) A Képviselő-testület a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 12/2010. (V. 31.) önkormányzati rendelet 16. § (4) bekezdése alapján az ápolási díj kiegészítő támogatását 15 000 Ft/hó összegben határozza meg a 2014. évre vonatkozóan.

(4) A Képviselő-testület a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 12/2010. (V. 31.) önkormányzati rendelet 50/A. § (1) bekezdése alapján a bölcsődei gondozásért 440 Ft/nap térítési díjat állapít meg a 2014. évre vonatkozóan.

17. § (1) Az Önkormányzat jóváhagyott költségvetési keretéből pályázatok kiírására - jelen rendeletben foglaltakon túl - a Polgármester jogosult.

(2) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettség vállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást is igényel.

18. § (1) A költségvetési szerv a használatában levő tárgyi eszközeire, készleteire biztosítási szerződést köthet.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt szerződések megkötéséhez a jelen rendeletben biztosítotthoz képest költségvetési többlettámogatás nem igényelhető.

19. § (1) A költségvetési szervek csak a Képviselő-testület engedélyével hozhatnak létre társadalmi szervezetet.

(2) A költségvetési szervek társadalmi szervezethez csak a Képviselő-testület engedélyével csatlakozhatnak.

(3) A költségvetési szervek gazdasági társaságot, nonprofit gazdasági társaságot nem alapíthatnak, illetőleg nem szerezhetnek gazdasági társaságban, nonprofit gazdasági társaságban érdekeltséget.

(4) Az Önkormányzat által támogatott, a rendelet 11. számú táblázatában az egyházak és az egyházai fenntartású intézmények épületeinek felújítására adott támogatások felhasználására megjelölt szervezetek

a) részére biztosított támogatást a szervezet írásbeli kérelmére - a likviditási helyzettől függően - az egyházi, karitatív szervezetek tanácsnoka egyetértésével folyósítja a Polgármesteri Hivatal,

b) számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre céljelleggel juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan az egyházi, karitatív szervezetek tanácsnoka felé. Amennyiben a finanszírozott az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig további támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a támogatás visszafizetésére. A visszafizetési kötelezettség alapján keletkező követelésről csak a Képviselő-testület mondhat le.

20. § (1) A költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat hitelfelvételéhez, kötvénykibocsátásához kapcsolódóan:

a) Saját hatáskörében tartja a közép és hosszú lejáratú hitelfelvételre, kötvény kibocsátásra vonatkozó döntési jogot. A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyon, a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az államháztartáson belül működési célra átvett bevételek nem használhatók.

b) Likviditási hitelfelvételhez való döntési jogot - esetenként a jóváhagyott éves költségvetési kiadások legfeljebb 2%-a erejéig - a Polgármester részére biztosítja, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett.

c) Az éven belül felvett és visszafizetett likviditási hitel a közszolgáltatási alapfeladatok folyamatos működtetéséhez használható fel.

(3) Az Önkormányzat kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.

(4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa a saját bevételek éves előirányzatának 50%-a, azaz 4 141 615 eFt.

(5) A költségvetési szerv fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit betétként kizárólag a számlavezető pénzintézetnél a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le, ha azzal nem veszélyezteti az esedékes kiadások teljesítését.

(6) Az Önkormányzat fizetési számláján a maximum 1 hónapig szabadnak minősíthető pénzeszközöket a Polgármesteri Hivatal - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a számlavezető pénzintézetnél betétként legfeljebb 1 hónapos lekötéssel elhelyezheti.

(7) *  Az Önkormányzat fizetési számláján az egy hónapon túl szabadnak minősíthető pénzeszközöket - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a számlavezető pénzintézeten kívül még további, legalább két pénzintézet ajánlata alapján - a (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően is - a Polgármesteri Hivatal betétként elhelyezheti vagy állampapír vásárlására fordíthatja a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság döntése alapján. Az ajánlatokat a befektetés értéknapjának és futamidejének megjelölésével kell bekérni.

(8) *  A rendelet 2. sz. tábla 3.1.2. sor „Belföldi értékpapírok kiadásai” jogcímen befektetési céllal jóváhagyott átmenetileg szabad pénzeszközt a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság javaslata alapján a Polgármester maximum két évre, államilag garantált értékpapír - államkötvény - vásárlására fordíthatja. A tőkegarantált befektetés kamatait az Önkormányzat adott évi gazdálkodása során szabadon felhasználhatja.

21. § Az 5. számú tábla I. soraiban szereplő feladatokhoz kapcsolódóan az évközben képződött többletbevételt - ide nem értve a 9. § (1) bekezdés a) pontjába tartozó bevételeket - a 16. számú I/9. sor alatt létrehozott „Többletbevételből származó tartalék” jogcímen kell - a Polgármester egyidejű tájékoztatása mellett - előirányzatosítani.

22. § (1) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a behajthatatlan követelések leírása, összeghatár nélkül:

- a költségvetési szerveket érintően a költségvetési szerv vezetője,

- az Önkormányzatot érintően a Polgármester hatáskörébe tartozik.

(2) *  Az (1) bekezdésben felsorolt jogosultak e tevékenységükről az éves beszámolóhoz kapcsolódóan 5 000 000 Ft egyedi értékhatárig a Költségvetési, Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság, 5 000 000 Ft egyedi értékhatár felett a Képviselő-testület felé beszámolási kötelezettséggel tartoznak.

23. § (1) Az Önkormányzat fizetési számlájáról a jóváhagyott - évközi változásokkal módosított - költségvetési támogatásokat:

a) a költségvetési szervek működési kiadásaira az általuk elkészített, negyedévenként felülvizsgált, havi bontású finanszírozási ütemterv alapján a tárgyhó 5. munkanapjáig,

b) a felújítási és beruházási kiadásokra számlamásolatok alapján teljesítményarányosan,

c) a szociálpolitikai juttatásokat (segélyezés) szükség szerint,

d) a bizottsági hatáskörbe utalt támogatásokat bizottsági kezdeményezésre, igénylés alapján

folyósítja a Polgármesteri Hivatal.

(2) A finanszírozási ütemtervnek a nem rendszeres személyi nettó juttatások és a dologi jellegű kiadások várható teljesítésére kell épülnie.

24. § A készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére tekintettel az Önkormányzat és költségvetési szerveinél kiadások készpénzben történő teljesítésére a bruttó 100 eFt egyedi bekerülési értéket meg nem haladó beszerzések, valamint szolgáltatások igénybevételénél kerülhet sor figyelemmel az Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában foglaltakra.

25. § Munkáltató által nyújtott lakásépítési, vásárlási és felújítási kölcsön csak a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat mértékéig nyújtható. A kölcsönből megtérülő összeg csak a Képviselő-testület külön döntésével használható fel további kölcsön nyújtására.

Negyedik rész

8. Záró rendelkezések

26. § (1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni, kivéve a 22. § rendelkezéseit, amelyek a 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáig alkalmazhatók.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 16. számú tábla I/7. sor „Feladattal nem terhelt tartalék - Átmeneti időszak” jogcím előirányzat maradványa átcsoportosításra kerül a 16. számú tábla I/6. sor „Feladattal nem terhelt tartalék” előirányzatába.

Dr. Láng Zsolt
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2014. február 20-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2014. február 21, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni, kivéve a 22. § rendelkezéseit, amelyek a 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáig alkalmazhatók.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént. A rendelet megküldésre került a Budai Polgár részére.

Budapest, 2014. február 21.

dr. Szalai Tibor
jegyző

Melléklet * 


  Vissza az oldal tetejére