Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a tanulmányi ösztöndíj alapításáról

/Egységes szerkezetben a 14/2017.(V.26.), a 27/2017.(IX.29.), valamint a 12/2018.(VI.01.) önkormányzati rendeletekkel/

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) tanulmányi ösztöndíjat (továbbiakban: Ösztöndíj) alapít.

2. § (1) *  Ösztöndíjban az a közoktatási intézmény 5-13. évfolyam nappali tagozatán tanuló diák részesíthető

a) akinek állandó bejelentett lakóhelye a II. kerületben van és e rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel, vagy

b) aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 15. § (4) bekezdése szerint nevelésbe vett, és II. kerületi gyermekotthonban, vagy II. kerületi nevelőszülőnél elhelyezett, és e rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel.

(2) A Képviselő-testület - az (1) bekezdésben, valamint e rendelet 3. §-ában foglaltakon túlmenően - a II. kerület területén az állampolgárok érdekében és védelmében végzett, és e tevékenység során véglegesen munkaképtelenné vált, vagy hősi halált halt személy közoktatási intézményben nappali tagozaton tanuló gyermekét e rendeletben megállapított összeghatárok között Ösztöndíjban részesítheti.

(3) Az Ösztöndíjat az (1) bekezdésben foglalt esetekben pályázati úton lehet elnyerni, melyet az Önkormányzat minden év június 1-éig hirdet meg, amennyiben annak pénzügyi fedezete éves költségvetésében rendelkezésre áll.

(4) Az (3) bekezdésben foglalt Ösztöndíj pályázat kiírásáról és a pályázatok elbírálásáról a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, a bizottságok és tanácsnokok feladatköréről szóló 45/2001. (XII. 22.) önkormányzati rendeletében meghatározott hatáskörrel rendelkező bizottság (továbbiakban: Bizottság) dönt.

(5) A (2) bekezdésben foglaltak esetén az ösztöndíj összegéről, valamint a folyósítás időtartamáról és feltételeiről a Képviselő-testület az ösztöndíjra való jogosultság megnyíltától számított 30 napon belül külön határozatban dönt.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt diák akkor részesíthető ösztöndíjban

a) ha előző év végi osztályzatainak átlaga legalább 4,7 és

b) *  a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-át.

(2) A 2. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt diák akkor részesíthető ösztöndíjban, ha az előző év végi osztályzatainak átlaga legalább 4,0.

(3) Előnyben részesül az a pályázó, aki országos, de legalább kerületi szintű tanulmányi, művészeti, vagy sportversenyen helyezést ért el.

4. § (1) Az Ösztöndíj egy tanulmányi évre szól és időtartama legfeljebb 10 hónap.

(2) A 2. § (1) bekezdésben foglaltak alapján megállapítható Ösztöndíj havi összege 5.000 Ft-tól 10.000 Ft-ig terjedhet. A megállapított ösztöndíj egy összegben kerül átutalásra.

(3) Az Ösztöndíj ugyanazon diák részére több egymást követő tanulmányi évben is adományozható.

5. § (1) *  Az Ösztöndíj pályáztatási eljárását a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóság Intézményirányítási Osztály (továbbiakban: Intézményirányítási Osztály) végzi. A pályázati kiírást eljuttatja a kerületi állami fenntartású iskoláknak, gyermekotthonoknak, II. kerületi nevelőszülőknek, megjelenteti a Budai Polgárban, és az Önkormányzat honlapján.

(2) *  Pályázni kizárólag a pályázati felhívás mellékletét képező, Intézményirányítási Osztályon beszerezhető, illetve az önkormányzat honlapjáról letölthető nyomtatványon lehet.

(3) *  A pályázati kérelmet Intézményirányítási Osztályon lehet benyújtani.

(4) *  A pályázati kérelemhez csatolni kell

- a szabályosan kitöltött adatlapot,

- a tanulmányi eredményt, illetve a kiemelkedő tanulmányi, művészeti, tudományos és sporttevékenységet tanúsító okmányok másolatát,

- a 3. § (1) bekezdés b) pontja esetén jövedelem-igazolást,

- a 2. § (1) bekezdés b) pontja esetén a gyermekotthon igazgatójának igazolását, mely tartalmazza az aláírásra jogosult törvényes képviselő nevét, és képviseleti jogosultságát, a fenntartásos folyószámlájának számát.

(5) Nem értékelhető az a pályázat, mely hiányos, illetve nem felel meg a feltételeknek.

6. § (1) *  A Intézményirányítási Osztály a beérkezett pályázatokat a Bizottság elé terjeszti.

(2) *  A Bizottság döntéséről a pályázó tanulót és iskoláját /a gyermekotthont /a nevelőszülőt az Intézményirányítási Osztály értesíti legkésőbb az adott év szeptember 30-áig.

(3) Az Ösztöndíj folyósításáról az Önkormányzat a nyertes pályázóval/törvényes képviselőjével megállapodást köt.

(4) Az ösztöndíjat - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. pont szerint - adó és TB járulék nem terheli.

7. § A Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatala a megítélt ösztöndíjat legkésőbb - az értesítéssel egyidejűleg megküldött megállapodás aláírását követő 15 munkanapot követően

a) a 2. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt diák esetében a szülő, gondviselő folyószámlájára,

b) a 2. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt diák esetében a pénzkezeléssel rendelkező gyám/nevelőszülő folyószámlájára, a gyermekotthonban elhelyezett diák esetében pedig a gyermek gyámi fenntartásos folyószámlájára

utalja át.

8. § (1) Az Ösztöndíjak pénzügyi fedezetét az Önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.

(2) Az Ösztöndíjat elnyerő diákok száma a mindenkori költségvetésben biztosított keretösszeg alapján kerül meghatározásra.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzata Képviselő-testületének tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló 18/2000. (V. 25.) önkormányzati rendelet.

Dr. Láng Zsolt
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2015. május 28-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2015. május 30.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént. A rendelet megküldésre került a Budai Polgár részére.

Budapest, 2015. május 29.

dr. Szalai Tibor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére