Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2016. (VII. 15.) önkormányzati rendelete

változtatási tilalom elrendeléséről a Budapest, II. kerület Máriaremetei út - Bölény utca - (59029/17) és (54474/5) hrsz.-ú közterületek - Tárkony utca által határolt terület 59031/1, 59031/2, 59031/3 hrsz.-ú telkeire

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az új Bp., II. Kerületi Építési Szabályzat (továbbiakban KÉSZ) elkészítésének időszakára változtatási tilalmat rendel el Budapest, II. kerület Máriaremetei út - Bölény utca - (59029/17) és (54474/5) hrsz.-ú közterületek - Tárkony utca által határolt terület 59031/1, 59031/2, 59031/3 hrsz.-ú telkeire, a jelen rendelet 1. mellékletében megjelöltek szerint.

2. § A változtatási tilalommal érintett területen a tilalom fennállásáig az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 22. § (1) bekezdése szerint kell eljárni.

3. § A jelen rendelettel szabályozott változtatási tilalom a KÉSZ jelen rendelet 1. §-ában meghatározott területre vonatkozó felülvizsgálatának elfogadásakor, de legkésőbb 2019. 07. 15-én megszűnik.

4. § Ez a rendelet 2016. július 15. napján lép hatályba.

Dr. Láng Zsolt
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2016. július 14-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2016. július 15.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént. A rendelet megküldésre került a Budai Polgár részére.

Budapest, 2016. július 15.

dr. Szalai Tibor
jegyző

1. melléklet a 22/2016. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére