Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

/Egységes szerkezetben a 17/2017.(VI.28.), a 15/2018.(VI.21.), valamint a 2/2019.(I.30.) önkormányzati rendeletekkel/

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a alapján a következőket rendeli el:

1. *  Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja, hogy a Budapest Főváros II. kerület közigazgatási területére készülő településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotására vagy módosítására irányuló eljárásokban a jogszabályban előírt egyeztetések során biztosítani lehessen a véleményt adó partnerek lehető legszélesebb körű bevonását, a vélemények megfelelő dokumentálását, továbbá a dokumentumok és az eljárás nyilvánosságát.

(2) *  A cél megvalósításához a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: TRK.) partnerségi egyeztetési szabályai és e rendeletben foglaltak szerint kell eljárni

2. *  A partnerségi egyeztetésben résztvevők köre

2. § *  Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a partnerségi egyeztetésben résztvevőnek (továbbiakban: Partner) tekinti a lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek közül azt, aki a rendelet szerint bejelentkezik az eljárásba.

3.  * A Partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

3. § (1) Az Önkormányzat a Partnerek tájékoztatása, valamint a partnerségi egyeztetési eljárás elősegítése céljából a társadalmi bevonás keretében az alábbi tájékoztatási felületeket és lehetőséget biztosítja:

a) az Önkormányzat székhelyén - Budapest II. kerület Mechwart liget 1. Fszt. - elhelyezett hirdetőtábla,

b) az Önkormányzat lapja a Budai Polgár,

c) a www.masodikkerulet.hu honlapon, a következő link alatti tárhely: http://www.masodikkerulet.hu/hirdetotabla/hirdetmenyek/partnersegi_egyeztetes,

d) Lakossági fórumok szervezése, lebonyolítása,

mely lehetőségek segítségével a településfejlesztési dokumentum, a településrendezési eszköz és a településképi követelmény tartalmától, és az egyeztetési eljárás típusától függően, az egyeztetési eljárás egyes szakaszaiban a polgármester - a főépítész közreműködésével - biztosítja a tájékoztatók, a dokumentációk és ha szükséges, a megalapozó és az alátámasztó munkarészek nyilvánosságát (vagy elérhetőségét).

(2) Az (1) bekezdés szerint közzétett aktuálisan véleményezhető tervezetek között szerepeltetni kell az adott területre vonatkozóan az Önkormányzat rendeletével elrendelt - változtatási vagy építési és telekalakítási - tilalmakat és azok időtartamát is.

(3) Az előző pontokban meghatározott dokumentációk, tájékoztatók megjelenéséről, lakossági fórum szervezéséről - a véleményezésre biztosított időszak, ill. a lakossági fórum időpontja megjelölésével - FELHÍVÁST is közzé kell tenni

a) az Önkormányzat székhelyén - Budapest II. kerület Mechwart liget 1. Fszt - elhelyezett hirdetőtáblán,

b) a Budai Polgár soron következő első lapszámában,

c) az Önkormányzat www.masodikkerulet.hu honlapja Hírek rovatában.

(3a) *  A partnerségi egyeztetés során szükséges tájékoztatás módját a rendelet melléklete tartalmazza.

(4) Kérés esetén - a FELHÍVÁSBAN megjelölt időszakon belül - a Partnerek személyes konzultáció keretében szakmai tájékoztatást kaphatnak a főépítésztől a készülő településfejlesztési dokumentum, a településrendezési eszköz és településképi követelmények tartalmával kapcsolatban.

(5) *  A közzétett tájékoztatókról, dokumentációkról a (3) bekezdésben szereplő FELHÍVÁSBAN megjelölt határnapon belül a Partnerek írásban észrevételeket, véleményeket illetve javaslatokat nyújthatnak be

a) a tájékoztatókban megjelölt e-mail címre elektronikus levélben történő megküldéssel, vagy

b) postai úton a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Főépítész részére címezve - 1024 Budapest Mechwart liget 1. vagy a 1277 Budapest 23. Pf. 21. illetve

c) személyesen a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Csoportjánál Budapest II. Mechwart liget 1. Fszt.1. címen

a név, elérhetőség (postai cím, e-mail cím) - szervezet esetén a szervezet és képviselője - megnevezésével és az érintettség feltüntetése mellett. A hiányosan érkezett észrevételeket figyelmen kívül lehet hagyni.

(6) *  A településfejlesztési dokumentumok, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi követelmények véleményezési eljárása során - a TRK. előírásainak megfelelően - a Partnerek észrevételeiket, javaslataikat a Mellékletben rögzített határidők figyelembe vételével tehetik meg.

(7) *  Az Önkormányzat a (6) bekezdésben nevezett eljárásokban lakossági fórum szervezéséről, illetve lebonyolításáról is gondoskodik.

4. *  A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának és az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, dokumentálásuk és nyilvántartásuk rendje

4. § *  (1) A Partnerektől beérkező észrevételeket, véleményeket, illetve javaslatokat iktatás után a főépítész véleményével ellátva összesíti és az adott dokumentációra vonatkozó ügyirat részeként táblázatos formában feldolgozza. A lakossági fórumon elhangzottakról „Összefoglaló-Emlékeztető” készül, amelyet az adott dokumentációra vonatkozó ügyirat részeként kell tárolni.

(2) Ha a településfejlesztési dokumentumok, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi követelmények meghatározása településtervező bevonásával készül, akkor a Partnerektől beérkező észrevételek, vélemények, illetve javaslatok feldolgozását követően a táblázatokat a polgármester - a főépítész közreműködésével - szakmai véleményezés céljából megküldi a megbízott tervezőnek.

(3) *  A polgármester - a főépítész közreműködésével - előterjesztést készít a képviselő-testület illetékes bizottsága számára a beérkezett észrevételek, vélemények, illetve javaslatok elfogadására vagy elutasítására vonatkozóan, mind az előzetes tájékoztató, mind pedig a munkaközi tájékoztató lezárásakor. Az előterjesztésnek - a beérkezett észrevételekre vonatkozó összefoglaló javaslatok mellett - az elfogadásra nem javasolt észrevételekkel, véleményekkel, illetve javaslatokkal kapcsolatosan indokolást is kell tartalmaznia.

(4) *  A (3) bekezdés szerinti döntést követően a polgármester - a főépítész közreműködésével - a döntésnek megfelelően gondoskodik az el nem fogadott észrevételek, vélemények, illetve javaslatok indokolását is tartalmazó tájékoztató 15 napon belül történő közzétételéről a www.masodikkerulet.hu honlapon a következő link alatt lévő tárhelyen: http://www.masodikkerulet.hu/hirdetotabla/hirdetmenyek/partnersegi_egyeztetes.

5.  * Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések

5. § Az elfogadott településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia, továbbá valamennyi településrendezési eszköz, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet jóváhagyásáról szóló döntés kihirdetését követő 15 naptári napon belül a polgármester - a főépítész közreműködésével - gondoskodik azok közzétételéről a www.masodikkerulet.hu honlapon a következő link alatt lévő tárhelyen: http://www.masodikkerulet.hu/hirdetotabla/hirdetmenyek/partnersegi_egyeztetes.

Záró rendelkezések

6. § E rendelet a kihirdetése napján 16 órakor lép hatályba, ezzel egyidejűleg Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 138/2014. (V. 22.) határozata hatályát veszti.

Dr. Láng Zsolt
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2017. február 23-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2017. február 24-én 16 óra, ezzel egyidejűleg Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 138/2014. (V. 22.) határozata hatályát veszti.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént. A rendelet megküldésre került a Budai Polgár részére.

Budapest, 2017. február 24.

dr. Szalai Tibor
jegyző

Melléklet * 

A partnerségi egyeztetés szükségessége, a tájékoztatás módja a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29/A. §-a szerint
Eljárás típusa Előzetes tájékoztatás formája Munkaközi tájékoztatás formája (az elkészült tervezet bemutatása)
Település-
fejlesztési Koncepció
- készítése 3. § (1) bek. szerint 3. § (1) bek. szerint
módosítása - 3. § (1) bek. c) és d) szerint
Integrált település-
fejlesztési stratégia
- készítése 3. § (1) bek. szerint 3. § (1) bek. szerint
módosítása - 3. § (1) bek. c) és d) szerint
Település-
rendezési eszköz
teljes eljárás esetén készítése 3. § (1) bek. szerint véleményezési szakaszban
3. § (1) bek. szerint
módosítása 3. § (1) bek. szerint véleményezési szakaszban
3. § (1) bek. szerint
egyszerűsített eljárás esetén készítése - véleményezési szakaszban
3. § (1) bek. szerint
módosítása - véleményezési szakaszban
3. § (1) bek. szerint
tárgyalásos eljárás esetén (Nemzetgazdasági szempontból, vagy Képviselő-testület által kiemelt helyen) készítése - végső véleményezési szakasz előtt 3. § (1) bek. szerint
módosítása - végső véleményezési szakasz előtt 3. § (1) bek. szerint
tárgyalásos eljárás esetén (Kormány által kihirdetett vészhelyzet esetén) készítése - 3. § (1) bek. c) és d) szerint
módosítása - 3. § (1) bek. c) és d) szerint
állami főépítészi eljárás esetén módosítása -
-
záróvélemény megkérése előtt
3. § (1) bek. c) és d) szerint
Településképi rendelet - készítése 3. § (1) bek. szerint 3. § (1) bek. szerint
módosítása - 3. § (1) bek. c) és d) szerint
Településképi arculati kézikönyv - készítése 3. § (1) bek. szerint 3. § (1) bek. szerint
módosítása - 3. § (1) bek. c) és d) szerint

Az Előzetes tájékoztató/Tervezet közzétételének határideje:
A lakossági fórum időpontját megelőzően 8 nappal, a fent részletezett tájékoztatási forma szerint.
Az észrevételek megtételének határideje a tájékoztatási forma szerint:
- A 3. § (1) bek. esetén: a lakossági fórumtól számított 8 napon belül (kivéve: Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejelsztési Stratégia munkaközi tájékoztató szakaszában, amely esetén 15 napon belül)
- A 3. § (1) bek. c) és d) alkalmazásakor a közzétételétől számított 8 napon belül

  Vissza az oldal tetejére