Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak, munkavállalók illetményéről és egyéb juttatásairól

/Egységes szerkezetben a 7/2019.(II.20.) önkormányzati rendelettel/

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9., 10., 11. és 11.a. pontjaiban foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a (2) bekezdésben foglalt kivétellel kiterjed a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő költségvetési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakra, a Képviselő-testület kinevezési jogkörébe utalt gazdasági vezetői, gazdasági igazgatói munkakörben foglalkoztatott munkavállalókra.

(2) *  A Képviselő-testület kinevezési és megbízási jogkörébe tartozó magasabb vezető beosztású közalkalmazottak és munkavállalók juttatásait a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott külön önkormányzati rendelet szabályozza.

(3) E rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, illetve a végrehajtásáról szóló kormányrendeletekben megfogalmazott juttatásokat meghaladó - az Önkormányzat által biztosított - többletjuttatásokat tartalmazza.

(4) Amennyiben jelen rendelet közalkalmazottat említ, azalatt munkavállalót, amennyiben illetményt, azalatt munkabért, amennyiben jogviszonyt, azalatt munkaviszonyt is érteni kell.

Illetmények, munkabérek

2. § (1) A közalkalmazottak illetményét - a Képviselő-testület kinevezési jogkörébe tartozó gazdasági vezető, gazdasági igazgató kivételével - az intézményvezető határozza meg.

(2) *  A gazdasági vezető, gazdasági igazgató munkabérét kinevezésekor a Képviselő-testület állapítja meg, változtatásairól - a polgármester egyetértésével - az intézményvezető rendelkezik.

Egyéb juttatások

3. § (1) A közalkalmazottak minden naptári évben a (2) és (3) bekezdésben rögzítettek szerint további félhavi alapilletmény összegével megegyező juttatásra jogosultak.

(2) A juttatásra az a közalkalmazott jogosult, aki a kifizetés napján legalább 5 hónapja a költségvetési szervnél jogviszonyban áll.

(3) Nem jogosult juttatásra a közalkalmazott, ha a kifizetés napján a munkáltató általi munkavégzés alóli felmentését tölti, vagy ha a kifizetés napjáig harminc napot meghaladó távolléten van, amennyiben ezen időszakra illetményre vagy átlagkeresetre sem jogosult (illetmény nélküli szabadság, táppénzes állomány, CSED, GYED, GYES).

(4) Az (1) bekezdésben foglalt juttatást legkésőbb a tárgyév július 1-ig kell kifizetni.

4. § (1) A Pedagógus Nap, Semmelweis Nap, Szociális Munka Napja alkalmából - az intézményvezető felterjesztése alapján - a közalkalmazottak közül legfeljebb 50 fő Polgármesteri dicséretben vagy Osztályvezetői dicséretben részesíthető.

(2) Polgármesteri dicséret esetén a közalkalmazottat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-a szerinti mindenkori pótlékalap tízszeresének, az Osztályvezetői dicséret esetén a mindenkori pótlékalap ötszörösének megfelelő összeg illeti meg.

Fenntartó által biztosított juttatások

5. § (1) *  A közalkalmazottak étkezési hozzájárulásra jogosultak, melynek mértékét a Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

(2) Nem jogosult az (1) bekezdésben foglalt étkezési hozzájárulásra a közalkalmazott, ha a munkáltató általi munkavégzés alóli felmentését tölti, vagy harminc napot meghaladó távolléten van, amennyiben ezen időszakra illetményre vagy átlagkeresetre sem jogosult (illetmény nélküli szabadság, táppénzes állomány, CSED, GYED, GYES).

(3) Illetmény-átutalási támogatás adható évente a közalkalmazottnak, az illetmények kötelező átutalásából származó többletköltségeik részbeni kompenzálására, a jogszabályban meghatározott adómentes összeghatárig.

(4) *  A közalkalmazott részére hosszúlejáratú, kamatmentes lakásépítési vásárlási, valamint vissza nem térítendő támogatás adható, amely azonban a folyósítástól számított öt éven belül nem ismételhető. A lakásépítési kölcsön, illetve a vissza nem térítendő támogatás folyósításának, a szerződéskötésnek és a visszafizetésnek a feltételeit a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő- testülete által elfogadott külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

(5) Rendkívüli jutalom, vagyis 4 havi alapilletményének megfelelő összeg illeti meg a 35 éves - kerületi intézményben töltött - közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező dolgozót abban az évben, melyben elérte azt.

Munkáltató saját hatáskörébe tartozó egyéb juttatások

6. § (1) Munkavégzéshez, munkakörhöz kapcsolódóan - a (2) bekezdés kivételével - helyi utazási jegy vagy bérlet formájában támogatás adható. A munkakörök meghatározása az intézményvezető jogköre.

(2) A szociális intézményekben foglalkoztatottak munkaköri besorolásuk alapján részesülnek e támogatási formában. Az igénybevétel módja intézményi szinten kerül szabályozásra.

(3) Az intézményvezető a közalkalmazott részére, kérelmére - naptári évente egyszer - illetményelőleg kifizetését engedélyezheti, ha azt rendkívüli anyagi helyzete, családi körülményei indokolják.

(4) Nem engedélyezhető előleg annak a közalkalmazottnak, aki tartós távolléte miatt nem jogosult illetményre (CSED, GYED, GYES, illetmény nélküli szabadság, két hónapot meghaladó táppénzes állomány, stb.), vagy a korábban igénybe vett illetményelőlegét még nem fizette vissza. A próbaidő alatt nem adható illetményelőleg.

(5) Az illetményelőleg összegét az intézményvezető - a közalkalmazott nettó illetményének ismeretében - úgy határozza meg, hogy annak visszafizetését biztosítottnak látja és az összeg nem haladhatja meg a jogszabályban (SzJA törvényben) meghatározott összeget.

(6) A felvett illetményelőleget - maximum hat hónap alatt - egyenlő havi részletekben kell visszafizetni.

(7) Jogviszony megszűnése, megszüntetése esetén a még hátralévő illetményelőleget egy összegben kell visszafizetni.

(8) Képernyő előtti munkavégzéshez szükséges éleslátást biztosító szemüvegre jogosult az a közalkalmazott, aki napi munkaidejéből legalább négy órán keresztül rendszeresen képernyős eszközt használ és a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot végző orvos megállapítja ennek szükségességét, ide nem értve a közalkalmazott által a képernyő előtti munkavégzéstől függetlenül egyébként is használt szemüveget vagy kontaktlencsét.

(9) Képernyő előtti munkavégzéshez szükséges éleslátást biztosító szemüvegre a közalkalmazott kétévente jogosult.

(10) Az intézményben az intézményvezető meghatározza azokat a munkaköröket, melyek a képernyős eszköz használatát igénylik.

(11) Az intézményvezető a képernyő előtti munkavégzéshez a minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (IX. 3.) EüM rendeletben foglaltak alapján szabályozza a megfelelő szemüveg munkáltató által történő biztosítását és a szemüveg készítésének költségeit.

Záró rendelkezések

7. § (1) A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére e rendeletben foglalt többletjuttatások pénzügyi fedezetét a mindenkori költségvetési rendeletében, a (3) bekezdés kivételével az adott intézmény költségvetésében biztosítja.

(2) A pénzügyi fedezet számítási alapjául az intézmény - a tárgyévet megelőző december 31-ei - főfoglalkozású állományi létszáma szolgál.

(3) *  A 4. § (1) bekezdésében adható dicsérethez járó anyagi elismerés forrása az Önkormányzat mindenkori költségvetésében biztosított.

(4) A 6. §-ban szabályozott juttatások az elfogadott költségvetési előirányzatok keretein belül biztosíthatóak.

(5) Az (1) és (3) bekezdésben biztosított költségvetési fedezet csak e rendeletben meghatározott célra használható fel.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak illetményéről és egyéb juttatásairól szóló 7/2001. (III. 13.) önkormányzati rendelet.

Dr. Láng Zsolt
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2017. október 26-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2017. október 28., mellyel egyidejűleg hatályát veszti a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak illetményéről és egyéb juttatásairól szóló 7/2001. (III. 13.) önkormányzati rendelet.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2017. október 27.

dr. Szalai Tibor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére