Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelete

változtatási tilalom elrendeléséről a Budapest, II. kerület Zilah utca - Présház utca - Ruszti út - Herman Ottó út által határolt területre

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az új Bp., II. Kerületi Építési Szabályzat (továbbiakban KÉSZ) elkészítésének időszakára változtatási tilalmat rendel el Budapest, II. kerület Zilah utca - Présház utca - Ruszti út - Herman Ottó út által határolt területre, a jelen rendelet mellékletében megjelöltek szerint.

2. § A változtatási tilalommal érintett területen a tilalom fennállásáig az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 22. § (1) bekezdése szerint kell eljárni.

3. § A jelen rendelettel szabályozott változtatási tilalom a KÉSZ jelen rendelet 1. §-ában meghatározott területre vonatkozó felülvizsgálatának elfogadásakor, de legkésőbb 2021. június 22. napján megszűnik.

4. § Ez a rendelet 2018. június 22. napján lép hatályba.

Dr. Láng Zsolt
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2018. június 21-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2018. június 22.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2018. június 21.

dr. Szalai Tibor
jegyző

Melléklet a 19/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére