Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelete

változtatási tilalom elrendeléséről a Budapest II. kerület, 12400/5, 12400/6, 12400/7, 11663/35, 11663/40, 13696, 52754/1, 52754/2, 52754/5, 52754/6 és az 52754/7 helyrajzi számú ingatlanokra

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az új Bp., II. Kerületi Építési Szabályzat (továbbiakban KÉSZ) elkészítésének időszakára változtatási tilalmat rendel el Budapest, II. kerület alábbiakban felsorolt helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozóan, a jelen rendelet mellékletében megjelöltek szerint:

a) 12400/5, 12400/6, 12400/7

b) 11663/35, 11663/40;

c) 13696 és az

d) 52754/1; 52754/2; 52754/5; 52754/6; 52754/7.

2. § A változtatási tilalommal érintett területen a tilalom fennállásáig az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 22. § (1) bekezdése szerint kell eljárni.

3. § A jelen rendelettel szabályozott változtatási tilalom a KÉSZ jelen rendelet 1. §-ában meghatározott területre vonatkozó felülvizsgálatának hatályba lépésekor, de legkésőbb 2022. február 13. napján megszűnik.

4. § Ez a rendelet 2019. február 13-án, 13:00 órakor lép hatályba.

Dr. Láng Zsolt
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2019. február 12-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2019. február 13. napján 13:00 óra.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2019. február 13.

dr. Szalai Tibor
jegyző

Melléklet a 4/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

a) Bimbó út 155-1 (hrsz.: 12400/6); Bimbó út 155-2. (hrsz.: 12400/5; 12400/7)

b) Szalonka út 1. (hrsz.: 11663/35); Szalonka út 1-3. (hrsz.: 11663/40)

c) Varsányi Irén u. 29. (hrsz.: 13696)

d) Máriaremetei út 80. (hrsz.: 52754/1; 52754/2; 52754/5; 52754/6; 52754/7)


  Vissza az oldal tetejére