Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelete

a kinevezési és megbízási jogkörébe tartozó vezető beosztású közalkalmazottak és munkavállalók juttatásaival kapcsolatos egyes kérdéseiről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9., 10., 11. és 11.a. pontjaiban foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testület kinevezési és megbízási jogkörébe tartozó, az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatott vezető beosztású közalkalmazottakra, munkavállalókra (továbbiakban: intézményvezetők).

(2) E rendelet mellékletét képező Szabályzat hatálya kiterjed a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinél határozatlan időre szóló kinevezéssel foglalkoztatott közalkalmazottakra és határozatlan időre alkalmazott munkavállalókra is.

Besorolások, illetmények

2. § (1) Az intézményvezetők alapilletményét, munkabérét megbízáskor, kinevezéskor a Képviselő-testület állapítja meg

(2) Az intézményvezetők illetményének, valamint munkabérének változtatásairól, mint az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója, a Polgármester rendelkezik.

(3) Magasabb vezetői megbízással rendelkező intézményvezetőket vezetői pótlék illeti meg.

(4) A pótlék mértékét - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtási rendelkezéseit figyelembe véve - a Polgármester határozza meg.

Egyéb juttatások

3. § (1) Minden naptári évben az intézményvezetők egyhavi alapilletményre, munkabérre jogosultak egyéb juttatásként.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt juttatást legkésőbb a tárgyév december 20-ig kell kifizetni.

(3) Rendkívüli jutalom illeti meg a 35 éves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező intézményvezetőt.

(4) A jutalom mértéke 4 havi alapilletménynek megfelelő összeg.

Jutalmak, elismerések

4. § (1) A kiemelkedő, illetve tartósan jó munkát végző intézményvezetőt a Polgármester jutalomban részesítheti.

(2) Az intézményvezetőnek - előzetesen meghatározott feladatok elvégzésére - a Polgármester céljutalmat, prémiumot állapíthat meg.

(3) Az ágazatokban szokásos ünnepi alkalmakkor (Pedagógus Nap, Semmelweis Nap, Szociális Munka Napja) az intézményvezető Polgármesteri dicséretben vagy Osztályvezetői dicséretben részesíthető.

(4) Az intézményvezetőt a Polgármesteri dicséret esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-a szerinti mindenkori pótlékalap tízszeresének, az Osztályvezetői dicséret esetén a mindenkori pótlékalap ötszörösének megfelelő összeg illeti meg.

Természetbeni juttatások

5. § (1) Az intézményvezetők évente egy alkalommal munkaruha-juttatásban részesülnek.

(2) A munkaruha-juttatás évenként a pótlékalap négyszeresének megfelelő összeg.

(3) A munkaruha-juttatás kifizetésre kerülő összegét a mindenkor hatályos adójogszabályok figyelembevételével kell megállapítani.

(4) A munkaruha-juttatás és a visszafizetés részletes feltételeit a Polgármester állapítja meg.

(5) Önkéntes nyugdíjpénztári tagság támogatásra jogosult - a mindenkor hatályos adójogszabályok figyelembevételével - az az intézményvezető, aki legalább 6 hónapja közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban van és tagja valamely önkéntes nyugdíjpénztárnak. A támogatásra az intézményvezető a pénztár által záradékolt nyilatkozat munkáltató részére történő bemutatás napjától jogosult.

(6) Étkezési hozzájárulásra jogosult valamennyi intézményvezető, melynek mértékét a Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

(7) Nem jogosult a (6) bekezdésben foglalt étkezési hozzájárulásra az intézményvezető a 30 napot meghaladó távollét időtartamára, ha ezen időszakra illetményre, vagy átlagkeresetre sem jogosult (így pl. GYES,GYED, illetmény nélküli szabadság, betegállomány).

(8) Az intézményvezetőknek Budapest közigazgatási határán kívülről tömegközlekedési eszközzel történő munkába járás esetén a törvényben rögzített utazási költségtérítés jár.

Azt az intézményvezetőt, aki gépkocsi használati költségtérítésben részesül, ez a juttatás nem illeti meg.

(9) Ha az intézményvezető saját gépkocsiját belföldön munkavégzéshez használja, az érvényes jogszabályoknak megfelelő költségtérítésben részesülhet.

A költségtérítés mértéke - a mindenkor hatályos adójogszabályok figyelembevételével - a havi 500 km-re vonatkoztatott költséget nem haladhatja meg. A keretösszeg nem vonható össze, kizárólag havonta használható fel.

A havi 500 km-t meghaladó költségtérítés esetén a Polgármester előzetes engedélye szükséges.

(10) Az intézményvezető a munkavégzéshez rendszeresen tömegközlekedési eszközt használ, jogosult az utazáshoz szükséges bérlet költségének teljes összegű megtérítésére. A gépkocsi használati költségtérítés igénybevétele esetén az intézményvezetőt a bérlet költségének megtérítése nem illeti meg.

(11) Az intézményvezető részére, kérelmére a Polgármester - naptári évente egyszer - illetményelőleg kifizetését engedélyezheti, ha azt rendkívüli anyagi helyzete, családi körülményei indokolják.

(12) Nem engedélyezhető előleg annak az intézményvezetőnek, aki tartós távolléte miatt nem jogosult illetményre (CSED, GYED, GYES, illetmény nélküli szabadság, két hónapot meghaladó táppénzes állomány, stb.), vagy a korábban igénybe vett illetményelőlegét még nem fizette vissza.

(13) Az illetményelőleg összegét a Polgármester - az intézményvezető nettó illetményének ismeretében - úgy határozza meg, hogy annak visszafizetését biztosítottnak látja és az összeg nem haladhatja meg a jogszabályban meghatározott összeget.

(14) A felvett illetményelőleget - maximum hat hónap alatt - egyenlő havi részletekben kell visszafizetni.

(15) Jogviszony megszűnése, megszüntetése esetén a még hátralévő illetményelőleget egy összegben kell visszafizetni.

(16) Lakásbérlési hozzájárulást engedélyezhet a Polgármester a budapesti állandó lakással nem rendelkező intézményvezető részére.

A lakásbérlési hozzájárulás a vonatkozó jogszabályok szerint adó és járulék köteles.

(17) Illetmény-átutalási támogatás illet meg évente valamennyi intézményvezetőt, az illetmények kötelező átutalásából származó többletköltségeik részbeni kompenzálására, a jogszabályban meghatározott adómentes összeghatárig.

(18) Az intézményvezető részére hosszúlejáratú, kamatmentes lakásépítési vásárlási, valamint vissza nem térítendő támogatás adható, mely azonban a folyósítástól számított öt éven belül nem ismételhető. A kölcsön folyósításának, a szerződéskötésnek és a visszafizetésnek feltételeit az e rendelet mellékletét képező szabályzat tartalmazza.

(19) Jelen paragrafusban szabályozott juttatásokra, valamint azok közterheinek fedezetére évközben többletfinanszírozás nem biztosítható.

Továbbképzés és tanulmányi szerződés

6. § (1) Az intézményvezetői munka magas színvonalú végzése érdekében az intézményvezetővel - továbbképzésének és iskolarendszerű továbbtanulásának támogatására - a Polgármester tanulmányi szerződést köthet.

(2) A tanulmányi szerződésben foglalt kedvezményeket és juttatásokat egyedi elbírálás alapján a Polgármester állapítja meg és hagyja jóvá.

Juttatások pénzügyi fedezete

7. § (1) A Képviselő-testület az intézményvezetők részére e rendeletben foglalt kedvezmények és juttatások pénzügyi fedezetét az éves költségvetési rendeletében - az adott intézmény költségvetésében - biztosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keret felhasználására a Polgármester egyéb munkáltató jogkörében jogosult.

(3) A 4. §-ban megfogalmazott jutalmak összege, az dicséretekhez járó anyagi elismerés forrása az Önkormányzat mindenkori költségvetésében biztosított.

(4) E rendelet mellékletét képező Szabályzat hatálya kiterjed a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinél határozatlan idejű kinevezéssel foglalkoztatott közalkalmazottakra, határozatlan időre alkalmazott munkavállalókra is.

Záró rendelkezések

8. § * 

Dr. Láng Zsolt
Polgármester
dr. Szalai Tibor
Jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2019. február 19-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2019. február 20. napján 13:00 óra.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2019. február 20.

dr. Szalai Tibor
Jegyző

Melléklet a 8/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

SZABÁLYZAT
a hosszúlejáratú, kamatmentes lakásépítési, vásárlási kölcsön és vissza nem térítendő támogatás feltétételeiről

A lakásépítési támogatás célja

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak, munkavállalók (továbbiakban közalkalmazottak), valamint a költségvetési szervek vezető beosztású közalkalmazottainak, munkavállalóinak (továbbiakban: intézményvezetők) lakásproblémájának megoldása a közalkalmazotti jogviszony hosszabb távú fenntartása, valamint a lakásépítési keret ésszerű felosztása.

A szabályzat hatálya

A szabályzat hatálya a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinél határozatlan időre kinevezett közalkalmazottakra, határozatlan időre szóló jogviszonnyal foglalkoztatott intézményvezetőkre terjed ki.

A közalkalmazotti lakásépítési keret

A közalkalmazottak, intézményvezetők lakásépítésének, vásárlásának, bővítésének, korszerűsítésének, valamint akadálymentesítésének támogatására a Képviselő-testület által, az Önkormányzat mindenkori költségvetésében biztosított közalkalmazotti lakásépítési keret (továbbiakban: lakásépítési keret) szolgál.

A lakásépítési keretet és annak igénybevételét a Gazdasági Igazgatóság Költségvetési és Számviteli Osztálya tartja nyilván és gondoskodik a kölcsönszerződésben rögzített összegnek a szerződés szerinti átutalásáról és a pénzintézet felé történő ügyintézésről.

A lakásépítési keret felhasználása és feltételei

A lakásépítési kölcsön nyújtható a közalkalmazott, az intézményvezető részére

- a belföldön fekvő lakás tulajdonjogának és a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel agy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzéséhez,

- a belföldön fekvő lakás építéséhez, építtetéshez,

- a belföldön fekvő lakás alapterületének növelése, bővítése céljából, ha így legalább egy lakószobával bővül az ingatlan,

- a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott korszerűsítésre vagy akadálymentesítésre,

- vagy bármely, az előzőekben említett célra hitelintézettől felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez.

A támogatási kérelmeket - a költségvetésben bizosított keretösszeg erejéig az e célra létrehozott bizottság bírálja el.

A bizottság létszáma 3 fő. A bizottság szükség szerint ülésezik.

A bizottság tagjai: a szociális intézmények részéről 1 fő

a köznevelési intézmények részéről 1 fő

Polgármesteri Hivatal munkatársa 1 fő

A bizottság titkári teendőit a Polgármesteri Hivatal munkatársa látja el.

A lakásépítési keretből részesülhet az, aki:

- a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat költségvetési szervének legalább 2 éve határozatlan idejű jogviszonyban álló közalkalmazottja, mely időszakba beszámít a II. Kerületi Önkormányzatnál és valamely intézményénél eltöltött idő, áthelyezés esetében a korábbi közalkalmazotti jogviszony ideje, továbbá

- amennyiben szükséges az építési tevékenységhez - építési engedéllyel, adás-vétel szándékára utaló előszerződéssel, adás-vételi szerződéssel rendelkezik,

- közalkalmazotti, intézményvezetői munkáját kifogástalanul látja el, közalkalmazotti jogviszonyának fenntartását legalább a kölcsönszerződésben rögzített időtartamra vállalja,

- 5 éven belül nem részesült ilyen támogatásban.

A kölcsöntámogatás fajtái

1. Lakáscélú - kamatmentes - munkáltatói kölcsön nyújtható a közalkalmazottnak, intézményvezetőnek

a) a tulajdonába, illetve állandó használatába kerülő lakás

- építéséhez,

- újjáépítéséhez,

- vásárlásához

b) lakástulajdona

- bővítéséhez,

- korszerűsítéséhez,

- hitel visszafizetéséhez.

c) lakótelek vásárlásához,

d) bírósági határozat alapján, a tulajdonközösség megszüntetése kapcsán a tulajdonrész megváltásához,

e) előző munkáltatónál fennálló kölcsöntartozás átvállalásához.

2. Nem lehet támogatást nyújtani

- hétvégi ház, üdülő építéséhez, karbantartásához felújításához,

- a lakáshasználatbavételi díj kifizetéséhez.

Az kölcsöntámogatás mértéke

A folyósítható összeg maximum 500. 000 Ft lehet.

A kölcsön törlesztésének ideje függ a kölcsön összegétől, az igénylő és házastársa jövedelmétől.

A törlesztés ideje:

300.000 Ft-ig 5 év

300.000 Ft felett 10 év.

A közalkalmazotti jogviszony kötelező fenntartásának időtartama minimum a kölcsön törlesztésének időtartama, maximum 10 év.

A közalkalmazott, intézményvezető nyugdíjazásakor közalkalmazotti jogviszonyát a kötelezettségvállalás idejétől függetlenül megszüntetheti, és a törlesztő részletek fizetését változatlan feltételekkel folytathatja.

A kölcsönösszeg igénylésének szabályai

1. A kölcsönigénylés iránti kérelmet a közalkalmazott közvetlen munkahelyi vezetőjének nyújtja be, az intézményvezető közvetlenül a bizottság titkárához juttatja el.

Az intézményvezető kérelmét a bizottság titkári feladatait ellátó tagjához juttatja el.

2. A kérelem elbírálásánál azonos feltételek fennállása esetén előnyben kell részesíteni.

- a többgyermekes családot,

- fiatal házasokat,

3. A kérelem elbírálásánál azonos feltételek fennállása esetén egyebek mellett előnyben részesíthető

- a gyermekét egyedül nevelő szülő,

- a kerületben hosszabb időt eltöltött közalkalmazott,

- az alacsony jövedelmű közalkalmazott.

4. A kérelemhez csatolandó igazolások.

- az igénylő házastársa munkáltatójának cégszerű igazolása arról, hogy a házastárs kapott-e munkáltatói támogatást, ha igen milyen összegűt,

- a meglévő ingatlanról készített értékbecslés, ha a támogatást kérő meglévő ingatlanának értékesítésével és új ingatlan vásárlásával, vagy építkezéssel kívánja megoldani lakásproblémáját. Magánforgalomban bonyolítandó ügyleteknél csatolni kell az illetékkiszabás alapjául szolgáló adás-vételi szerződést,

- építés, bővítés, korszerűsítés, karbantartás, felújítás esetén: amennyiben szükséges az építési tevékenységhez építési engedély, műszaki dokumentáció és költségvetés,

- A támogatni kért cél megvalósulásához szükséges fedezet dokumentálása.

- Részletes munkáltatói vélemény, mely tartalmazza a közalkalmazott jogviszonyának kezdetét, családi körülményeit, havi jövedelmét.

A kölcsöntámogatás törlesztésének módja

1. A közalkalmazott a lakásépítési alapból nyújtott kölcsönt kamatmentesen, havi részletekben, a szerződésben meghatározott törlesztési idő alatt pénzintézet útján köteles visszafizetni.

2. Az első havi részlet a kölcsön felvételét követő hatodik hónap 5. napján esedékes.

3. A kölcsön törlesztő részletének 6 hónapot meghaladó késedelmes visszafizetése esetén a közalkalmazott a kölcsön kamatmentességét elveszíti és a kölcsöntartozás Ptk. szerinti törvényes késedelmi kamatát is tartozik megfizetni.

4. A kölcsön banki kezelési költsége minden esetben a közalkalmazottat terheli.

5. A Gazdasági Igazgatóság Költségvetési és Számviteli Osztálya szerződésben megbízza a lakásépítési számlát vezető pénzintézetet, hogy a kölcsönösszeg visszafizetésének biztosítása érdekében az építtető (vásárló) ingatlanára a jelzálogjogot, az elidegenítési és terhelési tilalmat, a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat javára bejegyeztesse.

6. Az ingatlant a tartozás fennállásának ideje alatt csak az Önkormányzat hozzájárulásával lehet elidegeníteni, illetve megterhelni.

Eljárás jogviszony megszűnése esetén

Ha a kölcsönösszeg teljes visszafizetése előtt a támogatásban részesülő közalkalmazott intézményvezető közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, a következők szerint kell eljárni:

1. A munkáltató által történő közalkalmazotti jogviszony megszüntetése esetén, - kivéve a fegyelmi büntetésként kiszabott elbocsátás - a részletfizetési kedvezmény változatlanul fennmarad.

Intézményvezető esetén vezetői megbízás visszavonása esetén, ha a közalkalmazotti jogviszonya nem szűnik meg a részletfizetési kedvezmény fennmarad.

2. Amennyiben a közalkalmazotti jogviszony halálozás miatt szűnik meg, a Polgármester, illetve a bizottság dönt a körülmények vizsgálata és mérlegelése alapján a következők szerint:

- a fennmaradó kölcsön összegét az elhalt örököse továbbra is kamatmentesen törlesztheti,

- rendkívüli méltánylást érdemlő esetben a kölcsön hátralékos összegét csökkentheti, illetve elengedheti.

3. Ha a közalkalmazott a szerződésben meghatározott idő eltelte előtt közalkalmazotti jogviszonyát megszünteti, a nyújtott kölcsön még hátralévő részének visszafizetése azonnal egy összegben esedékessé válik. Különös méltánylást érdemlő esetben lehetőség van a Ptk.-ban rögzített törvényes kamat 50%-val növelt, magasabb törlesztő részlet megállapítására, rövidebb futamidővel.

Ha az intézményvezető - határozott idejű megbízása esetén - vezetői megbízásáról a meghatározott idő eltelte előtt lemond és ezzel egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyát is megszünteti, az előzőekben leírtak szerint köteles a nyújtott kölcsön még hátralévő részének visszafizetésére, illetve törlesztésére.

Ha az intézményvezető határozott idejű megbízása lejár és részére végzettségének és képesítésének megfelelő munkakör nem biztosítható, s így közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, a törlesztő részletek fizetését változatlan feltételekkel folytathatja.

4. Ha a kölcsöntámogatásban részesült közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya a szerződésben előírt határidőn belül áthelyezéssel szűnik meg, a munkáltató szerveknek előzetesen meg kell állapodniuk abban, hogy az átvevő munkáltató az áthelyezett közalkalmazottnak nyújtott és általa még ki nem egyenlített kölcsönösszeget átvállalja. Az átvállalt összeg a lakásépítési keretet illeti meg.


  Vissza az oldal tetejére