Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelete

a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint 48. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § E rendelet célja a fás szárú növények rongálásának, értéke csökkenésének és pusztításának megakadályozása, a zöldterületi és zöldfelületi területeken a növényállomány indokolatlan megszűnésének, károsodásának megelőzése, elhárítása, és a bekövetkezett károsodás csökkentése, valamint az indokoltan megszűnő zöldterület, zöldfelület növényállományának pótlásáról való gondoskodás.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - Budapest II. kerület közigazgatási határán belül minden ingatlanra, azok teljes fás szárú növényállományára, függetlenül attól, hogy tulajdonosa - üzemeltetője, bérlője, haszonélvezője, használója - természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:

a) eltérő szabályt megállapító más jogszabály hatálya alá tartozóan védelmet élvező fákra és fás szárú növényekre, így különösen

b) az erdőről és az erdő védelméről, valamint a természet védelméről szóló törvények hatálya alá tartozó fás szárú növényekre;

c) a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozott esetekre;

d) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területére;

e) nem közterület megnevezésű ingatlanon álló gyümölcsfákra;

f) magáningatlanon álló cserjék kivágására.

3. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. előnevelt fa: minimum 6 cm törzsátmérőjű, legalább kétszer iskolázott fa (kivéve gyümölcsfa);

2. engedélyköteles cserjekivágás: közterületi ingatlanon a cserje területi borítottságának csökkentését vagy megszüntetését eredményező cserje kivágás szándéka.

3. engedélyköteles fakivágás: nem közterületi ingatlanon e rendelet alkalmazásában a gyümölcsfán kívül minimum 10 cm törzsátmérővel rendelkező fás szárú növény kivágásának szándéka.

4. eredménytelen pótlás: az a hatósági határozattal elrendelt fapótlás, amely a hatósági határozatban megadott időpontig nem ered meg.

5. fa jelentős mértékű csonkítása: olyan mértékű beavatkozás a fa állagába, amely annak további növekedését visszafordíthatatlanul megakadályozza, vagy ellehetetleníti a fajra jellemző habitus kialakulását, vagy egészségi állapotának romlásához, illetve a fa pusztulásához vezet.

6. fás szárú növény pótlása: fa esetében a kivágásra kerülő fa törzsátmérőjének arányában megállapított számú és törzsátmérőjű fa, cserje esetében a területi borítottság arányának megfelelő borítottságot 3 éven belül biztosító cserje telepítése;

7. fás szárú növény: olyan szövetes növények, melyeknek évelő, talaj feletti kemény, kéreggel borított szára van;

8. fasor: meghatározott fajú és fajtájú, egy sorban lévő fák összessége, ahol a fák tőtávolsága nem nagyobb a fák kifejlett korában várható koronaátmérőjétől;

9. fatelepítés: örökzöld, továbbá lombos, környezettűrő, előnevelt díszfa, valamint a 11. pontban kivételként meghatározott gyümölcsfa ültetése;

10. gyümölcsfa: emberi fogyasztásra vagy egyéb hasznosításra kerülő, gyümölcséért termesztett és gondozott fa, kivéve: diófa, szelídgesztenyefa, mandulafa, és díszfának nemesített gyümölcsfa;

11. inváziós fajú fás szárú növények: Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott növények;

12. kertépítészeti terv: építkezés esetén a fakivágás indokoltságát alátámasztó terv, amely tartalmazza

- műszaki leírást,

- növénykiültetési tervet (tudományos -latin- névvel)

- kitűzési tervet (kottázva)

- növénylistát

- rajzi munkarészeket

- telepítendő fák tervezett helyét tartalmazó kertészeti tervet

13. kertészeti szakvélemény: jogszabályban meghatározott jogosultsággal rendelkező szakértő vagy szervezet, vagy szakirányú végzettséggel rendelkező személy által végzett, a fák korára, egészségi állapotára, térbeli elhelyezkedésére vonatkozó vizsgálaton alapuló szakértői javaslat a fa fenntartásával, megóvásával vagy kivágásával kapcsolatban;

14. kertszerű használat: bozótmentesítés, kúszó-futó növények karbantartása, ingatlanhatáron belül tartása, gondozása, 5 cm átmérőt el nem érő sarjról, magról kelt fás szárú újulatok eltávolítása. (pl: borostyán, vadszőlő fajok, tatáriszalag, és erdei iszalag vadsóska, trombitafolyondár, loncfélék, akácfélék sarjai, vagy újulatai, komló, bálványfa, ostorfa, eperfa, zöldjuharfa, meggyfa, orgona sarjak és újulatai)

15. közterület: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő földterület, amely az ingatlan-nyilvántartásban közterületként van nyilvántartva; e rendelet alkalmazásában közterületnek minősül a magánterület, illetve annak része, ha a közforgalom számára nyitva áll;

16. magánterület: minden olyan ingatlan, amely e rendelet alkalmazásában nem minősül közterületnek;

17. össztörzsátmérő: A kérelemben szereplő fák fatörzseinek egy méteres magasságban mért átmérőjük összege, centiméterben számolva.

18. pénzbeli megváltás: a kivágott fa természetbeni pótlását helyettesítendő pénzösszeg, az egységár és a szükséges fapótlás darabszámának szorzata;

19. törzsátmérő: a fatörzs egy méteres magasságban mért átmérője, centiméterben számolva;

20. törzskörméret: a fatörzs egy méteres magasságában mért kerülete centiméterben számolva;

21. ültetési időszak: a lombhullás és a rügyfakadás közötti időszak;

22. várostűrő fa: a káros környezeti hatásoknak (pl. levegőszennyezés, talaj-, talajvíz szennyezettség, sózás) ellenálló fafajta.

23. vegetációs időszak: a rügyfakadás és a lombhullás közötti időszak.

24. zöldfelület: biológiailag aktív növényzettel borított terület, ahol a termőtalaj és az eredeti altalaj, illetve a talajképző kőzet között nincs egyéb más réteg.

25. zöldterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben meghatározott fogalom.

II. Fejezet

4. Eljárási szabályok

4. § (1) Az e rendeletben szabályozott magánterületen lévő fás szárú növények védelme önkormányzati hatósági ügy és Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) hatáskörébe tartozik. A Képviselő-testület e hatáskörét a jegyzőre ruházza át.

(2) A jegyző elsőfokú döntése ellen a Képviselő-testülethez fellebbezés nyújtható be.

(3) Az eljárás során e rendelet szabályait, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. A zöldterületek és zöldfelületek fenntartása, megóvása

5. § (1) Az Önkormányzat közigazgatási határán belül gondoskodni kell a zöldterületeken és zöldfelületeken található fás szárú növényállomány megőrzéséről és növeléséről, ennek érdekében a tulajdonos köteles a tulajdonában lévő zöldterületeket és zöldfelületeket a mindenkori szakmai szempontoknak megfelelően, a kertszerű használat fenntartása érdekében karbantartani vagy karbantartatni,

a) a kórokozóktól, a kártevőktől és szakszerűtlen kezelésektől megóvni,

b) fejleszteni, megfelelően fenntartani és felújítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti karbantartásnak minősül különösen a fás szárú növény

a) fajtatulajdonságainak és növekedési jellemzőinek megfelelő metszése, ifjítása,

b) öntözési lehetőségének biztosítása,

6. A nem közterületi ingatlanon álló fa bejelentéssel történő kivágása

6. § (1) Bejelentés alapján a jegyző pótlási kötelezettség előírása nélkül tudomásul veszi az inváziós vagy egyéb fa kivágását, ha a kérelmező tulajdonában álló ingatlan zöldfelületének minden megkezdett 200 m2-ére a kivágást követően is legalább egy fa (kivéve gyümölcsfa) jut.

(2) A bejelentést az 1. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal kell megtenni.

(3) A bejelentés nem minősül közigazgatási hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemnek, sem hivatalbóli eljárás megindítására okot adó körülménynek.

(4) A bejelentést a jegyző 8 napon belül hallgatással tudomásul veszi, ha az hiánytalanul kerül benyújtásra, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, és nincs ellenérdekű ügyfél. Amennyiben e feltételek bármelyike nem teljesül a bejelentés hatósági eljárásban kerül elbírálásra.

7. A nem közterületi ingatlanon álló fa engedéllyel történő kivágása és pótlása

7. § (1) Magánterületen lévő fát kivágni - e rendeletben meghatározott gyümölcsfák kivételével, valamint a 6. §-ban foglaltak kivételével - csak véglegessé vált fakivágási engedély alapján szabad.

(2) Fakivágást engedélyezni építmény elhelyezése, viharkár, veszélyhelyzet elhárítása vagy megelőzése érdekében, élet, baleset és vagyonbiztonsági okból, vagy kertészeti szakvélemény által igazoltan lehet.

8. § (1) A fakivágás engedélyezése tárgyában a jegyző dönt. A fakivágás iránti kérelmet a 6. § (1) bekezdésben foglalt esettől eltérően a 2. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon, vagy annak megfelelő tartalommal kell benyújtani. A fakivágási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell, illetve a kérelem mellékleteként csatolni szükséges:

a) kérelmező nevét, lakóhelyét (székhelyét), tartózkodási helyét;

b) jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a képviseletre jogosult nevét és elérhetőségét;

c) az ingatlan címét, helyrajzi számát,

d) az ingatlan helyszínrajzát, amelyen be kell jelölni (sorszámozni) a kivágandó és a megmaradó fák helyét,

e) a kivágandó fák számát, faját, valamint azok egy méter magasságban mért törzsátmérőjét;

f) a kivágandó fákról készített fénykép(ek)et;

g) a kivágás indokát;

h) a fakivágás indokoltságát igazoló dokumentumokat (kertészeti szakvélemény, építési tevékenység esetén kertépítészeti terv, építési engedély vagy bejelentés megtétele, fénykép stb.);

i) amennyiben a kérelmező nem az ingatlan kizárólagos tulajdonosa, a fával rendelkezni jogosult(ak) közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt tulajdonosi hozzájárulását;

j) a fapótlás tervezett módjára vonatkozó nyilatkozatot, amely tartalmazza az ültetni tervezett fák számát, törzsátmérőjét, faját, a pótlás pontos helyét.

(2) A fakivágási engedély annak véglegessé válásától számított egy évig érvényes, mely időtartam különösen indokolt esetben az engedélyesnek a határidő lejártát megelőzően benyújtott írásos kérelmére egy alkalommal, újabb egy évvel meghosszabbítható. Amennyiben az engedélyezett fakivágást az engedélyes az érvényesség idején belül nem végzi el, új kérelem alapján új eljárást kell lefolytatni.

(3) A fakivágás megtörténtét öt napon belül írásban be kell jelenteni az engedélyező hatósághoz.

(4) Ha az engedélyes kivágási szándékától eláll, köteles azt haladéktalanul írásban bejelenteni.

9. § (1) Az élet- vagy balesetveszélyt jelentő fa kivágását - a veszélyhelyzet elhárítása érdekében - a tulajdonos vagy használó köteles elvégezni, vagy elvégeztetni. A kivágást haladéktalanul, de legkésőbb a fa kivágását követő 3 munkanapon belül a 3. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon, vagy annak megfelelő tartalommal köteles bejelenteni a jegyzőhöz. A bejelentésben a fakivágás indokoltságát kertészeti szakvéleménnyel, fényképfelvétellel vagy más hitelt érdemlő módon igazolni kell.

(2) A jegyző a fa tulajdonosát az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítésére kötelezi. Amennyiben a tulajdonos az élet, baleset vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető fa kivágásáról, illetve eltávolításáról határidőn belül nem gondoskodik, a jegyző intézkedik a szükséges munkák - a tulajdonos költségén történő - elrendeléséről.

(3) A fás szárú növénynek élet, baleset, vagy vagyonvédelmi okból történt kivágása esetén, a jegyző a tulajdonost 11. § (6) bekezdésében előírt módon kötelezi.

(4) A kivágott fa pótlásáról a 6. §-ban foglaltak kivételével - a kivágás okától függetlenül - a 11. §-ban foglaltak szerint gondoskodni kell.

(5) Az indokolatlan, vagy az utólagos tájékoztatási kötelezettség elmulasztásával történő fakivágás engedély nélküli fakivágásnak minősül.

8. Fás szárú növények védelme közterületen

10. § (1) Közterületen a fás szárú növények kivágásának engedélyezésére irányuló kérelem elbírálása nem tartozik e rendelet hatálya alá, a jegyzőnek a Korm. rendelet alapján kell eljárnia.

(2) A közterületen kivágott fás szárú növények pótlásának pénzbeli megváltására a Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésében rögzített esetben e rendelet szabályait kell alkalmazni.

(3) Gépkocsi behajtó kialakítása érdekében történő fás szárú növény kivágásának kérelméhez csatolni kell a közút kezelői hozzájárulást, a településképi bejelentést, vagy építési engedélyt.

9. A fapótlás szabályai

11. § (1) A kivágott fát a kérelmező köteles pótolni. A fapótlási kötelezettséget és annak mértékét, teljesítésének módját a jegyző a kérelemre indult eljárásban a kivágást engedélyező határozatban, a bejelentés alapján indult eljárásban a pótlási kötelezettséget elrendelő határozatban állapítja meg.

(2) Az ingatlan zöldfelületeinek minden megkezdett 200 m2-e után legalább 1db környezettűrő, közepes lombkoronát növesztő, előnevelt faegyed telepítendő az ingatlan terepszint alatt be nem épített tetszőleges részén, kivéve, ha a helyi építési előírások a terepszint alatti 100%-os beépítési mértéket lehetővé teszik.

(3) Kivágott fa pótlása nem történhet a Korm. rendeletben meghatározott inváziós fajokon túl - kivéve a (4) bekezdésben meghatározott esetet - a következő fafajokkal:

a) páfrányfenyő (Ginkgo biloba) nőivarú egyede

b) kanadai hybrid nyárfajok

c) oszlopos örökzöldek , pl.: tuja, hamis ciprus, fenyőfélék.

(4) Amennyiben pótlás inváziós fás szárú növény kivételként meghatározott kertészeti változataival történik, az ingatlan tulajdonosa vagy használója köteles gondoskodni a fás szárú növény továbbterjedésének megakadályozása érdekében az újulat rendszeres eltávolításáról.

(5) Engedély nélküli vagy annak minősülő fakivágás esetén a pótlásra az ingatlan tulajdonosát vagy az ingatlan használóját, kezelőjét kell kötelezni.

(6) A fapótlás mértéke, ha a kivágásra a kérelmezőnek nem felróhatóan, a fa betegsége, élet, baleset vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet megszüntetése miatt kerül sor, úgy a kivágott fa pótlása a kivágott fa darabszáma szerinti telepítéssel teljesítendő. Minden más esetben a kivágott fa visszapótlására telepítendő fák számának meghatározásához a kivágott fa össztörzsátmérőjének 100%-át kell alapul venni.

(7) A jegyző közigazgatási bírságot szab ki, amennyiben a nem közterületi ingatlanon álló fa kivágását előidéző élet, baleset vagy vagyonvédelmi ok a kérelmezőnek felróható, vagy a fa jelentős mértékű csonkítása, valamint engedély nélküli fakivágás esetén. A közigazgatási bírság mértéke természetes személy esetén kétszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kétmillió forintig terjedhet.

(8) A bírság összegét a határozat véglegessé válását követő 30 napon belül az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába kell befizetni vagy átutalni. Amennyiben a kötelezett a bírság összegét nem fizeti meg, úgy a tartozást adók módjára kell végrehajtani.

(9) A befolyt bírság teljes összegét fapótlásra, fatelepítésre és ezek gondozására kell felhasználni.

(10) Amennyiben a kivágott fák száma és mérete nem állapítható meg, a rendelkezésre álló adatokból kikövetkeztethető egyedszámot és egyedenként 30 centiméteres törzsátmérőt kell vélelmezni.

(11) Fapótlásnak csak az előnevelt facsemetéknek a természetes növekedés feltételeit biztosító talajba történő ültetése minősül. Nem fogadható el pótlásként a fa mobil eszközbe, konténerbe való telepítése.

(12) A fapótlást elsősorban a kivágással érintett ingatlan területén kell teljesíteni.

(13) A pótlás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a fa az ültetést követő második vegetációs időszak kezdetén is életképes, cserje esetében a területi borítottságot három éven belül biztosítja. Ennek hiányában a telepítést meg kell ismételni.

(14) A telepítést - a (15) bekezdésben foglalt kivétellel - a kivágást követő egy éven belül, ültetési időszakban kell elvégezni.

(15) Amennyiben a kivágásra építési tevékenység miatt kerül sor, a pótlást az épület használatbavételi engedélye iránti kérelem benyújtásáig vagy a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtásáig kell elvégezni, kivéve, ha a pótlás a fakivágással érintett ingatlanon nem teljesíthető.

(16) A pótlási kötelezettség teljesítésére - a teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelemre - különös méltánylást érdemlő esetben egy alkalommal további egy év halasztás engedélyezhető.

(17) A pótlás megtörténtét a telepítéstől számított 5 napon belül írásban kell bejelenteni a jegyzőhöz.

(18) A telepítés megtörténtét és a (13) bekezdésben meghatározott pótlás teljesítését a helyszínen ellenőrizni kell.

10. A közterületen lévő cserje pótlása

12. § (1) Közterületen lévő cserje kivágása esetén a cserje pótlását elsősorban helyben történő ültetéssel kell megoldani.

(2) A pótlás pénzben váltandó meg amennyiben:

- a helyben történő pótlás a helyszín adottsága miatt nem lehetséges, valamint nem jelölhető ki a pótlás helyszínéül más ingatlan, vagy

- cserje engedély nélküli kivágása esetén vagy

- a kivágást kérelmező kérelmére.

(3) A kivágott cserje pótlásának pénzbeli megváltása esetén a kivágott cserje tövek szerinti pótlásának összegét e rendelet 13. § (3) pontja tartalmazza.

(4) A közterületen 1 m2 területi borítást biztosított cserje kivágása esetén a pótlási kötelezettséget a pótlásra kalkulált azonos területi borítást 4 db 40/60 cm méretű lombhullató cserje ültetéssel, vagy pénzbeli megváltással kell teljesíteni.

(5) Amennyiben az engedély nélkül közterületen kivágott cserjék területi borítása utólag teljes körűen nem állapítható meg, akkor a rendelkezésre álló adatokból a vélelmezhető vagy kikövetkeztethető cserje területi borítást 5 m2-re kell vélelmezni a cserjepótlási eljárásban.

11. A pénzbeli megváltás szabályai

13. § (1) Pénzbeli megváltás megfizetésére a kérelmező akkor kötelezhető, ha a kivágott fás szárú növény közterületen található és a Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésében rögzített eset fennáll, illetve, ha a fakivágással érintett magáningatlanon belül nincs lehetőség az e rendelet alapján előírt darabszámú fa elültetésére.

(2) A pénzbeli megváltás egységára a pótlásként előírt előnevelt fák esetében bruttó 50.000,-Ft.

(3) E rendelet 12. § (2) bekezdése szerinti cserjepótlási kötelezettség pénzbeli megváltása esetén a kivágott cserje zöldfelület szerinti pótlásának összege: bruttó 12.000,-Ft/m2 (4 db 40/60 cm méretű konténeres cserje)

(4) A pénzbeli megváltás összege az egységár és a pótlásként elültetendő facsemeték számának szorzata, cserje esetében a (3) pontban meghatározott egységár és az engedélyező határozatban előírt borítottság (m2) szorzata.

(5) A pénzbeli megváltás összegét a határozat véglegessé válását követő 30 napon belül az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába kell befizetni vagy átutalni. Amennyiben a kötelezett a pénzbeli megváltás összegét nem fizeti meg, úgy a tartozást adók módjára kell végrehajtani.

(6) A befolyt pénzbeli megváltás teljes összegét fapótlásra, fatelepítésre és ezek gondozására kell felhasználni.

12. Engedély nélküli fás szárú növény kivágása

14. § Amennyiben a hatóság arról értesül, hogy a II. kerület területén engedély nélkül történt a fás szárú növény kivágása, úgy e rendelet alapján hivatalból környezetvédelmi szempontú hatósági eljárást folytat le.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § (1) E rendelet 2019. április 22-én lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően benyújtott kérelmekre és azt követően történt engedély nélküli kivágásokra kell alkalmazni.

Dr. Láng Zsolt
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2019. március 28-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2019. április 22.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2019. március 29.

dr. Szalai Tibor
jegyző

1. számú melléklet

FÁS SZÁRÚ NÖVÉNY KIVÁGÁSÁNAK BEJELENTÉSE
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (III. 29.) rendelete alapján

Bejelentő neve: _________________________________________________________

Bejelentő lakcíme vagy székhelye: _______________________________________

Bejelentő e-mail címe/telefonszáma: _______________________________________

A kivágni tervezett fás szárú növény/növények adatai:

sorszám Faj Törzsátmérő cm-ben
(1 m magasságban mérve)
db

A kivágni tervezett fás szárú növény/növények helye:

Budapest, II. kerület ....................................................hrsz.:........................................

A fás szárú növény/növények elhelyezkedése (helyszínrajz):

A fás szárú növény/növények kivágásának indoka:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Melléklet:

□ az ingatlan helyszínrajza, amelyen be kell jelölni (sorszámozni) a kivágandó és a megmaradó fás szárú növény helyét

□ több tulajdonos esetén valamennyi tulajdonos közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazását

□ kivágandó fás szárú növényről készített fényképfelvétel

Budapest, 201.....év.......................hó........nap

............................................................
kérelmező aláírása

2. számú melléklet

FÁS SZÁRÚ NÖVÉNY KIVÁGÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM
(3.000,- Ft illetékbélyeg)
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (III. 29.) rendelete alapján

Kérelmező neve: _________________________________________________________

Kérelmező lakcíme vagy székhelye: _______________________________________

Kérelmező e-mail címe/telefonszáma: _______________________________________

A kivágni tervezett fás szárú növény/növények adatai:

Faj Törzsátmérő cm-ben
(1 m magasságban mérve)
db

A kivágni tervezett fás szárú növény/növények pontos helye:

Budapest, II. kerület ....................................................hrsz.:........................................

A fás szárú növény/növények elhelyezkedése (helyszínrajz):

A fás szárú növény/növények kivágásának indoka:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

A kivágott fás szárú növény pótlását pénzbeli megváltással kívánom rendezni. □

A kivágott fás szárú növény pótlását pénzbeli megváltással, és telepítéssel kívánom rendezni. □

A kivágott fás szárú növény pótlását telepítéssel kívánom rendezni. □

A fás szárú növény pótlásának tervezett módja:

Ültetni kívánt fák
faja száma (db)

A kivágni tervezett fás szárú növény/növények pontos helye:

Budapest, II. kerület ....................................................hrsz.:........................................

Melléklet:

□ az ingatlan helyszínrajza, amelyen be kell jelölni (sorszámozni) a kivágandó és a megmaradó fás szárú növény helyét

□ kertészeti szakvélemény

□ kertépítészeti terv (közterületen, építéssel összefüggő esetekben)

□ több tulajdonos esetén valamennyi tulajdonos közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazását

□ kivágandó fás szárú növényről készített fényképfelvétel

Budapest, 201.....év.......................hó........nap

............................................................
kérelmező aláírása

3. számú melléklet

BEJELENTÉS FÁS SZÁRÚ NÖVÉNY KIVÁGÁSÁNAK UTÓLAGOS TUDOMÁSULVÉTELÉHEZ
(3.000,- Ft illetékbélyeg)
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (III. 29.) rendelete alapján

Bejelentő neve: .............................................................................................

lakcíme vagy székhelye:.....................................................................................

A kivágott fás szárú növény/növények adatai:

Faj Törzsátmérő cm-ben
(1 m magasságban mérve)
db

A kivágott fás szárú növény/növények pontos helye:

Budapest, II. kerület ....................................................hrsz.:........................................

A fás szárú növény/növények elhelyezkedése (helyszínrajz):

A fás szárú növény/növények kivágásának indoka:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

A kivágott fás szárú növény pótlását pénzbeli megváltással kívánom rendezni. □

A kivágott fás szárú növény pótlását pénzbeli megváltással, és telepítéssel kívánom rendezni. □

A kivágott fás szárú növény pótlását telepítéssel kívánom rendezni. □

A fás szárú növény pótlásának tervezett módja:

Ültetni kívánt fák
faja száma (db)

A fás szárú növény/növények pótlásának pontos helye:

Budapest, II. kerület ....................................................hrsz.:........................................

Melléklet:

□ kertészeti szakvélemény

□ fényképfelvétel

Budapest, 201.....év.......................hó........nap

............................................................
kérelmező aláírása


  Vissza az oldal tetejére