Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a Budapest Főváros II. kerület közigazgatási területén lévő társasházakra, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által többlakásos osztatlan közös tulajdonként értékesített lakóépületekre, valamint a lakásszövetkezetekre (továbbiakban együtt: Társasházak) terjed ki.

(2) Az Önkormányzat által többlakásos osztatlan közös tulajdonként értékesített lakóépületek esetében e rendeletet a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályainaks figyelembevételével kell alkalmazni.

(3) A lakásszövetkezetek esetében e rendeletet a lakásszövetkezetekről szóló törvény vonatkozó szabályainak figyelembevételével kell alkalmazni.

2. A támogatás célja

2. § (1) A Társasházak pénzügyi támogatása pályázat útján az alábbi célok megvalósítására irányulhat:

a) általános társasház felújítás (általános pályázat)

b) élet- és balesetveszély elhárítása (havária pályázat)

(2) Támogatás működési célra nem biztosítható.

(3) Egy Társasház tárgyévben az adott támogatási típusra csak egy pályázatot nyújthat be.

(4) Ugyanannak a felújítási munkálatnak a megvalósítására - függetlenül a pályázat típusától - csak egy pályázatot lehet benyújtani.

3. A támogatás pénzügyi forrása

3. § (1) A támogatások éves keretösszegét az Önkormányzat tárgyévi költségvetéséről szóló rendelete határozza meg.

(2) A pályázat kiírására az adott évi költségvetés elfogadását követően kerülhet sor.

(3) Az adott támogatási típusra elkülönített keretösszeg felosztására a benyújtott pályázatok elbírálása után kerül sor.

(4) Amennyiben az adott támogatási típusra elkülönített keretösszeg valamennyi tartalmilag és formailag megfelelő pályázat támogatására nem elegendő, a pályázatok a Pályázati Felhívás 1. számú mellékleteként szereplő Értékelő-táblázat alapján értékelésre kerülnek, és a pályázatok csak a keretösszeg erejéig részesülnek támogatásban. A támogatott pályázatok köréről az Egészségügyi-, Szociális és Lakásügyi Bizottság (a továbbiakban: Egészségügyi Bizottság) dönt.

II. Fejezet

A pályázati kiírás

4. A pályázat benyújtásának feltételei

4. § (1) Pályázat alapján igényelhetnek támogatást - a pályázati kiírásban megjelölt feltételek szerint - azok a társasházak, amelyekben legalább három külön tulajdonú lakás van, és az adott épület használatbavételi engedélyét a mindenkori pályázat kiírását megelőző 15. év előtt adták ki.

(2) A hiánytalan pályázat a Pályázati Felhívás 2. számú mellékletét képező, kitöltött és aláírt Pályázati Adatlapból, aláírt pályázói nyilatkozatból és a Pályázati Felhívásban felsorolt mellékletekből áll.

5. § Nem adható támogatás olyan településképi bejelentési eljárást követően végezhető felújítási munkára:

a) amelyeknél az eljárást nem kezdeményezték, vagy

b) amely az eljárásban tiltó határozatot kapott, vagy

c) ahol a kivitelezés nem a kikötésben foglaltak szerint valósult meg.

6. § Támogatás iránti pályázatot a Budapest II. kerületében lévő társasházak tulajdonostársai a közös képviselő, az intézőbizottság vagy érvényes meghatalmazással rendelkező természetes, illetve jogi személy útján nyújthatnak be.

7. § (1) A pályázó a pályázat benyújtásakor köteles nyilatkozni arról, hogy a Pályázati Adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a társasházi elszámolások a társasház megalakulása előtti épületkezelővel lezárultak, valamint a társasháznak jelen pályázat benyújtásakor és az ezt megelőző két évben az önkormányzati rendeletekben foglaltakkal ellentétes (jogsértő) tevékenysége nem volt.

(2) Az a Társasház, amelyik a pályázati anyagában az elbírálás szempontjából jelentős tényt vagy körülményt elhallgat vagy valótlanul ad elő, a pályázatból kizárható, illetve a már elnyert támogatást egy összegben, az erről szóló döntésben foglalt határidőig, a folyósítás időpontjától számított késedelmi kamattal köteles visszafizetni, továbbá 2 évre kizárásra kerül a pályázati rendszerben történő indulásból.

8. § (1) Szakértői névjegyzékben szereplő szakértő által készített szakvéleménnyel, hatósági kötelezéssel vagy közszolgáltató által kiadott felszólítással igazolt élet- és balesetveszély miatti sürgős munkavégzést indokoló esetben a Havária Alap terhére nyújtható be támogatási kérelem az Önkormányzathoz. Az azonnali munkavégzést nem igénylő munkálatok csak ezt követően kezdhetők meg.

(2) Az élet- és balesetveszély elhárítása miatti munkavégzés előtt az azonnali beavatkozást igénylő állapotot dokumentálni kell dátummal ellátott fényképfelvétellel és jegyzőkönyvvel. A munkavégzést indokoló állapot rögzítésének hiánya utólag nem pótolható, kiegészítésére nincs lehetőség. Ennek hiányában a pályázat nem bírálható el, ezért elutasítható.

(3) A Havária Alapot minden évben a költségvetés határozza meg és független az éves általános társasház felújítási pályázatokra biztosított pénzügyi kerettől.

(4) A Havária Alap terhére, adott pályázati évben társasházanként a felújítási költség maximum 20%-a adható vissza nem térítendő támogatásként. Legalább egyedi helyi védelemmel, vagy műemlékkel érintett ingatlan esetében a támogatás összege további 15 százalékkal nő. Indokolt esetben az Egészségügyi Bizottság a fentiektől eltérő mértékű támogatási intenzitást is meghatározhat.

(5) Az épületek fő tartószerkezeti elemeinek, tetőzetének és homlokzatának élet- és balesetveszély miatti sürgős felújítása esetén a szakvélemény elkészítéséhez a szakértőt az Önkormányzat biztosítja.

(6) A Havária Alapra benyújtandó kérelem tartalmi elemei, elbírálási feltételei, valamint eljárásrendje megegyeznek az általános társasház felújítási pályázatra vonatkozókkal, kivéve hogy nincs szükség fedezetigazolásra, valamint hogy munkálatonként egyetlen kivitelezői árajánlat csatolása elegendő.

5. A támogatható felújítási munkálatok

9. § A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a közös tulajdonban lévő épületrészek felújítási munkálataihoz vehető igénybe. Támogatható felújítási munkálatok:

a) statikailag állagromlott tartószerkezetek (alapok, főfalak, födémek, függőfolyosók, erkélyek stb.) felújítása;

b) tetőhéjazat felújítása minden tartozékával együtt (eresz- és lefolyócsatorna, tetőbádogozások, tetőkibúvók);

c) közös tulajdonú kémények felújítása, szabványosítása, bélelése, kéményseprő járda felújítása vagy cseréje;

d) homlokzat felújítása, homlokzati nyílászáró cseréje felújítása (Az épület homlokzat felújításánál az engedély nélküli, szabálytalan és avult hirdető berendezéseket - kirakatvitrineket, kirakatszekrényeket, hirdető berendezéseket, klímadobozokat stb. - az épület homlokzatáról el kell távolítani. A felújított homlokzatra visszahelyezni csak településképi bejelentési eljárásban elfogadott berendezéseket lehet.);

e) lépcsőház felújítása, lépcsőházi nyílászáró cseréje vagy felújítása;

f) külső lépcső, udvari járda, támfal, kerítés, kapu cseréje vagy felújítása;

g) személyfelvonó felújítása;

h) meglévő épületgépészeti és épületvillamossági berendezések felújítása, korszerűsítése

- víz alap- és felszálló vezetékek cseréje az ágvezetékekig;

- szennyvíz alap- és ejtő vezetékek cseréje az ágvezetékekig;

- gáz alap- és felszálló vezetékek cseréjére a gázmérő órákig;

- elektromos hálózat cseréjére az árammérő órákig;

- tűz- és villámvédelmi berendezések felújítása.

6. A pályázaton elnyerhető támogatás mértéke

10. § (1) A pályázaton támogatásként vissza nem térítendő támogatást lehet igényelni.

(2) Az Önkormányzat által odaítélhető támogatás összege nem haladhatja meg:

a) 3-11 lakást magában foglaló épület esetében lakásonként a 120 000 Ft-ot;

b) 12-30 lakást magában foglaló épület esetében lakásonként a 100 000 Ft-ot;

c) 30-nál több lakást magában foglaló épület esetében lakásonként a 80 000 Ft-ot.

(3) A vissza nem térítendő támogatás összege a támogatás segítségével elvégzendő felújítás összköltségének legfeljebb 50%-a lehet, kivéve az (5) bekezdésben ismertetett esetet.

(4) Vissza nem térítendő támogatás összegeként a (2) és a (3) bekezdés alapján meghatározott összegek közül az alacsonyabb mértékű támogatás adható.

(5) Legalább egyedi helyi védelemmel, vagy műemlékkel érintett ingatlan esetében a támogatás összege további 15 százalékkal növelhető.

(6) A támogatás mértékéről a pályázatot elbíráló Egészségügyi Bizottság dönt.

7. A pályázati eljárás

11. § (1) A pályázat kötelező tartalmi elemeit a rendelet mellékletét képező Pályázati Felhívás tartalmazza.

(2) A polgármester - az átruházott jogkörben eljáró bíráló bizottság véleményét kikérve - meghatározza a pályázat feltételeit és kiírja a pályázatot. A kiírás a Pályázati Felhívásból, annak mellékleteiből és a részletes pályázati feltételekből áll. A pályázati eljárás lebonyolításával, az átadás-átvételi megállapodások megkötésével és a kölcsön formájú támogatások behajtásával kapcsolatos teendőket a jegyző koordinálja.

(3) A Pályázati Felhívást közzé kell tenni az Önkormányzat hirdetőtábláján, a Budai Polgárban, és az Önkormányzat honlapján.

(4) A havária pályázat folyamatosan, az általános pályázat pedig az adott év augusztusának utolsó munkanapjáig nyújtható be az erre a célra rendszeresített pályázati formanyomtatványon, 1 eredeti példányban, papír alapon. A pályázati nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Településkép-védelmi Osztályán, illetve letölthető az Önkormányzat honlapjáról.

(5) A pályázat benyújtása díjtalan.

(6) A határidőn túl érkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

(7) A pályázatok formai és tartalmi értékelését a Településkép-védelmi Osztály végzi.

12. § (1) A pályázatok elbírálásáról a pályázók írásbeli értesítést kapnak a bizottsági döntést követő 30 napon belül.

(2) Az értesítés átvételétől számított 90 napon belül a nyertes pályázónak a Pályázati Felhívás 3. számú melléklete szerinti általa aláírt Támogatási Megállapodást az ott előírt mellékletekkel hiánytalanul be kell nyújtania. Hiánytalanul benyújtott dokumentáció esetén a Megállapodásnak az Önkormányzat részéről is aláírt ügyfélpéldánya visszapostázásra kerül a Pályázati Adatlapon megadott képviselő postacímére.

(3) Az elnyert támogatás az ügyfélpéldány kézhezvételét követően megkezdett munkálatok finanszírozására használható fel. A munkálatok megkezdésének minősül az építési naplóba írt első bejegyzés, vagy a felújítás során felhasználandó anyagok megrendelése is.

(4) Az Önkormányzattal kötött Megállapodásban vállalt befejezési határidő a Megállapodás megkötésétől számítva legfeljebb 18 hónap lehet. A határidő nem hosszabbítható.

(5) A (2), (3) és (4) bekezdésben szereplő határidőket nem teljesítő Társasház a támogatást elveszíti, annak teljes összege a társasházi felújítási pályázatok pénzügyi fedezetét jelentő keretbe visszakerül, és a soron következő pályázati kiírás során a pályázóknak odaítélhető.

(6) Az elnyert támogatások folyósítására vonatkozó Megállapodás megkötésének feltétele, hogy a megállapodás megkötésekor

a) a Társasház tulajdonosainak az Önkormányzattal szemben ne álljon fenn lejárt adó, vételár, vagy egyéb tartozása;

b) a teljes felújítási költség fedezete biztosított legyen, és ennek legalább 75%-áról a Társasház banki fedezeti igazolással rendelkezzen, a fennmaradó legfeljebb 25% erejéig elfogadható társasházi közgyűlési határozat a fennmaradó összeg előteremtésére.

(7) A (6) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel hiányában - amennyiben a fennálló adó, illetve vételárhátralék maradéktalan megfizetésére a Társasház a pályázati anyagban kötelezettséget vállal - a megítélt felújítási támogatás abban az esetben folyósítható, ha azt a támogatás megítélésétől számított 30 napon belül a Társasház egy összegben megfizeti.

(8) Nem minősül vételártartozásnak, ha a Társasház tulajdonostársa a vételárat részletekben fizeti meg, és azt az adásvételi szerződés szerint teljesíti.

8. A támogatás megvalósítása

13. § (1) A támogatással érintett felújítási munkálatok a kivitelezői szerződés megkötését követően kezdhetők meg. A munkálatok megkezdésének minősül az építési naplóba írt első bejegyzés, vagy a felújítás során felhasználandó anyagok megrendelése is. A pályázat kötelező mellékleteinek hivatali költsége elszámolható (előkészítési költség).

(2) A nyertes pályázónak a felújítási munkálatok megkezdését írásban (elektronikus vagy postai úton) be kell jelentenie a Településkép-védelmi Osztálynak a kivitelezés megkezdése előtt legalább 5 nappal.

(3) A nyertes pályázónak a felújítási munkálatok befejezését írásban (elektronikus vagy postai úton) be kell jelentenie a Településkép-védelmi Osztálynak a kivitelezés befejezését követő 5 napon belül.

(4) A felújítási munkálatok befejezését követő 30 napon belül be kell nyújtani a Pénzügyi Elszámolás dokumentációját (Pályázati Felhívás 5. számú melléklete).

(5) Nem kezdhető pénzügyi elszámolás abban az esetben, ha a kivitelezés nem a településképi bejelentési eljárásban foglaltaknak megfelelően valósult meg.

(6) Amennyiben a pénzügyi elszámolás során benyújtott számlák végösszege nem éri el a Támogatási Megállapodás 4. pontjában rögzített felújítási összköltség 95%-át, abban az esetben az elnyert támogatás összege is arányosan csökkentésre kerül.

(7) A hiánytalan pénzügyi elszámolási dokumentáció elfogadását követő 30 napon belül kerül sor az elnyert támogatás folyósítására.

(8) Az elnyert támogatáshoz kapcsolódó felújítás tárgya a felújítás befejezését követő 5 éven belül nem bontható el és nem építhető át. Ellenkező esetben az elnyert támogatásnak a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összege visszafizetendő az Önkormányzat részére.

9. Tájékoztatási kötelezettség

14. § (1) A támogatásban részesülő Társasház köteles a Pályázati Felhívás 4. számú mellékletében szereplő tábla kitöltésével és kihelyezésével eleget tenni tájékoztatási kötelezettségének.

(2) A legalább A4-es méretben kinyomtatott táblát merev (pl. habkarton) lemezre szükséges felerősíteni és védeni úgy, hogy az időjárás hatásainak ellenálljon. A táblát a beruházás megkezdését megelőzően legalább 5 nappal, a Társasház közös területén, jól látható helyen ki kell helyezni. A tábla a beruházás megkezdésétől számított 1 éven belül nem távolítható el. A tábla sérülése, megrongálása vagy ellopása esetén a közös képviselő köteles azt 5 napon belül pótolni.

III. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

15. § A támogatás mértékének megítélésénél lakásként csak azok az ingatlanok vehetők figyelembe, amelyek a társasházi alapító okiratban társasházi külön tulajdonként, az ingatlan-nyilvántartásban pedig lakásként vannak feltüntetve.

16. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, a hatálybalépést követően kiírt pályázati felhívás alapján benyújtott pályázatok tekintetében kell alkalmazni.

17. § (1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 11/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelete.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelet hatályon kívül helyezése nem érinti e rendelet hatálybalépése előtt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

Dr. Láng Zsolt
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2019. május 30-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2019. június 01.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2019. május 31.

dr. Szalai Tibor
jegyző

Melléklet a 18/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Általános társasház felújítási /
Élet- és balesetveszély elhárítási
támogatás - 20__

Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testületének a kerületében lévő társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 18/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete alapján társasház felújítási pályázatot hirdet.

A vissza nem térítendő támogatás keretösszege:

Általános társasház felújítás: ___ ___ ___ Ft

Élet- és balesetveszély elhárítás: __ ___ ___ Ft

A pályázat alapján támogatást igényelhetnek azok a II. kerületi társasházak, amelyekben legalább három külön tulajdonú lakás van, és az adott épület használatbavételi engedélyét legkésőbb a pályázati felhívás megjelenését megelőző 15. év előtt adták ki.

TÁMOGATHATÓ FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK

A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a közös tulajdonban lévő épületrészek felújítási munkálataihoz vehető igénybe.

A) Általános társasház felújítás esetén támogatott felújítási munkák:

1. statikailag állagromlott tartószerkezetek (alapok, főfalak, födémek, függőfolyosók, erkélyek stb.) felújítása;

2. tetőhéjazat felújítása minden tartozékával együtt (eresz- és lefolyócsatorna, tetőbádogozások, tetőkibúvók stb.);

3. közös tulajdonban lévő kémény felújításra/szabványosításra kéménybéleléssel, kéményseprő járda cseréjével;

4. homlokzat felújítása és homlokzati nyílászárók cseréje vagy felújítása (Az épület homlokzat felújításánál az engedély nélküli, szabálytalan és avult hirdető berendezéseket - kirakatszekrényeket, -vitrineket, hirdető berendezéseket, klímadobozokat stb. - az épület homlokzatáról el kell távolítani. A felújított homlokzatra visszahelyezni csak településképi bejelentési eljárásban elfogadott berendezéseket lehet.)

5. lépcsőház felújítása és lépcsőházi nyílászárók cseréje vagy felújítása;

6. külső lépcső, udvari járda, támfal, kerítés, kapu cseréje vagy felújítása;

7. személyfelvonó felújítása;

8. meglévő épületgépészeti és épületvillamossági berendezések felújítása, korszerűsítése:

- víz alap- és felszálló-vezetékek cseréjére az ágvezetékekig,

- szennyvíz alap- és ejtő-vezetékek cseréjére az ágvezetékekig,

- gáz alap- és felszálló-vezetékek cseréjére a gázmérő órákig,

- elektromos-hálózat cseréjére az árammérő órákig),

- tűz- és villámvédelmi berendezések felújítása.

B) Élet- és balesetveszély elhárítása esetén azon A) pontban felsorolt felújítási munkák támogathatók, amelyek nem az elmaradt karbantartási munkálatok miatt váltak szükségessé.

ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS

A pályázaton elnyert támogatás a fentiekben meghatározott munkák közvetlen kivitelezési költségeire használható fel. A támogatás átutalására a pénzügyi elszámolás után, utólag kerül sor (utófinanszírozású pályázat), tehát a pályázónak a felújítás teljes költségét finanszíroznia kell, az elnyert támogatás a sikeres pénzügyi elszámolást követően kerül átutalásra.

Egy társasház ugyanannak a felújítási munkálatnak a megvalósítására - függetlenül a pályázat típusától - csak egy pályázatot nyújthat be.

A) Általános társasház felújítás esetén egy társasháznak a tervezett munkálatok teljes költségének legfeljebb 50%-a adható vissza nem térítendő támogatás keretében.

Az Önkormányzat által odaítélhető támogatás összege nem haladhatja meg:

- 3-11 lakást magában foglaló épület esetében lakásonként a 120 000 Ft-ot;

- 12-30 lakást magában foglaló épület esetében lakásonként a 100 000 Ft-ot;

- 30-nál több lakást magában foglaló épület esetében lakásonként a 80 000 Ft-ot.

A jelen felhívás 1. számú mellékletét képező Értékelő-táblázat kitöltésével a pályázó meghatározhatja pályázatának várható pontszámát, amely alapján a beérkezett hiánytalan pályázatok sorrendbe helyezhetők, s a keretösszeg erejéig az igényelt támogatást elnyerhetik.

B) Kizárólag élet- és balesetveszély elhárítására szolgáló munkálatok esetén, adott pályázati évben társasházanként a felújítási költség legfeljebb 20%-a adható vissza nem térítendő támogatás keretében, de indokolt esetben az Egészségügyi-, Szociális és Lakásügyi Bizottság ettől eltérhet.

Legalább egyedi helyi védelemmel, vagy műemlékkel érintett ingatlan esetében a vissza nem térítendő támogatás összege további 15 százalékkal növekszik mindkét pályázattípus esetén.

A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI

I. Jogosultsági dokumentumok

1. Pályázati adatlap és pályázói nyilatkozat (jelen felhívás 2. számú melléklete)

2. Közgyűlési/igazgatósági határozat vagy az ülés jegyzőkönyv kivonata, amelynek tartalmaznia kell a következőket:

- a társasház, illetve a tulajdonostársak pályázati eljárásban való képviseletére és szerződéskötésre jogosító meghatalmazást,

- melyik támogatási formát kívánják igénybe venni (Általános társasház felújítás - 20__ vagy Élet- és balesetveszély elhárítás - 20__),

- a tervezett felújítási munkákra vonatkozó döntést,

- a kiválasztott kivitelező megnevezését, árajánlata bruttó összegének megjelölését,

- a felújításra biztosított pénzügyi forrás megjelölésére vonatkozó döntést,

- a pályázó nevében a munka átvételére jogosult személyre vonatkozó döntést,

- műszaki ellenőr személyére vonatkozó döntést (műszaki ellenőr alkalmazása abban az esetben is szükséges, ahol a munka átvételét hatóság vagy közműcég - pl. ELMŰ, FŐGÁZ, ÉMI, Katasztrófavédelem - végzi, mivel ő igazolja a pályázati dokumentációban szereplő műszaki tartalom megvalósulását).

3. A társasház érvényes Alapító Okirata és Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz)

4. Tulajdoni Törzslap és Hivatalos Helyszínrajz (a pályázat benyújtásától számított 60 napnál nem régebbi)

II. Műszaki dokumentumok

5. A településképi engedély bejelentés dokumentációja a jogerős döntéssel együtt (kivéve személyfelvonó és/vagy épületgépészeti, -villamossági berendezések felújítása esetén)

6. Tervezett felújítási munka elvégzéséhez szükséges esetleges szakvélemények, jogosultságok, hatósági engedélyek

- Tartószerkezetet érintő felújítási munka esetében statikai szakvélemény beadása kötelező.

- Építési engedélyköteles felújítási munka esetében az építési engedély hiteles másolatának beadása kötelező. Személyfelvonó felújítása esetén szükséges építési engedély, vagy az illetékes építésügyi hatóság nyilatkozata arról, hogy a felújítás nem engedélyköteles.

7. Tervezett felújítási munka megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített műszaki dokumentációja, fotódokumentációval (amelyen személyek nem azonosíthatóak)

8. Szakági műszaki ellenőr jogosultsági dokumentumának másolata

III. Pénzügyi dokumentumok

9. Tervezett felújítási munkát tartalmazó, három különböző, egymással nem kapcsolt viszonyban lévő vállalkozástól származó, érvényes kivitelezői árajánlat, amelynek tartalmaznia kell a következőket:

- tételes költségvetés (munkanemekre, illetve anyag- és munkadíjra bontott), bruttó végösszeggel,

- az árajánlat érvényességi idejét, amely a keltezésétől számított legalább 3 hónapra szól,

- a kivitelező cégszerű aláírását (aláírás és pecsét, ha kizárólag úgy cégszerű).

Élet- és balesetveszély elhárítása témában beadott pályázat esetén elegendő munkálatonként egyetlen kivitelezői árajánlat benyújtása.

10. A pályázat benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi bankszámla-igazolás, vagy fedezetigazolás a társasház nevére szóló és a felújítás céljára elkülönített összegéről. A társasháznak a tervezett felújítási költség legalább 75%-ával önerőként rendelkeznie kell. A fennmaradó legfeljebb 25% erejéig közgyűlési határozat is elfogadható, amely kimondja, hogy ez az összeg időben rendelkezésre fog állni.

Élet- és balesetveszély elhárítása témában beadott pályázat esetén nincs szükség bankszámla-igazolásra, vagy fedezetigazolásra.

11. Élet- és balesetveszély elhárítása témában beadott pályázat esetén kötelező továbbá a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara által nyilvántartott jogosultsági névjegyzékben szereplő szakértő, vagy egyéb - szakterülettől függő - hatóság szakvéleményének csatolása a fennálló élet- vagy balesetveszélyes helyzetről.

Az épületek fő tartószerkezeti elemeinek, tetőzetének és homlokzatának élet- és balesetveszély miatti sürgős felújítása esetén a statikai szakvélemény elkészítéséhez a szakértőt az Önkormányzat biztosítja, amit előre jelezni kell a részére.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE

A Pályázati Felhívás dokumentációja ingyenesen beszerezhető az alábbi címen: Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal _____________ (102_ Budapest, _____________) vagy letölthető az önkormányzat internetes honlapjáról (www._____________).

A pályázat benyújtása díjtalan (postai kézbesítés esetén a hatályos postai díjszabás szerinti összeg fizetendő). A pályázat személyesen és postai úton is benyújtható a fenti címen.

A) Általános társasház felújítás esetén:

A pályázat személyes benyújtási, illetve tértivevényes postára adási határideje 20__. augusztus __.

A pályázati dokumentáció 1 eredeti példányban, papír alapon, lezárt borítékban nyújtandó be. A borítékra kérjük, írják rá a társasház címét és az „Általános társasház felújítás - 20__” feliratot.

B) Élet- és balesetveszély elhárítás esetén:

A pályázat beadása folyamatos.

A pályázati dokumentáció 1 eredeti példányban, papír alapon, lezárt borítékban nyújtandó be. A borítékra kérjük, írják rá a társasház címét és az „Élet- és balesetveszély elhárítás - 20__” feliratot.

A pályázati kiírással kapcsolatos további felvilágosítás:

- Személyesen: _____________ (102_ Budapest, _____________)

- E-mailen: _____________@_____________.hu

- Telefonon: +36-1-___-____

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

Az adott támogatási típusra elkülönített keretösszeg felosztására a benyújtott pályázatok elbírálása után kerül sor. A határidőn túl érkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

A pályázatokat az Egészségügyi-, Szociális és Lakásügyi Bizottság bírálja el és dönt a támogatás összegéről. A bizottsági döntésről a pályázók írásban a döntést követően értesítést kapnak, amely alapján 90 napon belül sor kerül a támogatási szerződés (Támogatási Megállapodás - jelen felhívás 3. számú melléklete) megkötésére.

A támogatással érintett felújítási munkálatok kizárólag a támogatói döntést követően kezdhetők meg és csak ezek számolhatók el, tehát a támogatói döntésnél korábbi keltezésű számlák nem számolhatóak el. A Megállapodásban vállalt befejezési határidő a Megállapodás megkötésétől számítva legfeljebb 18 hónap lehet. A határidő nem hosszabbítható.

Élet- és balesetveszély elhárítása esetén a munkálatok a kérelem beadását követően azonnal megkezdhetőek. A munkavégzést indokoló állapot rögzítése (fotódokumentáció) nem pótolható, kiegészítésére nincs lehetőség, ennek hiányában a pályázat elutasításra kerül.

TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

A támogatásban részesülő társasház köteles jelen felhívás 4. számú mellékletében szereplő formában kitöltött információs tábla kihelyezésével eleget tennie tájékoztatási kötelezettségének.

A legalább A4-es méretben kinyomtatott táblát merev (pl. habkarton) lemezre szükséges felerősíteni és védeni úgy, hogy az időjárás hatásainak ellenálljon. A táblát a beruházás megkezdését megelőzően legkevesebb 5 nappal, a társasház közös területén, jól látható helyen kell kifüggeszteni.

A tábla a beruházás befejezésétől számított 1 éven belül nem távolítható el. A tábla sérülése, megrongálása vagy ellopása esetén a közös képviselő köteles azt 5 napon belül pótolni.

A FELÚJÍTÁS MEGVALÓSULÁSA

A támogatással érintett felújítási munkálatok a kivitelezői szerződés megkötését (és a támogatási döntést) követően kezdhetők meg.

A nyertes pályázónak a felújítási munka megkezdését írásban (elegendő e-mailen: _____________@_____________.hu) be kell jelentenie a Településkép-védelmi Osztálynak a kivitelezés megkezdése előtt legalább 5 nappal. A nyertes pályázónak a felújítási munka befejezését írásban be kell jelentenie a Településkép-védelmi Osztálynak a munka befejezését követő 5 napon belül.

A felújítási munkák befejezését követő 30 napon belül kerül sor a pénzügyi elszámolásra.

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

A pályázat elszámolásának kötelező tartalmi elemei (egy hitelesített/záradékolt másolati példányban, lehetőleg az alábbi sorrendben összefűzve):

- kivitelezői szerződés(ek)

- műszaki ellenőri szerződés, valamint a műszaki ellenőr jogosultságának igazolása

- kivitelező nyilatkozata

- műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv és az ez alapján az átvevő által kiállított teljesítési igazolás

- a műszaki ellenőr nyilatkozata arról, hogy a kiválasztott vállalkozó által benyújtott tételes költségvetést és a kivitelezői szerződés műszaki tartalmát rendben találta, a munkálatok az előírt I. osztályú minőségben megvalósultak, az ajánlatban szereplő egységárak a mindenkori építőipari normatíváknak megfelelnek (kivéve szakágazati átvétel: ELMŰ, FŐGÁZ)

- felelős műszaki vezető nyilatkozata a záradékolt tervek szerinti megvalósulásról (kivéve szakágazati átvétel: ELMŰ, FŐGÁZ)

- fotódokumentáció az elkészült munkáról (amelyen személyek nem azonosíthatóak)

- pénzügyi elszámoló lap

- banki bizonylat a végszámla benyújtásakor a teljes felújítási költség kifizetéséről

- az átvevő és a műszaki ellenőr által kollaudált számlák fénymásolati példányai

- amennyiben releváns:

- a közüzemi szolgáltatásra vonatkozó munkák esetében a szolgáltató igazolása a munkák megfelelő elvégzéséről (pl. ELMŰ, FŐGÁZ)

- hatósági kötelezés miatt elnyert támogatás esetén a hatósági döntés a kötelezettség teljesítésének igazolásáról

- építési- vagy munkanapló és felmérési napló másolata (ha az építőipari kivitelezési tevékenység építésügyi hatótósági engedélyhez/bejelentéshez kötött vagy közbeszerzés hatálya alá tartozik)

- aláírt megvalósulási tervdokumentáció

- hibajegyzék

- kezelési-karbantartási utasítások

- tételes elszámolás esetén a szerződés mellékletében elfogadott egységárak

A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, a műszaki ellenőri nyilatkozat, a felelős műszaki vezetői nyilatkozat, a teljesítési igazolás és a pénzügyi elszámoló lap esetében kötelező a jelen felhívás 5. számú mellékletét képező sablonokat és pénzügyi útmutatót alkalmazni, amely dokumentáció beszerezhető a Polgármesteri Hivatal _____________ személyesen (102_ Budapest, _____________) vagy letölthető az önkormányzat internetes honlapjáról (www._____________).

Pályázati Felhívás 2. számú melléklete

A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA

Alulírott ......................................................... - a pályázati eljárásban való képviseletre és szerződéskötésre megbízott - nyilatkozom, hogy

- a fenti Pályázati Adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek, valamint

- a társasházi elszámolások a társasház megalakulása előtti épületkezelővel lezárultak, valamint

- a társasháznak jelen pályázat benyújtásakor és az ezt megelőző két évben az önkormányzati rendeletekben foglaltakkal ellentétes (jogsértő) tevékenysége nem volt.

A társasházközösségnek tudomása van arról, hogy az a társasház, amelyik a pályázati anyagában az elbírálás szempontjából jelentős tényt vagy körülményt elhallgat vagy valótlanul ad elő, a pályázatból kizárható, illetve a már elnyert támogatást egy összegben, a folyósítás időpontjától számított késedelmi kamattal köteles visszafizetni, továbbá 2 évre kizárásra kerül a pályázati rendszerben történő indulásból. (Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról 7. §-a)

Budapest, 20__. __________ hó ___. nap

................................................................
pályázati eljárásban való képviseletre és szerződéskötésre megbízott aláírása

CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK

I. Jogosultsági dokumentumok

1. Közgyűlési vagy igazgatósági határozat, vagy az ülés jegyzőkönyv kivonata, amely tartalmazza a pályázati felhívásban felsorolt adatokat

2. A társasház érvényes Alapító Okirata, valamint Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz)

3. Tulajdoni Törzslap és Hivatalos Helyszínrajz (a pályázat benyújtásától számított 60 napnál nem régebbi)

II. Műszaki dokumentumok

4. A településképi engedély bejelentés dokumentációja a jogerős döntéssel együtt

5. Tervezett felújítási munka elvégzéséhez szükséges esetleges szakvélemények, jogosultságok, hatósági engedélyek a pályázati felhívásban részletezett módon

6. Tervezett felújítási munka megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített műszaki dokumentációja, fotódokumentációval

7. Szakági műszaki ellenőr jogosultsági dokumentumának másolata

III. Pénzügyi dokumentumok

8. Tervezett felújítási munkálatokat tartalmazó három különböző vállalkozás által kiadott árajánlatok a pályázati felhívásban részletezett tartalommal

9. A pályázat benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi fedezetigazolás az összköltség legalább 75%-áról (és szükség esetén közgyűlési határozat a pályázati felhívásban részletezett tartalommal az összköltség legfeljebb 25%-áról)

Élet- és balesetveszély elhárítása témában benyújtott pályázat esetén munkálatonként egyetlen árajánlat elegendő, továbbá a 9. pont nem releváns, azonban kötelező a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara által nyilvántartott jogosultsági névjegyzékben szereplő szakértő, vagy egyéb - szakterülettől függő - hatóság szakvéleményének csatolása a fennálló élet- vagy balesetveszélyes helyzetről.

A pályázati dokumentációt egy (lehetőleg géppel kitöltött) eredeti, (a mellékletekkel a fenti sorrendben lehetőleg) összefűzött példányban, lezárt borítékban kell benyújtani a Pályázati Felhívásban megadott határidőig, a borítékon feltüntetve a társasház címét és a kiírás témáját („Általános társasház felújítás - 20__” vagy „Élet- és balesetveszély elhárítás - 20__”).

Pályázati Felhívás 3. számú melléklete

T Á M O G A T Á S I M E G Á L L A P O D Á S
a 20__. évi vissza nem térítendő támogatás folyósításáról

amely készült a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat, mint átadó (képviseli: _____________ polgármester, cím: 1024 Budapest, II. Mechwart liget 1.), valamint a

102_ Budapest II. kerület .................................................................................... utca / út / tér / ___________________ ...... házszám alatti társasház, képviseli (név és cégnév): ..................................................................................................... cím: ____ .............................. ................................................................... utca / út / tér / ______________ ...... házszám) közös képviselő, mint átvevő között, az alábbi feltételekkel:

1. A támogatást a kerületi társasházak felújításának támogatása pályázat eredményeként a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi-, Szociális és Lakásügyi Bizottsága __./20__. (__. __.) számú határozatában hagyta jóvá.

2. A pályázatban megjelölt munkálatok rövid felsorolása:

............................................................................................................

3. A kivitelezés várható kezdete: 20__. év __________ hó __. nap

várható befejezése: 20__. év __________ hó __. nap

4. A felújítás tervezett teljes bruttó költsége (6.IV.sor, Összesen oszlop): ...................... Ft

5. A jóváhagyott támogatás összege (6.III.sor, Összesen oszlop): ....................... Ft

6. A teljes költség forrásonkénti megoszlása és évenként tervezett felhasználása:

Forrás Tervezett felhasználás évenként (Ft)
20__ 20__ 20__ Összesen
I. A társasház saját forrása:
II. Egyéb (pl. egyéb elnyert támogatás):
III. Jelen pályázaton elnyert támogatás:
IV. Összesen:

7. Az átvevő bankszámlájának (vagy számlavezető bankjának) megnevezése, száma:

................................. megnevezés, számlaszám: ...............-...............-...............

8. A 2. pontban megjelölt felújítási munkákra vonatkozó 5. pont szerint jóváhagyott támogatást a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Számviteli Osztálya folyósítja a 9. pont szerint benyújtott bizonylatok alapján - a benyújtást követő 30 napon belül - amennyiben a benyújtott bizonylatokkal kapcsolatban kifogás nem merült fel.

9. Az elszámolást a vállalt határidőn belül a _____________ (102_ Budapest, _____________) az eredeti példányok bemutatása mellett kell benyújtani az alábbi mellékletekkel, amelyeken a közös képviselő aláírásával igazolja, hogy a fénymásolat az eredetivel megegyezik és hiteles:

- kivitelezői szerződés(ek)

- műszaki ellenőri szerződés, valamint a műszaki ellenőr jogosultságának igazolása

- kivitelező nyilatkozata

- műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv és az ez alapján az átvevő által kiállított teljesítési igazolás

- a műszaki ellenőr nyilatkozata arról, hogy a kiválasztott vállalkozó által benyújtott tételes költségvetést és a kivitelezői szerződés műszaki tartalmát rendben találta, a munkálatok az előírt I. osztályú minőségben megvalósultak, az ajánlatban szereplő egységárak a mindenkori építőipari normatíváknak megfelelnek (kivéve szakágazati átvétel: ELMŰ, FŐGÁZ)

- felelős műszaki vezető nyilatkozata a záradékolt tervek szerinti megvalósulásról (kivéve szakágazati átvétel: ELMŰ, FŐGÁZ)

- fotódokumentáció az elkészült munkáról (amelyen személyek nem azonosíthatóak)

- pénzügyi elszámoló lap

- banki bizonylat a végszámla benyújtásakor a teljes felújítási költség kifizetéséről

- az átvevő és a műszaki ellenőr által kollaudált számlák fénymásolati példányai

- amennyiben releváns:

- a közüzemi szolgáltatásra vonatkozó munkák esetében a szolgáltató igazolása a munkák megfelelő elvégzéséről (pl. ELMŰ, FŐGÁZ)

- hatósági kötelezés miatt elnyert támogatás esetén a hatósági döntés a kötelezettség teljesítésének igazolásáról

- építési- vagy munkanapló és felmérési napló másolata (ha az építőipari kivitelezési tevékenység építésügyi hatósági engedélyhez/bejelentéshez kötött vagy közbeszerzés hatálya alá tartozik)

- aláírt megvalósulási tervdokumentáció

- hibajegyzék

- kezelési-karbantartási utasítások

- tételes elszámolás esetén a szerződés mellékletében elfogadott egységárak

10. A vissza nem térítendő támogatás az Egészségügyi-, Szociális és Lakásügyi Bizottság döntésében foglaltak szerint vehető igénybe. A Megállapodás 3. pontjában a közös képviselő által vállalt befejezési határidő a megállapodás megkötésétől számítva legfeljebb 18 hónap lehet. E határidőn túl támogatás nem folyósítható.

11. Az átvevő kijelenti, hogy a felújítással kapcsolatos valamennyi fő- és járulékos kérdésben önállóan áll helyt, ide értve különösen a kivitelezővel/vállalkozóval szembeni jogvitáit.

12. Az átvevő kijelenti, hogy a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzattól igényelhető pénzügyi támogatás részletes pályázati feltételeit tudomásul veszi, és az abban foglaltakat elfogadja.

13. A kivitelezési munkálatok megkezdését és befejezését a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 18/2019. (V. 31.) Önkormányzati rendeletben foglaltak szerint az Önkormányzathoz be kell jelenteni, valamint a felújítás megkezdésétől számított 1 éven át a Pályázati Felhívás 4. számú mellékletét képező sablon felhasználásával készült táblát a felújítás helyszínén ki kell helyezni.

14. Jelen háromoldalas megállapodás három, egymással mindenben megegyező példányban kerül aláírásra.

Jelen megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Ptk., illetőleg a társasházak felújításának pénzügyi támogatásával rendelkező jogszabályok az irányadók. E megállapodás teljesítéséből származó esetleges vitáikat szerződő felek konszenzussal kívánják rendezni és csak annak eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz.

Budapest, 2019. __________ hó __. nap

Budapest II. kerületi Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
társasház képviseletében: Polgármestere megbízásából:
................................ ..................................
képviselő / meghatalmazott Épített Környezetért Felelős Igazgatóság
cégszerű aláírása igazgató

Csatolandó mellékletek:

- a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztálya (_____________) által kiállított egyoldalas kimutatás, amely alapján a társasháznak nincs az Önkormányzattal szemben lejárt adó-, vételár- vagy egyéb tartozása

- fedezetigazolás a felújítás teljes költségvetéséről, amelynek:

- legalább 75%-a erejéig: a Megállapodás benyújtásától számítva 30 napnál nem régebbi hitelintézeti fedezetigazolás és/vagy aláírt hitelszerződés (több igazolás esetén az igazolások keltezésének ugyanarra a napra kell esnie)

- legfeljebb 25%-a erejéig: társasházi közgyűlési határozat a felújítás teljes költségvetési főösszegéhez hiányzó összeg előteremtéséről

Pályázati Felhívás 4. számú melléklete

- A támogató szervezet neve:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

- A támogatott társasház címe / lakásszövetkezet neve, címe:

102_ Budapest II. kerület _________________________________

- Támogatott társasház képviselőjének neve:

___________________________________

- A támogatás konstrukciója:

Önkormányzati társfinanszírozású pályázat

- Támogatott munkálatok megnevezése:

_______________ Ft

- Önkormányzati támogatás összege:

_______________ Ft

- Támogatási szerződés megkötésének időpontja:

20__. __________ __.

___________________________________________________________________________

A felújítást Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat támogatta.

Pályázati Felhívás 5. számú melléklete

MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYŐKÖNYV

Tárgy:

Helyszín: 102_ Budapest

Dátum: 20__. __________ hó ___. nap

Jelen vannak Átvevő részéről

Társasház képviselője:

Társasház által megbízott műszaki ellenőr:

Jelen vannak Átadó részéről

Kivitelező vállalkozó képviselője:

__________________________________________________________________________

1. Az elvégzett munka rövid leírása és a befejezés tényének rögzítése:

2. A hiánymentes készültség meghatározása (pályázati anyagban vagy árajánlatban szereplő műszaki tartalomnak megfelel a megvalósult beruházás / nem felel meg):

3. Amennyiben hiba állt elő, póthatáridő megadása (nem volt hiba / volt hiba - póthatáridő meghatározása, hibalista mellékelése):

4. Kötbér alkalmazására szükség volt-e? (nem volt kötbér / volt kötbér - oka):

5. Amennyiben volt csúszás, de kötbér nem, a kötbér érvényesítés elmaradásának indoklása (pl.: vis maior):

6. A munkaterület hibamentes további igény nélküli visszavétele (munkaterületet hibamentesen, kitakarítva, rendeltetés szerinti használatra, további igény nélkül visszaveszi / nem veszi vissza, ennek oka, határidő kijelölése újbóli átvételre):

7. Az egyéves garanciális bejárás időpontjának megnevezése (dátum meghatározása, garancia időszakának meghatározása):

8. Szabványokra való hivatkozás (a kivitelezés a helyi és szakhatósági előírásoknak, valamint a magyar szabványnak megfelelő I. osztályú minőségben készült el):

9. Kötelező alkalmassági idő a 11/1985 ÉVM r. szerint (kötelező alkalmassági idő meghatározása):

10. Kezelési-karbantartási utasítások (át lett adva, mellékelve / nem volt szükséges, nem lett átadva):

Kelt: Budapest, 20__. __________ hó ___. nap

................................................... ...................................................
társasház képviselőjének aláírása kivitelező vállalkozó képviselőjének aláírása
...................................................
műszaki ellenőr aláírása

MŰSZAKI ELLENŐRI NYILATKOZAT

Alulírott ........................................................................., mint a tárgyi munka műszaki ellenőre nyilatkozom, hogy a 102_ Budapest, II. kerület ...................................................................................................... cím alatti társasház/lakásszövetkezet, ..................................................................... felújítási munkálatai a benyújtott pályázati dokumentációban meghatározott műszaki tartalommal, a kivitelezési szerződésben előírt I. osztályú minőségben valósult meg, amelyet leellenőriztem.

Kelt: Budapest, 20__. __________ hó ___. nap

.................................
műszaki ellenőr aláírása

.................................
kamarai nyilvántartási száma

FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐI NYILATKOZAT

Alulírott ...........................................................................felelős műszaki vezető nyilatkozom, hogy a 102_ Budapest, II. kerület .............................................................................................................................. cím alatti társasház.................................................................. felújítási munkálatainak felelős műszaki vezetője nyilatkozom, hogy

- az építőipari kivitelezési tevékenység a jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentációnak megfelelően valósult meg;

- az építőipari kivitelezési tevékenységet az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, általános érvényű és eseti előírások, így különösen a tartószerkezeti és az épületenergetikai követelmények, szakmai, minőségi, környezetvédelmi és biztonsági előírások megtartásával szakszerűen végezte a kivitelező;

- az építmény kivitelezése során alkalmazott műszaki megoldások az Étv. 31. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek (állékonyság és mechanikai szilárdság; tűzbiztonság; higiénia, egészség- és környezetvédelem; biztonságos használat és akadálymentesség; zaj és rezgés elleni védelem; energiatakarékosság és hővédelem; az élet- és vagyonvédelem; természeti erőforrások fenntartható használata) megfelelnek;

- az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladékot az előírások szerint kezelték és az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor a munkaterületről a jogszabályban foglaltak szerint elszállították;

- az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas.

Egyéb vélemény:

Kelt: Budapest, 20__. __________ hó ___. nap

....................................
felelős műszaki vezető aláírása

....................................
jogosultsági száma

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

Megrendelő: ................................................................................................

Vállalkozó/megbízott: .....................................................................................

Tárgy: Teljesítés igazolás

A ............................................. és a ............................................. alulírott megbízott képviselője a felek által megkötött és az érvényben lévő vállalkozási/megbízási szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítését megvizsgálták és megállapították, hogy a ........................................................................ munkálat teljesítését a vállalkozó ....................................... dátummal teljesítette. Az elvégzett feladat teljesítése alapján ........................ Ft + ........................ Ft ÁFA, azaz bruttó ........................ Ft összegű számla benyújtható.

Kelt: Budapest, 20__. __________ hó ___. nap

.................................... ....................................
megrendelő aláírása vállalkozó / megbízott aláírása

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÓ LAP

1. A pályázó társasház címe:

2. Rövid szakmai beszámoló (a felújítás rövid leírása):

3. Pénzügyi elszámolás az alábbiak szerint:

Számla teljesítésének ideje Számla száma Számla tartalma szövegesen Pályázati támogatásból felhasznált összeg (Ft) Önrész összege
(Ft)
Számla végösszege (Ft)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
M I N D Ö S S Z E S E N:

4. Nyilatkozat:

Kijelentem, hogy ÁFA levonási joggal (a megfelelő rész aláhúzandó):

rendelkezem

nem rendelkezem

5. Az elszámolás hitelesítése:

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a támogatás felhasználása a támogatott cél megvalósítása érdekében, a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt, továbbá igazolom, hogy a megküldött bizonylatok valódiak, hitelesek, másolatuk az eredetivel megegyezik.

Kelt: Budapest, 20__. __________ hó ___. nap

....................................
a pályázó szervezet képviselőjének aláírása

P. H.

Tudnivalók a támogatás elszámolásáról szóló pénzügyi elszámolás elkészítéséhez

- A pénzügyi elszámolás az előírt formában, minden adat feltüntetésével fogadható el.

- Az elszámolás, illetve az esetleges hiánypótlás határidejét be kell tartani.

- Támogatást csak a támogatási szerződésben megjelölt célokra lehet felhasználni. A számla (kiadás) teljesítésének és a kifizetés időpontjának a támogatási szerződésben megjelölt, támogatási időszakon belül kell lennie.

- A pénzügyi elszámolás készítésekor a támogatási szerződés szerinti támogatás teljes összegével és az elvárt önrésszel is el kell számolni.

- Amennyiben a szervezet ÁFA levonási joggal rendelkezik, a számlák nettó értéke számolható el a támogatás terhére.

- Minden beküldött számlát szerepeltetni és sorszámozni kell a fenti táblázatban.

- Az elszámoláshoz benyújtott, záradékolt számlák mellé, minden esetben csatolni szükséges a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok hitelesített másolatát, amelyek lehetnek

- átutalás esetén: bankszámlakivonat vagy internetes számlatörténet, ahol fel kell tüntetni a kifizetett számla számát (dátum, aláírás, bélyegző), ha azt előzőleg az átutalásnál nem adták meg a közlemény rovatban;

- készpénzes számla esetén: kiadási pénztárbizonylat (a kapcsolódó számla számát fel kell tüntetni a bizonylaton, valamint fontos, hogy a készpénzt felvevő/átvevő személy a szervezet egy tagja, vagy megbízottja legyen.

- A bizonylatok záradékolása: Az eredeti számlára, bizonylatra rá kell írni, hogy „Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által nyújtott 20__. évi általános / havária pályázati támogatás terhére .................. Ft elszámolva.”

- Összesen akkora összegben kell a számlá(ko)n a záradékolást elvégezni, amekkora összegű támogatást elnyert a pályázó. A záradékolás összege nem haladhatja meg a számla végösszegét.

- Több számla esetén célszerű a legnagyobb összegű számlákat záradékolni, hogy minél kevesebb érintett számla legyen.

- A bizonylatok hitelesítése: a számlát, bizonylatot, kivitelezői szerződést fénymásolni, majd „Az eredetivel mindenben megegyező.” megjegyzéssel ellátva hitelesíteni (dátum, pecsét, aláírás) kell.

- A záradékolást és a hitelesítést is a bizonylaton (nem mellette) kell feltüntetni.

- A bizonylatok minden oldalát fontos lemásolni, ügyelve arra, hogy semmilyen adat ne maradjon le róla. Az elszámolás során hiányosan kitöltött, olvashatatlan, nem eredeti aláírással vagy nem szabályos aláírással benyújtott számviteli bizonylat másolat nem fogadható el.

- Minden egyes bizonylatot külön kell hitelesíteni, akkor is, ha egy oldalra több fénymásolt bizonylat kerül.

- Ha az ellenőrzés úgy ítéli meg, akkor a jelen tájékoztatóban leírt ellenőrzésen túl az eredeti bizonylatot és annak eredeti könyvelésben való szerepeltetését, valamint a fizikai teljesítést akár a helyszínen is megtekintheti az Önkormányzat. (2011. évi CXCV. törvény 54. §)


  Vissza az oldal tetejére