Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról

/Egységes szerkezetben a 7/2020. (IV. 02.), valamint a 22/2020. (V. 27.) önkormányzati rendeletekkel/

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a Budapest Főváros II. kerület közigazgatási területén lévő társasházakra, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által többlakásos osztatlan közös tulajdonként értékesített lakóépületekre, valamint a lakásszövetkezetekre (továbbiakban együtt: Társasházak) terjed ki.

(2) Az Önkormányzat által többlakásos osztatlan közös tulajdonként értékesített lakóépületek esetében e rendeletet a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályainaks figyelembevételével kell alkalmazni.

(3) A lakásszövetkezetek esetében e rendeletet a lakásszövetkezetekről szóló törvény vonatkozó szabályainak figyelembevételével kell alkalmazni.

2. A támogatás célja

2. § (1) A Társasházak pénzügyi támogatása pályázat útján az alábbi célok megvalósítására irányulhat:

a) általános társasház felújítás (általános pályázat)

b) élet- és balesetveszély elhárítása (havária pályázat)

(2) Támogatás működési célra nem biztosítható.

(3) Egy Társasház tárgyévben az adott támogatási típusra csak egy pályázatot nyújthat be.

(4) Ugyanannak a felújítási munkálatnak a megvalósítására - függetlenül a pályázat típusától - csak egy pályázatot lehet benyújtani.

3. A támogatás pénzügyi forrása

3. § (1) A támogatások éves keretösszegét az Önkormányzat tárgyévi költségvetéséről szóló rendelete határozza meg.

(2) A pályázat kiírására az adott évi költségvetés elfogadását követően kerülhet sor.

(3) Az adott támogatási típusra elkülönített keretösszeg felosztására a benyújtott pályázatok elbírálása után kerül sor.

(4) *  Amennyiben az adott támogatási típusra elkülönített keretösszeg valamennyi tartalmilag és formailag megfelelő pályázat támogatására nem elegendő, a pályázatok csak a keretösszeg erejéig részesülnek támogatásban. A támogatott pályázatok köréről a Településüzemeltetési-, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság (a továbbiakban: TKKB) dönt.

II. Fejezet

A pályázati kiírás

4. A pályázat benyújtásának feltételei

4. § (1) Pályázat alapján igényelhetnek támogatást - a pályázati kiírásban megjelölt feltételek szerint - azok a társasházak, amelyekben legalább három külön tulajdonú lakás van, és az adott épület használatbavételi engedélyét a mindenkori pályázat kiírását megelőző 15. év előtt adták ki.

(2) A hiánytalan pályázat a Pályázati Felhívás 2. számú mellékletét képező, kitöltött és aláírt Pályázati Adatlapból, aláírt pályázói nyilatkozatból és a Pályázati Felhívásban felsorolt mellékletekből áll.

5. § Nem adható támogatás olyan településképi bejelentési eljárást követően végezhető felújítási munkára:

a) amelyeknél az eljárást nem kezdeményezték, vagy

b) amely az eljárásban tiltó határozatot kapott, vagy

c) ahol a kivitelezés nem a kikötésben foglaltak szerint valósult meg.

6. § Támogatás iránti pályázatot a Budapest II. kerületében lévő társasházak tulajdonostársai a közös képviselő, az intézőbizottság vagy érvényes meghatalmazással rendelkező természetes, illetve jogi személy útján nyújthatnak be.

7. § (1) *  a) A pályázó a pályázat benyújtásakor köteles nyilatkozni arról, hogy a Pályázati Adatlapon közölt adatok, valamint a benyújtott dokumentumok tartalma a valóságnak megfelelnek, a társasházi elszámolások a társasház megalakulása előtti épületkezelővel lezárultak.

b) Amennyiben, a támogatás kifizetését követő két évben a pályázó bármilyen szabálytalan építési tevékenységet végez, a teljes támogatási összeget az Önkormányzat részére vissza kell fizetni (pl. ha az épület homlokzatán engedély nélküli reklámot, cégért helyeztek el).

(2) Az a Társasház, amelyik a pályázati anyagában az elbírálás szempontjából jelentős tényt vagy körülményt elhallgat vagy valótlanul ad elő, a pályázatból kizárható, illetve a már elnyert támogatást egy összegben, az erről szóló döntésben foglalt határidőig, a folyósítás időpontjától számított késedelmi kamattal köteles visszafizetni, továbbá 2 évre kizárásra kerül a pályázati rendszerben történő indulásból.

8. § (1) Szakértői névjegyzékben szereplő szakértő által készített szakvéleménnyel, hatósági kötelezéssel vagy közszolgáltató által kiadott felszólítással igazolt élet- és balesetveszély miatti sürgős munkavégzést indokoló esetben a Havária Alap terhére nyújtható be támogatási kérelem az Önkormányzathoz. Az azonnali munkavégzést nem igénylő munkálatok csak ezt követően kezdhetők meg.

(2) Az élet- és balesetveszély elhárítása miatti munkavégzés előtt az azonnali beavatkozást igénylő állapotot dokumentálni kell dátummal ellátott fényképfelvétellel és jegyzőkönyvvel. A munkavégzést indokoló állapot rögzítésének hiánya utólag nem pótolható, kiegészítésére nincs lehetőség. Ennek hiányában a pályázat nem bírálható el, ezért elutasítható.

(3) A Havária Alapot minden évben a költségvetés határozza meg és független az éves általános társasház felújítási pályázatokra biztosított pénzügyi kerettől.

(4) *  A Havária Alap terhére, adott pályázati évben társasházanként a felújítási költség maximum 20%-a adható vissza nem térítendő támogatásként. Indokolt esetben a TKKB a fentiektől eltérő mértékű támogatási intenzitást is meghatározhat.

(5) Az épületek fő tartószerkezeti elemeinek, tetőzetének és homlokzatának élet- és balesetveszély miatti sürgős felújítása esetén a szakvélemény elkészítéséhez a szakértőt az Önkormányzat biztosítja.

(6) A Havária Alapra benyújtandó kérelem tartalmi elemei, elbírálási feltételei, valamint eljárásrendje megegyeznek az általános társasház felújítási pályázatra vonatkozókkal, kivéve hogy nincs szükség fedezetigazolásra, valamint hogy munkálatonként egyetlen kivitelezői árajánlat csatolása elegendő.

5. A támogatható felújítási munkálatok

9. § A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a közös tulajdonban lévő épületrészek felújítási munkálataihoz vehető igénybe. Támogatható felújítási munkálatok:

a) statikailag állagromlott tartószerkezetek (alapok, főfalak, födémek, függőfolyosók, erkélyek stb.) felújítása;

b) tetőhéjazat felújítása minden tartozékával együtt (eresz- és lefolyócsatorna, tetőbádogozások, tetőkibúvók);

c) közös tulajdonú kémények felújítása, szabványosítása, bélelése, kéményseprő járda felújítása vagy cseréje;

d) homlokzat felújítása, homlokzati nyílászáró cseréje felújítása (Az épület homlokzat felújításánál az engedély nélküli, szabálytalan és avult hirdető berendezéseket - kirakatvitrineket, kirakatszekrényeket, hirdető berendezéseket, klímadobozokat stb. - az épület homlokzatáról el kell távolítani. A felújított homlokzatra visszahelyezni csak településképi bejelentési eljárásban elfogadott berendezéseket lehet.);

e) lépcsőház felújítása, lépcsőházi nyílászáró cseréje vagy felújítása;

f) külső lépcső, udvari járda, támfal, kerítés, kapu cseréje vagy felújítása;

g) személyfelvonó felújítása;

h) meglévő épületgépészeti és épületvillamossági berendezések felújítása, korszerűsítése

- víz alap- és felszálló vezetékek cseréje az ágvezetékekig;

- szennyvíz alap- és ejtő vezetékek cseréje az ágvezetékekig;

- gáz alap- és felszálló vezetékek cseréjére a gázmérő órákig;

- elektromos hálózat cseréjére az árammérő órákig;

- tűz- és villámvédelmi berendezések felújítása.

i) *  zártudvar, vagy részben zártudvar zöldfelületének növelésével járó komplex felújítás.

6. A pályázaton elnyerhető támogatás mértéke

10. § (1) A pályázaton támogatásként vissza nem térítendő támogatást lehet igényelni.

(2) *  A vissza nem térítendő támogatás összege a felújítás tárgya szerint a támogatással elvégzendő felújítás összköltségének legfeljebb 35%-a, jelen rendelet 9. § h) pontja szerinti felújítási munkálatok esetén.

(3) *  A vissza nem térítendő támogatás összege, a felújítás tárgya szerint a támogatással elvégzendő felújítás összköltségének legfeljebb 50%-a, jelen rendelet 9. § a)-i) pontok szerinti felújítási munkák esetén.

(4) *  A támogatás mértékéről a pályázatot elbíráló, hatáskörrel rendelkező illetékes bizottság dönt.

(5)-(6) * 

7. A pályázati eljárás

11. § (1) A pályázat kötelező tartalmi elemeit a rendelet mellékletét képező Pályázati Felhívás tartalmazza.

(2) A polgármester - az átruházott jogkörben eljáró bíráló bizottság véleményét kikérve - meghatározza a pályázat feltételeit és kiírja a pályázatot. A kiírás a Pályázati Felhívásból, annak mellékleteiből és a részletes pályázati feltételekből áll. A pályázati eljárás lebonyolításával, az átadás-átvételi megállapodások megkötésével és a kölcsön formájú támogatások behajtásával kapcsolatos teendőket a jegyző koordinálja.

(3) A Pályázati Felhívást közzé kell tenni az Önkormányzat hirdetőtábláján, a Budai Polgárban, és az Önkormányzat honlapján.

(4) *  A havária pályázat folyamatosan, az általános pályázat pedig az adott év május utolsó munkanapjáig (2020. évben az általános pályázatok a kormány által kihirdetett rendkívüli veszélyhelyzet miatt kivételesen 2020. augusztus 31. napjáig) nyújthatóak be az erre a célra rendszeresített pályázati formanyomtatványon, 1 eredeti példányban, papír alapon. A pályázati nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálati Irodájában, illetve letölthető az Önkormányzat honlapjáról.

(5) A pályázat benyújtása díjtalan.

(6) *  A határidőn túl érkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. A pályázatok elbírálását a hatáskörrel rendelkező bizottság a pályázatok beérkezési határidejét követő 60 munkanapon belül elvégzi. 2020. évben a 2020. június 30. napjáig beérkezett pályázatok felől a bizottság külön döntést hoz.

(7) *  A pályázatok formai és tartalmi értékelését a Településképi Bejelentési Osztály végzi.

(8) *  Méltányosságot gyakorolhat a Bizottság ha:

a) többi pályázót a méltányosságból adódó döntés nem érinti hátrányosan, és

b) a felújításnál előre nem látható, nem a pályázó mulasztásából adódott probléma megoldása miatt szükséges.

12. § (1) *  A pályázatok elbírálásáról a pályázók írásbeli értesítést kapnak a bizottsági döntést követő 15 munkanapon belül.

(2) Az értesítés átvételétől számított 90 napon belül a nyertes pályázónak a Pályázati Felhívás 3. számú melléklete szerinti általa aláírt Támogatási Megállapodást az ott előírt mellékletekkel hiánytalanul be kell nyújtania. Hiánytalanul benyújtott dokumentáció esetén a Megállapodásnak az Önkormányzat részéről is aláírt ügyfélpéldánya visszapostázásra kerül a Pályázati Adatlapon megadott képviselő postacímére.

(3) *  Az elnyert támogatás a pályázati dokumentáció benyújtását követően megkezdett építési munkálatok finanszírozására használható fel.

(4) Az Önkormányzattal kötött Megállapodásban vállalt befejezési határidő a Megállapodás megkötésétől számítva legfeljebb 18 hónap lehet. A határidő nem hosszabbítható.

(5) A (2), (3) és (4) bekezdésben szereplő határidőket nem teljesítő Társasház a támogatást elveszíti, annak teljes összege a társasházi felújítási pályázatok pénzügyi fedezetét jelentő keretbe visszakerül, és a soron következő pályázati kiírás során a pályázóknak odaítélhető.

(6) Az elnyert támogatások folyósítására vonatkozó Megállapodás megkötésének feltétele, hogy a megállapodás megkötésekor

a) a Társasház tulajdonosainak az Önkormányzattal szemben ne álljon fenn lejárt adó, vételár, vagy egyéb tartozása;

b) a teljes felújítási költség fedezete biztosított legyen, és ennek legalább 75%-áról a Társasház banki fedezeti igazolással rendelkezzen, a fennmaradó legfeljebb 25% erejéig elfogadható társasházi közgyűlési határozat a fennmaradó összeg előteremtésére.

(7) A (6) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel hiányában - amennyiben a fennálló adó, illetve vételárhátralék maradéktalan megfizetésére a Társasház a pályázati anyagban kötelezettséget vállal - a megítélt felújítási támogatás abban az esetben folyósítható, ha azt a támogatás megítélésétől számított 30 napon belül a Társasház egy összegben megfizeti.

(8) Nem minősül vételártartozásnak, ha a Társasház tulajdonostársa a vételárat részletekben fizeti meg, és azt az adásvételi szerződés szerint teljesíti.

8. A támogatás megvalósítása

13. § (1) *  A támogatással érintett felújítási munkálatok a pályázati dokumentumok benyújtását és a kivitelezői szerződés megkötését követően kezdhetők meg. A munkálatok megkezdésének minősül az építési naplóba írt első bejegyzés, vagy a felújítás során felhasználandó anyagok megrendelése is. A pályázat kötelező mellékleteinek költsége, mint előkészítési költség elszámolható, úgy, mint:

a) Településképi bejelentéshez szükséges műszaki tervdokumentáció költsége;

b) a tervezett felújítási munka elvégzéséhez szükséges esetleges szakvélemények,

c) a tervezett felújítási munka megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített műszaki tervdokumentációja.

(2) *  A nyertes pályázónak a felújítási munkálatok megkezdését írásban (elektronikus vagy postai úton) be kell jelentenie a Településképi Bejelentési Osztálynak a kivitelezés megkezdése előtt legalább 5 nappal.

(3) *  A nyertes pályázónak a felújítási munkálatok befejezését írásban (elektronikus vagy postai úton) be kell jelentenie a Településképi Bejelentési Osztálynak a kivitelezés befejezését követő 5 napon belül.

(4) *  A hiánytalan pénzügyi elszámolási dokumentáció elfogadását követő 60 napon belül kerül sor az elnyert támogatás folyósítására.

(5) Nem kezdhető pénzügyi elszámolás abban az esetben, ha a kivitelezés nem a településképi bejelentési eljárásban foglaltaknak megfelelően valósult meg.

(6) Amennyiben a pénzügyi elszámolás során benyújtott számlák végösszege nem éri el a Támogatási Megállapodás 4. pontjában rögzített felújítási összköltség 95%-át, abban az esetben az elnyert támogatás összege is arányosan csökkentésre kerül.

(7) A hiánytalan pénzügyi elszámolási dokumentáció elfogadását követő 30 napon belül kerül sor az elnyert támogatás folyósítására.

(8) Az elnyert támogatáshoz kapcsolódó felújítás tárgya a felújítás befejezését követő 5 éven belül nem bontható el és nem építhető át. Ellenkező esetben az elnyert támogatásnak a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összege visszafizetendő az Önkormányzat részére.

9. Tájékoztatási kötelezettség

14. § (1) A támogatásban részesülő Társasház köteles a Pályázati Felhívás 4. számú mellékletében szereplő tábla kitöltésével és kihelyezésével eleget tenni tájékoztatási kötelezettségének.

(2) A legalább A4-es méretben kinyomtatott táblát merev (pl. habkarton) lemezre szükséges felerősíteni és védeni úgy, hogy az időjárás hatásainak ellenálljon. A táblát a beruházás megkezdését megelőzően legalább 5 nappal, a Társasház közös területén, jól látható helyen ki kell helyezni. A tábla a beruházás megkezdésétől számított 1 éven belül nem távolítható el. A tábla sérülése, megrongálása vagy ellopása esetén a közös képviselő köteles azt 5 napon belül pótolni.

III. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

15. § A támogatás mértékének megítélésénél lakásként csak azok az ingatlanok vehetők figyelembe, amelyek a társasházi alapító okiratban társasházi külön tulajdonként, az ingatlan-nyilvántartásban pedig lakásként vannak feltüntetve.

16. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, a hatálybalépést követően kiírt pályázati felhívás alapján benyújtott pályázatok tekintetében kell alkalmazni.

17. § (1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 11/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelete.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelet hatályon kívül helyezése nem érinti e rendelet hatálybalépése előtt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

Dr. Láng Zsolt
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2019. május 30-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2019. június 01.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2019. május 31.

dr. Szalai Tibor
jegyző

Melléklet a 18/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez * 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Általános társasház felújítási /
Élet- és balesetveszély elhárítási támogatás - 20.....

Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő-testületének a kerületében lévő társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló ...../20.... (.......) önkormányzati rendelete alapján társasház felújítási pályázatot hirdet.

A vissza nem térítendő támogatás keretösszege:

Általános társasház felújítás: 100 000 000 Ft

Élet- és balesetveszély elhárítás: 25 000 000 Ft

A pályázat alapján támogatást igényelhetnek azok a II. kerületi társasházak, amelyekben legalább három külön tulajdonú lakás van, és az adott épület használatbavételi engedélyét legkésőbb 2003. december 31-én adták ki.

TÁMOGATHATÓ FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK

A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a közös tulajdonban lévő épületrészek felújítási munkálataihoz vehető igénybe.

A) Általános társasház felújítás esetén támogatott felújítási munkák:

1. statikailag állagromlott tartószerkezetek (alapok, főfalak, födémek, függőfolyosók, erkélyek stb.) felújítása;

2. tetőhéjazat felújítása minden tartozékával együtt (eresz- és lefolyócsatorna, tetőbádogozások, tetőkibúvók stb.);

3. közös tulajdonban lévő kémény felújításra/szabványosításra kéménybéleléssel, kéményseprő járda cseréjével;

4. homlokzat felújítása és homlokzati nyílászárók cseréje vagy felújítása (Az épület homlokzat felújításánál az engedély nélküli, szabálytalan és avult hirdető berendezéseket - kirakatszekrényeket-, vitrineket, hirdető berendezéseket, klímadobozokat stb. - az épület homlokzatáról el kell távolítani. A felújított homlokzatra visszahelyezni csak településképi bejelentési eljárásban elfogadott berendezéseket lehet.)

5. lépcsőház felújítása és lépcsőházi nyílászárók cseréje vagy felújítása;

6. külső lépcső, udvari járda, támfal, kerítés, kapu cseréje vagy felújítása;

7. személyfelvonó felújítása;

8. meglévő épületgépészeti és épületvillamossági berendezések felújítása, korszerűsítése:

- víz alap- és felszálló-vezetékek cseréjére az ágvezetékekig,

- szennyvíz alap- és ejtő-vezetékek cseréjére az ágvezetékekig,

- gáz alap- és felszálló-vezetékek cseréjére a gázmérő órákig,

- elektromos-hálózat cseréjére az árammérő órákig),

- tűz- és villámvédelmi berendezések felújítása.

9. zártudvar, vagy részben zártudvar zöldfelületének növelésével járó komplex felújítás

B) Élet- és balesetveszély elhárítása esetén azon A) pontban felsorolt felújítási munkák támogathatók, amelyek nem az elmaradt karbantartási munkálatok miatt váltak szükségessé.

ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS

A pályázaton elnyert támogatás a fentiekben meghatározott munkák közvetlen kivitelezési költségeire használható fel. A támogatás átutalására a pénzügyi elszámolás után, utólag kerül sor (utófinanszírozású pályázat), tehát a pályázónak a felújítás teljes költségét finanszíroznia kell, az elnyert támogatás a sikeres pénzügyi elszámolást követő 60 napon belül kerül átutalásra.

Egy társasház ugyanannak a felújítási munkálatnak a megvalósítására - függetlenül a pályázat típusától - csak egy pályázatot nyújthat be.

A) Általános társasház felújítás esetén a vissza nem térítendő támogatás összege a felújítás tárgya szerint a támogatás segítségével elvégzendő felújítás összköltségének

Legfeljebb 35%-a, ha a felújítás tárgya:

A meglévő épületgépészeti és épületvillamossági berendezések felújítása, korszerűsítése:

- víz alap- és felszálló vezetékek cseréje az ágvezetékekig;

- szennyvíz alap- és ejtő vezetékek cseréje az ágvezetékekig;

- gáz alap- és felszálló vezetékek cseréjére a gázmérő órákig;

- elektromos hálózat cseréjére az árammérő órákig;

- tűz- és villámvédelmi berendezések felújítása.

Legfeljebb 50%-a, ha a felújítás tárgya:

- a statikailag állagromlott tartószerkezetek (alapok, főfalak, födémek, függőfolyosók, erkélyek stb.) felújítása;

- a tetőhéjazat felújítása minden tartozékával együtt (eresz- és lefolyócsatorna, tetőbádogozások, tetőkibúvók);

- a közös tulajdonú kémények felújítása, szabványosítása, bélelése, kéményseprő járda felújítása vagy cseréje;

- homlokzat felújítása, homlokzati nyílászáró cseréje felújítása;

- lépcsőház felújítása, lépcsőházi nyílászáró cseréje vagy felújítása;

- a külső lépcső, udvari járda, támfal, kerítés, kapu cseréje vagy felújítása;

- a személyfelvonó felújítása

- zártudvar, vagy részben tártudvar zöldfelületének növelésével járó komplex felújítás.

B) Kizárólag élet- és balesetveszély elhárítására szolgáló munkálatok esetén, adott pályázati évben társasházanként a felújítási költség legfeljebb 20%-a adható vissza nem térítendő támogatás keretében, de indokolt esetben a Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság ettől eltérhet.

A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI

I. Jogosultsági dokumentumok

1. Pályázati adatlap és pályázói nyilatkozat (jelen felhívás 2. számú melléklete)

2. Közgyűlési/igazgatósági határozat vagy az ülés jegyzőkönyv kivonata, amelynek tartalmaznia kell a következőket:

- a társasház, illetve a tulajdonostársak pályázati eljárásban való képviseletére és szerződéskötésre jogosító meghatalmazást,

- melyik támogatási formát kívánják igénybe venni (Általános társasház felújítás - 20... vagy Élet- és balesetveszély elhárítás - 20...),

- a tervezett felújítási munkákra vonatkozó döntést,

- a kiválasztott kivitelező és felelős műszaki vezető megnevezését, árajánlata bruttó összegének megjelölését,

- a felújításra biztosított pénzügyi forrás megjelölésére vonatkozó döntést,

- a pályázó nevében a munka átvételére jogosult személyre vonatkozó döntést,

- műszaki ellenőr személyére vonatkozó döntést (műszaki ellenőr alkalmazása abban az esetben nem szükséges, ahol a munka átvételét hatóság vagy közműcég - pl. ELMŰ, FŐGÁZ, ÉMI, Katasztrófavédelem - végzi, mivel ő igazolja a pályázati dokumentációban szereplő műszaki tartalom megvalósulását).

3. A társasház érvényes Alapító Okirata és Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz)

4. Tulajdoni Törzslap és Hivatalos Helyszínrajz (a pályázat benyújtásától számított 60 napnál nem régebbi)

II. Műszaki dokumentumok

5. A településképi bejelentésre vonatkozó végleges döntés (kivéve személyfelvonó és/vagy épületgépészeti-, villamossági berendezések felújítása esetén)

6. Tervezett felújítási munka elvégzéséhez szükséges esetleges szakvélemények, jogosultságok, hatósági engedélyek

- Tartószerkezetet érintő felújítási munka esetében statikai szakvélemény beadása kötelező.

- Építési engedélyköteles felújítási munka esetében az építési engedély hiteles másolatának beadása kötelező. Személyfelvonó felújítása esetén szükséges építési engedély, vagy az illetékes építésügyi hatóság nyilatkozata arról, hogy a felújítás nem engedélyköteles.

7. Tervezett felújítási munka megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített műszaki tervdokumentációja, abban az esetben, ha nem szükséges a településképi engedély illetve az építési engedély.

8. Szakági műszaki ellenőr jogosultsági dokumentumának másolata

III. Pénzügyi dokumentumok

9. Tervezett felújítási munkát tartalmazó, három különböző, egymással nem kapcsolt viszonyban lévő vállalkozástól származó, érvényes kivitelezői árajánlat, amelynek tartalmaznia kell a következőket:

- tételes költségvetés (munkanemekre, illetve anyag- és munkadíjra bontott), bruttó végösszeggel,

- az árajánlat érvényességi idejét, amely legalább tárgy év december 31-ig szól,

- a kivitelező cégszerű aláírását (aláírás és pecsét, ha kizárólag úgy cégszerű).

Élet- és balesetveszély elhárítása témában beadott pályázat esetén elegendő munkálatonként egyetlen kivitelezői árajánlat benyújtása.

10. A pályázat benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi bankszámla-igazolás, vagy fedezetigazolás a társasház nevére szóló és a felújítás céljára elkülönített összegéről. A társasháznak a tervezett felújítási költség legalább 75%-ával önerőként rendelkeznie kell. A fennmaradó legfeljebb 25% erejéig közgyűlési határozat is elfogadható, amely kimondja, hogy ez az összeg időben rendelkezésre fog állni.

Élet- és balesetveszély elhárítása témában beadott pályázat esetén nincs szükség bankszámla-igazolásra, vagy fedezetigazolásra.

11. Élet- és balesetveszély elhárítása témában beadott pályázat esetén kötelező továbbá a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara által nyilvántartott jogosultsági névjegyzékben szereplő szakértő, vagy egyéb - szakterülettől függő - hatóság szakvéleményének csatolása a fennálló élet- vagy balesetveszélyes helyzetről.

Az épületek fő tartószerkezeti elemeinek, tetőzetének és homlokzatának élet- és balesetveszély miatti sürgős felújítása esetén a statikai szakvélemény elkészítéséhez a szakértőt az Önkormányzat biztosítja, amit előre jelezni kell a részére.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE

A Pályázati Felhívás dokumentációja ingyenesen beszerezhető az alábbi címen: Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Központ (1023 Budapest, Margit utca 2-4.) vagy letölthető az önkormányzat internetes honlapjáról (www.masodikkerulet.hu/ugyintezes/ugytipusok/ugyleirasok itt ki kell választani a Társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló dokumentációt).

A pályázat benyújtása díjtalan (postai kézbesítés esetén a hatályos postai díjszabás szerinti összeg fizetendő). A pályázat személyesen és postai úton is benyújtható a fenti címen.

A) Általános társasház felújítás esetén:

A pályázat személyes benyújtási, illetve tértivevényes postára adási határideje tárgy év májusának utolsó munkanapja. (2020. évi általános pályázatok beadási határideje a kormány által kihirdetett rendkívüli veszélyhelyzet miatt kivételesen 2020. augusztus 31. napja.) * 

A pályázati dokumentáció 1 eredeti példányban, papír alapon, lezárt borítékban nyújtandó be. A borítékra kérjük, írják rá a társasház címét és az „Általános társasház felújítás - 20...” feliratot.

B) Élet- és balesetveszély elhárítás esetén:

A pályázat beadása folyamatos.

A pályázati dokumentáció 1 eredeti példányban, papír alapon, lezárt borítékban nyújtandó be. A borítékra kérjük, írják rá a társasház címét és az „Élet- és balesetveszély elhárítás - 20...” feliratot.

A pályázati kiírással kapcsolatos további felvilágosítás:

- Személyesen: Ügyfélszolgálati Központ (1023 Budapest, Margit utca 2-4.)

- E-mailen: telepuleskep@masodikkerulet.hu

- Telefonon: +36-1-346-5577

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

Az adott támogatási típusra elkülönített keretösszeg felosztására a benyújtott pályázatok elbírálása után kerül sor. A határidőn túl érkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

A pályázatokat a Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság bírálja el a pályázatok beadási határidejét követő 60 munkanapon belül, és dönt a támogatás összegéről. 2020. évben a 2020. június 30. napjáig beérkezett pályázatok felől a bizottság külön döntést hoz. A bizottsági döntésről a pályázók írásban a döntést követő 15 munkanapon belül értesítést kapnak, amely alapján 90 napon belül sor kerül a támogatási szerződés (Támogatási Megállapodás - jelen felhívás 3. számú melléklete) megkötésére. * 

A támogatással érintett felújítási munkálatok kizárólag a pályázati dokumentáció benyújtását követően kezdhetők meg és csak ezek számolhatók el, korábbi keltezésű számlák nem számolhatóak el. A Megállapodásban vállalt befejezési határidő a Megállapodás megkötésétől számítva legfeljebb 18 hónap lehet. A határidő nem hosszabbítható.

Élet- és balesetveszély elhárítása esetén a munkálatok a kérelem beadását követően azonnal megkezdhetőek. A munkavégzést indokoló állapot rögzítése (fotódokumentáció) nem pótolható, kiegészítésére nincs lehetőség, ennek hiányában a pályázat elutasításra kerül.

TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

A támogatásban részesülő társasház köteles jelen felhívás 4. számú mellékletében szereplő formában kitöltött információs tábla kihelyezésével eleget tennie tájékoztatási kötelezettségének.

A legalább A4-es méretben kinyomtatott táblát merev (pl. habkarton) lemezre szükséges felerősíteni és védeni úgy, hogy az időjárás hatásainak ellenálljon. A táblát a beruházás megkezdését megelőzően legkevesebb 5 nappal, a társasház közös területén, jól látható helyen kell kifüggeszteni.

A tábla a beruházás befejezésétől számított 1 éven belül nem távolítható el. A tábla sérülése, megrongálása vagy ellopása esetén a közös képviselő köteles azt 5 napon belül pótolni.

A FELÚJÍTÁS MEGVALÓSULÁSA

A támogatással érintett felújítási munkálatok a pályázati dokumentumok benyújtását és a kivitelezői szerződés megkötését követően kezdhetők meg.

A nyertes pályázónak a felújítási munka megkezdését írásban (elegendő e-mailen: telepuleskep@masodikkerulet.hu) be kell jelentenie a Településképi Bejelentési Osztálynak a kivitelezés megkezdése előtt legalább 5 nappal. A nyertes pályázónak a felújítási munka befejezését írásban be kell jelentenie a Településképi Bejelentési Osztálynak a munka befejezését követő 5 napon belül.

A felújítási munkák befejezését követő 30 napon belül kerül sor a pénzügyi elszámolásra.

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

A pályázat elszámolásának kötelező tartalmi elemei lehetőleg az alábbi sorrendben összefűzve):

- kivitelezői szerződés(ek)

- műszaki ellenőri szerződés, valamint a műszaki ellenőr jogosultságának igazolása

- műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv és az ez alapján az átvevő által kiállított teljesítési igazolás

- a műszaki ellenőr nyilatkozata arról, hogy a kiválasztott vállalkozó által benyújtott tételes költségvetést és a kivitelezői szerződés műszaki tartalmát rendben találta, a munkálatok az előírt I. osztályú minőségben megvalósultak, az ajánlatban szereplő egységárak a mindenkori építőipari normatíváknak megfelelnek. (kivéve szakágazati átvétel: ELMŰ, FŐGÁZ). A vállalkozói számla benyújtható és kifizethető.

- felelős műszaki vezető nyilatkozata, vagy ha a kivitelező tevékenysége alapján nem szükséges FMV-t alkalmazni, akkor kivitelezői nyilatkozat a munka szakszerű, a záradékolt tervek szerinti megvalósulásáról (kivéve szakágazati átvétel: ELMŰ, FŐGÁZ)

- fotódokumentáció az elkészült munkáról (amelyen személyek nem azonosíthatóak)

- pénzügyi elszámoló lap

- banki bizonylat a végszámla benyújtásakor a teljes felújítási költség kifizetéséről

- az átvevő által kollaudált számlák fénymásolati példányai

- amennyiben releváns:

- a közüzemi szolgáltatásra vonatkozó munkák esetében a szolgáltató igazolása a munkák megfelelő elvégzéséről (pl. ELMŰ, FŐGÁZ)

- hatósági kötelezés miatt elnyert támogatás esetén a hatósági döntés a kötelezettség teljesítésének igazolásáról

- építési- vagy munkanapló és felmérési napló másolata (ha az építőipari kivitelezési tevékenység építésügyi hatótósági engedélyhez/bejelentéshez kötött vagy közbeszerzés hatálya alá tartozik)

- aláírt megvalósulási tervdokumentáció

- hibajegyzék

- kezelési-karbantartási utasítások

- tételes elszámolás esetén a szerződés mellékletében elfogadott egységárak

A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, a műszaki ellenőri nyilatkozat, a felelős műszaki vezetői nyilatkozat, a kivitelezői nyilatkozat, a teljesítési igazolás és a pénzügyi elszámoló lap esetében kötelező a jelen felhívás 5. számú mellékletét képező sablonokat és pénzügyi útmutatót alkalmazni, amely dokumentáció beszerezhető személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Központjában (1023 Budapest, Margit utca 2-4.) vagy letölthető az önkormányzat internetes honlapjáról (www.masodikkerulet.hu/ugyintezes/ugytipusok/ugyleirasok itt ki kell választani a Társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló dokumentumokat).

Pályázati Felhívás 1. számú melléklete

Dokumentum összesítő pályázati szakaszonként

1. Pályázat benyújtásakor

a) Pályázati adatlap

b) Pályázói Nyilatkozat

c) Közgyűlési Határozat vagy jegyzőkönyv

d) Alapító Okirat

e) SZMSZ

f) Tulajdoni Törzslap

g) Hivatalos Helyszínrajz

h) Településképi bejelentés/Építésügyi hatósági engedélyezés/Műszaki tervdokumentáció/Szakvélemény

i) Műszaki ellenőr jogosultsága

j) 3 db (Havária pályázatnál 1 db) érvényes kivitelezői ajánlat

k) Banki fedezetigazolás/aktuális bankszámla kivonat (kivéve Havária pályázatnál)

2. Támogatási Megállapodás benyújtásakor

a) 4 db, kitöltött, aláírt eredeti példány Támogatási Megállapodás formanyomtatvány

b) Aktuális banki fedezetigazolás/bankszámla kivonat

c) „O” adóügyi kimutatás

d) szükség esetén Közgyűlési Határozat vagy jegyzőkönyv

3. Pénzügyi elszámolás benyújtásakor

a) Kivitelezői szerződések

b) Felelős műszaki vezetői nyilatkozat/Kivitelezői nyilatkozat

c) Műszaki ellenőrrel kötött megbízási szerződés

d) Műszaki ellenőr jogosultsága

e) Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv

f) Teljesítés igazolás

g) Műszaki ellenőri nyilatkozat/szakágazati átvétel igazolás

h) Fotódokumentáció az elkészült munkáról

i) Pénzügyi elszámoló lap

j) Számlák

k) Banki bizonylatok a kifizetett számla összegek átutalásáról

l) Egyéb releváns dokumentumok

Pályázati Felhívás 2. számú melléklete


PÁLYÁZATI ADATLAP - 20......

A társasházak általános felújításának pénzügyi támogatásáról szóló
18/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzattól igényelhető társasház felújítási támogatáshoz
A pályázó társasház Minden adat megadása kötelező!
- címe: 102_ Budapest
- adószáma:
- bankszámlaszáma:
- számlavezető pénzintézetének neve:
A pályázó társasház képviselőjének Minden adat megadása kötelező!
- neve (személynév - és cégnév, ha releváns):

- (mobil)telefonszáma:
- postacíme:
- e-mail címe*:

*: Az esetleges hiánypótlási felszólítás e-mailen keresztül kerül megküldésre!

Társasházi alapadatok
Használatbavétel éve: . év
Összes albetét száma: db
- amelyből lakás albetét: db
Tulajdoni hányad megoszlása (alapító okirat szerint)
- magántulajdon: %
- önkormányzati tulajdon: %
Tervezett munkakezdés: 20 év hónap nap
Tervezett munkabefejezés: 20 év hónap nap
A tervezett költségvetés összetétele
A társasház saját forrása: Ft
Egyéb forrás (pl. más pályázaton elnyert támogatás): Ft
Jelen pályázaton igényelt támogatás: Ft
Összesen (a felújítás összköltsége): Ft
ebből
- hitelintézeti igazolással nem alátámasztott (legfeljebb 25%): Ft
- hitelintézeti igazolással alátámasztott (legalább 75%): Ft
A II. kerületi Önkormányzattól korábban kapott felújítási támogatás
Év A pályázat megnevezése Összege Formája*
Ft
Ft
Ft

*: vissza nem térítendő vagy kedvezményes hitel vagy egyéb (részletezendő)

A társasház helyi vagy műemléki védettsége
Műemlék (országos/fővárosi/kerületi): Helyi védett (fővárosi/kerületi): Nem védett:

A munkálatok indokoltsága, a fennálló helyzet bemutatása:

Ütemezés:

Munkálat leírása Kezdet Befejezés

Budapest, 20__. ............... hó ...... nap

Pályázó képviselő aláírása
PH

A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA

Alulírott ......................................................... - a pályázati eljárásban való képviseletre és szerződéskötésre megbízott - nyilatkozom, hogy

- a fenti Pályázati Adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek, valamint

- a társasházi elszámolások a társasház megalakulása előtti épületkezelővel lezárultak, valamint

- a társasház az elnyert támogatás kifizetését követő két évben az önkormányzati rendeletekben foglaltakkal ellentétes (jogsértő) tevékenységet nem végez valamint

- a pályázati anyaghoz benyújtott valamennyi dokumentum tartalma a valóságnak megfelel, a dokumentumok másolata az eredetivel mindenben megegyező.

A társasházközösségnek tudomása van arról, hogy az a társasház, amelyik a pályázati anyagában az elbírálás szempontjából jelentős tényt vagy körülményt elhallgat vagy valótlanul ad elő, a pályázatból kizárható, illetve a már elnyert támogatást egy összegben, a folyósítás időpontjától számított késedelmi kamattal köteles visszafizetni, továbbá 2 évre kizárásra kerül a pályázati rendszerben történő indulásból. (Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról 7. §-a)

Budapest, 20__. __________ hó ___. nap

................................................................
pályázati eljárásban való képviseletre és
szerződéskötésre megbízott aláírása

CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK

I. Jogosultsági dokumentumok

1. Közgyűlési vagy igazgatósági határozat, vagy az ülés jegyzőkönyv kivonata, amely tartalmazza a pályázati felhívásban felsorolt adatokat

2. A társasház érvényes Alapító Okirata, valamint Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz)

3. Tulajdoni Törzslap és Hivatalos Helyszínrajz (a pályázat benyújtásától számított 60 napnál nem régebbi)

II. Műszaki dokumentumok

4. A településképi bejelentésre vonatkozó végleges döntés (kivéve személyfelvonó és/vagy épületgépészeti-, villamossági berendezések felújítása esetén)

5. Tervezett felújítási munka elvégzéséhez szükséges esetleges szakvélemények, jogosultságok, hatósági engedélyek a pályázati felhívásban részletezett módon

6. Tervezett felújítási munka megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített műszaki tervdokumentációja, abban az esetben, ha nem szükséges a településképi engedély illetve az építési engedély

7. Szakági műszaki ellenőr jogosultsági dokumentumának másolata

III. Pénzügyi dokumentumok

8. Tervezett felújítási munkálatokat tartalmazó három különböző vállalkozás által kiadott árajánlatok a pályázati felhívásban részletezett tartalommal, amelyek legalább tárgy év december 31-ig érvényesek.

9. A pályázat benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi fedezetigazolás az összköltség legalább 75%-áról (és szükség esetén közgyűlési határozat a pályázati felhívásban részletezett tartalommal az összköltség legfeljebb 25%-áról)

Élet- és balesetveszély elhárítása témában benyújtott pályázat esetén munkálatonként egyetlen árajánlat elegendő, továbbá a 9. pont nem releváns, azonban kötelező a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara által nyilvántartott jogosultsági névjegyzékben szereplő szakértő, vagy egyéb - szakterülettől függő - hatóság szakvéleményének csatolása a fennálló élet- vagy balesetveszélyes helyzetről.

A pályázati dokumentációt egy (lehetőleg géppel kitöltött) eredeti, (a mellékletekkel a fenti sorrendben lehetőleg) összefűzött példányban, lezárt borítékban kell benyújtani a Pályázati Felhívásban megadott határidőig, a borítékon feltüntetve a társasház címét és a kiírás témáját („Általános társasház felújítás - 20...” vagy „Élet- és balesetveszély elhárítás - 20...”).

Pályázati Felhívás 3. számú melléklete

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS
a 20.... évi vissza nem térítendő támogatás folyósításáról

amely készült a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat, mint átadó (képviseli: a polgármester, cím: 1024 Budapest, II. Mechwart liget 1.), valamint a

102_ Budapest II. kerület .................................................................................... utca / út / tér / ___________________ ...... házszám alatti társasház, képviseli (név és cégnév): ..................................................................................................... cím: ____ .............................. ................................................................... utca / út / tér / ______________ ...... házszám) közös képviselő, mint átvevő között, az alábbi feltételekkel:

1. A támogatást a kerületi társasházak felújításának támogatása pályázat eredményeként a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága 69/2019. (XII.09.) számú határozatában hagyta jóvá.

2. A pályázatban megjelölt munkálatok rövid felsorolása:

............................................................................................................

3. A kivitelezés várható kezdete: 20__. év __________ hó __. nap

várható befejezése: 20__. év __________ hó __. nap

4. A felújítás tervezett teljes bruttó költsége (6.IV.sor, Összesen oszlop): ...................... Ft

5. A jóváhagyott támogatás összege (6.III.sor, Összesen oszlop): ....................... Ft

6. A teljes költség forrásonkénti megoszlása és évenként tervezett felhasználása:

Forrás Tervezett felhasználás évenként (Ft)
2020 2021 2022 2023 Összesen
I. A társasház saját forrása:
II. Egyéb (pl. egyéb elnyert támogatás):
III. Jelen pályázaton elnyert támogatás:
IV. Összesen:

7. Az átvevő bankszámlájának (vagy számlavezető bankjának) megnevezése, száma:

................................. megnevezés, számlaszám: ...............-...............-...............

8. A 2. pontban megjelölt felújítási munkákra vonatkozó 5. pont szerint jóváhagyott támogatást a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Számviteli Osztálya folyósítja a 9. pont szerint benyújtott bizonylatok alapján - a benyújtást követő 60 napon belül - amennyiben a benyújtott bizonylatokkal kapcsolatban kifogás nem merült fel.

9. Az elszámolást a vállalt határidőn belül az eredeti példányok bemutatása mellett kell benyújtani az alábbi mellékletekkel, amelyeken a közös képviselő aláírásával igazolja, hogy a fénymásolat az eredetivel megegyezik és hiteles:

- kivitelezői szerződés(ek)

- műszaki ellenőri szerződés, valamint a műszaki ellenőr jogosultságának igazolása

- műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv és az ez alapján az átvevő által kiállított teljesítési igazolás

- a műszaki ellenőr nyilatkozata arról, hogy a kiválasztott vállalkozó által benyújtott tételes költségvetést és a kivitelezői szerződés műszaki tartalmát rendben találta, a munkálatok az előírt I. osztályú minőségben megvalósultak, az ajánlatban szereplő egységárak a mindenkori építőipari normatíváknak megfelelnek (kivéve szakágazati átvétel: ELMŰ, FŐGÁZ). A vállalkozói számla benyújtható és kifizethető.

- felelős műszaki vezető nyilatkozata, vagy ha a kivitelező tevékenysége alapján nem szükséges FMV-t alkalmazni, akkor kivitelezői nyilatkozat a munka szakszerű, a záradékolt tervek szerinti megvalósulásról (kivéve szakágazati átvétel: ELMŰ, FŐGÁZ)

- fotódokumentáció az elkészült munkáról (amelyen személyek nem azonosíthatóak)

- pénzügyi elszámoló lap

- banki bizonylat a végszámla benyújtásakor a teljes felújítási költség kifizetéséről

- az átvevő által kollaudált számlák fénymásolati példányai

- amennyiben releváns:

- a közüzemi szolgáltatásra vonatkozó munkák esetében a szolgáltató igazolása a munkák megfelelő elvégzéséről (pl. ELMŰ, FŐGÁZ)

- hatósági kötelezés miatt elnyert támogatás esetén a hatósági döntés a kötelezettség teljesítésének igazolásáról

- építési- vagy munkanapló és felmérési napló másolata (ha az építőipari kivitelezési tevékenység építésügyi hatósági engedélyhez/bejelentéshez kötött vagy közbeszerzés hatálya alá tartozik)

- aláírt megvalósulási tervdokumentáció

- hibajegyzék

- kezelési-karbantartási utasítások

- tételes elszámolás esetén a szerződés mellékletében elfogadott egységárak

10. A vissza nem térítendő támogatás a Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság döntésében foglaltak szerint vehető igénybe. A Megállapodás 3. pontjában a közös képviselő által vállalt befejezési határidő a megállapodás megkötésétől számítva legfeljebb 18 hónap lehet. E határidőn túl támogatás nem folyósítható.

11. Az átvevő kijelenti, hogy a felújítással kapcsolatos valamennyi fő- és járulékos kérdésben önállóan áll helyt, ide értve különösen a kivitelezővel/vállalkozóval szembeni jogvitáit.

12. Az átvevő kijelenti, hogy a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzattól igényelhető pénzügyi támogatás részletes pályázati feltételeit tudomásul veszi, és az abban foglaltakat elfogadja.

13. A kivitelezési munkálatok megkezdését és befejezését a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló 18/2019. (V.31.) Önkormányzati rendeletben foglaltak szerint az Önkormányzathoz be kell jelenteni, valamint a felújítás megkezdésétől számított 1 éven át a Pályázati Felhívás 4. számú mellékletét képező sablon felhasználásával készült táblát a felújítás helyszínén ki kell helyezni.

14. Jelen háromoldalas megállapodás három, egymással mindenben megegyező példányban kerül aláírásra.

Jelen megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Ptk., illetőleg a társasházak felújításának pénzügyi támogatásával rendelkező jogszabályok az irányadók. E megállapodás teljesítéséből származó esetleges vitáikat szerződő felek konszenzussal kívánják rendezni és csak annak eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz.

Budapest, 20....... __________ hó __. nap

Budapest II. kerületi Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
társasház képviseletében: Polgármestere megbízásából:
................................ ..................................
képviselő / meghatalmazott Épített Környezetért Felelős Igazgatóság
cégszerű aláírása igazgató

Csatolandó mellékletek:

- a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Igazgatósága (1027 Budapest, Frankel Leó út 7-9.) által kiállított egyoldalas kimutatás, amely alapján a társasháznak nincs az Önkormányzattal szemben lejárt adó-, vételár- vagy egyéb tartozása

- fedezetigazolás a felújítás teljes költségvetéséről, amelynek:

- legalább 75%-a erejéig: a Megállapodás benyújtásától számítva 30 napnál nem régebbi hitelintézeti fedezetigazolás és/vagy aláírt hitelszerződés (több igazolás esetén az igazolások keltezésének ugyanarra a napra kell esnie)

- legfeljebb 25%-a erejéig: társasházi közgyűlési határozat a felújítás teljes költségvetési főösszegéhez hiányzó összeg előteremtéséről

Pályázati Felhívás 4. számú melléklete

- A támogató szervezet neve:

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat

- A támogatott társasház címe / lakásszövetkezet neve, címe:

102_ Budapest II. kerület _________________________________

- Támogatott társasház képviselőjének neve:

___________________________________

- A támogatás konstrukciója:

Általános társasház-felújítási támogatás

- Támogatott munkálatok megnevezése:

_______________ Ft

- Önkormányzati támogatás összege:

_______________ Ft

- Támogatási szerződés megkötésének időpontja:

20__. __________ __.

__________________________________________________________________________

A felújítást Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat támogatta

Pályázati Felhívás 5. számú melléklete

MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYŐKÖNYV

Tárgy:

Helyszín: 102_ Budapest

Dátum: 20__. __________ hó ___. nap

Jelen vannak Átvevő részéről

Társasház képviselője:

Társasház által megbízott műszaki ellenőr:

Jelen vannak Átadó részéről

Kivitelező vállalkozó képviselője:

_______________________________________________________________________

1. Az elvégzett munka rövid leírása és a befejezés tényének rögzítése:

2. A hiánymentes készültség meghatározása (pályázati anyagban vagy árajánlatban szereplő műszaki tartalomnak megfelel a megvalósult beruházás / nem felel meg):

3. Amennyiben hiba állt elő, póthatáridő megadása (nem volt hiba / volt hiba - póthatáridő meghatározása, hibalista mellékelése):

4. Kötbér alkalmazására szükség volt-e? (nem volt kötbér / volt kötbér - oka):

5. Amennyiben volt csúszás, de kötbér nem, a kötbér érvényesítés elmaradásának indoklása (pl.: vis maior):

6. A munkaterület hibamentes további igény nélküli visszavétele (munkaterületet hibamentesen, kitakarítva, rendeltetés szerinti használatra, további igény nélkül visszaveszi / nem veszi vissza, ennek oka, határidő kijelölése újbóli átvételre):

7. Az egyéves garanciális bejárás időpontjának megnevezése (dátum meghatározása, garancia időszakának meghatározása):

8. Szabványokra való hivatkozás (a kivitelezés a helyi és szakhatósági előírásoknak, valamint a magyar szabványnak megfelelő I. osztályú minőségben készült el):

9. Kötelező alkalmassági idő a 11/1985. ÉVM r. szerint (kötelező alkalmassági idő meghatározása):

10. Kezelési-karbantartási utasítások (át lett adva, mellékelve / nem volt szükséges, nem lett átadva):

Kelt: Budapest, 20__. __________ hó ___. nap

................................................... ...................................................
társasház képviselőjének aláírása kivitelező vállalkozó képviselőjének aláírása

...................................................
műszaki ellenőr aláírása

MŰSZAKI ELLENŐRI NYILATKOZAT

Alulírott ................................................................................................... , mint a tárgyi munkálatok műszaki ellenőre nyilatkozom, hogy a 102_ Budapest, II. kerület ...................................................................................................... cím alatti társasház/lakásszövetkezet, ..................................................................... témájú felújítási munkálatai a benyújtott pályázati dokumentációban meghatározott műszaki tartalommal, a kivitelezési szerződésben előírt I. osztályú minőségben valósultak meg, amelyet leellenőriztem. A vállalkozói számla benyújtható és kifizethető.

Kelt: Budapest, 20__. __________ hó ___. nap

.................................
műszaki ellenőr aláírása

.................................
kamarai nyilvántartási száma

FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐI NYILATKOZAT

Alulírott ...................................................................................................... felelős műszaki vezető nyilatkozom, hogy a 102_ Budapest, II. kerület ............................................................................................................ cím alatti társasház................................................ témában elvégzett felújítási munkálatai

- a jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentációnak megfelelően valósultak meg;

- az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, általános érvényű és eseti előírások, így különösen a tartószerkezeti és az épületenergetikai követelmények, szakmai, minőségi, környezetvédelmi és biztonsági előírások megtartásával szakszerűen kerültek elvégzésre a kivitelező által;

- során alkalmazott műszaki megoldások az Étv. 31. §-a által meghatározott követelményeknek (állékonyság és mechanikai szilárdság; tűzbiztonság; higiénia, egészség- és környezetvédelem; biztonságos használat és akadálymentesség; zaj és rezgés elleni védelem; energiatakarékosság és hővédelem; az élet- és vagyonvédelem; természeti erőforrások fenntartható használata) megfelelnek;

- során az építési munkaterületen keletkezett építési/bontási hulladékot az előírások szerint kezelték és az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor a munkaterületről a jogszabályban foglaltak szerint elszállították;

- eredményeképpen az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas.

Egyéb vélemény:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Kelt: Budapest, 20__. __________ hó ___. nap

....................................
felelős műszaki vezető aláírása

....................................
jogosultsági száma

KIVITELEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott...................................................(név).........................................................(cím), mint........................................................................(cég neve)... .................................... (cég címe) ügyvezetője/képviselője nyilatkozom, hogy a 102.......Budapest„II.kerület......................................................................................................(cím) alatti társasház................................................ témában elvégzett felújítási munkálatai

- a jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentációnak megfelelően valósultak meg;

- az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, általános érvényű és eseti előírások, így különösen a tartószerkezeti és az épületenergetikai követelmények, szakmai, minőségi, környezetvédelmi és biztonsági előírások megtartásával szakszerűen kerültek elvégzésre;

- során alkalmazott műszaki megoldások az Étv. 31. §-a által meghatározott követelményeknek (állékonyság és mechanikai szilárdság; tűzbiztonság; higiénia, egészség- és környezetvédelem; biztonságos használat és akadálymentesség; zaj és rezgés elleni védelem; energiatakarékosság és hővédelem; az élet- és vagyonvédelem; természeti erőforrások fenntartható használata) megfelelnek;

- során az építési munkaterületen keletkezett építési/bontási hulladékot az előírások szerint kezelték és az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor a munkaterületről a jogszabályban foglaltak szerint elszállították;

- eredményeképpen az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas.

Egyéb vélemény:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Kelt: Budapest, 20__. __________ hó ___. nap

....................................
ügyvezető/vállalkozó

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

Megrendelő: ................................................................................................

Vállalkozó/megbízott: .....................................................................................

Tárgy: Teljesítés igazolás

A ............................................. és a ............................................. alulírott megbízott képviselője a felek által megkötött és az érvényben lévő vállalkozási/megbízási szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítését megvizsgálták és megállapították, hogy a ........................................................................ munkálat teljesítését a vállalkozó ....................................... dátummal teljesítette. Az elvégzett feladat teljesítése alapján ........................ Ft + ........................ Ft ÁFA, azaz bruttó ........................ Ft összegű számla benyújtható.

Kelt: Budapest, 20__. __________ hó ___. nap

............................................... .........................................
megrendelő aláírása vállalkozó / megbízott aláírása

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÓ LAP

1. A pályázó társasház címe:

2. Rövid szakmai beszámoló (a felújítás rövid leírása):

3. Pénzügyi elszámolás az alábbiak szerint:

Számla teljesítésének ideje Számla száma Számla tartalma szövegesen Pályázati támogatásból felhasznált összeg (Ft) Önrész összege
(Ft)
Számla végösszege (Ft)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
M I N D Ö S S Z E S E N:

4. Nyilatkozat:

Kijelentem, hogy ÁFA levonási joggal (a megfelelő rész aláhúzandó):

rendelkezem. nem rendelkezem.

5. Az elszámolás hitelesítése:

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a támogatás felhasználása a támogatott cél megvalósítása érdekében, a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt, továbbá igazolom, hogy a megküldött bizonylatok valódiak, hitelesek, másolatuk az eredetivel megegyezik.

Kelt: Budapest, 20__. __________ hó ___. nap

....................................
a pályázó szervezet képviselőjének aláírása

P. H.

Tudnivalók a támogatás elszámolásáról szóló pénzügyi elszámolás elkészítéséhez

- A pénzügyi elszámolás az előírt formában, minden adat feltüntetésével fogadható el.

- Az elszámolás, illetve az esetleges hiánypótlás határidejét be kell tartani.

- Támogatást csak a támogatási szerződésben megjelölt célokra lehet felhasználni. A számla (kiadás) teljesítésének és a kifizetés időpontjának a támogatási szerződésben megjelölt, támogatási időszakon belül kell lennie.

- A pénzügyi elszámolás készítésekor a támogatási szerződés szerinti támogatás teljes összegével és az elvárt önrésszel is el kell számolni.

- Amennyiben a szervezet ÁFA levonási joggal rendelkezik, a számlák nettó értéke számolható el a támogatás terhére.

- Minden beküldött számlát szerepeltetni és sorszámozni kell a fenti táblázatban.

- Az elszámoláshoz benyújtott számlák mellé, minden esetben csatolni szükséges a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok hitelesített másolatát, amelyek lehetnek

- átutalás esetén: bankszámlakivonat vagy internetes számlatörténet, ahol fel kell tüntetni a kifizetett számla számát (dátum, aláírás, bélyegző), ha azt előzőleg az átutalásnál nem adták meg a közlemény rovatban;

- készpénzes számla esetén: kiadási pénztárbizonylat (a kapcsolódó számla számát fel kell tüntetni a bizonylaton, valamint fontos, hogy a készpénzt felvevő/átvevő személy a szervezet egy tagja, vagy megbízottja legyen.

- A bizonylatok minden oldalát fontos lemásolni, ügyelve arra, hogy semmilyen adat ne maradjon le róla. Az elszámolás során hiányosan kitöltött, olvashatatlan, nem eredeti aláírással vagy nem szabályos aláírással benyújtott számviteli bizonylat másolat nem fogadható el.

- Ha az ellenőrzés úgy ítéli meg, akkor a jelen tájékoztatóban leírt ellenőrzésen túl az eredeti bizonylatot és annak eredeti könyvelésben való szerepeltetését, valamint a fizikai teljesítést akár a helyszínen is megtekintheti az Önkormányzat. (2011. évi CXCV. törvény 54. §)


  Vissza az oldal tetejére