Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

változtatási tilalom elrendeléséről a Budapest, II. kerület Fekete Sas utca - Bem József tér - Bem József utca - Tölgyfa utca által határolt területre

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az új Bp., II. Kerületi Építési Szabályzat (a továbbiakban: KÉSZ) elkészítésének időszakára változtatási tilalmat rendel el Budapest, II. kerület Fekete Sas utca - Bem József tér - Bem József utca - Tölgyfa utca által határolt területre az 1. és 2. mellékletekben megjelölt telkekre.

2. § A változtatási tilalommal érintett területen a tilalom fennállásáig az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 22. § (1) bekezdése szerint kell eljárni.

3. § A jelen rendelettel szabályozott változtatási tilalom a KÉSZ jelen rendelet 1. §-ában meghatározott területre vonatkozó felülvizsgálatának hatályba lépésekor, de legkésőbb 2022. június 28. napján megszűnik.

4. § (1) E rendelet 2019. június 28-án, 13:00 órakor lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének változtatási tilalom elrendeléséről a Budapest, II. kerület Fekete Sas utca - Bem József tér - Bem József utca - Tölgyfa utca által határolt területre szóló 14/2016. (VI. 17.) önkormányzati rendelete.

Dr. Láng Zsolt
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2019. június 27-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2019. június 28. 13:00 óra.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2019. június 28.

dr. Szalai Tibor
jegyző

1. melléklet a 20/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez

Utca, házszám Helyrajzi szám
Fekete Sas utca (Bem József tér 3.) 13507/3
Fekete Sas utca 4. 13507/4

2. melléklet a 20/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére