Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2019. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, a bizottságok és tanácsnokok feladatköréről

/Egységes szerkezetben a 7/2021. (I. 26.) önkormányzati rendelettel/

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület által létrehozott bizottságok:

a) Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (rövidítve: GTB)

b) Költségvetési Bizottság (rövidítve: KB)

c) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság (rövidítve: PVB)

d) Kerületfejlesztési Bizottság (rövidítve: KfB)

e) Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság (rövidítve: TKKB)

f) Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság (rövidítve: KKSEB)

g) Közbeszerzési Bizottság (rövidítve: KöB)

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt bizottságok feladat-és hatáskörét e rendelet 1-7. mellékletei határozzák meg.

(3) A bizottságok nevének (1) bekezdés szerinti rövidítése önállóan is alkalmazható.

2. § A Képviselő-testület tagjaiból megválasztott

a) egyházi, karitatív szervezetek tanácsnoka,

b) állat- és természetvédelmi tanácsnok,

c) VÖK elöljáró

feladatköreit e rendelet 8. melléklete határozza meg.

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.

(2) * 

Őrsi Gergely dr. Szalai Tibor
polgármester jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2019. november 18-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2019. november 18. napján 18.00 órakor.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2019. november 18.

dr. Szalai Tibor
jegyző

1. sz. melléklet

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (GTB)

1. A GTB a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Vagyonrendelet 6. § (2) bekezdés alapján - nettó ötvenmillió forint értékhatárig - gyakorolja a tulajdonosi jogokat és e jogkörben dönt:

1.1. a forgalomképtelen vagyon tulajdonjogot nem érintő hasznosításáról;

1.2. a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak megszerzéséről, elidegenítéséről, bérleti vagy használati jogának átengedéséről, megterheléséről vagy gazdasági társaságba beviteléről;

1.3. az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról;

1.4. a Költségvetési Bizottság előzetes véleményezése alapján a gazdasági társaságban fennálló üzletrész értékesítéséről;

1.5. a vagyontárgy elidegenítéséről, beleértve a pályázaton történő értékesítést is;

1.6. az osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről;

1.7. az üres lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség a közvetlenül szomszédos - azonos társasházban található - ingatlan bővítése céljából történő értékesítéséről;

1.8. ingatlanszakértő bevonásával az ingatlan vételáráról;

1.9. ingatlanszakértő bevonásával az önkormányzati bérlakás értékesítése során a bérlő hasznos beruházásai levonható mértékéről;

1.10. ingatlanszakértő bevonásával a nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítése során a bérlő által végzett beruházások költségeinek levonható mértékéről;

1.11. az elidegenítés során létrejövő jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom jogosultját megillető hozzájárulásokról, az elvi hozzájárulás megadásáról a társasház felújítással kapcsolatos jelzálogjog bejegyzéséről és a társasházak felújításához nyújtandó kamatmentes kölcsönnel a tulajdonosok tulajdoni külön lapjára történő jelzálogjog bejegyzéséről, továbbá a lakásépítéshez, lakásvásárláshoz, felújításhoz, korszerűsítéshez a fiatal házaspárok első, saját tulajdonú lakáshoz jutásához nyújtott helyi pénzbeli támogatás biztosítékaként az Önkormányzat javára már bejegyzett jelzálogjogot érintő kérelmekről;

1.12. az önkormányzati tulajdonnal kapcsolatos - a közterületi közművekkel, bekötésekkel és közterületi útépítésekkel kapcsolatos esetek kivételével - tulajdonosi hozzájárulások megadásáról;

1.13. a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló közterületeken a közút kezelőjének felelősségéből fakadó kárigényekről;

1.14. önkormányzatot megillető követelésről lemondásról;

1.15. az önkormányzat vagyonát és várományi vagyonát érintő perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötéséről;

1.16. visszavásárlási jog törléséről.

2. A GTB a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Vagyonrendelet 25. § alapján gyakorolja az ingatlanokkal kapcsolatos bérbeadói jogokat és kötelezettségeket és e jogkörében dönt:

2.1. kényszerbérlet cserelakás, vagy pénzbeli térítés ellenében történő megszüntetéséről;

2.2. lakás helyiséggé, illetőleg helyiség lakássá nyilvánításáról;

2.3. lakás nem lakás céljára történő bérbeadásáról;

2.4. a lakás, illetőleg a helyiség jogcím nélküli használója által fizetendő használati díj mértékéről;

2.5. a lakás bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és a pénzbeli térítés mértékéről, amennyiben az nem haladja meg a beköltözhető forgalmi érték huszonöt százalékát;

2.6. a lakás bérleti jogának cseréjéről, lakásba történő befogadásról, lakás albérletbe adásáról;

2.7. a megüresedett társbérleti lakrész bérbeadásáról;

2.8. a nem lakás céljára szolgáló helyiség albérletbe és további bérbeadásáról, valamint más jogcímen való használatba adásáról;

2.9. a helyiség rendeltetésszerűvé tételének időtartama alatti díjfizetés elengedéséről;

2.10. a helyiség bérlőtársak részére történő bérbeadásáról;

2.11. a helyiség bérleti jogának átruházásához, valamint cseréjéhez való hozzájárulásról;

2.12. a helyiség bérbeadása során a havi bérleti díj mértékéről;

2.13. a helyiség bérleti díjának emeléséről;

2.14. a lakások és helyiségek piaci alapon, pályázat útján történő bérbeadásáról;

2.15. önkormányzati intézmények, valamint az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó és civil szervezetek esetében az ingóvagyonnal és vagyoni értékű joggal való rendelkezés tárgyában hárommillió forint értékhatár feletti; illetve ingatlan, vagy ingatlan természetben meghatározott része egy évet meghaladó időtartamú, határozott idejű, vagy határozatlan idejű hasznosításáról, szükség szerint az illetékes Bizottság véleményének kikérése mellett;

2.16. jelen melléklet végrehajtásához szükséges kivitelezők és vállalkozók kiválasztásáról nettó 50 millió Ft értékhatárig;

2.17. lakás esetén a jogcím nélküli használó kérelmére a használati díj Vagyonrendelet szerinti emelésétől, vagy megfizetésétől történő eltekintésről;

2.18. a bérleti díjhátralék és a bérleti szerződés megszűnése után felhalmozott használati díjhátralék részletekben történő kiegyenlítésére kötendő részletfizetési megállapodásról;

2.19. részletfizetési megállapodás megkötésekor, a lakásra fennálló tőketartozáshoz kapcsolódó kamattartozás elengedéséről.

3. Javaslatot tesz a Képviselő-testületnek:

3.1. a törzsvagyon tárgyainak megállapítására, esetleg módosítására;

3.2. az önkormányzat vagyongazdálkodási irányelveire;

3.3. elővásárlási jog gyakorlására nettó 50 millió Ft értékhatár felett;

3.4. a lakás bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a pénzbeli térítés mértékéről, amennyiben az meghaladja a beköltözhető forgalmi érték huszonöt százalékát;

3.5. jelen melléklet végrehajtásához szükséges kivitelezők és vállalkozók kiválasztására nettó 50 millió Ft értékhatár felett;

3.6. az ingatlan vételárának az ingatlanszakértő által meghatározott forgalmi értéknél alacsonyabb összegben, vagy a Vagyonrendelet 20. § (1)-(4) bekezdéseitől eltérően történő megállapítására;

3.7. az önkormányzati vagyon tárgyának ingyenes vagy kedvezményes átruházására, továbbá ingyenes vagy kedvezményes használatba (bérbe) adására;

3.8. vagyontárgy tulajdonjogának ingyenes vagy kedvezményes megszerzésére, felajánlás elfogadására;

3.9. a katasztrófahelyzetben lévők részére fenntartott lakások számának és körének megállapítására;

3.10. a helyiségek havi bérleti díjának meghatározása során a helyben szokásos piaci értékként meghatározott díjnál alacsonyabb bérleti díj megállapítására;

3.11. vagyonkezelési, továbbá vagyonhasznosítási szerződés megkötéséről.

4. Véleményezi:

a vagyon-, lakás- és helyiséggazdálkodás, valamint hasznosítás szabályozása során:

4.1. a vagyonátvételt és -értékelést nettó 50 millió Ft felett;

4.2. a koncessziós szerződéseket;

4.3. a hitelfelvételt és egyéb forrásteremtő művelet gazdaságosságát, szükségességét;

4.4. a közös tulajdonú ingatlanok megszüntetésének kezdeményezését 50 millió Ft értékhatár felett;

4.5. a lakások szociális céllal történő bérbeadására kiírt pályázatot;

4.6. az állami támogatással megvalósított szociális elhelyezést biztosító lakás bérbeadását;

4.7. az önkormányzat gazdasági programját;

4.8. az önkormányzat költségvetését;

4.9. az önkormányzat éves beszámolóját.

5. Közreműködik:

a kerületfejlesztési koncepciók, programok, rendezési tervek gazdasági szempontból való előkészítésénél.

6. Állást foglal:

a nem közüzemi tevékenységet ellátó gazdasági társaságnál, illetve közhasznú társaságnál a társasági döntést megelőzően:

6.1. az alapító okirat megállapítása és módosítása tárgyában;

6.2. az alaptőke felemelése és leszállítása tárgyában;

6.3. az egyes részvényfajtákhoz fűződő jogok megváltoztatása tárgyában;

6.4. a társaság más társasággal való egyesülésének, a társaság más társasággal való egyesülésének, beolvadásának és megszűnésének, valamint más társasági formába átalakulása elhatározása tárgyában;

6.5. a felügyelő bizottság tagjai, valamint az igazgatóság és a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, illetve díjazásának megállapítása tárgyában;

6.6. mindazokban a kérdésekben, melyekkel a társaság igazgatósága, felügyelő bizottsága, könyvvizsgálója, vagy a polgármester hozzá fordul.

2. sz. melléklet

Költségvetési Bizottság (KB)

1. A Bizottság dönt:

1.1. az intézmények beruházási kiadásainak az intézmények költségvetésébe való átcsoportosítása miatti előirányzat módosításáról bruttó 50 MFt összeghatárig;

1.2. a Bizottság által jóváhagyott támogatások esetén az elszámolás elfogadásáról;

1.3. 50 MFt értékhatárig tőzsdei értékpapírok értékesítéséről, megvásárlásáról.

2. A Bizottság véleményezi:

2.1. a költségvetés összeállítását, valamint a költségvetési rendelettervezethez benyújtott módosító indítványokat;

2.2. a költségvetés év közbeni módosítására tett javaslatokat;

2.3. a pénzmaradványok elosztására tett javaslatot;

2.4. a költségvetési koncepciót és a költségvetés általános irányelveire tett javaslatot;

2.5. a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottsággal együttműködve a költségvetési beszámolókat;

2.6. a lakás-és helyiség elidegenítésekhez kapcsolódó követelés elengedési kérelmeket, valamint a helyi támogatási ügyek tekintetében a kamat, késedelmi kamat, illetve tőketartozás mérséklésére, vagy elengedésére, továbbá részletfizetés iránt benyújtott méltányossági kérelmeket a szakbizottságok döntéshozatala előtt;

2.7. az önkormányzat gazdasági programját;

2.8. a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság döntése előtt véleményezi a gazdasági társaságban fennálló üzletrész értékesítését;

3. A Bizottság ellenőrzi, vizsgálja:

3.1. esetenként az önkormányzat bevételeinek teljesülését;

3.2. a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottsággal együttműködve a költségvetés végrehajtását;

3.3. a Bizottság által jóváhagyott támogatások esetén az elszámolási kötelezettség teljesítését, az elszámolások szakszerűségét.

4. A Bizottság:

4.1. költségvetési hiány, feszültségek csökkentését szolgáló programozható intézkedéseket javasol, átmeneti gazdálkodásra tesz javaslatot;

4.2. a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsággal együttműködve a hitelfelvételt és egyéb forrásteremtő műveletet kezdeményez, azok gazdaságosságát és szükségességét véleményezi;

4.3. folyamatosan figyelemmel kíséri a helyi adórendelet érvényesülését, változtatásokat kezdeményez és egyeztetett véleményt formál;

4.4. javaslatot tehet a hatáskörébe tartozó, vagy azzal kapcsolatba hozható bármely kérdésben.

3. sz. melléklet

Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság (PVB)

1. Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság dönt:

1.1. az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodását ellenőrző vizsgálat megindításáról, javaslatot téve a vizsgálat főbb szempontjaira;

1.2. nemzetiségi önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásának mértékéről;

2. A Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság véleményezi:

2.1. a költségvetési koncepciót;

2.2. a költségvetés összeállítását;

2.3. a költségvetés módosításait;

2.4. az éves belső ellenőrzési tervet és az éves belső ellenőrzési jelentést;

2.5. az önkormányzat gazdasági programját.

3. A Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság ellenőrzi:

3.1. pénzügyi szempontból az önkormányzati beruházások, fejlesztések, szerződések és a költségvetés teljesítésének, végrehajtásának és pénzügyi rendezésének összhangját, valamint az önkormányzat által végrehajtott hitelfelvételhez kapcsolódó műveleteket;

3.2. a féléves és éves beszámolókat;

3.3. az önkormányzat vagyonának felmérését;

3.4. a Bizottság által jóváhagyott támogatások esetén az elszámolási kötelezettség teljesítését, az elszámolások szakszerűségét.

4. A Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság kezdeményezheti:

4.1. az önkormányzati biztos kirendelését;

4.2. az általa fontosnak tartott kérdésekben elemzések készítését.

5. A Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság kezeli és tartja nyilván a képviselők és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatát:

5.1. a Bizottság tájékoztatja a kötelezettet vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről;

5.2. a Bizottság igazolást ad ki a vagyonnyilatkozat átvételéről;

5.3. a Bizottság nyilvántartást vezet az átvett vagyonnyilatkozatokról, továbbá az azokhoz kapcsolódó egyéb iratokról;

5.4. a képviselő vagyonnyilatkozata - az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével - nyilvános, abba bárki betekinthet. A Bizottság elnöke a Polgármesteri Hivatalon keresztül gondoskodik a vagyonnyilatkozat közzétételéről az Önkormányzat honlapján. A Bizottság elnöke biztosítja a vagyonnyilatkozatba történő betekintés lehetőségét. A képviselő hozzátartozójának vagyonnyilatkozata nem nyilvános, abba csak az ellenőrző bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából;

5.5. a Bizottság ellátja a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat;

5.6. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a bizottságnál bárki kezdeményezheti. A bizottság eljárására a képviselő-testületi zárt ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni;

5.7. a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás célja a vagyonnyilatkozatban foglaltak valóságtartalmának ellenőrzése;

5.8. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó tényállás esetén van helye. Ha az eljárást kezdeményező nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, a bizottság elnöke felhívja a kezdeményezőt a hiány pótlására. Ha a kezdeményező tizenöt napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, vagy ha a kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, a bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést;

5.9. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat esetében csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új tényállást, új adatot tartalmaz. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló - új tényállás, új adat nélküli - ismételt kezdeményezést a bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja;

5.10. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a Bizottság elnökének felhívására a képviselő köteles saját, illetve a hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a Bizottság tagjai ismerhetik meg, és azokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül törölni kell;

5.11. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményéről a bizottság tájékoztatja soron következő ülésén a Képviselő-testületet.

6. A Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság feladatai a nem képviselő bizottsági tag vagyonnyilatkozat-tételével kapcsolatban:

6.1. őrzi a nem képviselő bizottsági tagok és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatát;

6.2. tájékoztatja a kötelezettet a vagyonnyilatkozat-tétel esedékességéről;

6.3. ellenőrzi a vagyonnyilatkozat-tétel teljesítését;

6.4. nyilvántartási azonosítóval látja el a vagyonnyilatkozatot;

6.5. A Bizottság ellenőrzési eljárást folytathat le. A Bizottság eljárására a képviselő-testületi zárt ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A nem képviselő bizottsági tag és hozzátartozójának vagyonnyilatkozata nem nyilvános, abba csak az ellenőrző bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából;

6.6. gondoskodik a vagyonnyilatkozat visszaadásáról, amennyiben a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszűnt vagy a kötelezett új vagyonnyilatkozatot tett.

7. A Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság ellátja:

7.1. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 36-37. §-aiban szabályozott összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat;

7.2. az Mötv. 38. §-ban szabályozott méltatlansági eljárással kapcsolatos feladatokat.

4. sz. melléklet * 

Kerületfejlesztési Bizottság (KfB)

1. A Bizottság a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben dönt:

1.1. az épített környezet elemeinek kerületi védelem alá helyezési, avagy megszüntetési eljárásának megindításáról;

1.2. a partnerségi egyeztetés során a beérkezett észrevételek, vélemények illetve javaslatok elfogadásáról illetve elutasításáról;

1.3. a környezeti vizsgálat szükségességéről a környezet védelméért felelős szervek és a Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság véleményének kikérésével a kerület egy részére készülő szabályozási tervnél, helyi építési szabályzatnál, illetve azoknál a terveknél, amelyek helyi szinten kis terület használatát határozzák meg;

2. Közbeszerzési eljárás során:

A Bizottság a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló törvény alapján folytatott, a Bizottság hatáskörébe tartozó feladatok elvégzésére vonatkozó közbeszerzési eljárások során a kezdeményező osztály, illetve a költségvetési szerv javaslata alapján véleményezi az ajánlattételi felhívást.

Közbeszerzési eljáráson kívül:

Véleményezheti a három ajánlatos eljárásban, szolgáltatás megrendelését megelőzően beérkezett ajánlatokat.

3. A Bizottság a Képviselő-testület döntése előtt véleményt alkot:

3.1. a fővárosi és a kerületi településfejlesztési koncepciókról;

3.2. fővárosi és a kerületi integrált településfejlesztési stratégiáról;

3.3. a fővárosi településszerkezeti tervről és annak kerületünket érintő módosításáról;

3.4. a fővárosi rendezési szabályzatról és annak kerületünket érintő módosításáról;

3.5. a Duna - parti építési szabályzatról;

3.6. a Kerületi Építési Szabályzatról és mellékleteiről, mindezek módosításáról;

3.7. a fejlesztések hatásvizsgálatairól, a döntés előkészítő tanulmánytervekről;

3.8. közterület alakítási tervekről;

3.9 a Partnerségi Egyeztetés Szabályzatáról;

3.10. a településképi bejelentési eljárásban hozott döntéssel szemben benyújtott fellebbezésről.

4. A Bizottság kezdeményezheti:

4.1. a Kerületi Építési Szabályzat és mellékleteinek módosítását;

4.2. a fővárosi rendezési szabályzat módosítását;

4.3. az épített környezet elemeinek védetté nyilvánítását, a védettség megszüntetését;

4.4 az Étv. 17. §-ban meghatározott sajátos jogintézmények alkalmazását;

4.5. a közterület-alakítási terv készíttetését;

4.6. a partnerségi véleményezési eljárásban az el nem fogadott vélemények képviselő-testületi megtárgyalását;

4.7. várospolitikai fórum rendezését;

4.8. kerületfejlesztést érintő vagyongazdálkodási feladatok megtárgyalását.

5. A Bizottság véleményezheti:

5.1. a kerületfejlesztést érintő vagyongazdálkodási feladatokat;

5.2. a területhasználatot érintő közszolgáltatás-fejlesztéseket;

5.3. a területszervezés kérdéseit;

5.4. a szomszédos kerületek és a szomszédos települések településrendezési eszközeit, azok módosításait;

5.5. a szomszédos kerületek és a szomszédos települések településfejlesztési koncepcióit, integrált településfejlesztési stratégiáit;

5.6. a fővárosi településszerkezeti terv módosításait;

5.7. a főváros területfejlesztési koncepcióját;

6. A Bizottság ellenőrzi:

6.1. a szabályozási tervek megvalósulását.

7. A Bizottság saját kezdeményezésére, vagy a Polgármester, vagy a Jegyző felkérésére a kerület területének és egyéb épített, valamint természeti adottságai jövőbeni használatának, alakításának feltételeit megtárgyalja, döntéseinek, javaslatainak előkészítésére albizottságot, munkacsoportot hozhat létre.

8. A Bizottság ellátja a kerületi Települési Értéktár Bizottság feladatait a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) előírásaival összhangban az alábbiak szerint:

8.1. létrehozza a kerületi települési értéktárat, azonosítja a nemzeti értékeket és azokat nyilvántartásba veszi, napirendjére tűzi a települési értékekkel kapcsolatos kérdéseket;

8.2. munkájába bevonja az országos és területi közművelődési szakmai szolgáltatást biztosító szervezetet, továbbá bevonhatja az értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országosan és területi szinten működő szakmai, egyházi vagy civil szervezeteket, valamint egyéb szakértőket;

8.3. évente beszámol tevékenységéről a Képviselő-testületnek.

8.4. Az Önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve létrehozott nemzeti érték felvételét a Települési Értéktárba bárki a Hungarikum Bizottság hivatalos honlapján közzétett nyomtatvány elektronikus vagy postai úton történő benyújtásával kezdeményezheti Polgármesterhez címzett javaslatával a R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott adat-tartalommal.

A Bizottság alaki vagy tartalmi hiányosság esetén a javaslattevőt egy alkalommal hiánypótlásra hívja fel. Ha a javaslattevő a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, vagy a hiányosság pótlásához szükséges idő figyelembevételével megállapított határidő meghosszabbítását sem kéri, a Bizottság a javaslatot érdemben nem tárgyalja meg, és erről a javaslattevőt értesíti.

A hiánypótlásra való felhívás teljesítésének elmulasztását követően a javaslattevő ugyanazon nemzeti érték értéktárba történő felvételét ismételten kezdeményezheti.

A javaslat szerinti nemzeti érték adatainak a Települési Értéktárba való felvételéről a Bizottság, a javaslat benyújtását követő 90 napon belül dönt, és arról a javaslattevőt írásban értesíti. A döntésnek tartalmaznia kell legalább az értéktár nevét, az érték pontos megnevezését, kategóriáját, valamint az érték felvételének dátumát.

8.5. Amennyiben a Bizottság felveszi az adott nemzeti értéket a Települési Értéktárba, ezzel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a nemzeti érték felvételét javasolja-e a Magyar Értéktárba.

8.6. A Bizottság természetes vagy jogi személy részére, annak kérésére az illetékességi körükbe tartozó nemzeti értékek vonatkozásában korábbi döntéséről kivonatot adhat ki.

5. sz. melléklet * 

Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság (TKKB)

1. A Bizottság a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben dönt:

1.1 a közterületi közművezetékekkel, bekötésekkel és közterületi útépítésekkel kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulásokról;

1.2 a testületi döntéssel elhatározott gerincvezeték építés különböző fázisaiban szükséges közműengedéllyel kapcsolatos hozzájárulások megadásáról;

1.3 a lakossági várakozási engedélyek méltányosságból való kiadása iránti kérelmek elbírálásának szempontjairól;

1.4 a járdaépítések, felújítások helyszíneiről és a kiskorrekciós munkákról;

1.5. a mindenkori közterületek használatának és rendjének helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletben nevesített közterület-használati formák kivételével, a közterület-használat egyedi eseteiről (eltérő célú használat tárgya esetén) és a használati díj mértékéről;

1.6. a mindenkori közterületek használatának és rendjének helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletben nevesített közterület-használati formák díjának kérelemre történő tetszőleges mértékű csökkentéséről;

1.7. a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokról;

1.8. hatályát veszti

1.9. a kiemelt területek, közcélú zöldfelületek fejlesztéséről és fenntartásáról;

1.10. az önkormányzati tulajdonban lévő közterületeken álló fás szárú növények kivágásával kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulásról.

1.11. a társasház felújítási támogatási pályázatról;

1.12. a társasházak felújítása pénzügyi támogatásának fajtájáról és mértékéről;

1.13. a társasházak által elnyert támogatásokkal kapcsolatosan benyújtott méltányossági kérelmekről;

1.14. élet és balesetveszély esetén - pályázaton kívül - megfelelő szakértői véleménnyel, alátámasztott kérelemre adható támogatás mértékéről.

2. Közbeszerzési eljárás során:

A Bizottság a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló törvény alapján folytatott, a Bizottság hatáskörébe tartozó feladatok elvégzésére vonatkozó közbeszerzési eljárások során a kezdeményező osztály, illetve a költségvetési szerv javaslata alapján véleményezi az ajánlattételi felhívást.

Közbeszerzési eljáráson kívül:

Véleményezheti a három ajánlatos eljárásban, szolgáltatás megrendelését megelőzően beérkezett ajánlatokat.

3. A Bizottság egyetértése szükséges a forgalomképtelen vagyonnak a tulajdonjog változást nem eredményező hasznosításához.

4. A Bizottság a Képviselő-testület döntése előtt véleményt alkot:

4.1. a kommunális ellátás alapvető kérdéseivel kapcsolatban, a víz-, gáz-, vízrendezési-, csapadékvíz-elvezetési és csatornázási feladatokról, az egészséges ivóvízellátásról való gondoskodás, valamint a távközlési és egyéb adatátviteli rendszer létesítése tárgyában;

4.2. a városgazdálkodást érintő beruházások (kormányzati, önkormányzati, vállalati, társasági stb.) előkészítéséről és megvalósításáról;

4.3. a kerületi önkormányzati tulajdonban lévő, de a városgazdálkodáshoz tartozó, illetve kerülő vagyonrész és vagyoni jogok hasznosításakor, illetve megszerzésekor,

4.4. a fővárosi és kerületi településfejlesztési koncepciókról;

4.5. a fejlesztések hatásvizsgálatairól, a döntés-előkészítő tanulmánytervekről;

4.6. a kiemelt területek, kiemelt közcélú zöldfelületek fejlesztéséről és fenntartásáról;

4.7. a településtisztasági feladatokról;

4.8. a kommunális szolgáltatások ellátási módjáról;

4.9. a közrenddel, közbiztonsággal kapcsolatos előterjesztéseket, éves beszámolókat;

4.10. a Közbiztonsági Koncepcióról;

4.11. a KfB döntése előtt a környezeti vizsgálat szükségességéről a környezet védelméért felelős szervek véleményének felhasználásával, a kerület egy részére készülő szabályozási tervnél, helyi építési szabályzatnál, illetve azoknál a terveknél, amelyek helyi szinten kis terület használatát határozzák meg.

5. A Bizottság javaslatot tesz:

5.1. az önerős út, -és közműfejlesztésre, azt előkészíti, véleményezi;

5.2. a vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás színvonalának emelésére;

5.3. helyi tömegközlekedés alakításánál;

5.4. általában a közműfejlesztés színvonalának emelésére;

5.5. a forgalomszabályozás feladataira;

5.6. a szelektív hulladékgyűjtés módozataival és hatékonyságával kapcsolatosan;

5.7. a kerületi állattartás szabályaival kapcsolatosan;

5.8. a kerékpárút-hálózat fejlesztésével, a kerékpáros-infrastruktúra bővítésével kapcsolatosan;

5.9. az allergén növények elleni védekezés módozataival és hatékonyságával kapcsolatosan

6. A Bizottság saját kezdeményezésére, vagy a Polgármester, illetve a Jegyző felkérésére a hatáskörébe tartozó döntéseinek, javaslatainak előkészítésére albizottságot, munkacsoportot hozhat létre.

7. A Bizottság közbiztonsági feladatkörén belül:

7.1. Figyelemmel kíséri a rendőrség közbiztonság megszilárdítása ügyében végzett munkáját.

7.2. Segíti a rendőrség és más szervek bűnmegelőzési tevékenységét.

7.3. Előzetesen véleményezi a kerületi rendőrkapitány és a kerületi rendőrőrsök vezetőinek kinevezésére vonatkozó javaslatot.

7.4. Segíti a rendőrség és a városrendészet együttműködését.

7.5. Kapcsolatot tart a Budapest II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány Kuratóriumával, figyelemmel kíséri tevékenységét.

7.6. Kapcsolatot tart a katasztrófavédelem, önkéntes tűzoltóság, polgárőrség helyi szervezeteivel.

7.7. A Városrendészet beszámolója alapján évente értékeli a Rendészet tevékenységét.

7.8. Közbiztonsági tárgyú pályázatokról véleményt alkot.

6. sz. melléklet

Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság (KKSEB)

1. A Bizottság a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben dönt:

1.1. önkormányzati fenntartású bölcsődék, Intézményműködtető Központ szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról;

1.2. az önkormányzati óvodák szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének jóváhagyásáról, ha ezek érvénybelépéséhez a fenntartóra többletkötelezettség hárul;

1.3. önkormányzati fenntartású bölcsődék szakmai programjának jóváhagyásáról;

1.4. a bölcsődevezető - a gyermek bölcsődei felvételét - elutasító döntése ellen benyújtott felülvizsgálati kérelemről;

1.5. az önkormányzati fenntartású bölcsődék nyitvatartási idejéről;

1.6. az önkormányzati fenntartású óvodák működési (felvételi) körzetének meghatározásáról;

1.7. óvodai beiratkozás idejéről, valamint az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról szóló hirdetmény fenntartói jóváhagyásáról;

1.8. az intézményvezetők által megállapított térítési díj-kedvezmények felülvizsgálatáról;

1.9. köznevelési és sport célprogramok anyagi támogatásáról;

1.10. tanulmányi ösztöndíjak pályázati kiírásáról, elbírálásáról, odaítéléséről;

1.11. Kulturális Koncepció négyévenkénti felülvizsgálatáról;

1.12. lakásépítéshez, lakásvásárláshoz és felújításhoz nyújtható helyi pénzbeli, valamint a fiatal házaspárok első, saját tulajdonú lakáshoz jutásához nyújtható támogatás pályázati feltételeiről, a pályázat kiírásáról, a támogatások megállapításáról, a gyermekvállalási kötelezettség alóli mentesítésről, a havi törlesztő részlet és a támogatás felhasználás határidejének halasztása iránti kérelmekről, azonnali egyösszegű visszafizetésről, a támogatással érintett lakás értékesítéséhez való hozzájárulási kérelmekről, továbbá a Költségvetési Bizottság véleményét követően a kamat, késedelmi kamat, illetve tőketartozás mérséklése, elengedése, továbbá részletfizetés iránt benyújtott méltányossági kérelmekről;

1.13. a szociális, - bölcsődék kivételével - gyermekjóléti intézmények intézményvezetői által megállapított személyi térítési díjjakkal kapcsolatosan benyújtott méltányossági kérelmekről;

1.14. egészségügyi intézmények térítési díjainak, azok felső határának, kedvezményeinek megállapítására vonatkozó szabályzat elfogadásáról;

1.15. szociális, és - bölcsődék kivételével - gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó önkormányzati intézmények és az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló szolgáltatók szakmai tevékenységéről szóló beszámolóinak elfogadásáról;

1.16. a Szociálpolitikai Keret pályázat kiírásáról, támogatás megállapításáról, az elnyert pályázati pénz felhasználásával kapcsolatos kérelmekről, elszámolás elfogadásáról;

1.17. a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat III. sz. Gondozási Központja által biztosított gyógytorna, masszázs igénybevételének módját tartalmazó szabályzat elfogadásáról;

1.18. az egészségügyi, szociális és - bölcsődék kivételével - a gyermekjóléti intézmények szakmai programjának, a szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról;

1.19. települési (létfenntartási) támogatás megállapításáról, a szociális juttatások, a köztemetés költségeinek és egyéb követelések megtérítésével kapcsolatos méltányossági kérelmekről;

1.20. a szociális és - bölcsődék kivételével - a gyermekjóléti intézmények vezetőinek, valamint az ellátási szerződések és megállapodások hatálya alá tartozó esetekben az ellátást elutasító, illetve a panaszkivizsgálással kapcsolatos döntése ellen benyújtott kérelmekről;

1.21. az egészségügyi szolgálat és időskorúak gondozóháza házirendjének elfogadásáról;

2. A Bizottság véleményezi:

2.1. emlékmű, művészeti alkotás, emléktábla elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról és felújításáról;

2.2. intézménynevek és közterület elnevezéséről;

2.3. az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék és óvodák költségvetéséről;

2.4. önkormányzati fenntartású bölcsődékre, óvodákra vonatkozó építési beruházás és építési koncesszió, szolgáltatás, illetve szolgáltatási koncepció megrendelésére, továbbá árubeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárások során az Osztály, illetve költségvetési szerv javaslata alapján véleményezi az ajánlattételi felhívást:

2.5. bölcsődék és óvodák vezetői állására kiírt pályázati felhívásról és benyújtott pályázatairól;

2.6. a művelődési, sport területek fejlesztését célzó koncepciók elkészítéséről;

2.7. az Önkormányzat által szervezett kiemelt (pl.: Kerület Napja, Kaptató, Pesthidegkúti Nyári Kulturális Fesztivál stb.) rendezvények programjairól;

2.8. a Képviselő-testület elé benyújtásra kerülő egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi tárgyú előterjesztéseket;

2.9. az egészségügyi szolgálat, a szociális és - a bölcsődék kivételével - a gyermekjóléti intézmények esetében az ingóvagyonnal és vagyoni értékű joggal való rendelkezés tárgyában három millió forint értékhatár feletti; illetve ingatlan vagy ingatlan természetben meghatározott része egy évet meghaladó időtartamú, határozott idejű, vagy határozatlan idejű hasznosítását;

2.10. a szociális és - bölcsődék kivételével - gyermekjóléti intézmények költségvetését

2.11. egészségügyi, szociális és - bölcsődék kivételével - gyermekjóléti intézményekre vonatkozó építési beruházás és építési koncesszió szolgáltatás illetve szolgáltatási koncesszió megrendelésére, továbbá árubeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárások esetén az Osztály, illetve költségvetési szerv javaslata alapján véleményezi az ajánlattételi felhívást;

2.12. az egészségügyi, szociális és - bölcsődék kivételével - a gyermekjóléti intézmények vezetői pályázatait;

2.13. az önkormányzatot megillető követelésről méltányosságból történő lemondást a 34/2004.(X.13.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése alapján.

2.14. a részletfizetési megállapodás megkötésekor, a lakásra fennálló tőketartozáshoz kapcsolódó kamattartozás elengedését a 34/2004.(X.13.) önkormányzati rendelet 38. § (11) bekezdése alapján.

3. A Bizottság kezdeményezheti:

3.1. a nemzetiségi léttel kapcsolatos igények, érdekek felvállalását, egyeztetését, a nemzetiségi szervezetekkel való együttműködést;

3.2. a nem önkormányzati oktatási, művelődési és sportintézményekkel való együttműködést, ilyen célú társulások szervezését, és ezen tevékenységek koordinációját;

3.3. a nem önkormányzati fenntartású oktatási, művelődési és sportcélú intézmények, ilyen jellegű közérdekű feladatvállalások, szolgáltatások támogatását;

3.4. a művelődési, sport és szabadidő, bölcsődei szükségletek elemzését, ezen elemzések alapján ezen területek fejlesztését célzó koncepciók elkészítését;

3.5. az ágazatot érintő rendelet előkészítését;

3.6. az önkormányzat fenntartásában működő intézmények ellenőrzését;

3.7. a vezetői pályázatok kiírásával kapcsolatos előkészítést.

4. A Bizottság továbbá

4.1. javaslatot tesz

- a Díszpolgári Cím, a II. Kerületért Emlékérem, a Pro Urbe díj és az Öveges József díj odaítélésére.

4.2. javaslatot tehet

4.2.1. egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények létrehozására, működtetésére, megszüntetésére, profilváltozására,

4.2.2. az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi szükségletek és a közszolgáltatások elemzésére, azok fejlesztésére, az egészséges életmód feltételeinek javítására, beleértve a hátrányos és veszélyeztetett helyzetűek speciális problémáit,

4.2.3. a szociális és - bölcsődék kivételével - gyermekjóléti intézmények térítési díjainak, azok felső határainak, kedvezményeinek megállapítására,

4.2.4. szociális és - bölcsődék kivételével - gyermekjóléti intézmények személyi feltételeire,

4.2.5. egészségügyi, szociális és - bölcsődék kivételével - gyermekjóléti intézményeket érintő beruházásokra, felújításokra, fejlesztésekre,

4.2.6. egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi szükségletek elemzésére, ezen elemzések alapján ezen területek fejlesztését eredményező célprogramokra.

4.3. közreműködik

4.3.1. az oktatási, művelődési és sportintézmények, bölcsődék ellenőrzésében;

4.3.2. az oktatási, művelődési, sport intézményekkel, valamint bölcsődékkel kapcsolatos döntéseknél, véleményének kialakítása esetén szükség szerint szakértő közreműködését veheti igénybe.

4.4. A Bizottság közreműködhet az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények vizsgálatában, ellenőrzésében, beszámoltatásában.

4.5. A Bizottság együttműködhet a nem önkormányzati egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tevékenységet végző szervekkel.

5. A Bizottság javaslatot tesz:

5.1. az önkormányzati lakások szociális céllal történő bérbeadására kiírt pályázat elbírálására,

5.2. az állami támogatással megvalósított szociális elhelyezést biztosító lakás bérbeadására,

5.3. a 34/2004.(X.13.) önkormányzati rendelet 38. § (4) bekezdése alapján lakás esetén a jogcím nélküli használó kérelmére a használati díj rendelet szerinti emelésétől, vagy megfizetésétől történő eltekintésre.

7. sz. melléklet

Közbeszerzési Bizottság (KöB)

1. A Bizottság döntési jogkörben:

1.1. jóváhagyja az éves közbeszerzési tervjavaslatot és a közbeszerzési tervet;

1.2. engedélyezi jelen szabályzat hatályába tartozó közbeszerzési eljárások során a közbeszerzési szabályzattól történő eltérést,

1.3. határozatot hoz a közbeszerzési eljárás érvénytelenné nyilvánításáról - az Osztály, illetőleg a költségvetési szerv vezetőjének javaslata alapján - a Kbt. 66. §-ában megfogalmazott körülmények fennállása esetén;

1.4. építési beruházás és építési koncesszió, szolgáltatás illetve szolgáltatási koncesszió megrendelésére, továbbá árubeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárások esetén dönt az alábbiakról:

- az Osztály illetőleg költségvetési szerv javaslata és az illetékes bizottságok, illetőleg tanácsnok véleménye alapján az alkalmazandó eljárásfajtáról,

- az Osztály illetőleg költségvetési szerv javaslata és az illetékes bizottságok, illetve tanácsnok véleménye alapján jóváhagyja a részvételi, ajánlati, ajánlattételi felhívást és dokumentációt,

- az osztály, illetőleg költségvetési szerv javaslata alapján a hirdetmény, vagy dokumentáció módosításáról, a hirdetmény visszavonásáról, a részvételi, jelentkezési, illetőleg ajánlattételi határidő meghosszabbításáról,

- a bírálóbizottság javaslata alapján dönt arról, hogy mely jelentkezések, ajánlatok érvénytelenek, illetve, hogy van e olyan jelentkező, ajánlattevő, akit ki kell zárni az eljárásból,

- határozatot hoz a bírálóbizottság javaslata alapján az eljárást lezáró döntésről.

2. A Bizottság véleményezi:

2.1. az Önkormányzat költségvetését;

2.2. az Önkormányzat beruházásaival összefüggő közbeszerzés hatálya alá nem tartozó eljárások során az egyes szakkérdéseket.

3. A Bizottság javaslatot tesz:

a költségvetés összeállítsa során a közbeszerzés hatálya alá kerülő beszerzésekre.

4. A Bizottság ellenőrzi:

4.1. a Képviselő-testület és más bizottság által hozott közbeszerzést érintő határozatok végrehajtását;

4.2. a közbeszerzési terv végrehajtását;

4.3. a közbeszerzési eljárás törvényességét.

8. sz. melléklet

Egyházi, karitatív szervezetek tanácsnokának feladatai:

a) Egyházakkal való együttműködés, a hitélettel kapcsolatos igények, érdekek feltárása, egyeztetése.

b) Más által fenntartott egészségügyi célú intézmények, ilyen jellegű közérdekű feladatvállalások, szolgáltatások támogatása.

c) A nem önkormányzati szociális tevékenységet végző szervezetekkel való együttműködés, ilyen célú társulások (szervezés, koordináció).

d) Más által fenntartott szociális célú intézmények, ilyen jellegű közérdekű feladatvállalások, szolgáltatások támogatása.

e) Figyelemmel kíséri a II. kerület lakossága számára hitéleti és egyéb szolgáltatásokat nyújtó történelmi egyházak helyzetét, igényeit, előmozdítja működési feltételeik javulását.

f) Javaslatot tesz a költségvetésben az egyházak és az egyházi fenntartású intézmények támogatására.

g) Ellenőrzi és jóváhagyja a költségvetési támogatások elszámolását.

Állat- és természetvédelmi tanácsnok feladatai:

a) Kapcsolatot tart állat- és természetvédelmi civil szervezetekkel, támogatja, együttműködik az állat- és természetvédelmi lakossági kezdeményezésekkel.

b) A kerületi hatósági állatorvossal egyeztet, kapcsolatot tart.

c) Előzetesen véleményezi az állattartási és természetvédelmi tárgyú testületi előterjesztéseket.

d) Állat- és természetvédelemmel kapcsolatosan pályázatok figyelése, melyről tájékoztatja a Környezetvédelmi Osztályt

Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat elöljáró tanácsnoka

Ellátja az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 13/1992.(VII.01.) önkormányzati rendelet 61-61/D. §-aiban szabályozottak szerint a Részönkormányzat vezetését és képviseletét.


  Vissza az oldal tetejére