Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2019. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, valamint az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok juttatásairól

/Egységes szerkezetben a 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelettel/

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. §-a, 40. § (4) bekezdése, 80. § (1) és (2) bekezdései, valamint a 143. § (4) bekezdése f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület a főállású alpolgármester(ek) havi illetményét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a polgármester illetményének 90%-ában állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a főállású alpolgármester(ek) (1) bekezdésben meghatározott havi illetményét összegszerűen határozatban állapítja meg.

2. § (1) A Képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármester(ek) havi tiszteletdíját az Mötv. 80. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a társadalmi megbízatású polgármestert megillető tiszteletdíj 90%-ában állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármester(ek) (1) bekezdésben meghatározott havi illetményét összegszerűen határozatban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzati képviselőt, a bizottság elnökét, tagjait és a tanácsnokait - megválasztásuk időpontjától, megbízatásuk megszűnéséig - tiszteletdíj illeti meg.

(2) A polgármester és a Képviselő-testülettel foglalkoztatási jogviszonyban álló főállású alpolgármester, képviselőként tiszteletdíjat nem kaphat.

(3) *  A képviselői tiszteletdíj (továbbiakban: alapdíj) a mindenkor hatályos önkormányzati költségvetési rendeletben megállapított Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők számára meghatározott köztisztviselői illetményalap és a 3,5-ös szorzószám szorzata.

(4) A mindenkor hatályos bizottsági strukúrát szabályozó önkormányzati rendelet (továbbiakban: ör.) szerinti bizottságok elnökeinek és tanácsnokainak tiszteletdíja - több tisztség, bizottsági tagság esetén is - a (3) bekezdés szerinti alapdíj 1,8-szorosa.

(5) Az ör. szerinti bizottságok a (4) bekezdés rendelkezése alá nem eső képviselő tagjainak tiszteletdíja kiegészül a (6) bekezdés szerint megállapított tiszteletdíjjal.

(6) Az ör. szerinti bizottságok és a Városrészi Önkormányzat Képviselő-testületének nem képviselő tagjainak - több bizottsági tagság esetén is (beleértve a VÖK tagságot) - a tiszteletdíja az alapdíj 45%-a.

4. § (1) Jelen rendelet 3. §-a alapján tiszteletdíjra jogosultak (a továbbiakban: jogosult) tiszteletdíja e § (4) bekezdése szerinti, differenciált összeggel csökkentendő, amennyiben a jogosult egymást követő hat képviselő-testületi, illetve bizottsági ülésen három alkalommal igazolatlanul nem jelenik meg.

(2) Az ülésekről való távolmaradás igazolása csak orvos által kiállított és aláírt, lepecsételt irattal lehetséges.

(3) A távolmaradást külön-külön kell vizsgálni mind a képviselő-testületi, mind az egyes bizottsági ülések tekintetében.

(4) A tiszteletdíjból az alábbi, pontokban meghatározott összegek kerülnek levonásra az (1) bekezdésben meghatározott hiányzások esetén:

a) képviselő-testületi üléseknél: 50.000,- Ft;

b) az adott bizottsági üléseknél: 30.000,- Ft;

c) az adott bizottsági üléseknél olyan jogosultnál, aki egyidejűleg több Bizottságnak is tagja: 20.000,- Ft.

(5) Az igazolt és igazolatlan hiányzások adminisztrációját a Képviselő-testület esetén a Jegyzői Titkárság, az adott bizottságok esetén a bizottság ügyviteléért felelős osztály látja el és továbbítja a Humánpolitikai Osztály részére.

5. § (1) A képviselőket, az ör. szerinti bizottságok és a Városrészi Önkormányzat Képviselő-testületének nem képviselő tagjait egyes meghatározott juttatásként megilleti Budapest közigazgatási területén a tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító utazási bérlet.

(2) A képviselőket a választást követő év költségvetési rendeletében meghatározott mértékű keretösszeg felhasználási joga illeti meg, amely a választási ciklus alatt vehető igénybe informatikai eszközök, ideértve okostelefon beszerzésére, amelyek a képviselők ingyenes használatába kerülnek.

(3) A nem képviselő bizottsági tagokat, valamint a Városrészi Önkormányzat Képviselő-testületének nem képviselő tagjait a 3. § (6) szerinti tiszteletdíj és az 5. § (1) bekezdése szerinti utazási bérlet az Mötv. 40. § (1) bekezdése szerinti eskü letételétől illeti meg.

6. § (1) E rendelet a kihirdetése napján 18:00 órakor lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. október 13-tól esedékessé váló juttatásokra kell alkalmazni.

(2) * 

Őrsi Gergely dr. Szalai Tibor
polgármester jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2019. november 18-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2019. november 18. napján 18.00 órakor.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2019. november 18.

dr. Szalai Tibor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére