Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2019. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

az átmeneti gazdálkodásáról, az intézmények és feladatok átmeneti finanszírozásáról

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és az államháztartásról szóló - többször módosított - 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 25. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a költségvetési gazdálkodás folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi gondok elkerülése érdekében a költségvetési rendelet elfogadásáig a finanszírozás és a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat és intézményei - ideértve a Polgármesteri Hivatalt is - gazdálkodása és feladatai finanszírozása során jelen rendelet szabályait kell alkalmazni azon időszakban, amikor az Áht 25. §-a szerint az önkormányzat külön rendeletben jogosult a gazdálkodási szabályok megállapítására.

(2) Értelmező rendelkezések:

- Tárgyév: azon költségvetési év, amelyre a Képviselő-testület még nem alkotta meg költségvetési rendeletét.

- Előző év: a tárgyévet megelőző költségvetési év.

- Átmeneti időszak: a tárgyév január 1-je és a tárgyévi költségvetési rendelet kihirdetése közötti időszak.

Átmeneti finanszírozási és gazdálkodási szabályok

2. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az átmeneti időszakban az önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadásoknak 3-9. §-okban meghatározott feltételekkel történő teljesítésére.

3. § (1) A nem intézmények által ellátott önkormányzati feladatok és az intézmények működési kiadásainak havi teljesítéséhez az előző évi jóváhagyott eredeti működési célú költségvetési támogatásokból az 1/12 részének megfelelő összegű költségvetési támogatási előirányzatok használhatóak fel.

(2) Az (1) bekezdésben foglalttól eltérő mértékű működési támogatás biztosítását indokolt esetben - ideértve azon eseteket is, amelyek a Képviselő-testület előző évi döntése alapján, a tárgyév átmeneti időszakában jelentkező végrehajtás okán keletkeznek - a Polgármester engedélyezheti. Az így folyósított többlettámogatás okáról és mértékéről a Polgármester a következő rendes ülésen tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek.

(3) A nem intézmények által ellátott önkormányzati feladatok és a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak havi teljesítése az előző évi eredeti dologi kiadási előirányzatok 1/12 részének mértékéig, illetve a folyamatos szerződésekben előírt mértékig történhet.

(4) Az átmeneti időszakban általános bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni nem lehet, kivétel a közalkalmazottak és a köztisztviselők előmenetelével kapcsolatos átsorolások, valamint a jogszabályi változások miatti kötelező többlet juttatások időarányos része, illetve a jogszabályban kötelezően meghatározott juttatások, költségtérítések.

(5) Az átmeneti időszakban a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló köztisztviselők részére a Képviselő-testület előző évi költségvetési rendeletében elfogadott mértékű illetménykiegészítés fizethető.

(6) Az átmeneti időszakban a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló köztisztviselők részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 133. § (3) bekezdése szerint az előző évre megállapított alapilletmény-eltérítéssel számolt illetmény fizethető.

(7) Jutalom nem fizethető, kivételt képez az átmeneti időszak alatt esedékessé vált jubileumi jutalom, valamint az előző évben kiírt céljutalom a teljesítés igazolások alapján.

(8) A jogerős döntések szerinti kötelezettségek kifizethetőek.

(9) Az előző év végéig benyújtott, nyertes pályázatokhoz rendelt önrészek, valamint az utófinanszírozás keretében biztosított támogatások terhére történő kifizetések teljesíthetőek.

4. § (1) A 3. § (3) bekezdésében foglaltakon túl a Képviselő-testület minősített többséggel meghozott döntései alapján a tárgyévi költségvetésben tervezendő - és a döntéshez a végrehajtási felhatalmazást biztosító - feladatok előirányzatai terhére lehet kötelezettséget vállalni, valamint kiadásokat teljesíteni.

(2) Az előző év költségvetési rendeletében a tárgyévi költségvetés terhére jóváhagyott beruházási és felújítási feladatokra - az előző év költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatok mértékéig - kötelezettség vállalható, és kiadás teljesíthető.

5. § (1) A Képviselő-testület a szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Szoc. rendelet) alapján biztosított szociális pénzbeli és természetbeni támogatások a rendeletben foglaltak betartása mellett kifizethetőek.

(2) A Szoc. rendelet 18. § alapján a betegápolási kiegészítő támogatást a Képviselő-testület előző évi költségvetési rendeletében elfogadott összegben határozza meg.

6. § A bérlakás elidegenítési feladatokhoz kapcsolódóan kifizethetők:

a) az előző évről áthúzódó munkák ellenértékei

b) az előző december 31-ig megkötött szerződések ellenértékei

c) az átmeneti időszakban ténylegesen befolyt bevételekkel összefüggően felmerülő kiadások.

7. § A nem önkormányzati intézmények, alapítványok, egyéb szervezetek részére kifizetések kizárólag az előző év december 31-ig megkötött megállapodások, illetékes bizottságok döntései, képviselő-testületi kötelezettségvállalások alapján teljesíthetők.

8. § (1) A nem intézmények által ellátott önkormányzati feladatok és az intézmények felújítási, beruházási feladataihoz és felhalmozási célú pénzeszköz átadásaihoz kapcsolódóan:

a) az előző évi előirányzat maradvány erejéig az elvégzett és leigazolt munkák ellenértéke kifizethető,

b) a korábbi képviselő-testületi vagy bizottsági döntések alapján már folyamatban lévő közbeszerzési eljárások keretében szerződés köthető és kifizetés teljesíthető,

c) a korábbi képviselő-testületi vagy bizottsági döntések alapján kiírásra kerülhetnek a közbeszerzési eljárások, amelyek alapján szerződés köthető és kifizetés teljesíthető,

d) az előző év december 31-ig megkötött szerződések tárgyévi üteme szerint elvégzett és leigazolt munkák ellenértéke kifizethető.

(2) A jóváhagyott, folyamatban lévő felhalmozási feladatoknál szerződésmódosítás csak a Képviselő-testület minősített többségű döntésével irányulhat az előző év december 31-ig megkötött szerződés tárgyévi üteme nettó összegének növelésére.

(3) Új fejlesztési feladatra és pénzeszköz átadásra közbeszerzési eljárás nem indítható, kötelezettség nem vállalható, kifizetés nem teljesíthető, ide nem értve a jelen § (4) bekezdése alapján induló új feladatokat.

(4) A kerületi önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra (építési, beruházási beszerzésre) és intézményi, út-, parkfelújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló törvény, valamint a II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének közbeszerzésekről szóló szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. § (1) A tárgyévi költségvetés terhére, az általános tartalékon belül, „Átmeneti időszak feladattal nem terhelt tartaléka” jogcím alatt létrehozott tartalék összege 30 000 eFt, amelynek felhasználását az egyedi cél meghatározásával a Polgármester engedélyezi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalék terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

(3) Gépek, berendezések, felszerelések körébe tartozó új beszerzést indokolt esetben az (1) bekezdés szerinti általános tartalék terhére a Polgármester engedélyezhet. A beszerzés egyedi értékhatára az 1 000 eFt-ot, az összes ilyen beszerzés értékhatára az átmeneti időszakban pedig a 10 000 eFt-ot nem haladhatja meg.

(4) A Polgármester dönthet az elkülönített bérlakás értékesítési számlán kezelt pénzeszközök ideiglenes igénybevételéről.

10. § Az érvényben lévő szerződések csak jogszabályi változásokból adódóan módosíthatók.

Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet 2020. január 01. napon lép hatályba és a 2020 évi költségvetési rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti.

(2) * 

Őrsi Gergely dr. Szalai Tibor
polgármester jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2019. december 19-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2020. január 01.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2019. december 20.

dr. Szalai Tibor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére