Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

/Egységes szerkezetben a 25/2020. (VI. 26.), 31/2020. (IX. 25.), a 36/2020. (X. 30.), a 48/2020. (XI. 30.), a 8/2021. (II. 23.), valamint a 13/2021. (IV. 29.) önkormányzati rendeletekkel/

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. Fejezet

1. A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadásai és bevételei

1. § (1) *  A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének

költségvetési bevételi főösszegét 20 166 681 ezer forintban

költségvetési kiadási főösszegét 29 404 501 ezer forintban

költségvetési egyenlegének összegét -9 237 820 ezer forintban

finanszírozási kiadásának összegét 100 985 ezer forintban

állapítja meg.

A 2020. évre tervezett költségvetési hiány és a finanszírozási kiadás összegét a Képviselő-testület 9 338 805 E Ft összegű maradvány igénybevételével finanszírozza.

(2) Az 1. számú tábla tartalmazza az (1) bekezdés szerinti főösszegen belül a működési és a felhalmozási kiadási (5. oszlop) és bevételi (10 oszlop) előirányzat-csoportokat „mérlegszerűen”.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 2. számú tábla 3. oszlopa szerint határozza meg.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegeit a 3. számú tábla 3. oszlopa szerint határozza meg.

(5) A Képviselő-testület a (3) és (4) bekezdésében megállapított kiadási és bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti összegein belül az Önkormányzat költségvetési szervek által ellátott, valamint a költségvetési szervekhez nem tartozó feladataira, és a Polgármesteri Hivatal feladataira tervezett kiadási összegeket kiemelt előirányzatonként a 4. számú tábla I.-IV. sorai szerint határozza meg, a bevételeket kiemelt előirányzatonként és feladatonként az 5. számú tábla I.-IV. sorai szerint határozza meg.

(6) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszám-előirányzatot a 4. számú tábla 24. oszlopa szerint határozza meg a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek összessége tekintetében.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó feladataihoz rendelt kiadások és bevételek kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti tagolását a 4. és 5. számú tábla I/A, illetve I/B pontjai szerint határozza meg.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat államigazgatási feladataihoz rendelt kiadásokat és bevételeket a 4. és 5. számú tábla II/a sora tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési főösszegen belül a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti tagolásban a 6. és 7. számú tábla szerint, továbbá ezen költségvetési szervek céljellegű dologi kiadásait a 8. számú tábla szerint határozza meg.

(10) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódóan felmerülő egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (4. számú tábla 9.-10. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 9. számú tábla 4. oszlopa szerint határozza meg.

(11) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódóan várható működési célú támogatások államháztartáson belülről és működési célú átvett pénzeszközök (5. számú tábla 6. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 10. számú tábla 4. oszlopa szerint határozza meg.

(12) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódóan felmerülő egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (4. számú tábla 14. és 17. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 11. számú tábla 4. oszlopa szerint határozza meg.

(13) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódóan várható felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és felhalmozási célú átvett pénzeszközök (5. számú tábla 11. és 14. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 12. számú tábla 4. oszlopa szerint határozza meg.

(14) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódóan tervezett felhalmozási célú kölcsönök és támogatások (4. számú tábla 15. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 13. számú tábla A sor 4. oszlopa szerint határozza meg.

(15) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódóan tervezett felhalmozási célú kölcsönök és támogatások visszatérülése (5. számú tábla 13. oszlop) részletes jogcímenkénti előirányzatait a 13. számú tábla B sor 4. oszlopa szerint határozza meg.

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat által kijelölt ágazati felújítási előirányzatokat feladatonként a 14. számú tábla 4. oszlopa szerint határozza meg.

(17) A Képviselő-testület az önkormányzati beruházások címen tervezett felhalmozási kiadások feladatonkénti előirányzatait a 15. számú tábla 4. oszlopa szerint határozza meg.

(18) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási és bevételi főösszeg teljesülését a 17. számú „Előirányzat-felhasználási ütemterv” tábla szerint határozza meg.

(19) A 2021. évre ütemezett, de a 2020. évben már kötelezettségvállalást eredményező felújítási és beruházási feladatok jogcímenkénti kötelezettségvállalási felső határát a 18. számú tábla 3. oszlopa mutatja be. Az ezen jogcímekre tekintettel vállalt kötelezettségek fizetési kötelezettséget a 2020. évben nem keletkeztethetnek.

2. § (1) *  Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból 2020. évben

I. Általános tartalék 57 479 ezer forint,

II. Céltartalékok 3 605 640 ezer forint,

a) működési céltartalék 1 451 749 ezer forint,

b) felhalmozási céltartalék 2 153 891 ezer forint.

(2) A 16. számú tábla 2. oszlopa tartalmazza a tartalékok részletes jogcímeit.

3. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és annak költségvetési szerveire.

II. Fejezet

2. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai

4. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat költségvetési szerveit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) A költségvetési szerv a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhet el.

(4) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(5) A költségvetési szervek a 14. és 15. számú táblában meghatározott és a költségvetésükbe év közben leadott egyes felújítási és beruházási feladatok megvalósítását követően, a keletkező szabad előirányzat-maradványaikat a meglévő felújítási és beruházási jogcímeik között saját hatáskörben átcsoportosíthatják, ha a keletkező szabad előirányzat-maradványok bruttó értéke a 2 000 eFt-ot nem haladja meg.

(6) A költségvetési szervek az egyes felújítási és beruházási jogcímeken keletkező előirányzat-maradványok terhére új jogcímen kötelezettséget a Költségvetési Bizottság jóváhagyásával vállalhatnak.

(7) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek a felújítási és beruházási előirányzataik felhasználása során a Polgármesteri Hivatallal kötött munkamegosztási megállapodás, a Képviselő-testület által elfogadott közbeszerzési szabályzat, valamint a településkép védelméről szóló 45/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet alapján járnak el.

(8) A költségvetési szerveknek a 15. számú tábla „Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszköz beszerzése” feladatra tervezett összegekből kell a kisértékű tárgyi eszköznek minősülő beszerzéseiket is megvalósítani.

(9) A felújítási és beruházási pénzeszközökkel való gazdálkodási jogosultságot a költségvetési szervek a (5)-(7) bekezdésekben foglalt korlátozással kapják meg.

(10) A 19. a. számú tábla tartalmazza a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatait. Az egyes költségvetési szervek esetén ezen összegek egynegyede a jutalmazásra vonatkozó rendelkezéseknél figyelembe veendő összeg.

3. Költségvetési előirányzatok változtatása

5. § (1) A költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzatnál.

(2) A Polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni haladéktalanul, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

6. § (1) A költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület döntése alapján, szükség szerint kerül sor, de legalább:

a) a maradvány felosztására vonatkozóan tárgyév június 30-ig,

b) az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal.

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési rendelet módosításának tartalmaznia kell az alábbi okok hatását a költségvetésre:

a) a központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,

b) a költségvetési szerveket érintő, irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,

c) a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,

d) a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások,

e) az éves költségvetés főösszegét, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat eredményező képviselő-testületi döntések,

f) a jelen rendelet 23. § szerinti általános tartalék alakulását.

(3) A 16. számú tábla I/8. sor „Átmeneti időszakra biztosított tartalék” jogcím előirányzat maradványát legkésőbb a költségvetési rendelet első módosításával egyidejűleg át kell csoportosítani a 16. számú tábla I/7. sor „Feladattal nem terhelt tartalék” előirányzatába.

4. Előirányzat módosítás a Képviselő-testület kizárólagos jogkörében, illetve az átruházott jogkörök szabályozása

7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetés 16. számú táblájában jóváhagyott, az évközi többletigények finanszírozására elkülönített források 100 000 eFt egyedi értékhatár összeget meghaladó felhasználására vonatkozó döntés meghozatala tekintetében fenntartja magának a jogot.

(2) A Képviselő-testület a 16. sz. tábla I/6. „Közösségi költségvetési tartalék” felhasználásáról a „Kerület kártyával” rendelkező lakosok körében végzett társadalmi egyeztetés eredményeként a maradvány felosztásakor a dönt.

(3) *  Az (1) bekezdésben meghatározott egyedi értékhatárt el nem érő felhasználások vonatkozásában a Polgármesternek önálló jogot biztosít az alábbi források tekintetében:

1. I./1. „Polgármesteri keret”,

2. I./2. „Alpolgármesterek kerete”,

3. I./3. „Pályázatokkal kapcsolatos feladatok”,

4. I./4. „Testvérvárosi kapcsolatok”,

5. I./5. „Klímaalap tartalék”,

6. II./a/2. „Működési tartalék”,

7. II./a/3. „Központi karbantartási keret (intézményi hálózathoz)”,

8. II/a/5. „Informatikai NEM AKTÍVÁLHATÓ fejlesztések tartaléka”

9. II/a/6. „Helytörténeti gyűjtemény kialakítására elkülönített tartalék”

10. II./a/7. „Állat- és természetvédelmi célú elkülönített tartalék”

11. II./a/8. „Korona vírus elleni védekezés tartaléka”

12. II./b/1. „Havaria keret”,

13. II./b/2. „Társasházak felújítása”,

14. II./b/3. „Társasházak felújítása-önkormányzati tulajdon után”,

15. II./b/4. „Fejlesztések előkészítése”,

16. II./b/5. „Fejlesztések”,

17. II./b/8. „Informatikai fejlesztések tartaléka”

18. II./b/12. „Bérlakás állománybővítés előkészítése”

19. II/b/13. „Műemléki illetve egyedi helyi védett ingatlanok felújítása keret”,

20. II/b/15. „Szépvölgyi út felújítása pályázati önerő”.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott egyedi értékhatárt el nem érő felhasználások vonatkozásában a Költségvetési Bizottság javaslata alapján biztosít jogot a Polgármesternek az alábbi források tekintetében:

1. I./7. „Feladattal nem terhelt tartalék”,

2. II./a/1. „Képviselő-testülethez rendelt tartalék”,

3. II./b/6. „Egészségügyi Szolgálat eszközbeszerzése”.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott egyedi értékhatárt el nem érő felhasználások vonatkozásában a Jegyző javaslata alapján biztosít jogot a Polgármesternek az alábbi források tekintetében:

1. II/a/4. „Működési tartalék - választáshoz”.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott egyedi értékhatárt el nem érő felhasználások vonatkozásában a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság javaslata alapján biztosít jogot Polgármesternek az alábbi források tekintetében:

1. II./b/7. „Lakásgazdálkodási feladatokhoz”.

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott egyedi értékhatárt el nem érő felhasználások vonatkozásában a Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján biztosít jogot Polgármesternek az alábbi források tekintetében:

1. II./b/9. „Közbiztonsági célú térfigyelő rendszer korszerűsítése és bővítése”

2. II/b/13. „Műemléki illetve egyedi helyi védett ingatlanok felújítása keret”.

(8) A (3) bekezdés 2. pontjában megjelölt forrás felhasználására vonatkozó döntés előkészítése során be kell szerezni a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/1992. (VII. 1.) rendelet 50. §-ban meghatározottak szerint megalakult képviselői frakciók vezetőinek javaslatát is.

(9) A (2)-(5) bekezdésig - kivéve a (7) bekezdés és (3) bekezdés 3. pontjában meghatározottakat - felsorolt tartalékok átcsoportosításának kezdeményezésére tárgyév december 15-ig kerülhet sor.

(10) A (4) bekezdés 3. pontja alapján az „Egészségügyi Szolgálat eszközbeszerzése” jogcímen biztosított előirányzat felhasználását az intézményvezető tárgyév szeptember 30-ig kezdeményezheti a Költségvetési Bizottság felé.

8. § A Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, előirányzat-csoportjainak, kiemelt előirányzatainak tekintetében a 9. és 11. §-okban előírtak kivételével, valamint a létszámkereteinek tekintetében fenntartja magának a jogot az előirányzatok év közbeni megváltoztatására.

9. § (1) A Képviselő-testület az alábbi esetekben biztosít önálló jogkörben előirányzat-módosítási és előirányzat-átcsoportosítási jogot a Polgármesternek:

a) a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok, lemondások előirányzatosítása,

b) a külön döntést nem igénylő, helyben képződő, egyéb működési és felhalmozási bevételek előirányzatosítása,

c) a rendelet mellékletét képező 4. számú tábla I. soraiban meghatározott feladatok előirányzatainak terhére - ide nem értve a tartalékokat - történő átcsoportosítás az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére,

d) az e rendelet felhatalmazása alapján előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkező bizottsági döntések végrehajtásához kapcsolódó előirányzat módosítások.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül az alábbi esetekben biztosít a Jegyző javaslata alapján előirányzat-átcsoportosítási jogot a Polgármesternek:

a) a 4. számú tábla I. sorába tartozó önkormányzati feladatok és a 4. számú tábla II. sorába tartozó Polgármesteri Hivatal tevékenységéivel kapcsolatos feladatok közötti átrendezéshez kapcsolódó előirányzat módosítása,

b) a rendelet mellékletét képező 19. b. számú táblában jóváhagyott keretösszeg maradványának átcsoportosítása Polgármesteri Hivatal személyi juttatások kiemelt előirányzatán belül.

(3) Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül az alábbi esetekben és feltételekkel biztosít előirányzat-átcsoportosítási jogot a Polgármesternek:

a) a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság javaslata alapján a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, a bizottságok és tanácsnokok feladatköréről szóló 24/2019. (XI. 18.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében meghatározott,

b) a Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület által kialakított bizottságok hatásköréről, a bizottságok és tanácsnokok feladatköréről szóló 24/2019. (XI. 18.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében meghatározott,

hatásköröket érintő feladatokhoz rendelt kiadási tételek - ide nem értve a 16. számú táblában tervezett tartalékokat - esetében,

c) a Költségvetési Bizottság javaslata alapján a 14. és 15. számú táblában jóváhagyott, konkrét feladatokra biztosított felújítási, és beruházási előirányzatok közötti átcsoportosításra a költségvetési szerv kezdeményezésére, ha a keletkező szabad előirányzat-maradványok bruttó értéke meghaladja a 2 000 eFt-ot, de nem éri el az 50 000 eFt-ot, kivéve az a), b) pontokban megjelölt bizottságok feladatait és hatásköreit érintő feladatok és kiadási tételek közötti előirányzat átcsoportosításokat.

10. § (1) A 7. § (2) és (4) bekezdéseiben, valamint a 9. § (1), (2), és (3) bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt átruházott hatáskörben végrehajtott forrás felhasználás, valamint előirányzat-változtatásokról a döntést hozó köteles legalább az éves beszámolót megelőzően tájékoztatást adni a Költségvetési Bizottságnak.

(2) A 7. § (3) bekezdésben és a 9. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt átruházott hatáskörben végrehajtott forrás felhasználás, valamint előirányzat-változtatásokról a Költségvetési Bizottság köteles legalább az éves beszámolót megelőzően tájékoztatást adni a Képviselő-testületnek a Képviselő-testület rendes ülésén.

5. Előirányzat felhasználási jogkörök

11. § (1) A Képviselő-testület az egyes keretek és társadalmi önszerveződések támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

a) a Polgármester rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

- „Budapest II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány támogatása”,

- „Magyar Állatorvosok Világszervezete (Múzeum 1956 Emlékére)”,

- „Országúti Ferences Plébánia”.

b) *  a Közoktatási, Közművelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

- „Oktatásfejlesztési Keret”,

- „Közművelődési Keret”,

- „Sport- és Tömegsport Keret”,

- „Kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal Keret”,

- „Életvitel stratégia”,

- „Bursa Hungarica: felsőoktatásban tanulók ösztöndíja”,

- „Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása”,

- „Szociálpolitikai Keret”,

- „Civitan Help Club működési támogatása”

- „Színházak működési támogatása”

- „Csináld Magad Társadalom” pályázat”

c) A „Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása” jogcímen szereplő támogatást negyedéves ütemezésben kell átutalni.

d) a Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

- „Környezetvédelmi Keret”.

- A „Fogadj Örökbe egy Közterületet” és „Közterületek szépítése lakossági pályázat” jogcímek előirányzatának felosztására a Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság pályázatot köteles kiírni.

- Pilisi Parkerdő Zrt.

e) a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

- „Úthibák miatti kártalanítások”

f) a Költségvetési Bizottság rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

- „Társadalmi szervezetek támogatása”,

- „Nyugdíjas klubok támogatása”.

A megtervezett előirányzatok felosztására a Költségvetési Bizottság pályázatot ír ki.

g) a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat rendelkezik felhasználási jogkörrel az e rendelet 9. számú táblájában szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

- „Pesthidegkúti VÖK területén lévő szervezetek”.

A jogcím előirányzatának felosztására a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat pályázatot köteles kiírni.

(2) A bizottsági hatáskörben nyújtható támogatásokról legkésőbb november 30-ig kell dönteni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzat felhasználása során a kitüntetésekhez kapcsolódó díjak biztosításán túl személyi jellegű kifizetésekre nem vállalható kötelezettség.

(4) Alapítványok támogatására vonatkozó döntés nyomán a támogatás csak a Képviselő-testület jóváhagyásával folyósítható, valamint alapítványtól pénzeszköz átvételére a Képviselő-testület jóváhagyását követően kerülhet sor.

(5) A keretek felett felhasználási jogkörrel rendelkezők a keretek előirányzatából tartós - éven túli - elkötelezettséggel nem járó feladatokat támogathatnak.

(6) Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatások folyósításánál a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzatának az Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete szerint kell eljárni.

(7) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó, egyéb szervezet felé fennálló tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásáról, valamint civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában előírt kötelezettségének, valamint hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.

(8) A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és a számadást. Amennyiben a támogatott a támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, támogatás igénylésénél valótlan adatokat szolgáltatott, vagy a számadási kötelezettségét határidőre nem teljesítette, e kötelezettségének teljesítéséig további támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a támogatás visszafizetésére

(9) Visszafizetési kötelezettség alapján keletkező követelésről csak a Képviselő-testület mondhat le. A határidőre benyújtott - szabályszerű elszámolással bizonylatolt - cél szerinti felhasználás során keletkezett 100 Ft alatti maradványösszeg visszafizetésétől a Képviselő-testület eltekint.

(10) A 9. számú táblában elkülönített, a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére önkormányzati forrásból biztosított - a nemzetiségi önkormányzati feladatok finanszírozását szolgáló - pénzügyi hozzájárulás elnyerésére a nemzetiségi önkormányzatoknak tárgyév március 31-ig feladattervre alapozott pályázatot kell benyújtaniuk. Az illetékes bizottság a benyújtott pályázatok mérlegelésével dönt az egyes nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtandó pénzügyi hozzájárulásának mértékéről és a folyósítás ütemezéséről. A hozzájárulás felhasználásáról a nemzetiségi önkormányzat számadási kötelezettségének tárgyévet követő év február 28-ig tehet eleget. A hozzájárulások tekintetében illetékes a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző Bizottság.

6. Előirányzat - módosítás a költségvetési szerveknél

12. § (1) A költségvetési szerv a jóváhagyott költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét saját hatáskörben megemelheti

- a működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,

- a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök

rovatain megtervezett előirányzatok abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a tervezéskor még nem volt figyelembe vehető.

(2) A költségvetési szerv - ide értve az „Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó feladatatok” címet is - a jóváhagyott költségvetésén belül a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre, kivéve a személyi juttatások növelését eredményező döntést (az átcsoportosítás kezdeményezésének feltétele, hogy az átcsoportosítás fenntartói támogatási többletigénnyel nem járhat). A költségvetési szervek dologi kiadásainak kiemelt előirányzatát érintő átcsoportosításoknál a (3) és (4) bekezdésben foglaltakat is figyelembe kell venni.

(3) Az e rendelet 8. számú táblájában szereplő költségvetési szervek a céljelleggel juttatott előirányzatok tekintetében saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.

(4) A költségvetési szerv dologi kiadásai körében megtervezett részelőirányzatok közötti átcsoportosítást e rendelet 8. számú táblájában szereplő előirányzatok kivételével hajthat végre. A dologi kiadások egyéb tételeiről, illetve altételeiről átcsoportosítás (csökkentés) csak akkor hajtható végre, ha a költségvetési szerv módosított előirányzata az éves fizetési kötelezettségekre elégséges.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési szerv részére a közhatalmi bevételek, a működési bevételek és a felhalmozási bevételek rovatain megtervezett eredeti, vagy azok módosított (továbbiakban jóváhagyott) előirányzatán felüli többletbevétel 85%-ának felhasználhatóságára a (6)-(8) bekezdésben foglalt rendelkezések betartása mellett előzetes engedélyt ad. Ez esetben a tényleges felhasználásra a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás után kerülhet sor. A többletbevétel 15%-a elvonásra kerül, amelyre a Képviselő-testület befizetési kötelezettséget ír elő.

(6) Az (5) bekezdés szerinti bevételek előirányzatain keletkezett engedélyezett mértékű többletbevétel a költségvetési szerv nem céljellegű dologi kiadásaira szabadon felhasználható.

(7) Az (5) bekezdés szerinti bevételek előirányzatain keletkezett engedélyezett mértékű többletbevétel felhalmozási kiadásra a Polgármester előzetes írásos engedélye alapján használható fel, a kiadási előirányzat terhére kötelezettség csak a jóváhagyást követően vállalható.

(8) Az (5) bekezdés szerinti bevételek előirányzatokon keletkező többletbevétel személyi juttatásokra és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatra nem használható fel.

(9) Az (5)-(7) bekezdések alapján vállalt kötelezettségek tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhatnak.

(10) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) által finanszírozott Egészségügyi Szolgálat a költségvetését a NEAK-tól kapott támogatások tekintetében a ténylegesen folyósított összegig a Költségvetési és Számviteli Osztállyal történt egyeztetést követően a polgármester egyetértésével módosíthatja. Az egyeztetést az előirányzatot túllépő tényleges folyósítást követő 5 munkanapon belül kezdeményezi az Egészségügyi Szolgálat.

(11) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az (1) és a (2) bekezdések szerinti előirányzat módosítását a meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátását végző Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Számviteli Osztály vezetőjén keresztül kezdeményezi. Ezen költségvetési szervek előirányzatainak változtatására a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Számviteli Osztály vezetője jogosult.

13. § (1) A költségvetési szerv az önkormányzati költségvetési rendeletben jóváhagyott költségvetési előirányzatai felett az e rendelet korlátozásainak figyelembe vételével önállóan rendelkezik.

(2) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.

(3) A létszám és személyi juttatások gazdálkodásának jogszerűségéért a költségvetési szerv vezetője felel. Az intézményi létszám és a személyi juttatások előirányzat nyilvántartásának vezetéséről gondoskodnia kell.

14. § (1) A költségvetési szervek maradványát - ezen belül a személyi juttatások maradványát - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati költségvetési maradvány felosztásáról.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak jóváhagyása és felosztása során a költségvetési szervek 2019. évi személyi juttatások szabad maradványai terhére a költségvetési szervek tekintetében átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A költségvetési szervek maradványa elszámolása során az Önkormányzatot illeti meg:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) a meghatározott célra - kivéve pályázati forrásokból megvalósuló programokra - rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

c) a tárgyévben évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből az az összeg, amelyet a létszám-feltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,

d) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának maradványához,

e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

(4) A maradvány terhére nem kezdeményezhető olyan tartós kötelezettség, amely a következő évben (években) támogatási többlettel járna.

(5) A NEAK által finanszírozott feladatok maradványának elszámolása során a Pénztár kezelőjének rendelkezése szerint kell eljárni.

(6) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által igényelhető feladatmutatók szerint járó támogatások és a kötött felhasználású támogatások elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a költségvetési szervek részére maradványt terhelő befizetési kötelezettséget ír elő.

III. Fejezet

7. Vegyes rendelkezések

15. § A kerületi önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra (építési, beruházási beszerzésre) és intézményi, út-, parkfelújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló törvény, valamint a Képviselő-testület közbeszerzésekről szóló szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.

16. § (1) Az Önkormányzat külön rendeleteiben meghatározott étkezési hozzájárulás összege bruttó 12 050 Ft/hó.

(2) A Képviselő-testület 2020. január 1-jétől a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott

a) köztisztviselők illetményalapját - Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében foglaltak alapján - 55 000 Ft-ban állapítja meg.

b) közszolgálati ügykezelők, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalók részére a 10%-os személyi juttatás emelés fedezetét a rendelet 4. számú tábla II/b sor 4. és 5. oszlopában biztosítja.

c) A Képviselő-testület a 2020. évre vonatkozóan, a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában lévő felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 35%-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20%-os mértékű illetménykiegészítést határoz meg.

d) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 41. § (1) bekezdése alapján a bölcsődei gondozásért 440 Ft/nap térítési díjat állapít meg a 2020. évre vonatkozóan.

e) A Képviselő-testület a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, valamint az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok juttatásairól szóló 25/2019. (XI. 18.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdésében szabályozott keretet 600 000 Ft/fő/ciklus összegben állapítja meg.

17. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzatnak az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületeinek (a bennük lévő lakások) elidegenítéséből származó, 1994. március 31. napját követően befolyó, az önkormányzat számlavezető pénzintézeténél elkülönített számlán kezelt bevételeinek tárgyévi felhasználását a (2)-(8) bekezdések szerint szabályozza.

(2) Az Önkormányzat az (1) szerinti bevételét - a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - az alábbi célokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra használhatja fel:

a) új lakás építésére, új vagy használt lakás megvásárlására,

b) lakóépület teljes vagy részletes felújítására, korszerűsítésére,

c) városrehabilitációra,

d) az EU-források felhasználásához szükséges önrész biztosítására,

e) önkormányzati helyi támogatás nyújtására,

f) lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítására, közművesítésére,

g) a lakáscélú állami támogatásokról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész finanszírozására, ideértve a társasházi tulajdonosoktól és a lakásszövetkezetektől átvállalt önrészt is,

(3) A lakás és helyiség elidegenítéséből származó bevételből az Önkormányzat levonhatja:

a) az épület elidegenítésre való előkészítésével;

b) a földrészlet megosztásával;

c) a társasházzá való átalakítással;

d) a forgalmi érték megállapításával;

e) az elidegenítés lebonyolításával kapcsolatban ténylegesen felmerült költségeket.

(4) A (2) bekezdés a) pontja esetében az alábbi feladatok valósíthatók meg:

a) önkormányzati bérlakás építésére,

b) önkormányzati bérlakás állomány szinten tartása céljából új és összkomfortos használt lakások megvásárlására,

c) szociális bérlakás állomány bővítése céljából legalább komfortos használt lakás vásárlására.

(5) A (2) bekezdés b) pontja alapján az (1) bekezdés szerinti bevételből finanszírozható a társasházak részére pályázat keretében nyújtott, valamint a Havaria keretből biztosított felújítási támogatások a mindenkori költségvetésben meghatározott előirányzat erejéig.

(6) A (2) bekezdés c) pontja alapján az (1) bekezdés szerinti bevételből finanszírozható a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Integrált Településfejlesztési Stratégiájában meghatározott akcióterületekhez kapcsolódó közterületek rekonstrukciója, új köz- és zöldterületek létesítése, parkolóhelyek bővítése, valamint közösségi létesítmény beruházások megvalósítása.

(7) A (2) bekezdés d) pontja alapján az (1) bekezdés szerinti bevétel felhasználható az Európai Unió által kiírt egyes lakáscélokhoz, valamint a (6) bekezdésében meghatározott beruházásokhoz igénybe vehető pályázatok önrészének biztosítására.

(8) A (2) bekezdés e) pontja alapján az (1) bekezdés szerinti bevétel felhasználható Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzatának a lakásépítéshez, lakásvásárláshoz és - felújításhoz nyújtható helyi pénzbeli támogatásról valamint a fiatal házaspárok első, saját tulajdonú lakáshoz jutásához nyújtható támogatásról szóló 5/2004. (II. 27.) önkormányzati rendelet alapján biztosított támogatás finanszírozására a mindenkori költségvetésben meghatározott keret erejéig.

18. § (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervhez (a továbbiakban: költségvetési szerv), ha annak az esedékességet követő 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri a tárgyévi eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 8%-át, vagy összege eléri a 100 millió forintot.

(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály vezetője havonta, intézményenként tárgyhót követő hó 10-ig az 1. számú melléklet szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet.

(3) A NEAK által finanszírozott költségvetési szerv, havonta, tárgyhót követő hó 10-ig az 1. számú melléklet szerinti adatszolgáltatást köteles teljesíteni a Polgármester felé a Polgármesteri Hivatal és Pénzügyi Osztályának történő megküldésével.

(4) A Pénzügyi Osztály köteles haladéktalanul a Polgármestert tájékoztatni, amennyiben az 1. számú melléklet szerinti adatszolgáltatásban a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állománnyal rendelkezik, amely mértéke eléri az eredeti költségvetési előirányzatának 8%-át, vagy meghaladja a 100 millió forintot.

(5) A (4) bekezdésben rögzített feltételek teljesülésekor az önkormányzati biztos kirendelésének megelőzése érdekében a költségvetési szervek vezetői az intézmény tartozásainak felszámolására kötelesek 15 napon belül intézkedési tervet készíteni és azt a Polgármesternek megküldeni.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott intézkedési terv alapján a Polgármester dönthet annak elfogadásáról, vagy javaslatot tehet a Képviselő-testület felé önkormányzati biztos kirendelésére.

19. § (1) Az Önkormányzat jóváhagyott költségvetési keretéből pályázatok kiírására - jelen rendeletben foglaltakon túl - a Polgármester jogosult.

(2) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettség vállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást is igényel.

20. § (1) A költségvetési szerv a kezelésében levő tárgyi eszközeire, készleteire biztosítási szerződést köthet.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt szerződések megkötéséhez a jelen rendeletben biztosítotthoz képest költségvetési többlettámogatás nem igényelhető.

21. § (1) A költségvetési szervek csak a Képviselő-testület engedélyével hozhatnak létre társadalmi szervezetet.

(2) A költségvetési szervek társadalmi szervezethez csak a Képviselő-testület engedélyével csatlakozhatnak.

(3) A költségvetési szervek gazdasági társaságot, nonprofit gazdasági társaságot nem alapíthatnak, illetőleg nem szerezhetnek gazdasági társaságban, nonprofit gazdasági társaságban érdekeltséget.

(4) Az Önkormányzat által támogatott, a rendelet 11. számú táblázatában az egyházak és az egyházai fenntartású intézmények épületeinek felújítására adott támogatások felhasználására megjelölt szervezetek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre céljelleggel juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan az egyházi, karitatív szervezetek tanácsnoka felé. Amennyiben a finanszírozott az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig további támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a támogatás visszafizetésére. A visszafizetési kötelezettség alapján keletkező követelésről csak a Képviselő-testület mondhat le.

22. § (1) A költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

(2) Az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok pénzkölcsönt (hitelt), kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyásával vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

(3) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglalt előírások betartása mellett az Önkormányzat hitelfelvételéhez, kötvénykibocsátásához kapcsolódóan:

a) Saját hatáskörében tartja a közép és hosszú lejáratú hitelfelvételre, kötvény kibocsátásra vonatkozó döntési jogot. A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyon, a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az államháztartáson belül működési célra átvett bevételek nem használhatók.

b) Likviditási hitelfelvételhez való döntési jogot - esetenként a jóváhagyott éves költségvetési kiadási főösszeg legfeljebb 2%-a erejéig - a Polgármester részére biztosítja, a soron következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett.

c) Az éven belül felvett és visszafizetett likviditási hitel a közszolgáltatási alapfeladatok folyamatos működtetéséhez használható fel.

(4) Az Önkormányzat kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.

(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa a saját bevételek éves előirányzatának 50%-a, azaz 6 077 919 eFt.

(6) A költségvetési szerv fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit betétként kizárólag a számlavezető pénzintézetnél a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le, ha azzal nem veszélyezteti az esedékes kiadások teljesítését.

(7) Az Önkormányzat fizetési számláján a maximum 1 hónapig szabadnak minősíthető pénzeszközök a Polgármesteri Hivatal útján - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a számlavezető pénzintézetnél betétként legfeljebb 1 hónapos lekötéssel helyezhetők el.

(8) Az Önkormányzat fizetési számláján az egy hónapon túl szabadnak minősíthető pénzeszközök - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a számlavezető pénzintézeten kívül még további, legalább két pénzintézet ajánlata alapján - a (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően is - a Polgármesteri Hivatal közreműködésével betétként helyezhetők el, vagy állampapír vásárlására fordíthatók a Költségvetési Bizottság döntése alapján. Az ajánlatokat a befektetés értéknapjának és futamidejének megjelölésével kell bekérni.

(9) A rendelet 2. sz. tábla 3.1.2. sor „Belföldi értékpapírok kiadásai” jogcímen befektetési céllal jóváhagyott pénzeszközből a Költségvetési Bizottság javaslata alapján a Polgármester maximum három évre, fix kamatozású vásárlására fordíthatja. A tőkegarantált befektetés kamatait az Önkormányzat adott évi gazdálkodása során szabadon felhasználhatja.

23. § (1) Az 5. számú tábla I. soraiban szereplő feladatokhoz kapcsolódóan az évközben képződött többletbevételt - ide nem értve a 9. § (1) bekezdés a) pontjába tartozó bevételeket - a 16. számú tábla I/9. sor alatt létrehozott „Többletbevételből származó tartalék” jogcímen kell - a Polgármester egyidejű tájékoztatása mellett - előirányzatosítani.

(2) Az 5. számú tábla I. soraiban szereplő feladatokhoz kapcsolódóan az évközben megállapított bevétel elmaradás kompenzálására - a 16. számú tábla I/9. sor alatt már megképződött „Többletbevételből származó tartalék” - a Polgármester egyidejű tájékoztatása mellett - felhasználható.

24. § (3) Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a behajthatatlan követelések leírása, összeghatár nélkül:

- a költségvetési szerveket érintően a költségvetési szerv vezetője,

- az Önkormányzatot érintően a Polgármester hatáskörébe tartozik.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogosultak e tevékenységükről az éves beszámolóhoz kapcsolódóan 5 000 000 Ft egyedi értékhatárig a Költségvetési Bizottság, 5 000 000 Ft egyedi értékhatár felett a Képviselő-testület felé beszámolási kötelezettséggel tartoznak.

25. § (1) Az Önkormányzat fizetési számlájáról a jóváhagyott - évközi változásokkal módosított - költségvetési támogatásokat:

a) a költségvetési szervek - ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt - működési kiadásaira az általuk elkészített, negyedévenként felülvizsgált, havi bontású finanszírozási ütemterv alapján a tárgyhó 5. munkanapjáig,

b) a felújítási és beruházási kiadásokra számlamásolatok alapján teljesítményarányosan,

c) a szociálpolitikai juttatásokat (segélyezés) szükség szerint,

d) a bizottsági hatáskörbe utalt támogatásokat bizottsági kezdeményezésre, igénylés alapján folyósítja a Polgármesteri Hivatal.

(2) A finanszírozási ütemtervnek a nem rendszeres személyi nettó juttatások és a dologi jellegű kiadások várható teljesítésére kell épülnie.

(3) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére az e költségvetésben véglegesen átadott pénzeszközként megállapított összeg folyósítása támogatási szerződésben rögzített finanszírozási ütemterv szerint történik. A felújítási és beruházási kiadásokra jóváhagyott pénzeszközök számlamásolatok alapján teljesítményarányosan finanszírozhatók.

26. § A készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére tekintettel az Önkormányzat és költségvetési szerveinél kiadások készpénzben történő teljesítésére a bruttó 100 eFt egyedi bekerülési értéket meg nem haladó beszerzések, valamint szolgáltatások igénybevételénél kerülhet sor figyelemmel az Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában foglaltakra.

27. § Munkáltató által nyújtott lakásépítési, vásárlási és felújítási kölcsön csak a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat mértékéig nyújtható. A kölcsönből megtérülő összeg csak a Képviselő-testület külön döntésével használható fel további kölcsön nyújtására.

IV. Fejezet

8. Záró rendelkezések

28. § E rendelet a kihirdetés napján 14.00-kor lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni, kivéve a 17., 18. és a 22. § rendelkezéseit, amelyek a 2021. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáig alkalmazhatók.

Őrsi Gergely
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a Képviselő-testület a 2020. február 27-i ülésén fogadta el, hatályba lépésének napja 2020. február 28. 14.00 óra, rendelkezéseit a 2020. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni, kivéve a 17., 18. és a 22. § rendelkezéseit, amelyek a 2021. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáig alkalmazhatók.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2020. február 28.

dr. Szalai Tibor
jegyző

1. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat által alapított, és irányított
költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:
Számlaszáma:
Adatszolgáltatás időszaka:
sorsz. Tartozás állomány megnevezése Fordulónapi összes tartozás állomány Tartozás állomány
eFt-ban
60 napon túli tartozás állomány
eFt-ban 1-30 nap 31-60 nap
közötti állomány
1 2 3 4 5 6
1. Állammal szembeni tartozás
2. Központi költségvetési szervekkel szembeni tartozás
3. Állami pénzalapokkal szembeni tartozás (Tb alapokkal szembeni tartozás)
4. Közüzemi tartozás
5. Tartozás állomány önkormányzatok és intézményeik felé
6. Egyéb tartozás állomány
7. Összesen
8. Ebből átütemezett tartozás állomány

PH

dátum:

................................
gazdasági vezető
.................................
költségvetési szerv vezetője

Melléklet *