Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a koronavírus-világjárvány második hulláma által okozott helyi gazdasági és társadalmi hatások enyhítése érdekében a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlői részére nyújtható kedvezmények megállapításáról

/Egységes szerkezetben az 50/2020. (XII.17.), a 4/2021. (I. 26.), valamint a 11/2021. (III. 30.) önkormányzati rendeletekkel/

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete - a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat polgármestere Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. §-ában, 36. § (2) bekezdésében, és 42. § (2) bekezdésében, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a koronavírus-világjárvány második hulláma által okozott helyi gazdasági és társadalmi hatások enyhítése érdekében a következőket rendeli el.

1. § Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésének szabályairól, bérbeadásának feltételeiről szóló 34/2004. (X. 13.) önkormányzati rendelete - a koronavírus járvány hátrányos gazdasági hatásának enyhítése érdekében - az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel együtt alkalmazandó.

2. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló, bérbeadás útján hasznosított helyiségekre (a továbbiakban: bérlemény) és azok bérlőire terjed ki.

3. § (1) Az új koronavírus-járvány okozta helyi gazdasági és társadalmi hatások enyhítésére a bérlők részére az alábbi fizetési kedvezmények nyújthatóak:

a) a bérleti díj teljes elengedése határozott időtartamra,

b) a bérleti díj határozott időtartamra történő mérséklése (a továbbiakban: bérleti díj mérséklés),

c) az esedékes bérleti díjra vagy annak egy részére fizetési halasztás engedélyezése (a továbbiakban: fizetési halasztás).

(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjai szerinti kedvezmények kombináltan is alkalmazhatóak.

(3) E rendelet alapján nem nyújtható kedvezmény a gépjármű tárolására szolgáló, valamint raktározás céljára bérbe vett ingatlan után.

4. § *  A polgármester azon bérlők részére, akik 2020. november 4. napján az Önkormányzattal érvényes bérleti szerződéssel rendelkeztek, kérelmükre a jelen rendelet hatálybalépéséig már benyújtott kérelmek esetében 2020. november 4. napjától, egyéb esetben a kérelem benyújtásának időpontjától kezdődően, 2021. június 30. napjáig esedékessé váló bérleti díj teljes összegére a veszélyhelyzet megszűnésétől számított 60. napig tartó, a 3. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti, kamatmentes fizetési halasztást engedélyezhet a jelen rendeletben megjelölt feltételekkel és azzal, hogy a fizetési halasztás alatt meg nem fizetett bérleti díjat a veszélyhelyzet megszűnésétől számított 60. nap elteltét követő naptól kezdődően legfeljebb 9 havi egyenlő részletben, a bérleti díj bérleti szerződésben meghatározott esedékességével egyidejűleg kell a bérlőnek megfizetnie.

5. § *  A polgármester különösen indokolt esetben azon bérlők tekintetében, akik 2020. november 4. napján az Önkormányzattal érvényes bérleti szerződéssel rendelkeztek, kérelmükre, az általa a Képviselő-testület tagjaiból felkért Véleményező Tanács javaslata alapján a bérleti díjat mérsékelheti, vagy teljes egészében elengedheti. Az ilyen módon történő bevételcsökkenés összértéke nem haladhatja meg éves szinten az 50 millió forintot.

A polgármester a bérleti díjat a jelen rendelet hatálybalépéséig már benyújtott kérelmek esetében 2020. november 4. napjától, egyéb esetben a kérelem benyújtásának időpontjától kezdődően, 2021. június 30. napjáig terjedő időtartamra mérsékelheti vagy engedheti el.

Fizetési halasztást a bérleti díj mérséklése esetében, a bérlő kérelmére a bérleti díj fennmaradó részére is alkalmazni lehet.

6. § (1) A kedvezményezett a részére megállapított fizetési kedvezmény időtartamának meghosszabbítását -, az engedélyezett időtartam lejártát megelőzően legalább 15 nappal - kezdeményezheti, ha

a) a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet várhatóan az engedélyezett időtartam elteltekor is fenn fog állni, vagy

b) a koronavírus-járvány által okozott közvetlen gazdasági károk a veszélyhelyzet megszűnését követően is fennmaradnak.

(2) A kedvezmény időtartama az (1) bekezdés szerinti esetben, esetenként legfeljebb három hónappal hosszabbítható meg. Ennek során a kedvezményezett részére az eredeti kedvezménytől eltérő, az e rendeletben meghatározott más kedvezmény is megállapítható.

(3) A kedvezmény időtartamának meghosszabbításáról

a) a veszélyhelyzet fennállása alatt a polgármester,

b) a veszélyhelyzet megszűnését követően a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

dönt.

(4) A veszélyhelyzet megszűnését követően a kedvezmény időtartama legfeljebb egy alkalommal hosszabbítható meg.

7. § (1) A kérelmezőnek a kérelmében meg kell jelölnie:

a) a kérelem indokait, bemutatva a fizetési nehézség kialakulásának okait, megjelölve a bérleményben ténylegesen folytatott gazdasági tevékenységet és azt, hogy ezen tevékenységet a kialakult járványhelyzet mennyiben korlátozza, teljes bérleti díj elengedés kérelmezése esetén mennyiben lehetetleníti el,

b) melyik az e rendelet szerinti fizetési kedvezmény, illetve a fizetési kedvezmények milyen kombinált megállapítását kérelmezi,

c) bérleti díj mérséklés kérelmezése esetében, annak kért mértékét,

d) fizetési halasztás kérelmezése esetében a fizetési halasztás kért időtartamát, ha az rövidebb az e rendeletben foglaltaknál.

A kérelemben be kell mutatni azon intézkedéseket, amelyeket a kérelmező a racionális gazdálkodás és a jövőbeni fizetőképesség fenntartása érdekében tett, illetve tenni kíván.

(2) Az e rendelet szerinti kérelmeket az Önkormányzat honlapjáról letölthető formanyomtatvány alkalmazásával elektronikus úton, a helyiseg@masodikkerulet.hu mail címre való elküldéssel lehet benyújtani.

(3) *  A kérelmek feldolgozását és a döntés előkészítését a Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal, Gazdasági Igazgatóság, Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály végzi, a döntést a polgármester hozza meg a kérelem benyújtásától számított 12 munkanapon belül, mely döntésről a bérlő elektronikus úton kap értesítést.

8. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Őrsi Gergely
Polgármester
dr. Szalai Tibor
Jegyző

ZÁRADÉK

A rendelet hatályba lépésének napja 2020. december 01.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2020. november 30.

dr. Szalai Tibor
Jegyző

Melléklet a 46/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Fizetési kedvezmény iránti kérelem
önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlői számára

I. A bérlő adatai (a vonatkozó részt kérjük kitölteni):

Természetes személy bérlő Jogi személy bérlő
Név: Cégnév:
Lakcím: Cégjegyzékszám:
Levelezési cím: Adószám:
Telefonszám: Képviselő neve:
E-mail cím: Telefonszám:
E-mail cím:

II. A bérlemény adatai:

Cím:
Helyrajzi szám:

III. A bérleményben ténylegesen folytatott gazdasági tevékenység:IV. A kérelem indokai (a bérleményben ténylegesen folytatott gazdasági tevékenységet a kialakult járványhelyzet mennyiben korlátozza vagy lehetetleníti el, azon intézkedések bemutatása, amelyeket a kérelmező a racionális gazdálkodás és a jövőbeni fizetőképesség fenntartása érdekében tett, illetve tenni kíván):
V. A kérelemben megjelölt indokokra tekintettel a bérlő által kért fizetési kedvezmény megjelölése,

bérleti díj mérséklés kérelmezése esetében, annak kért mértéke,

fizetési halasztás kérelmezése esetében a fizetési halasztás kért időtartama, ha az rövidebb a rendeletben foglaltaknál.Nem nyújtható fizetési kedvezmény a gépjármű tárolására szolgáló, valamint a raktározás céljára bérbe vett ingatlan után.

A bérlő, illetve a bérlő cégjegyzésre jogosult képviselője által cégszerűen aláírt kérelmet elektronikus úton kell benyújtani a helyiseg@masodikkerulet.hu mail címre.

Dátum: 2020. ..............................

...................................................
Aláírás


  Vissza az oldal tetejére