Indokolás

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

az átmeneti gazdálkodásáról, az intézmények és feladatok átmeneti finanszírozásáról

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete - a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármestere Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és az államháztartásról szóló - többször módosított - 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 25. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a költségvetési gazdálkodás folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi gondok elkerülése érdekében a költségvetési rendelet elfogadásáig a finanszírozás és a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat és intézményei - ideértve a Polgármesteri Hivatalt is - gazdálkodása és feladatai finanszírozása során jelen rendelet szabályait kell alkalmazni azon időszakban, amikor az Áht 25. §-a szerint az önkormányzat külön rendeletben jogosult a gazdálkodási szabályok megállapítására.

(2) Értelmező rendelkezések:

- Tárgyév: azon költségvetési év, amelyre a Képviselő-testület még nem alkotta meg költségvetési rendeletét.

- Előző év: a tárgyévet megelőző költségvetési év.

- Átmeneti időszak: a tárgyév január 1-je és a tárgyévi költségvetési rendelet kihirdetése közötti időszak.

Átmeneti finanszírozási és gazdálkodási szabályok

2. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az átmeneti időszakban az önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadásoknak 3. - 9. §-okban meghatározott feltételekkel történő teljesítésére.

3. § (1) A nem intézmények által ellátott önkormányzati feladatok és az intézmények működési kiadásainak havi teljesítéséhez az előző évi jóváhagyott eredeti működési célú költségvetési támogatásokból az 1/12 részének megfelelő összegű költségvetési támogatási előirányzatok használhatóak fel.

(2) Az (1) bekezdésben foglalttól eltérő mértékű működési támogatás biztosítását indokolt esetben - ideértve azon eseteket is, amelyek a Képviselő-testület előző évi döntése alapján, a tárgyév átmeneti időszakában jelentkező végrehajtás okán keletkeznek - a Polgármester engedélyezheti. Az így folyósított többlettámogatás okáról és mértékéről a Polgármester a következő rendes ülésen tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek.

(3) A nem intézmények által ellátott önkormányzati feladatok és a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak havi teljesítése az előző évi eredeti dologi kiadási előirányzatok 1/12 részének mértékéig, illetve a folyamatos szerződésekben előírt mértékig történhet. Ez alól kivételt képeznek azok a dologi kiadások, ahol az aktuális díj fizetési gyakorisága féléves vagy éves és a fizetési kötelezettség ebben az időszakban esedékes.

(4) Az átmeneti időszakban általános bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni nem lehet, kivétel a közalkalmazottak és a köztisztviselők előmenetelével kapcsolatos átsorolások, valamint a jogszabályi változások miatti kötelező többlet juttatások időarányos része, illetve a jogszabályban kötelezően meghatározott juttatások, költségtérítések.

(5) Az átmeneti időszakban a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló köztisztviselők részére a Képviselő-testület előző évi költségvetési rendeletében elfogadott mértékű illetménykiegészítés fizethető.

(6) Az átmeneti időszakban a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló köztisztviselők részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 133. § (3) bekezdése szerint az előző évre megállapított alapilletmény-eltérítéssel számolt illetmény fizethető.

(7) Jutalom nem fizethető, kivételt képez az átmeneti időszak alatt esedékessé vált jubileumi jutalom, valamint az előző évben kiírt céljutalom a teljesítés igazolások alapján.

(8) Az átmeneti időszak alatt a betöltetlen álláshely terhére megbízási szerződés köthető abban az indokolt esetben, ha az ellátandó feladat elvégzése más módon nem lehetséges.

(9) A jogerős döntések szerinti kötelezettségek kifizethetőek.

(10) Az előző év végéig benyújtott, nyertes pályázatokhoz rendelt önrészek, valamint az utófinanszírozás keretében biztosított támogatások terhére történő kifizetések teljesíthetőek.

4. § (1) A 3. § (3) bekezdésében foglaltakon túl a Képviselő-testület minősített többséggel meghozott döntései alapján a tárgyévi költségvetésben tervezendő - és a döntéshez a végrehajtási felhatalmazást biztosító - feladatok előirányzatai terhére lehet kötelezettséget vállalni, valamint kiadásokat teljesíteni.

(2) Az előző év költségvetési rendeletében a tárgyévi költségvetés terhére jóváhagyott beruházási és felújítási feladatokra - az előző év költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatok mértékéig - kötelezettség vállalható, és kiadás teljesíthető.

5. § (1) A Képviselő-testület a szociális igazgatásról és egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Szoc. rendelet) alapján biztosított szociális pénzbeli és természetbeni támogatások a rendeletben foglaltak betartása mellett kifizethetőek.

(2) A Szoc. rendelet 28/A. § alapján a Gyermekgondozási támogatást, a 32/2020. (IX. 25.) rendelet alapján a tüdőgyulladás elleni védőoltás támogatását, valamint a 37/2020. (X. 30.) rendelet alapján a koronavírus okozta járványhelyzet szociális hatásainak enyhítésére szolgáló Rendkívüli eseti támogatást a Képviselő-testület előző évi költségvetési rendeletében elfogadott összegben határozza meg.

6. § A bérlakás elidegenítési feladatokhoz kapcsolódóan kifizethetők:

a) az előző évről áthúzódó munkák ellenértékei

b) az előző december 31-ig megkötött szerződések ellenértékei

c) az átmeneti időszakban ténylegesen befolyt bevételekkel összefüggően felmerülő kiadások.

7. § A nem önkormányzati intézmények, alapítványok, egyéb szervezetek részére kifizetések kizárólag az előző év december 31-ig megkötött megállapodások, illetékes bizottságok döntései, képviselő-testületi kötelezettségvállalások alapján teljesíthetők.

8. § (1) A nem intézmények által ellátott önkormányzati feladatok és az intézmények felújítási, beruházási feladataihoz és felhalmozási célú pénzeszköz átadásaihoz kapcsolódóan:

a) az előző évi elvégzett és leigazolt munkák ellenértéke kifizethető,

b) a korábbi képviselő-testületi vagy bizottsági döntések alapján már folyamatban lévő közbeszerzési eljárások keretében szerződés köthető és kifizetés teljesíthető,

c) a korábbi képviselő-testületi vagy bizottsági döntések alapján kiírásra kerülhetnek a közbeszerzési eljárások, amelyek alapján szerződés köthető és kifizetés teljesíthető,

d) az előző év december 31-ig megkötött szerződések tárgyévi üteme szerint elvégzett és leigazolt munkák ellenértéke kifizethető.

(2) A jóváhagyott, folyamatban lévő felhalmozási feladatoknál szerződésmódosítás csak a Képviselő-testület minősített többségű döntésével irányulhat az előző év december 31-ig megkötött szerződés tárgyévi üteme nettó összegének növelésére.

(3) Új fejlesztési feladatra és pénzeszköz átadásra közbeszerzési eljárás nem indítható, kötelezettség nem vállalható, kifizetés nem teljesíthető, ide nem értve a jelen § (4) bekezdése alapján induló új feladatokat.

(4) A kerületi önkormányzati, valamint intézményi beruházásokra (építési, beruházási beszerzésre) és intézményi, út-, parkfelújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló törvény, valamint a II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének közbeszerzésekről szóló szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. § (1) A tárgyévi költségvetés terhére, az általános tartalékon belül, „Átmeneti időszak feladattal nem terhelt tartaléka” jogcím alatt létrehozott tartalék összege 40 000 E Ft, amelynek felhasználását az egyedi cél meghatározásával a Polgármester engedélyezi. A nevezett tartalék összeg a járványügyi intézkedésekre fordítható összegeket is magába foglalja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tartalék terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

(3) Gépek, berendezések, felszerelések körébe tartozó új beszerzést indokolt esetben az (1) bekezdés szerinti általános tartalék terhére a Polgármester engedélyezhet. A beszerzés egyedi értékhatára az 1 000 E Ft-ot, az összes ilyen beszerzés értékhatára az átmeneti időszakban pedig a 10 000 E Ft-ot nem haladhatja meg.

10. § Az érvényben lévő szerződések csak jogszabályi változásokból adódóan módosíthatók.

Záró rendelkezések

11. § E rendelet 2021. január 01. napon lép hatályba és a 2021. évi költségvetési rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti.

Őrsi Gergely
polgármester
dr. Szalai Tibor
jegyző

ZÁRADÉK

A rendelet hatályba lépésének napja 2021. január 01.

Kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján az SZMSZ 37. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megtörtént.

Budapest, 2020. december 17.

dr. Szalai Tibor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére