Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2002. (IV. 26.) rendelete

az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatási rendszeréről

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 8. § (1) bekezdésében foglaltak, továbbá 12/2001. (I. 31.) Korm. rend. 35. §(2) bekezdése alapján az épületállomány állagának javítása érdekében az alábbi rendeletet alkotja: * 

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Ferencváros közigazgatási területén lévő iparosított technológiával épült, legalább 10 lakásos társasházakra, lakásszövetkezeti épületekre, illetve önkormányzati bérházakra, azok tulajdonosaira (továbbiakban együtt: lakóközösség).

(2) A rendelet alkalmazásában iparosított technológiával épült lakóépületeknek minősülnek a panel, a blokk, az alagútzsalu, illetve az öntött technológia felhasználásával készült épületek.

II. Fejezet

Általános rendelkezések

2. § (1) *  Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az éves költségvetéseiben társasház-felújítási támogatási keretösszeget (a továbbiakban: keretösszeg) állapít meg, melyen belül, annak maximum 30%-a erejéig biztosít támogatást az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítása során elvégezhető - az 5. § (1) és (2) bekezdésében részletezett - munkálatokra.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott, elkülönített keretösszeg - amely kiegészül a központi pályázat útján elnyert állami támogatás mértékével - felosztása az Önkormányzat által kiírt nyilvános pályázatban meghatározottak szerint történik.

3. § Az Önkormányzat a 2. §-ban meghatározott keretösszegből vissza nem térítendő támogatást nyújt - egyszer megítélt összegként - a lakóközösség részére e rendeletben szabályozott feltételek szerint.

III. Fejezet

A pályázaton résztvevők, illetve a megpályázható munkák köre

4. § A felújítási támogatásra azon lakóépületek lakóközösségei jogosultak, akik a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelnek, és vállalják a felújítási költségek minimálisan IV. fejezetben megjelölt mértékű saját erőből történő finanszírozását.

5. § (1) *  Támogatás a következő munkálatokra igényelhető:

I. Utólagos hőszigetelési feladatok:

a) Nyílászárók szigetelése, cseréje, tető vagy pincefödém szigetelésével együtt,

b) homlokzat hőszigetelése.

II. Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, felújítása,

III. Épület környezetének korszerűsítése, felújítása.

A (1) bekezdés I. és II. és III. pontban szereplő munkálatokat részletesen a Pályázati útmutató tartalmazza.

(2) *  Az (1) bekezdés II. és III. pontjában meghatározott munkákra csak abban az esetben igényelhető támogatás, amennyiben az I.a.) vagy az I.b.) pontban szereplő feladatokat az épületen ezen pályázat keretében elvégzik. E munkák elvégzésétől csak abban az esetben lehet eltekinteni, ha az épület kielégíti a pályázat benyújtásakor érvényes hőtechnikai szabványokat.

(3) A támogatás tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész lehet.

(4) Nem igényelhető támogatás a pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházásokhoz.

(5) *  A pályázat kétlépcsős. Amennyiben a lakóépület tulajdonosai (lakóközösség) vállalják a felújítási költségek IV. fejezetben megjelölt mértékű saját erőből történő finanszírozását, a felújítási pályázatot az Önkormányzat felé kell benyújtaniuk. Második lépcsőben az Önkormányzat nyújtja be pályázatát az illetékes Minisztérium által kijelölt pályáztató szerv felé az állami támogatás elnyerésére olyan lakóépületek felújításához, amelyek beruházási költségeihez az önkormányzat minimálisan a IV. fejezetben megjelölt mértékű támogatást nyújt. Az önkormányzati pályázat tárgya a pályáztató felé minden esetben egy épület felújításának támogatása.

(6) * 

IV. Fejezet

A támogatás forrása, mértéke, a költségek megoszlása

6. § (1) A támogatás forrása a 2. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati keretösszeg és az azt kiegészítő - pályázható - központi támogatás.

(2) *  A támogatás mértéke és a beruházás teljes költségének megoszlása:

a) önkormányzat:

a bekerülési költség maximum 1/3-a, illetve

maximum 2 000 000 Ft,

b) tulajdonosok:

minimum a bekerülési költség 1/3-a, maximum az önkormányzat által biztosított támogatás kiegészítése összesen a beruházási költség 2/3-ára

c) központi költségvetés:

maximum a bekerülési költség 1/3-a, de lakásonként legfeljebb 400 000 Ft.

d) az a) ponban meghatározott támogatás 10%-a a pályázat elkészítéséhez szükséges díjak finanszírozására is felhasználható. Csak a pályázat összeállítására is nyújtható támogatás, ennek összege maximum 100 000 Ft.

(3) A tulajdonos lakóközösségek saját erejeként készpénz vehető figyelembe, melynek forrása az épület felújítási alapja, a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása, valamint pénzintézeti kölcsön lehet.

(4) Nem pályázható, illetőleg támogatásból nem fedezhető a lakáson kívül, ugyanazon épületben létrehozott nem lakás célú ingatlanok (helyiségek) felújítása, korszerűsítése - pl.: földszinten kialakított üzlethelyiség, iroda, stb. - de egyéb forrásból a támogatásra nem jogosult munkálatok a támogatásban részesülőkkel egy időben elvégezhetők.

(5) Amennyiben a pályázónak a pályázatban szereplő költségen felül pótlólagos költségei merülnek fel, akkor azok megfizetésére a pályázó köteles. Az állami és önkormányzati támogatás összege nem emelkedik.

(6) A támogatás szempontjából elismerhető beruházási költség tartalmazhatja a fejlesztések tervezési és engedélyezési költségeit, továbbá a lebonyolítás és a beruházás egyéb költségeit, valamint az ÁFÁ-t.

V. Fejezet

A felújítási programban való részvétel eljárási rendje

7. § *  A programban való részvétel feltételeit az illetékes Minisztérium által kijelölt pályáztató szerv pályázati útmutatója tartalmazza.

VI. Fejezet

A pályázatok elbírálásának szempontjai és a támogatás folyósítása

8. § (1) Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának programjában előnyt élvez az a pályázat:

a) amely 1982 előtt épült lakóház energiatakarékos felújítására vonatkozik,

b) amely magasabb saját erőt tud biztosítani, ezáltal kevesebb állami támogatást vesz igénybe,

c) amely egyszerre nagyobb lakásszámú lakóépület felújítását célozza meg,

d) amelynek az éves megtakarítás/összes beruházási költség hányadosa az adott feladatra vetítve a nagyobb,

e) amelynél a felújítás során korszerű technikai megoldásokat alkalmaznak,

f) amely közel azonos technikai paraméterek esetén alacsonyabb fajlagos költségeket igényel.

(2) *  A helyi pályáztatást a Ferencvárosi Önkormányzat Beruházási Irodája bonyolítja le.

(3) *  A lakóközösségek által benyújtott pályázatokat - a Beruházási Iroda értékelő táblázata alapján a Városfejlesztési Bizottság bírálja el a József Attila lakótelepi házak esetében a Részönkormányzat véleményének figyelembevételével.

9. § A támogatás folyósítása:

a) *  Az Önkormányzat az önkormányzati támogatást - a költségvetés elfogadását és a központi eredményes pályázat elfogadását követően - átutalja az erre a célra nyitott számlájára. A illetékes Minisztérium által kijelölt pályázatkezelővel megkötött támogatási szerződés alapján folyósított központi támogatás szintén az Önkormányzatnak erre a célra nyitott számlájára folyik be, a támogatási szerződésben meghatározott ütemezés szerint.

b) A támogatási szerződésben meghatározott forrás összetétel szerinti, pénzügyi és időbeli ütemezésben, a készültségi fokkal arányosan és utólagosan, a benyújtott számlák és teljesítést igazoló dokumentumok, illetőleg ezek ellenőrzése alapján történik.

c) Az elnyert támogatás csak a megállapodás aláírását követően elvégzett munkák finanszírozására használható fel.

VII. Fejezet

A felújítási program alapján történő elszámolás és ellenőrzés rendje

10. § (1) A lakóközösség képviselője, a támogatott munkák kivitelezésekor, köteles az Önkormányzat megbízottjaival együttműködni, részükre a szükséges felvilágosítást megadni, a helyszín megtekintését folyamatosan biztosítani.

(2) A lakóépület-felújítási munkák (részmunkák) határidőre történő befejezése után, a műszaki átadás-átvételi eljárást követően, kerülhet sor a támogatás folyósítására a kivitelezést végző vállalkozó igazolt (rész) végszámlája alapján. Az elvégeztetett munkákat minden esetben az Önkormányzat megbízottjai ellenőrzik. A kivitelezést végző vállalkozó végszámláját a lakóközösség által megbízott műszaki ellenőrnek és közös képviselőnek igazolni kell.

(3) A támogatást elnyert lakóközösség köteles biztosítani az Önkormányzat részére:

a) a kivitelezés folyamatának mindenkori ellenőrzését,

b) minden olyan okiratba történő betekintést, mely a támogatási szerződés teljesítését érintheti.

(4) Amennyiben a támogatás éves központi vagy önkormányzati kerete kimerül, vagy az Önkormányzat az érintett évben a felújítás támogatására nem tud fedezetet biztosítani, a támogatási eljárást leállítja, és a helyi médián keresztül erről felhívást tesz közzé. Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott támogatási keretösszeg felhasználásáról a polgármester az éves költségvetési beszámoló keretében tájékoztatja a Képviselőtestületet.

(5) A támogatást a felek által aláírt megállapodás keltezésétől számított egy évig lehet igénybe venni. A tárgy évben szerződéssel lekötött támogatás folyósítása a következő évre átvihető.

VIII. Fejezet

Pályázat benyújtásának határideje, helye

11. § (1) *  A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje:

1. A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványokon nyújtható be.

2. A pályázat részletes feltételeit a Pályázati útmutató tartalmazza. A pályázati formanyomtatványok és a Pályázati útmutató az illetékes kormányzati szerv (www.oleh.hu) honlapjáról tölthető le. A formanyomtatvány nem változtatható sem tartalmában, sem alakjában.

3. A pályázatot a Pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően, hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.

4. A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), zárt borítékban, ajánlott küldeményként a következő címre kell az beküldeni, vagy személyesen beadni:

Ferencvárosi Önkormányzat Beruházási Iroda (1091 Budapest Üllői út 45. fsz. 18.), a pályázati hirdetményben előírt határidőn belül.

5. A pályázónak a pályázat benyújtásakor pályázatonként egyszeri, 20 000 Ft összegű pályázati díjat kell fizetnie.

6. A pályázatok befogadása folyamatos, illetve az önkormányzati pénzbeni támogatás pályázása esetén a költségvetési keret megállapítását követő 30 nap.

(2) A pályázatot 6 példányban (egy pld. eredeti, 5 pld. fénymásolat) lehet benyújtani a Ferencvárosi Önkormányzat Felújítási Irodáján (1091 Budapest Üllői út 45. fsz. 18.), a pályázati hirdetményben előírt határidőn belül.

Záró rendelkezések

12. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba

Budapest, 2002. április 9.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére