Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2003. (IV. 4.) számú rendelete

a járművek elhelyezésének helyi szabályairól

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 65/A. § (2) bekezdése és a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: BVKSZ) 6. §-a és 16. számú melléklete alapján a járművek elhelyezésének helyi szabályairól a következő rendeletet alkotja. * 

1. § A rendelet célja, hogy a Ferencváros területén szabályozza az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek használatához szükséges járművek elhelyezésének módját.

2. § A rendelet hatálya a Ferencváros közigazgatási területén belül kiterjed minden építtetőre, aki:

a) új lakóépületet vagy más, nem lakás céljára szolgáló épületet, építményt épít, létesít;

b) meglevő épületet bővít, átalakít, fejleszt;

c) rendeltetésváltozást valósít meg.

3. § *  Az OTÉK 4. számú melléklete alapján számított parkolóhely-létesítési kötelezettséget e rendelet 1. számú mellékletében lehatárolt, értelmezett és 2. és 3. számú mellékletek szerint területenként differenciált, funkciónként meghatározott százalékos eltérésekkel kell érvényesíteni.

4. § (1) Meglevő épületek, építmények bővítése, átalakítása, rendeltetésük módosítása esetében csak a bővítésből, átalakításból, illetőleg az új rendeltetésből eredő többlet-gépjármű elhelyezési lehetőséget kell biztosítani, a meglevők megtartása mellett.

(2) *  E rendelet 1. számú melléklete szerint számított parkolóhely-létesítési kötelezettség egy része vagy egésze - kizárólag bővítés és/vagy rendeltetés módosítása esetén - közterületen is biztosítható, de legfeljebb a 2. és 3. számú mellékeltben szereplő mértékig (közterületi engedmény), kizárólag abban az esetben, ha zöldterület sérelme nélkül és 500 méteres körzetben van mód parkolóhely kialakítására.

(3) *  Lakótelepen az úszótelken lévő épület bővítése és/vagy rendeltetés módosítása esetén a közterületi engedmény KSZT alapján 100%-ban érvényesíthető.

5. § (1) A jelen rendelet alapján számított parkolóhely-létesítési kötelezettség egy része vagy egésze a közterületi telekhatártól légvonalban mért legfeljebb 500 méteren belüli parkolóházban, mélygarázsban, továbbá KSZT-ben meghatározott felszíni parkolóban is elhelyezhető, ha a ki- és behajtás forgalomtechnikai okokból nem engedélyezhető vagy a telken a már meglévő épület, a telek méretei vagy egyéb műszaki adottságok a telken belüli parkolást nem teszik lehetővé.

(2) Az engedményt igénybe vevő építményre használatbavételi engedély csak akkor adható ki, ha az építési engedély szerinti, más telken figyelembe venni kívánt parkolóhelyek rendelkezésre állnak, a parkolóház, mélygarázs, a KSZT-ben meghatározott felszíni parkoló építése befejeződött.

(3) Az építtető építési területétől eltérő gépjármű-várakozóhelyre (parkolóra, rakodóhelyre) megvalósítás vagy vásárlás esetén köteles elidegenítési tilalmat bejegyeztetni, kivéve az alapépítménnyel együtt történő értékesítés esetét.

(4) Az építtető az építési területétől eltérő gépjármű-várakozóhely (parkoló, rakodóhely) létesítési kötelezettségének megvalósítási módjáról köteles az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás során nyilatkozni, illetve a teljesítést igazolni, a használatbavételi engedély megkérésével egyidőben.

(5) *  A 2. § a) b) pontjaiban meghatározott esetekben az előírt parkolóhelyek legfeljebb 1/3-át - az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján - nem kell az építéssel egyidejűleg megvalósítani, amennyiben a későbbi létesítésüket - emelőszerkezetek elhelyezésével, az ehhez szükséges belmagasság biztosításával - a teremgarázsban lehetővé teszik. Ha az építtető él ezzel a lehetőséggel, akkor az emelőszerkezetek beépítésének kötelezettségét a társasház alapító okiratában rögzíteni kell.

6. § *  (1) Ha az előírt számú gépkocsi-várakozóhely (parkoló) engedélyezett kialakítása a telken belül megfelelő nagyságú terület hiánya, műemléki védettség vagy egyéb építészeti, városfejlesztési szempont miatt részben vagy egészben nem biztosítható, úgy az építésügyi hatóság a tervezett építkezést akkor is engedélyezheti, ha az építtető a hiányzó számú gépjármű-várakozóhelyet (parkolót, rakodóhelyet) a Ferencvárosi Önkormányzattal megkötött szerződés alapján pénzben megváltja a parkoló-alapba történő befizetéssel.

(2) *  Új építések esetében a létesítendő parkolóhelyek legfeljebb 15%-a valósítható meg a fentiek figyelembe vételével.

(3) Gépjármű-várakozóhely (parkoló) megváltás összegét egységenként a rendelet 2. és 3. számú melléklete tartalmazza.

(4) a) Ahol a KSZT és jelen rendelet 4. § (3) bekezdése a közterületen kizárólagos parkolóhely használatot enged, a Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 20/1996. (IV. 26.) számú rendelet 2. számú melléklet 9. pontjában meghatározott díjtételt kell felszámítani.

b) * 

(5) *  A megváltási összeg minden év január 1-én 5%-kal növekszik.

7. § (1) *  Az építtető az építési engedélyezési eljárás során köteles csatolni a gépjármű- várakozóhely (parkoló) pénzbeli megváltására vonatkozó, a Ferencvárosi Önkormányzattal megkötött szerződés egy példányát.

(2) *  Az építtető a használatbavételi engedély megkérésével egyidejűleg köteles igazolni a szerződésben meghatározott megváltási összeg parkoló-alapba történő befizetésének tényét.

(3) * 

8. § (1) A gépjármű-várakozóhely (parkoló) megváltási befizetéseket az Önkormányzat elkülönített parkoló alapként kezeli.

(2) A parkoló alap tőke összegei és kamatai felhasználása érdekében hozandó döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre, azzal, hogy ezt az elkülönített pénzalapot a Ferencváros közigazgatási területén belül megvalósítandó, gépjárművek tárolására szolgáló létesítmények építésére vagy e célra szolgáló terület megszerzésére kell felhasználni.

(3) * 

9. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2)-(3) * 

Budapest, 2003. április 3.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

1. számú melléklet * 

a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a járművek elhelyezésének helyi szabályairól szóló 19/2003. (IV .7.) számú rendeletéhez

Belső zóna:

a Vámház körút (Kiskörút) - Üllői út -Körvasút- Duna folyam által határolt terület,

valamint a metró állomások felszíni kijáratától légvonalban mért legfeljebb 500 méteres körzete

Átmeneti zóna

a Körvasút - Üllői út - Határ út - Soroksári Duna-ág - Duna folyam által határolt terület

kivéve a metró állomások felszíni kijáratától légvonalban mért legfeljebb 500 méteres körzetét (az belső)

a Belső zóna területi tagolása:

a Vámház körút (Kiskörút) - Üllői út - Ferenc körút (Nagykörút) - Duna folyam által határolt terület

a Ferenc körút (Nagykörút) - Üllői út - Haller utca - Duna folyam által határolt terület

a Haller utca - Üllői út - Körvasút - Lágymányosi híd felhajtója - Duna folyam által határolt terület

az Átmeneti zóna területi tagolása:

Általános: az átmeneti zónának az alábbi területekbe nem eső (jellemzően munkahelyi, vasútüzemi és intézményi övezetbe sorolt) részei.

Aszódi - MÁV: a Gyáli út - Szerkocsi utca - Szemafor köz - Zombori utca által határolt terület (MÁV emeletes lakóházak), a Gyáli út - Füleki utca - Réce utca - Osztag utca által határolt terület (Nyolcház) és az Aszódi utca - Osztag utca - Réce utca - Ecseri út - Táblás köz - Táblás utca - MÁV hangvédő kerítés - Füleki köz által határolt terület (Aszódi utcai lakótelep)

József Attila lakótelep, azaz az Üllői út - Távíró utca - Illatos árok - M5 bevezető szakasz - Epreserdő utca - Ecseri út által határolt terület

FUNKCIÓ BELSŐ ZÓNA ÁTMENETI ZÓNA
A [%] B [%] A [%] B [%]
1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5
Kis-
körút -
Nagy-
körút
Nagy-
körút - Haller u.
Haller u. - Könyves Kis-
körút -
Nagy-
körút
Nagy-
körút - Haller u.
Haller u. - Könyves Általában Aszódi és MÁV ltp József A. ltp Általában Aszódi és MÁV ltp
lakás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
kereskedelem; bruttó szintterület <1000 m2 -50 -50 -50 * 0 0 50* -50* -50* -50* 0 50*
kereskedelem, bruttó szintterület >1000 m2 -50 -50 -50 0 0 0 -50* 0 -50* 0 0
szálláshely-szolgáltatás -50 -50 -50 0 0 0 0 0 0
vendéglátás -50 -50 -50 0 0 50* -50*
-25
-50*
-25
-50* 50* 50*
alsó-és középfokú oktatás, nevelés -50 -50 -50 0 0 100 -50 -50 -50 50 50
felsőoktatás -50 -50 -50 0 0 50* -50 -50 -50 0 0
közösségi szórakoztatás -50 -50 -50 0 0 0 -25 -25 -25 25 25
egyéb művelődés -50 -50 -50 0 0 50 -25 -25 -25 50 50
sportlétesítmény, strand -50 -50 -50 0 0 50 -50 -50 -50 25 25
igazgatás, ellátás, szolgáltatás, nem-fekvő beteg ellátás -50 -50 -50 0 0 25 -50 -50 -50 0 0
Fekvőbeteg-ellátó gyógykezelés -50 -50 -50 0 0 0 0 0 0 0 0
ipar - - - - - - 0 - - 0 -
raktározás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
közforgalmú személyközlekedés -50 -50 -50 0 0 0 0 0 0 0 0
egyéb (irodaház) -50 -50 -50 0 0 0 0 -50 -50 0 0
park, jelentős zöldfelületű közösségi létesítmény, -50 -50 -50 100 100 100 -50 -50 -50 50 50
FUNKCIÓ BELSŐ ZÓNA ÁTMENETI ZÓNA
A [%] B [%] A [%] B [%]
1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5
Kis-
körút -
Nagy-
körút
Nagy-
körút - Haller u.
Haller u. - Könyves Kis-
körút -
Nagy-
körút
Nagy-
körút - Haller u.
Haller u. - Könyves Általában Aszódi és MÁV ltp József A. ltp Általában Aszódi és MÁV ltp
*csak a 2. § c) esetekben: azaz meglévő épület rendeltetésváltozásakor alkalmazható

A [%] az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához biztosítandó parkolóhelyek, rakodóhelyek száma: az OTÉK 4. sz. melléklete alapján számított érték a táblázatban szereplő %-kal módosítva (a BVKSZ: 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 6. § (2) bekezdésének keretei között)

B [%]az „A” érték közterületen elhelyezhető %-a

(a BVKSZ: 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 6. § (2) bekezdésének keretei között)

2. számú melléklet * 

FUNKCIÓ BELSŐ ZÓNA PARKOLÁS MEGVÁLTÁS
A [%] B [%] bővítés,
1 2 3 1 2 3 új építés funkcióváltás
Kiskör út -
Nagykör út
Nagykör út -
Haller u.
Haller u. - Körvasút Kiskör út -
Nagykör út
Nagykörút - Haller u. Haller u -
Körvasút
Ft/db Ft/db
lakás (új építés) 0 0 0 0 0 0 2.315.200
lakásbővítés,rend.vált, átalakítás, megosztás, tetőtér-beépítés < 2db 0 0 0 0 0 0 2.315.200 578.800
lakásbővítés, rend.vált, átalakítás, megosztás, tetőtér-beépítés > 2db 0 0 0 0 0 0 2.315.200 578.800
kereskedelem; bruttó szintterület
<1000 m2
-50 -50 -50* 0 0 50* 2.315.200 578.800
kereskedelem, bruttó szintterület
>1000 m2
-50 -50 -50 0 0 0 2.315.200 578.800
szálláshely-szolgáltatás -50 -50 -50 0 0 0 2.315.200 578.800
vendéglátás -50 -50 -50 0 0 50* 2.315.200 578.800
alsó-és középfokú oktatás, nevelés -50 -50 -50 0 0 100 2.315.200 347.300
felsőoktatás -50 -50 -50 0 0 50* 2.315.200 347.300
közösségi szórakoztatás -50 -50 -50 0 0 0 2.315.200 578.800
egyéb művelődés -50 -50 -50 0 0 50 2.315.200 347.300
sportlétesítmény, strand -50 -50 -50 0 0 50 2.315.200 578.800
igazgatás, ellátás, szolgáltatás, -50 -50 -50 0 0 25 2.315.200 578.800
nem fekvő beteg ellátás -50 -50 -50 0 0 25 2.315.200 347.300
Fekvőbeteg-ellátó gyógykezelés -50 -50 -50 0 0 0 2.315.200 347.300
ipar - - - - - - 2.315.200 2.315.200
raktározás 0 0 0 0 0 0 2.315.200 2.315.200
közforgalmú személyközlekedés -50 -50 -50 0 0 0 2.315.200 578.800
egyéb (irodaház) -50 -50 -50 0 0 0 2.315.200 578.800
park, jelentős zöldfelületű közösségi létesítmény, -50 -50 -50 100 100 100 2.315.200 347.300

*csak a 2. § c) esetekben:

azaz meglévő épület rendeltetésváltozásakor) alkalmazható

A [%] az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához biztosítandó parkolóhelyek, rakodóhelyek száma: az OTÉK 4. sz. melléklete alapján számított érték a táblázatban szereplő %-kal módosítva (a BVKSZ: 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 6. § (2) bekezdésének keretei között)

B [%] az „A” érték közterületen elhelyezhető %-a

(a BVKSZ: 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 6. § (2) bekezdésének keretei között)

3. számú melléklet * 

FUNKCIÓ ÁTMENETI ZÓNA PARKOLÁS MEGVÁLTÁS
A [%] B [%] új építés bővítés,
funkció váltás
4 5 6 4 5 Ft/db Ft/db
Általában Aszódi és MÁV ltp. József Attila ltp. Általában Aszódi és MÁV ltp.
lakás (új építés) 0 0 0 0 50 2.315.200
lakásbővítés, rend.vált, átalakítás, megosztás,
tetőtér-beépítés < 2db
0 0 0 0 50 2.315.200 578.800
lakásbővítés, rend.vált, átalakítás, megosztás,
tetőtér-beépítés > 2db
0 0 0 0 50 2.315.200 578.800
kereskedelem; bruttó szintterület <1000 m2 -50* -50* -50 * 0 50* 2.315.200 578.800
kereskedelem, bruttó szintterület >1000 m2 -50* 0 -50 0 0 2.315.200 578.800
szálláshely-szolgáltatás 0 0 0 2.315.200 578.800
vendéglátás -50*
-25
-50*
-25
-50* 50* 50* 2.315.200 578.800
alsó-és középfokú oktatás, nevelés -50 -50 -50 50 50 2.315.200 347.300
felsőoktatás -50 -50 -50 0 0 2.315.200 347.300
közösségi szórakoztatás -25 -25 -25 25 25 2.315.200 578.800
egyéb művelődés -25 -25 -25 50 50 2.315.200 347.300
sportlétesítmény, strand -50 -50 -50 25 25 2.315.200 578.800
igazgatás, ellátás, szolgáltatás, -50 -50 -50 0 0 2.315.200 578.800
nem fekvőbeteg ellátás -50 -50 -50 0 0 2.315.200 347.300
Fekvőbeteg-ellátó gyógykezelés 0 0 0 0 0 2.315.200 347.300
ipar 0 - - 0 - 2.315.200 1.157.600
raktározás 0 0 0 0 0 2.315.200 1.157.600
közforgalmú személyközlekedés 0 0 0 0 0 2.315.200 578.800
egyéb (irodaház) 0 -50 -50 0 0 2.315.200 578.800
park, jelentős zöldfelületű közösségi létesítmény, -50 -50 -50 50 50 2.315.200 347.300

*csak a 2. § c) esetekben:

azaz meglévő épület rendeltetésváltozásakor) alkalmazható

A [%] az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához biztosítandó parkolóhelyek, rakodóhelyek száma: az OTÉK 4. sz. melléklete alapján számított érték a táblázatban szereplő %-kal módosítva (a BVKSZ: 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 6. § (2) bekezdésének keretei között)

B [%] az „A” érték közterületen elhelyezhető %-a

(a BVKSZ: 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 6. § (2) bekezdésének keretei között)

A Parkolás megváltás számításánál az átmeneti zóna a Körvasúton túli területeknél kezdődik!


  Vissza az oldal tetejére