A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2004. (X. 18.) sz. rendelete

a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 14/2000. (X. 02.) számú rendelet módosításáról

1. § A rendelet 4-5. §-ainak helyébe az alábbi lép:

„4. § (1) Önkormányzati lakás bérbeadásáról a 35/1993. (XI. 15.) Főv. Kgy. rendelet előírásait figyelembe véve a Képviselőtestület dönt. A döntés jogát a (2)-(5) bekezdés szerinti esetekben a Vagyonkezelési Bizottságra, illetve a polgármesterre ruházza át.

(2) A Vagyonkezelési Bizottság minősített többséggel dönthet évente legfeljebb 40 esetben lakás bérbeadásáról azon kérelmezők részére, akik legalább 5 éves bérbevételi ajánlattal (lakásnyilvántartási kérelemmel) rendelkeznek.

(3) A Vagyonkezelési Bizottság a polgármester javaslatára, minősített többséggel dönthet, évente legfeljebb 20 esetben lakás bérbeadásáról azon kérelmezők részére, akiknél

- a kérelmezővel élő kiskorú gyermek/ek családban nevelése veszélybe kerülhet, veszélyeztetett vagy ellehetetlenül,

- a kérelmezővel élő beteg gyermek megfelelő elhelyezése, ápolása más módon nem biztosítható,

- ha a kérelmező egészségi állapota indokolja,

- ha a kérelmező létfenntartása veszélybe kerülhet, veszélyeztetett vagy ellehetetlenül.

(4) A Vagyonkezelési Bizottság dönthet lakás bérbeadásáról az alábbi esetekben:

- korábbi lakását jogszerűen elhagyó, illetve elhagyására kötelezett személynek (14. §)

- ideiglenes elhelyezés esetén (15. §), kivéve az (1) a. és (5) bekezdések eseteit.

(5) A polgármester dönthet lakás bérbeadásáról az alábbi esetekben:

- a bérlő kijelölésére, illetve a bérlő kiválasztására jogosult döntése alapján (8. §)

- a lakásbérleti jogviszony folytatása esetén (9. §)

- a lakásban visszamaradt személy elhelyezése esetén (10. §)

- a bérleti szerződés cserelakással történő felmondása esetén (11. §)

- a bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetése keretében (12. §)

- a Fővárosi Közgyűlés 36/1993.(XI.15.) sz. rendelete szerinti bérbeadás esetén (13. §)

- ideiglenes elhelyezés esetén, 15. § (1) a. és (5) bekezdés”

2. § A rendelet 26. § (7) bekezdés helyébe az alábbi lép:

„(7) Az önkormányzati intézmények, önkormányzat által alapított közalapítványok, gazdasági és közhasznú társaságok megszerzési és bérleti díjat nem fizetnek.”

3. § A rendelet 28. § (1) bekezdés kiegészül az alábbi új a) ponttal, az (1) és (2) bekezdés számozása ennek megfelelően módosul:

a) az önkormányzat által alapított közalapítványoknak,”

4. § A R. 30. § (6) bekezdés f) pontja helyébe az alábbi lép:

„a bérlő az érvényes bérleti díjon felül bérbeadónak többletdíjat (az érvényes bérleti díj 50%-ának megfelelő összeget) fizet, amit a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft számlájára minden hónap 15. napjáig teljesít.”

5. § A rendelet 33. § (3) bekezdése helyébe az alábbi lép:

„(3) A vételár a bérbeadott lakások esetén az (1) bekezdés szerinti csökkentett forgalmi érték 40%-a, a 2004. december 31-e után bejegyzett társasházaknál a bejegyzéstől számított 1 évig a 15%-a.”

6. § A rendelet 36. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe az alábbi lép:

„b) Eladható: 38-48 pontig

c) Feltétlen megtartásra javasolt:49 ponttól.”

7. § (1) A rendelet 39. §-a kiegészül az alábbi (8) bekezdéssel:

„(8) A társasházakban a bérlő által 2004. december 31-ig benyújtott vételi kérelemre fel nem újított épület esetén a 33. § (1) bekezdés szerinti csökkentett forgalmi érték 15%-ában, vásárolt lakás esetén 30%-ában meghatározott vételárat kell közölni, a 90 napos határidő eredménytelen eltelte esetén a 33. § (3) bekezdés szerint kell eljárni.”

(2) A rendelet 39. §-a kiegészül az alábbi (9) bekezdéssel:

„(9) A nem egyszeri bérlőkijelölési joggal érintett lakást a kijelölő szervezetnek megvételre fel lehet ajánlani. A vételár - egyösszegű fizetéssel - a forgalmi érték legalább 50%-a.”

8. § A R. 6. számú melléklete helyébe az e rendelet 6. számú melléklete kerül.

9. § A rendelet 8. sz. melléklet I. Bontandó épületek listájából a Balázs B. u. 15., Czuczor u. 3. és a Tűzoltó u. 47. sz. alatti épületek elmaradnak.

A II. Felújítandó épületek listája kiegészül a Vendel u. 5. sz. alatti épülettel, az Angyal u. 18. és a Tűzoltó u. 68. a III. Társasházzá alakítás megkezdve kategóriába átkerül.

10. § A R. 9/a., 9/b., 9/c. számú mellékletek helyébe e rendelet 9/a., 9/b., 9/c.,számú mellékletei kerülnek.

11. § A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2/2004. (I. 26.) számú rendelet 12. §-a és a 21. § 12. §-t hatályba léptető része hatályon kívül kerül.

Budapest, 2004. október 7.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

6. sz. melléklet

A helyiség bérleti díj (Ft/m2/év+ Áfa)

Cím, bejárat Utcai bejáratú földszinti Udvari vagy kapualji bejáratú földszinti Utcai bejáratú alagsori Utcai bejáratú pince Udvari vagy belső bejáratú pince Egyéb (galéria, fél-emelet, emelet) Garázsok Gépkocsi
- beállók
Ferenc krt.,
Vámház krt.,
Ráday u.,
30 000 18 000 19 000 14 000 10 000 10 000 5 000 3 000
Üllői út,
Boráros tér,
Haller u.,
Mester u.,
Soroksári út (Haller utcáig),
Tompa u.,
Belső-Ferencváros
20 000 14 000 15 000 12 000 8 000 8 000 5 000 3 000
József Attila lakótelep 10 000 8 500 8 000 6 000 5 000 4 500 5 000 3 000
Középső-Ferencváros (Viola illetve Tinódi utcáig) 8 000 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 4 000 2 000
Középső-Ferencváros (Viola illetve Tinódi utcától) 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 4 000 2 000
Aszódi ltp. 4 500 4 000 3 500 3 000 2 000 1 500 új építésű
5 000
régi építésű
3 000
3 000
Egyéb területek 4 500 4 000 3 500 3 000 2 000 1 500 3 000 1 500

9. számú melléklet

a) Feltétlen eladásra javasolt helyiségek (pontszám: 37 -ig)
Sorszám A bérlemény címe
1 1094 Angyal utca 4. pince I.
2 1094 Angyal utca 4. pince II.
3 1094 Angyal utca 12. pince I.
4 1094 Angyal utca 12. pince II.
5 1094 Angyal utca 29. pince III.
6 1094 Angyal utca 41. pince I.
7 1097 Aszódi utca 4. földszint G91.
8 1097 Aszódi utca 4. földszint I.
9 1097 Aszódi utca 10. földszint G84.
10 1097 Aszódi utca 12. földszint G81.
11 1097 Aszódi utca 12. földszint III.
12 1092 Bakáts tér 3. pince I.
13 1092 Bakáts tér 3. földszint II.
14 1092 Bakáts tér 3. V.emelet I.
15 1092 Bakáts tér 8. pince I.
16 1093 Bakáts utca 1-3. A. épület pince IV.
17 1093 Bakáts utca 1-3. A. épület pince VI.
18 1093 Bakáts utca 1-3. B. épület pince II.
19 1093 Bakáts utca 1-3. B. épület pince III.
20 1093 Bakáts utca 5. földszint I.
21 1093 Bakáts utca 8. I.emelet 8.
22 1093 Bakáts utca 8. IV.emelet I.
23 1094 Balázs Béla utca 30. szuterén (alagsor) II.
24 1094 Balázs Béla utca 30. szuterén (alagsor) III.
25 1094 Balázs Béla utca 30. szuterén (alagsor) IV.
26 1094 Balázs Béla utca 30. szuterén (alagsor) V.
27 1094 Balázs Béla utca 30. földszint III.
28 1094 Berzenczey utca 8. pince I.
29 1094 Berzenczey utca 8. pince II.
30 1094 Berzenczey utca 26. szuterén (alagsor) I.
31 1094 Bokréta utca 27. pince I.
32 1094 Bokréta utca 27. pince II.
33 1094 Bokréta utca 27. földszint I.
34 1094 Bokréta utca 28. földszint III.
35 1094 Bokréta utca 31. földszint II.
36 1093 Boráros tér 3. pince I.
37 1093 Boráros tér 6. földszint III.
38 1098 Börzsöny utca 1-3. A. épület I. lépcsoh. pince I.
39 1098 Börzsöny utca 1-3. A. épület III. lépcsoh. pince III.
40 1095 Dandár utca 26. I. épület pince .
41 1095 Dandár utca 27. pince II.
42 1095 Dandár utca 27. pince III.
43 1098 Dési Huber utca 3-5. A. épület I. lépcsoh. pince I.
44 1098 Dési Huber utca 3-5. C. épület II. lépcsoh. pince I.
45 1098 Dési Huber utca 3-5. C. épület II. lépcsoh. pince VI.
46 1098 Dési Huber utca 3-5. C. épület II. lépcsoh. pince VII.
47 1098 Dési Huber utca 3-5. C. épület III. lépcsoh. pince II.
48 1098 Dési Huber utca 3-5. C. épület III. lépcsoh. pince III.
49 1098 Dési Huber utca 3-5. C. épület III. lépcsoh. pince IV.
50 1098 Dési Huber utca 3-5. C. épület III. lépcsoh. pince V.
51 1098 Dési Huber utca 14. I. lépcsoh. földszint I.
52 1098 Dési Huber utca 20. B. épület pince I.
53 1098 Dési Huber utca 30. pince I.
54 1097 Drégely utca 7. földszint I.
55 1097 Drégely utca 7. földszint II.
56 1097 Ecseri út 21. földszint I.
57 1097 Ecseri út 25. földszint I.
58 1097 Ecseri út 29. földszint I.
59 1097 Ecseri út 29. földszint III.
60 1097 Ecseri út 29. földszint IV.
61 1097 Ecseri út 29. földszint VI.
62 1098 Epreserdő utca 24. I. lépcsoh. pince I.
63 1098 Epreserdő utca 32. I. lépcsoh. pince .
64 1098 Epreserdő utca 32. II. lépcsoh. pince .
65 1098 Epreserdő utca 32. III. lépcsoh. pince .
66 1092 Erkel utca 4. pince 0.
67 1092 Erkel utca 11. szuterén (alagsor) I.
68 1092 Erkel utca 12. pince I.
69 1092 Erkel utca 20. pince I.
70 1096 Ernő utca 5. IV.emelet 1.
71 1096 Ernő utca 17. pince I.
72 1096 Ernő utca 19. pince I.
73 1096 Ernő utca 19. pince IV.
74 1096 Ernő utca 21. földszint I.
75 1094 Ferenc körút 1. pince I.
76 1094 Ferenc körút 1. pince II.
77 1092 Ferenc körút 2-4. földszint IV.
78 1094 Ferenc körút 5. földszint III.
79 1092 Ferenc körút 6. A. épület pince I.
80 1092 Ferenc körút 8. pince I.
81 1092 Ferenc körút 10. pince I.
82 1092 Ferenc körút 12. pince I.
83 1094 Ferenc körút 13. pince I.
84 1094 Ferenc körút 13. pince II.
85 1092 Ferenc körút 14. pince I.
86 1094 Ferenc körút 15. pince I.
87 1094 Ferenc körút 15. pince II.
88 1092 Ferenc körút 16. pince I.
89 1092 Ferenc körút 16. 0. lépcsoh. földszint 0.
90 1094 Ferenc körút 17. pince I.
91 1094 Ferenc körút 17. földszint IV/TB2.
92 1094 Ferenc körút 27. pince I.
93 1094 Ferenc körút 27. pince II.
94 1092 Ferenc körút 28. földszint IV.
95 1094 Ferenc körút 29. pince I.
96 1092 Ferenc körút 30. pince I.
97 1094 Ferenc körút 31. pince I.
98 1094 Ferenc körút 33. pince V.
99 1092 Ferenc körút 38. pince II.
100 1092 Ferenc körút 38. pince III.
101 1092 Ferenc körút 40. pince I.
102 1094 Ferenc körút 41. pince I.
103 1092 Ferenc körút 42. pince I.
104 1094 Ferenc körút 43. szuterén (alagsor) 1.
105 1094 Ferenc tér 1. földszint I.
106 1094 Ferenc tér 4. földszint II.
107 1094 Ferenc tér 10. B. épület pince 38.
108 1097 Füleki utca 9. földszint G55.
109 1097 Füleki utca 9. földszint G56.
110 1097 Füleki utca 13. földszint G53.
111 1095 Gabona utca 2. pince I.
112 1095 Gabona utca 4. pince I.
113 1095 Gát utca 31. pince I.
114 1095 Gát utca 31. földszint 1/B.
115 1095 Gát utca 36. pince II.
116 1093 Gönczy Pál utca 2. pince III.
117 1093 Gönczy Pál utca 4. földszint I.
118 1093 Gönczy Pál utca 4. földszint III.
119 1093 Gönczy Pál utca 4. földszint V.
120 1097 Gyáli út 30/B. II. épület földszint 1.
121 1097 Gyáli út 30/B. II. épület földszint 2.
122 1097 Gyáli út 30/B. II. épület földszint 3.
123 1097 Gyáli út 30/B. II. épület földszint 4.
124 1096 Haller utca 8-18. A. épület V. lépcsoh. pince I.
125 1096 Haller utca 8-18. B. épület VIII. lépcsoh. földszint I.
126 1096 Haller utca 8-18. C. épület XVII. lépcsoh. pince I.
127 1096 Haller utca 8-18. C. épület XVIII. lépcsoh. pince II.
128 1096 Haller utca 15. pince I.
129 1096 Haller utca 15. földszint I.
130 1096 Haller utca 22. pince 1.
131 1096 Haller utca 24. pince I.
132 1096 Haller utca 26. földszint IV.
133 1096 Haller utca 28. pince I.
134 1096 Haller utca 30. pince .
135 1096 Haller utca 30. földszint I.
136 1096 Haller utca 44. pince 1.
137 1096 Haller utca 44. pince 2.
138 1096 Haller utca 44. pince 3.
139 1096 Haller utca 44. pince 4.
140 1096 Haller utca 44. pince 5.
141 1096 Haller utca 44. pince 7.
142 1096 Haller utca 44. pince 8.
143 1097 Hentes utca 17. pince II.
144 1092 Hőgyes Endre utca 2. pince I.
145 1092 Hőgyes Endre utca 2. pince II.
146 1092 Hőgyes Endre utca 2. földszint IV/TB2.
147 1092 Hőgyes Endre utca 6. pince I.
148 1092 Hőgyes Endre utca 11. pince I.
149 1092 Hőgyes Endre utca 11. pince II.
150 1092 Hőgyes Endre utca 13. pince II.
151 1092 Hőgyes Endre utca 15-15/A. A. épület pince I.
152 1092 Hőgyes Endre utca 15-15/A. B. épület pince I.
153 1092 Hőgyes Endre utca 15-15/A. B. épület földszint I.
154 1091 Ifjúmunkás utca 4. pince I.
155 1091 Ifjúmunkás utca 32. földszint I.
156 1093 Imre utca 4. pince I.
157 1093 Imre utca 4. földszint I.
158 1093 Imre utca 5. pince II.
159 1095 Ipar utca 3. pince I.
160 1095 Ipar utca 3. pince II.
161 1095 Ipar utca 3. pince III.
162 1095 Ipar utca 3. földszint I.
163 1095 Ipar utca 4/C. pince II.
164 1095 Ipar utca 9. pince I.
165 1095 Ipar utca 9. magasföldszint I.
166 1095 Ipar utca 11. pince I.
167 1095 Ipar utca 13. pince I.
168 1095 Ipar utca 13. pince II.
169 1092 Kinizsi utca 13. pince II.
170 1092 Kinizsi utca 15. pince II.
171 1092 Kinizsi utca 17. pince II.
172 1092 Kinizsi utca 33. pince I.
173 1092 Kinizsi utca 35. pince I/TB1.
174 1092 Kinizsi utca 35. pince II.
175 1092 Kinizsi utca 37. pince I.
176 1092 Knézits utca 2. pince I.
177 1092 Knézits utca 15. földszint IV.
178 1093 Közraktár utca 10. pince I.
179 1093 Közraktár utca 10. pince II.
180 1093 Közraktár utca 10. földszint I.
181 1093 Közraktár utca 12/B. pince I.
182 1093 Közraktár utca 34. pince IV.
183 1093 Közraktár utca 34. pince V.
184 1093 Közraktár utca 34. szuterén (alagsor) I.
185 1092 Köztelek utca 4/A. pince I.
186 1092 Köztelek utca 4/A. pince II.
187 1092 Köztelek utca 4/A. pince III.
188 1092 Köztelek utca 4/A. pince IV.
189 1096 Lenhossék utca 8. pince I.
190 1096 Lenhossék utca 41. IV.emelet 1.
191 1094 Liliom utca 2-4. pince I.
192 1094 Liliom utca 8. földszint I/TB1.
193 1094 Liliom utca 8. földszint I/TB2.
194 1094 Liliom utca 8. földszint I/TB3.
195 1094 Liliom utca 21. pince I.
196 1094 Liliom utca 22. pince I.
197 1093 Lónyay utca 17. pince IV.
198 1093 Lónyay utca 22. pince I.
199 1093 Lónyay utca 22. pince II.
200 1093 Lónyay utca 23. pince I.
201 1093 Lónyay utca 23. pince II.
202 1093 Lónyay utca 28. pince I.
203 1093 Lónyay utca 28. földszint II.
204 1093 Lónyay utca 34. II.emelet 15.
205 1093 Lónyay utca 43. földszint I.
206 1093 Lónyay utca 45. pince I.
207 1093 Lónyay utca 52. pince I.
208 1094 Márton utca 11. földszint I.
209 1094 Márton utca 11. földszint II.
210 1094 Márton utca 28. pince I.
211 1094 Márton utca 35/B. pince III.
212 1094 Márton utca 35/B. pince V.
213 1093 Mátyás utca 4. pince I.
214 1093 Mátyás utca 11. pince III.
215 1093 Mátyás utca 13. pince I.
216 1093 Mátyás utca 13. pince II.
217 1093 Mátyás utca 13. pince III.
218 1093 Mátyás utca 18. pince III.
219 1095 Mester utca 1. pince I.
220 1095 Mester utca 1. pince II.
221 1095 Mester utca 1. V.emelet I.
222 1095 Mester utca 3. pince III.
223 1095 Mester utca 4-6. pince I.
224 1095 Mester utca 13. pince II.
225 1095 Mester utca 15. pince 7.
226 1095 Mester utca 22. földszint VI.
227 1095 Mester utca 27. pince I.
228 1095 Mester utca 27. pince II.
229 1095 Mester utca 27. szuterén (alagsor) I.
230 1095 Mester utca 27. szuterén (alagsor) II.
231 1095 Mester utca 27. szuterén (alagsor) III.
232 1095 Mester utca 27. földszint IX.
233 1095 Mester utca 27. földszint V.
234 1095 Mester utca 27. földszint VI.
235 1095 Mester utca 27. földszint VII.
236 1095 Mester utca 27. földszint VIII.
237 1095 Mester utca 27. földszint X.
238 1095 Mester utca 38. pince I.
239 1095 Mester utca 38. földszint I.
240 1095 Mester utca 59. földszint III.
241 1094 Mihálkovics utca 8/A. szuterén (alagsor) I.
242 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G1.
243 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G10..
244 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G11.
245 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G12.
246 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G13.
247 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G14.
248 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G15.
249 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G16.
250 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G17.
251 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G18.
252 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G19.
253 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G2.
254 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G20.
255 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G21.
256 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G22.
257 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G23.
258 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G24..
259 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G25..
260 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G26..
261 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G27.
262 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G28..
263 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G29..
264 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G3.
265 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G30..
266 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G4.
267 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G5.
268 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G6.
269 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G7.
270 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G8..
271 1097 Osztag köz 38236/628. földszint G9.
272 1097 Osztag utca 13. földszint I.
273 1097 Osztag utca 15. földszint I.
274 1097 Osztag utca 19. földszint G75.
275 1094 Páva utca 37. pince I.
276 1094 Páva utca 37. pince II.
277 1093 Pipa utca 2/B. pince I.
278 1098 Pöttyös utca 8. III. lépcsoh. földszint I.
279 1092 Ráday utca 5. pince III.
280 1092 Ráday utca 5. pince XI.
281 1092 Ráday utca 5. földszint IX.
282 1092 Ráday utca 7. pince I.
283 1092 Ráday utca 15. földszint VII.
284 1092 Ráday utca 19. pince I.
285 1092 Ráday utca 21. szuterén (alagsor) I.
286 1092 Ráday utca 25. pince I.
287 1092 Ráday utca 26. földszint II.
288 1092 Ráday utca 27. pince I.
289 1092 Ráday utca 29. pince V.
290 1092 Ráday utca 34. pince 1.
291 1092 Ráday utca 37. földszint I.
292 1092 Ráday utca 38-40. A. épület pince I.
293 1092 Ráday utca 38-40. B. épület pince II.
294 1092 Ráday utca 41. földszint 10/A.
295 1092 Ráday utca 41. III.emelet 44/B.
296 1092 Ráday utca 43-45. A. épület pince I.
297 1092 Ráday utca 52. A. épület pince I.
298 1092 Ráday utca 52. A. épület földszint II.
299 1092 Ráday utca 52. B. épület földszint V.
300 1092 Ráday utca 52. C. épület földszint XII.
301 1092 Ráday utca 52. E. épület földszint XXI.
302 1092 Ráday utca 53. pince I.
303 1092 Ráday utca 53. pince II/TB1.
304 1092 Ráday utca 54. pince I.
305 1092 Ráday utca 54. pince II.
306 1092 Ráday utca 55. földszint I.
307 1092 Ráday utca 61. pince I.
308 1092 Ráday utca 61. szuterén (alagsor) IV.
309 1092 Ráday utca 63. pince I.
310 1096 Sobieski utca 25/A. pince I.
311 1096 Sobieski utca 25/A. pince III.
312 1096 Sobieski utca 29. szuterén (alagsor) I.
313 1096 Sobieski utca 35. szuterén (alagsor) 1.
314 1096 Sobieski utca 35. földszint I.
315 1096 Sobieski utca 36. szuterén (alagsor) 1.
316 1096 Sobieski utca 36. szuterén (alagsor) I.
317 1096 Sobieski utca 36. szuterén (alagsor) II.
318 1096 Sobieski utca 38. pince I.
319 1096 Sobieski utca 39. szuterén (alagsor) II.
320 1096 Sobieski utca 39. szuterén (alagsor) III.
321 1096 Sobieski utca 40. pince II.
322 1096 Sobieski utca 41. szuterén (alagsor) III.
323 1096 Sobieski utca 42. pince III.
324 1095 Soroksári út 36. pince I.
325 1095 Soroksári út 38-40-42. A. épület pince III.
326 1095 Soroksári út 38-40-42. B. épület II. lépcsoh. pince II.
327 1095 Soroksári út 46. pince II.
328 1095 Soroksári út 46. pince III.
329 1095 Soroksári út 46. pince IV.
330 1095 Soroksári út 46. pince V.
331 1095 Soroksári út 46. pince VI.
332 1095 Soroksári út 51. földszint 6.
333 1095 Soroksári út 51. földszint 7.
334 1095 Soroksári út 56. pince I.
335 1097 Táblás köz 1. földszint G34.
336 1097 Táblás köz 3. földszint G32.
337 1097 Táblás köz 5. földszint IV.
338 1097 Táblás köz 5. földszint V.
339 1097 Táblás köz 9. pince 225.
340 1097 Táblás köz 9. földszint I.
341 1097 Táblás köz 11. földszint I.
342 1097 Táblás köz 13. földszint I.
343 1097 Táblás köz 13. földszint II.
344 1097 Táblás köz 13. földszint III.
345 1097 Táblás köz 13. földszint IV.
346 1097 Táblás köz 13. földszint IX.
347 1097 Táblás köz 13. földszint V.
348 1097 Táblás köz 13. földszint VI.
349 1097 Táblás köz 13. földszint VII.
350 1097 Táblás köz 13. földszint VIII.
351 1098 Táviró utca 7. I. lépcsoh. pince I.
352 1098 Táviró utca 7. I. lépcsoh. pince II.
353 1098 Táviró utca 13. I. lépcsoh. pince 1.
354 1096 Telepy utca 6-8. pince II.
355 1096 Telepy utca 23. pince II.
356 1096 Telepy utca 25. pince I.
357 1096 Telepy utca 26. szuterén (alagsor) I.
358 1096 Telepy utca 26. szuterén (alagsor) IV.
359 1096 Telepy utca 28. szuterén (alagsor) 3.
360 1096 Telepy utca 28. szuterén (alagsor) 4.
361 1096 Telepy utca 28. szuterén (alagsor) I.
362 1096 Telepy utca 30. szuterén (alagsor) I.
363 1096 Telepy utca 30. szuterén (alagsor) II.
364 1095 Tinódi utca 6. pince II.
365 1095 Tinódi utca 12. földszint I.
366 1094 Tompa utca 9. pince V.
367 1094 Tompa utca 12. földszint III.
368 1094 Tompa utca 17/A. földszint II.
369 1094 Tompa utca 19. pince IV.
370 1098 Toronyház utca 3. A. épület földszint I/TB7.
371 1098 Toronyház utca 3. A. épület földszint I/TB8.
372 1098 Toronyház utca 3. B. épület földszint IV.
373 1094 Tüzoltó utca 4. pince I.
374 1094 Tüzoltó utca 4. földszint I.
375 1094 Tüzoltó utca 8. szuterén (alagsor) I.
376 1094 Tüzoltó utca 15. pince I.
377 1094 Tüzoltó utca 21. pince I.
378 1094 Tüzoltó utca 23. szuterén (alagsor) V.
379 1094 Tüzoltó utca 55. pince I.
380 1091 Üllői út 9. pince I.
381 1091 Üllői út 11-13. pince I.
382 1091 Üllői út 11-13. pince II.
383 1091 Üllői út 11-13. pince III.
384 1091 Üllői út 17-19. A. épület pince I.
385 1091 Üllői út 17-19. A. épület pince III.
386 1091 Üllői út 17-19. B. épület pince I.
387 1091 Üllői út 21. pince I.
388 1091 Üllői út 23. A. épület szuterén (alagsor) I.
389 1091 Üllői út 23. A. épület földszint III.
390 1091 Üllői út 23. A. épület földszint IV.
391 1091 Üllői út 23. A. épület földszint V.
392 1091 Üllői út 23. B. épület pince I.
393 1091 Üllői út 29. pince I.
394 1091 Üllői út 53/B. pince I.
395 1091 Üllői út 53/B. földszint III.
396 1091 Üllői út 57. földszint II.
397 1091 Üllői út 59. földszint IV.
398 1091 Üllői út 61. pince I.
399 1091 Üllői út 63. pince I.
400 1091 Üllői út 89/A. pince I.
401 1091 Üllői út 95. pince II.
402 1091 Üllői út 95. pince III/TB1.
403 1091 Üllői út 101. földszint III.
404 1091 Üllői út 103. pince I.
405 1091 Üllői út 103. földszint 4.
406 1091 Üllői út 103. földszint 8/A.
407 1091 Üllői út 103. földszint V.
408 1091 Üllői út 109/C. pince I.
409 1091 Üllői út 109/C. földszint II/TB2.
410 1091 Üllői út 111. pince I.
411 1091 Üllői út 111. pince II.
412 1091 Üllői út 113. pince I.
413 1091 Üllői út 115/A. pince I.
414 1091 Üllői út 115/A. pince II.
415 1091 Üllői út 115/A. földszint IV.
416 1091 Üllői út 115/B. pince I.
417 1091 Üllői út 121. pince I.
418 1091 Üllői út 121. pince IX.
419 1091 Üllői út 121. földszint VI.
420 1091 Üllői út 169-179. D. épület földszint 130.
421 1091 Üllői út 187. földszint I.
422 1097 Vágóhíd utca 23-29. földszint I.
423 1097 Vágóhíd utca 23-29. földszint II.
424 1097 Vágóhíd utca 23-29. földszint III.
425 1097 Vágóhíd utca 23-29. III. épület E. lépcsoh. pince I.
426 1097 Vágóhíd utca 23-29. IV. épület G. lépcsoh. pince I.
427 1097 Vágóhíd utca 23-29. VI. épület L. lépcsoh. pince I.
428 1097 Vágóhíd utca 30-32. I-V. lépcsoh. pince I.
429 1097 Vágóhíd utca 30-32. VIII. lépcsoh. pince I.
430 1097 Vágóhíd utca 30-32. VIII. lépcsoh. pince II.
431 1093 Vámház körút 5. pince IV.
432 1093 Vámház körút 7. pince I.
433 1093 Vámház körút 7. pince II.
434 1093 Vámház körút 7. pince III.
435 1093 Vámház körút 7. pince IV.
436 1093 Vámház körút 11. pince I.
437 1093 Vámház körút 11. pince II.
438 1093 Vámház körút 15. pince I.
439 1097 Vaskapu utca 4/C. pince I.
440 1097 Vaskapu utca 6/A. pince I.
441 1097 Vaskapu utca 7. pince I.
442 1097 Vaskapu utca 7. pince II.
443 1097 Vaskapu utca 7. pince III.
444 1097 Vaskapu utca 22. pince I.
445 1097 Vaskapu utca 22. pince II.
446 1097 Vaskapu utca 22. pince III.
447 1097 Vaskapu utca 22. pince IV.
b) Eladható helyiségek (pontszám: 38-48-ig).
Sorszám A bérlemény címe
1 1094 Angyal utca 17. földszint II.
2 1092 Bakáts tér 4. földszint I.
3 1092 Bakáts tér 4. földszint II.
4 1092 Bakáts tér 8. szuterén (alagsor) IV.
5 1092 Bakáts tér 8. földszint VIII.
6 1092 Bakáts tér 9. földszint I.
7 1093 Bakáts utca 1-3. A. épület pince V.
8 1093 Bakáts utca 1-3. A. épület földszint VII.
9 1093 Bakáts utca 1-3. B. épület pince I.
10 1093 Bakáts utca 1-3. B. épület pince IV.
11 1093 Bakáts utca 8. földszint I.
12 1093 Bakáts utca 8. félemelet V.
13 1094 Balázs Béla utca 30. szuterén (alagsor) I.
14 1094 Bokréta utca 23. pince I.
15 1094 Bokréta utca 23. pince II.
16 1094 Bokréta utca 27. pince III.
17 1094 Bokréta utca 28. pince I.
18 1093 Boráros tér 2. földszint V.
19 1093 Csarnok tér 5. pince I/TB1.
20 1093 Csarnok tér 5. földszint I.
21 1093 Csarnok tér 5. földszint II.
22 1093 Csarnok tér 5. félemelet V.
23 1098 Csengettyü utca 3. földszint .
24 1098 Dési Huber utca 7-9. földszint II.
25 1098 Dési Huber utca 20. A. épület földszint IV.
26 1098 Dési Huber utca 20. A. épület földszint IX.
27 1098 Dési Huber utca 20. A. épület földszint XVI.
28 1098 Dési Huber utca 20. B. épület földszint I.
29 1098 Dési Huber utca 20. B. épület földszint VII.
30 1092 Erkel utca 3. földszint IV.
31 1092 Erkel utca 4. földszint IV.
32 1092 Erkel utca 6. földszint I.
33 1092 Erkel utca 6. földszint VI.
34 1092 Erkel utca 9. pince I.
35 1096 Ernő utca 15. pince I.
36 1096 Ernő utca 15. földszint I.
37 1094 Ferenc körút 1. földszint I.
38 1092 Ferenc körút 2-4. földszint I/TB2.
39 1092 Ferenc körút 2-4. földszint I/TB3.
40 1094 Ferenc körút 3. földszint I.
41 1094 Ferenc körút 3. földszint II.
42 1094 Ferenc körút 5. földszint I.
43 1094 Ferenc körút 5. földszint II.
44 1094 Ferenc körút 7. földszint II.
45 1092 Ferenc körút 12. földszint I.
46 1092 Ferenc körút 14. félemelet I.
47 1094 Ferenc körút 15. földszint II.
48 1092 Ferenc körút 16. földszint I.
49 1092 Ferenc körút 16. földszint II.
50 1094 Ferenc körút 17. földszint IV/TB1.
51 1092 Ferenc körút 22. földszint I.
52 1094 Ferenc körút 23. földszint I.
53 1094 Ferenc körút 23. földszint II.
54 1092 Ferenc körút 24. földszint II.
55 1092 Ferenc körút 24. földszint III.
56 1094 Ferenc körút 25. földszint I.
57 1092 Ferenc körút 26. földszint I.
58 1094 Ferenc körút 27. földszint III.
59 1094 Ferenc körút 27. földszint IV.
60 1092 Ferenc körút 28. pince I.
61 1092 Ferenc körút 28. földszint II.
62 1092 Ferenc körút 28. földszint III.
63 1092 Ferenc körút 30. földszint II.
64 1092 Ferenc körút 30. földszint III.
65 1094 Ferenc körút 31. földszint I.
66 1094 Ferenc körút 31. földszint III.
67 1092 Ferenc körút 32. földszint I.
68 1092 Ferenc körút 32. földszint II.
69 1092 Ferenc körút 32. földszint III.
70 1092 Ferenc körút 32. földszint IV.
71 1092 Ferenc körút 34. földszint II.
72 1092 Ferenc körút 36. földszint I.
73 1092 Ferenc körút 36. földszint III.
74 1094 Ferenc körút 37. földszint I.
75 1094 Ferenc körút 39. földszint II.
76 1094 Ferenc körút 39. földszint III.
77 1094 Ferenc körút 39. földszint IV.
78 1092 Ferenc körút 40. földszint II.
79 1094 Ferenc körút 41. földszint I/TB1.
80 1094 Ferenc körút 41. földszint I/TB2.
81 1092 Ferenc körút 42. földszint IV.
82 1092 Ferenc körút 42. földszint V/TB1.
83 1094 Ferenc körút 43. földszint I.
84 1094 Ferenc körút 43. földszint III.
85 1092 Ferenc körút 44. földszint I.
86 1092 Ferenc körút 44. földszint II.
87 1094 Ferenc tér 1. földszint II.
88 1094 Ferenc tér 1. földszint VI.
89 1093 Gönczy Pál utca 2. pince I.
90 1093 Gönczy Pál utca 2. pince II.
91 1093 Gönczy Pál utca 2. földszint IV.
92 1096 Haller utca 8-18. B. épület VII. lépcsoh. földszint III.
93 1096 Haller utca 8-18. B. épület X. lépcsoh. földszint IV.
94 1096 Haller utca 8-18. B. épület X. lépcsoh. földszint V.
95 1096 Haller utca 44. földszint I.
96 1097 Hentes utca 17. földszint II.
97 1092 Hőgyes Endre utca 1. pince I.
98 1092 Hőgyes Endre utca 1. pince II.
99 1091 Hurok utca 7. földszint I.
100 1095 Ipar utca 3. földszint II.
101 1092 Kinizsi utca 15. pince I.
102 1092 Kinizsi utca 31. pince II.
103 1092 Kinizsi utca 35. pince I/TB2.
104 1093 Közraktár utca 12/B. szuterén (alagsor) IV.
105 1094 Liliom utca 1/A. földszint I.
106 1094 Liliom utca 1/A. földszint V.
107 1094 Liliom utca 22. földszint II.
108 1094 Liliom utca 30. pince I.
109 1094 Liliom utca 31. pince I.
110 1094 Liliom utca 33. pince I.
111 1094 Liliom utca 33. földszint II.
112 1094 Liliom utca 50. pince I.
113 1093 Lónyay utca 3. földszint I.
114 1093 Lónyay utca 3. földszint II.
115 1093 Lónyay utca 13/A. földszint I.
116 1093 Lónyay utca 13/B. pince I.
117 1093 Lónyay utca 14. pince II.
118 1093 Lónyay utca 15. földszint I.
119 1093 Lónyay utca 19. földszint I.
120 1093 Lónyay utca 19. földszint II.
121 1093 Lónyay utca 20. pince I.
122 1093 Lónyay utca 20. pince IV.
123 1093 Lónyay utca 22. földszint II.
124 1093 Lónyay utca 34. földszint II.
125 1093 Lónyay utca 36. 1. udvar földszint II.
126 1093 Lónyay utca 37/A-B. földszint I.
127 1093 Lónyay utca 39/A. földszint I.
128 1093 Lónyay utca 39/A. földszint II.
129 1093 Lónyay utca 39/B. földszint I.
130 1093 Lónyay utca 42/B. földszint I.
131 1093 Lónyay utca 58. A. épület magasföldszint II.
132 1093 Lónyay utca 58. A. épület magasföldszint III.
133 1094 Márton utca 35/A. pince 1.
134 1094 Márton utca 35/B. földszint II.
135 1093 Mátyás utca 9. pince I.
136 1093 Mátyás utca 20. pince I.
137 1095 Mester utca 1. földszint I.
138 1095 Mester utca 1. földszint II.
139 1095 Mester utca 3. pince I.
140 1095 Mester utca 3. pince II.
141 1095 Mester utca 4-6. földszint II.
142 1095 Mester utca 5. pince II.
143 1095 Mester utca 9. földszint I.
144 1095 Mester utca 9. földszint II.
145 1095 Mester utca 9. földszint IV.
146 1095 Mester utca 11. szuterén (alagsor) 1.
147 1095 Mester utca 11. földszint I.
148 1095 Mester utca 13. pince III.
149 1095 Mester utca 15. földszint 6.
150 1095 Mester utca 18. földszint III.
151 1095 Mester utca 18. földszint I-II.
152 1095 Mester utca 21. pince I.
153 1095 Mester utca 21. pince II.
154 1095 Mester utca 22. pince I.
155 1095 Mester utca 27. I.emelet I.
156 1095 Mester utca 33-35. földszint IV.
157 1095 Mester utca 34. szuterén (alagsor) III.
158 1095 Mester utca 34. szuterén (alagsor) IV.
159 1095 Mester utca 34. szuterén (alagsor) V.
160 1095 Mester utca 37-39. A. épület szuterén (alagsor) III.
161 1095 Mester utca 41. A. épület pince I.
162 1095 Mester utca 51. földszint II.
163 1095 Mester utca 51. földszint IV.
164 1095 Mester utca 51. földszint V.
165 1094 Mihálkovics utca 8/A. földszint I.
166 1094 Mihálkovics utca 8/A. földszint II.
167 1094 Mihálkovics utca 16. földszint II.
168 1094 Mihálkovics utca 16. földszint III.
169 1094 Páva utca 24. pince I.
170 1094 Páva utca 37. földszint III/TB1.
171 1094 Páva utca 37. földszint III/TB2.
172 1093 Pipa utca 4. földszint I.
173 1093 Pipa utca 4. földszint IV.
174 1093 Pipa utca 6. pince I.
175 1093 Pipa utca 6. földszint III.
176 1093 Pipa utca 6. földszint VII.
177 1092 Ráday utca 7. földszint 1.
178 1092 Ráday utca 8. földszint II.
179 1092 Ráday utca 11-13. pince II.
180 1092 Ráday utca 11-13. pince III.
181 1092 Ráday utca 14. földszint I.
182 1092 Ráday utca 14. földszint II.
183 1092 Ráday utca 15. földszint III.
184 1092 Ráday utca 16. pince II.
185 1092 Ráday utca 16. földszint IX.
186 1092 Ráday utca 16. földszint V.
187 1092 Ráday utca 16. földszint XII.
188 1092 Ráday utca 22. földszint I.
189 1092 Ráday utca 26. földszint III.
190 1092 Ráday utca 27. földszint II.
191 1092 Ráday utca 29. földszint 4.
192 1092 Ráday utca 29. földszint 5.
193 1092 Ráday utca 29. földszint 6.
194 1092 Ráday utca 31/B-J-K. B. épület földszint II.
195 1092 Ráday utca 31/B-J-K. K. épület pince XI.
196 1092 Ráday utca 31/B-J-K. K. épület földszint XII.
197 1092 Ráday utca 33/B. földszint I.
198 1092 Ráday utca 33/B. földszint II.
199 1092 Ráday utca 33/B. földszint IV.
200 1092 Ráday utca 33/B. földszint V.
201 1092 Ráday utca 34. földszint 2.
202 1092 Ráday utca 37. földszint II.
203 1092 Ráday utca 41. földszint I.
204 1092 Ráday utca 41. földszint III.
205 1092 Ráday utca 49. földszint E.
206 1092 Ráday utca 52. A. épület földszint III.
207 1092 Ráday utca 53. földszint V/TB2.
208 1092 Ráday utca 54. földszint II.
209 1092 Ráday utca 54. földszint III.
210 1092 Ráday utca 54. földszint IV.
211 1092 Ráday utca 55. földszint II.
212 1092 Ráday utca 56. földszint I.
213 1092 Ráday utca 63. földszint V.
214 1096 Sobieski utca 18. szuterén (alagsor) 1.
215 1096 Sobieski utca 18. szuterén (alagsor) 2.
216 1096 Sobieski utca 28. földszint II.
217 1096 Sobieski utca 31. szuterén (alagsor) 2.
218 1096 Sobieski utca 33. szuterén (alagsor) 2.
219 1096 Sobieski utca 39. szuterén (alagsor) I.
220 1096 Sobieski utca 41. szuterén (alagsor) I.
221 1095 Soroksári út 8-10. földszint II.
222 1095 Soroksári út 38-40-42. A. épület földszint II.
223 1095 Soroksári út 38-40-42. A. épület földszint V.
224 1095 Soroksári út 38-40-42. B. épület I. lépcsoh. földszint II.
225 1095 Soroksári út 56. földszint I.
226 1095 Soroksári út 56. földszint III.
227 1096 Telepy utca 6-8. pince V.
228 1096 Telepy utca 26. szuterén (alagsor) II.
229 1094 Tompa utca 12. földszint II.
230 1094 Tompa utca 15/B. földszint I.
231 1094 Tompa utca 15/B. földszint V.
232 1094 Tompa utca 17/A. földszint I.
233 1094 Tüzoltó utca 3. pince I.
234 1094 Tüzoltó utca 15. pince II.
235 1094 Tüzoltó utca 15. pince IV.
236 1094 Tüzoltó utca 15. pince V.
237 1094 Tüzoltó utca 27/B. pince I.
238 1094 Tüzoltó utca 27/B. pince II.
239 1091 Üllői út 9. földszint I.
240 1091 Üllői út 9. földszint III.
241 1091 Üllői út 17-19. B. épület földszint II.
242 1091 Üllői út 23. A. épület szuterén (alagsor) II.
243 1091 Üllői út 31. pince I.
244 1091 Üllői út 53/A. pince I.
245 1091 Üllői út 53/A. földszint II.
246 1091 Üllői út 53/A. földszint III.
247 1091 Üllői út 53/B. földszint I.
248 1091 Üllői út 53/B. földszint II.
249 1091 Üllői út 57. földszint I.
250 1091 Üllői út 61. földszint II.
251 1091 Üllői út 65-67. földszint I.
252 1091 Üllői út 69. földszint II.
253 1091 Üllői út 69. földszint III.
254 1091 Üllői út 79. földszint I.
255 1091 Üllői út 81. földszint I.
256 1091 Üllői út 89/A. földszint III.
257 1091 Üllői út 89/C. földszint I.
258 1091 Üllői út 89/C. földszint III.
259 1091 Üllői út 91/B. földszint III.
260 1091 Üllői út 91/B. földszint IV.
261 1091 Üllői út 95. pince I.
262 1091 Üllői út 95. földszint II/TB1.
263 1091 Üllői út 95. földszint II/TB2.
264 1091 Üllői út 105. földszint II.
265 1091 Üllői út 107. földszint I.
266 1091 Üllői út 109/A. földszint III.
267 1091 Üllői út 109/A. földszint IV.
268 1091 Üllői út 109/B. földszint I.
269 1091 Üllői út 109/C. pince II.
270 1091 Üllői út 111. földszint II.
271 1091 Üllői út 111. földszint III.
272 1091 Üllői út 113. földszint I.
273 1091 Üllői út 113. földszint V.
274 1091 Üllői út 119. szuterén (alagsor) II.
275 1091 Üllői út 119. földszint X.
276 1091 Üllői út 121. pince IV.
277 1091 Üllői út 121. pince V.
278 1091 Üllői út 121. földszint II.
279 1091 Üllői út 121. földszint V.
280 1091 Üllői út 121. földszint VIII.
281 1093 Vámház körút 11. földszint II.
282 1093 Vámház körút 13. földszint 2.
283 1093 Vámház körút 15. földszint IV.
284 1094 Viola utca 42. pince I.
285 1094 Viola utca 42. pince II.
286 1094 Viola utca 44. pince I.
c) Feltétlen megtartásra javasolt helyiségek (pontszám: 49-től).
Sorszám A bérlemény címe
1 1093 Boráros tér 3. földszint VI.
2 1093 Boráros tér 6. földszint I.
3 1093 Csarnok tér 3-4. földszint II.
4 1093 Csarnok tér 5. földszint III/TB2.
5 1094 Ferenc körút 1. földszint II.
6 1094 Ferenc körút 1. földszint III.
7 1094 Ferenc körút 1. földszint IV.
8 1092 Ferenc körút 2-4. földszint I/TB1.
9 1094 Ferenc körút 7. földszint I.
10 1094 Ferenc körút 7. földszint III.
11 1094 Ferenc körút 13. földszint IV.
12 1092 Ferenc körút 14. földszint I.
13 1094 Ferenc körút 19-21. földszint III/TB2.
14 1094 Ferenc körút 19-21. földszint IV.
15 1092 Ferenc körút 22. földszint II.
16 1094 Ferenc körút 33. földszint I.
17 1096 Haller utca 24. földszint II.
18 1094 Liliom utca 32. földszint I.
19 1095 Mester utca 13. földszint III.
20 1095 Mester utca 21. földszint III.
21 1095 Mester utca 21. földszint IV.
22 1095 Mester utca 27. földszint II.
23 1095 Mester utca 51. földszint VI.
24 1095 Mester utca 53-55. földszint V.
25 1093 Pipa utca 2/B. földszint II.
26 1093 Pipa utca 6. földszint II.
27 1093 Pipa utca 6. földszint VI.
28 1092 Ráday utca 4. földszint I.
29 1092 Ráday utca 4. földszint II.
30 1092 Ráday utca 5. földszint II.
31 1092 Ráday utca 5. földszint IV.
32 1092 Ráday utca 5. földszint VIII.
33 1092 Ráday utca 7. földszint 12/B.
34 1092 Ráday utca 8. földszint I.
35 1092 Ráday utca 9. földszint I.
36 1092 Ráday utca 9. földszint II.
37 1092 Ráday utca 11-13. földszint I.
38 1092 Ráday utca 11-13. földszint II.
39 1092 Ráday utca 16. földszint VIII.
40 1092 Ráday utca 16. földszint XI.
41 1092 Ráday utca 17. földszint I.
42 1092 Ráday utca 19. földszint I.
43 1092 Ráday utca 21. földszint IV.
44 1092 Ráday utca 23. földszint IV.
45 1092 Ráday utca 25. földszint II.
46 1092 Ráday utca 31/B-J-K. B. épület földszint I.
47 1092 Ráday utca 31/B-J-K. J. épület földszint VII.
48 1092 Ráday utca 32. földszint I.
49 1092 Ráday utca 32. földszint II.
50 1092 Ráday utca 32. földszint III.
51 1092 Ráday utca 34. földszint 3.
52 1092 Ráday utca 38-40. A. épület földszint I.
53 1092 Ráday utca 38-40. B. épület földszint II.
54 1092 Ráday utca 38-40. B. épület földszint III.
55 1092 Ráday utca 43-45. B. épület földszint II.
56 1094 Tompa utca 13. földszint I.
57 1091 Üllői út 3. földszint I.
58 1091 Üllői út 3. földszint II.
59 1091 Üllői út 121. pince X.
60 1091 Üllői út 121. pince XII.
61 1093 Vámház körút 5. földszint II.
62 1093 Vámház körút 7. földszint IX.
63 1093 Vámház körút 7. földszint V.
64 1093 Vámház körút 7. földszint VIII.
65 1093 Vámház körút 11. földszint III.
66 1093 Vámház körút 13. földszint 1.
67 1093 Vámház körút 13. földszint 3.
68 1093 Vámház körút 13. földszint 4.
69 1093 Vámház körút 15. földszint III.

  Vissza az oldal tetejére