A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2004. (XI. 17.) rendelete

az önkormányzati építési beruházások előkészítésének, jóváhagyásának, lebonyolításának rendjéről

1. § *  A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzata által megvalósított, a Közbeszerzésekről rendelkező 2003. évi CXXIX. törvény alapján építési beruházásnak minősülő munkákra.

2. § *  Az építési beruházásoknál az előkészítési és lebonyolítási feladatok ellátása Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala feladata.

A beruházások előkészítése

3. § (1) *  Az építési beruházások tervének (címjegyzék) tervezetét a tárgyévet megelőző év október 15-éig az önkormányzati tulajdonú intézmények és közhasznú társaságok (továbbiakban együtt: intézmények) igényei alapján a Beruházási és Városüzemeltetési Iroda állítja össze.

(2) A címjegyzék tervezetét a szakmailag illetékes bizottságok és a Pénzügyi, Költségvetési és Európai Integrációs Bizottság véleményét figyelembe véve, a Képviselőtestület hagyja jóvá.

(3) *  Minden nettó 90 millió forint feletti beruházás esetében értékelemzőt kér fel a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a tervegyeztetési folyamatban való közreműködésre.

4. § (1) *  Nettó 90 millió forint becsült értékhatár feletti beruházásokról a Képviselő-testület a Beruházási és Városüzemeltetési Iroda előterjesztése alapján, engedélyokirat elfogadásával dönt.

(2) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell:

a) beruházás szükségességének indokolását,

b) az 1. sz. melléklet szerinti engedélyokirat tervezetét,

c) az elkészült létesítmény tulajdonosát, használóját, üzemeltetőjét,

d) a megvalósuló beruházás éves tervezett fenntartási költségeit,

e) a megtérülésként számba vehető bevételeket,

f) várható élettartamát, felújítási (nagyjavítási) gyakoriságát, egyéb fontos körülményeket,

g) a jogerős építési engedély meglétét,

h) *  A beruházás tervezett kezdését, befejezését, az üzembehelyezés várható időpontját.

(3) *  A jóváhagyott engedélyokiratot módosítani kell, ha:

- a jóváhagyott funkcióban változás következik be,

- vagy a jóváhagyásban szereplő alapvető naturáliákban (kapacitásban) 5%-nál nagyobb mértékű változás következik be,

- vagy a megvalósítás nettó költségei várhatóan 5%-kal nagyobb mértékben meghaladják az előirányzottat,

- vagy ha a jóváhagyott befejezési határidő hat hónapot meghaladóan eltolódik.

A módosítást a változások bekövetkezését megelőzően kell kezdeményezni. A Beruházási engedélyokirat módosítást a Képviselő-testület hagyja jóvá

(4) *  Az engedélyokirat köteles beruházás engedélyezési tervét - a dokumentálást megelőzően - a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság véleményezi.

5. § (1) *  A címjegyzékben szereplő beruházások építési engedélyének beszerzéséhez, valamint a kivitelező kiválasztására irányuló versenyeztetés lefolytatásához szükséges tervdokumentációk elkészíttetéséről a Beruházási és Városüzemeltetési Iroda gondoskodik.

(2) *  A Beruházási és Városüzemeltetési Iroda az engedélyezési terv vázlattervét véleményezésre megküldi az érintett intézmény vezetőjének.

6. § Az Önkormányzat költségvetésébe csak a szükséges engedélyekkel rendelkező, az érintett intézmény vezetője által ismert beruházás kerülhet, a többi előkészítés alatt levő beruházás megvalósításának fedezetéül céltartalékot lehet képezni.

A kivitelezők kiválasztása

7. § A Közbeszerzési törvény szerinti egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő építési beruházások lebonyolításának szabályozására a Képviselőtestület Közbeszerzési Szabályzatot alkot.

8. § (1) *  A 4 000 000 Ft-ot meghaladó, de az egyszerű közbeszerzési értékhatárt el nem érő beruházások esetében a polgármester versenyeztetés lefolytatása útján dönt.

(2) A tárgyévre tervezett, (1) bekezdés szerinti beruházásokat az önkormányzat költségvetése elfogadását követően legalább egy országos napilapban és a Polgármesteri Hivatal honlapján közzé kell tenni. A hirdetménynek a tervezett beruházások tárgyát, az ajánlattételi határidőt és a további információk beszerzésének helyét és idejét kell tartalmaznia.

(3) Az ajánlatok elbírálására a polgármester legalább háromtagú szakmai véleményező bizottságot hoz létre az adott beruházás tárgyában megfelelő szakértelemmel rendelkező személyek köréből.

(4) *  A 4 000 000 Ft alatti beruházások esetében a Polgármester legalább három árajánlat bekérésével, árszakértői egyeztetés után dönt.

(5) Rendkívüli sürgősség (veszélyelhárítás, súlyos vagyoni kár megelőzése) esetén elegendő egy ajánlat bekérése. A rendkívüli sürgősség indokoltságát szakvéleménnyel igazolni kell.

A kivitelezés lebonyolítása * 

9. § (1) A beruházási terület átadása, a kivitelezés ütemességének, minőségének ellenőrzése, az elkészült beruházás átvétele a Városüzemeltetési Iroda feladata.

(2) Az intézményvezető kérésére, vagy műszaki szükségesség esetén, a költségek növelése nélkül a Városüzemeltetési Iroda vezetője módosíthatja a kiviteli tervet.

(3) Az intézményvezető kérésére, vagy műszaki szükségesség esetén, a költségek 5%-át meg nem haladó növelése esetén, az önkormányzati költségvetés általános tartalék terhére a polgármester módosíthatja a kiviteli tervet.

(4) A műszaki tartalom csökkentéséhez a szakmailag illetékes bizottság hozzájárulása szükséges

(5) *  Nettó 90 millió forint feletti beruházások esetén Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság építésügyi szakértőt kér fel annak megállapítására, hogy a beruházás a kivitelezési tervdokumentációban és a kivitelezési szerződésben foglaltaknak megfelelően valósul meg.

10. § *  Az engedélyokirattal rendelkező beruházás megvalósításának teljes befejezését (alapvető kapacitásának teljes üzembehelyezését) követő 60 napon belül a beruházásról a Beruházási és Városüzemeltetési Iroda utólagos értékelést készít a Képviselőtestület részére.

Vegyes és záró rendelkezések

11. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Képviselőtestület 11/1994.(IV.28.) sz. és 1/2004.(I. 26.) sz. rendelete hatályát veszti.

Budapest, 2004. november 4.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

1. sz. melléklet * 

Engedélyokirat száma:

A beruházás engedélyokirata

1. A beruházás megnevezése:

2. A beruházás jellemző kapacitás adatai (db, m2, fm, stb.):

3. Teljes költségelőirányzata (tartalékkal és ÁFA-val):

4. A megvalósítás várható időtartama:

kezdés éve: ........................................................... negyedév:

befejezés éve: ....................................................... negyedév:

üzembe helyezés (intézményi): ......................... negyedév:

5. A beruházás ütemezése:

6. A beruházás megvalósításába bevont külső források évente és fajtánként:

Budapest, 2009............................................

................................................
jegyző polgármester


  Vissza az oldal tetejére