A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2005. (III. 30.) rendelete

a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 24/2003. (V. 23.) rendeletének módosításáról

Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2004. évi CXXXVI. törvény felhatalmazása alapján a Képviselőtestület az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A R. 2. § (3) bekezdés B) pontjának címe helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„B) Szociális alapszolgáltatás

a) Étkeztetés (Ferencvárosi Gondozó Szolgálat)

b) Házi segítségnyújtás (Ferencvárosi Gondozó Szolgálat)

c) Családsegítés (Ferencvárosi Családsegítő Szolgálat)

d) Szociális információs szolgáltatás (Ferencvárosi Családsegítő Szolgálat)

e) Közösségi ellátások (ellátási szerződés alapján és/vagy Ferencvárosi Gondozó Szolgálat)

f) Támogató szolgáltatás (ellátási szerződés alapján)

g) Utcai szociális munka (ellátási szerződés alapján és/vagy Ferencvárosi Családsegítő Szolgálat)

h) Nappali ellátás (ellátási szerződés alapján és/vagy Ferencvárosi Gondozó Szolgálat)”

2. § (1) A R. 3. § (15) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

„(15) megfelelő munkahely: ha a nem foglalkoztatott a munka elvégzésére egészségi állapota szerint alkalmas, továbbá a munkahely és a lakóhely között naponta - tömegközlekedési eszközzel - történő oda és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi munkanélküli esetében a két órát nem haladja meg (Flt. (2) bek. d) pont), valamint a munka szakképzettségének, illetőleg iskolai végzettségének, vagy annál eggyel alacsonyabb szintű végzettségének, vagy az általa utoljára legalább hat hónapig betöltött munkakör képzettségi szintjének megfelel, és várható havi keresete eléri a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét, részmunkaidős foglalkoztatás esetén a munkahely és a lakóhely közötti naponta történő oda- és visszautazás ideje az Flt. (2) bek. d) pontjában meghatározott időtartam felét nem haladja meg, és várható havi keresete legalább a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegének időarányos részét eléri.”

(2) A R. 3. § (19) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

„(19) tartósan beteg az a személy, aki: előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel, illetve az a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek, aki a külön jogszabályban meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul.”

(3) A R. 3. §-a az alábbi (22) és (23) bekezdésekkel egészül ki:

„(22) fokozott ápolást igénylő személy: az, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes étkezni, vagy tisztálkodni, vagy öltözködni, vagy illemhelyet használni, vagy lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem -közlekedni, feltéve, hogy esetében a felsoroltak közül legalább három egyidejűleg fennáll.

(23) egészségkárosodott személynek minősül az: aki munkaképességét 67%-ban elvesztette, vagy vakok személyi járadékában, vagy fogyatékossági támogatásban részesül.”

3. § (1) A R. 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul, és egészül ki a következő a)-c) pontokkal:

„A R. 4. § (1) bekezdése:

(1) A jegyző a vagyontalan családban a gyermeket rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

a) 110%-át ha a gyermekét egyedülálló, vagy ha a tartósan beteg illetve fogyatékos gyermekét nevelő szülő vagy törvényes képviselő gondozza saját háztartásában,

b) 100%-át, vagy

c) 105%-át az a) pont alá nem tartozó esetekben,

és a családban történő nevelkedés nem áll a gyermek érdekével ellentétben.”

(2) A R. 4. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A támogatás havi összege gyermekenként:

a) az (1) bekezdés a) pont szerinti jövedelem esetében, a gyermeket egyedül nevelőknél az öregségi nyugdíj 30%-a,

b) az (1) bekezdés a) pont szerinti jövedelem esetében a tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelőknél és az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az öregségi nyugdíj 22%-a,

c) az (1) bekezdés c) pont szerinti jövedelem esetében az öregségi nyugdíj 13%-a.

d) Az emelt összegű támogatás - a gyámság alatt álló kiskorúak után - havi összege gyermekenként a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott összeg.”

4. § (1) A R. 5. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4) A polgármester egyszeri rendkívüli támogatásban részesíti azt az újszülöttet, akinek születésekor és a kérelem benyújtásakor mindkét szülője, vagy a családi jogállás rendezetlensége esetén az anya, vagy gyámrendelés esetén a törvényes képviselő a Ferencvárosban rendelkezik lakóhellyel, és a szülők egyikének lakóhelye a gyermek születésekor legalább öt éve megszakítás nélkül a kerületben van, illetve egyedülálló szülő esetén, ha legalább öt éve kerületi lakos.”

(2) A R. 5. § (5) bekezdése az alábbiak szerint változik:

„(5) A támogatás összege: újszülöttenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1,2 szerese (1000 Ft-ra kerekítve). A támogatás iránti igény a gyermek születésétől számított hat hónapon belül nyújtható be.”

5. § (1) A R. 6. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át meghaladja.”

(2) A R. 6. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 2005. évben 425 Ft.”

(3) A R. 6. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4) A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata. A TM egyenlő: 0,375-0,15 x jogosult egy főre jutó havi jövedelme/öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, de a 0,3 értéket nem haladhatja meg.”

(4) A R. 6. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(7) A lakásfenntartás helyben elismert havi költsége számításánál az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 2005-ben 500 Ft.”

6. § (1) A R. 7/A. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az alábbi együttes feltételek mellett jogosult lakástulajdonosként vagy bérlőként a kérelmező adósságkezelési szolgáltatásra:

a) a közüzemi díjtartozás miatt a szolgáltatást kikapcsolták, vagy

b) tartozása meghaladja az 50 000 Ft-ot, valamint

legalább hat havi, a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapon belül keletkezett közüzemi díjtartozás, közös költség, a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből fennálló hátralék, a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft-vel szemben fennálló hátraléka van, és

c) az adóssággal érintett lakásának nagysága a 6. § (3) bekezdésben meghatározottakat legfeljebb 10 négyzetméterrel haladja meg, és

d) a háztartásában az utolsó három havi egy főre jutó jövedelem átlaga nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

- családban élőknél 170%-át,

- egyedülélő személy esetében 200%-át,

- 70 év feletti egyedülélő esetén 300%-át, és

e) háztartásában élők nem rendelkeznek vagyonnal,

feltéve, hogy vállalja az adósság és az önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.”

(2) A R. 7/A. § új (2) bekezdéssel bővül, ennek megfelelően a bekezdések száma változik, és az eredeti (3) bekezdés törlésre kerül:

„(2) Az adósságkezelés időtartama - amely legfeljebb 18 hónap - indokolt esetben egy alkalommal 6 hónappal meghosszabbítható. Amennyiben a hitelintézetnél kötött

lakáscélú kölcsön tartozás ez időtartam alatt nem kezelhető, az adósságkezelés időtartama legalább 24, de legfeljebb 60 hónap, amennyiben az adósság összege meghaladja a 200.000,-Ft-ot, vagy a tartozás meghaladja a hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének 50%-át, és az adós hozzájárul az adósságkezelés időtartamára a támogatás összegét biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak ingatlanára történő bejegyzéséhez, illetőleg feljegyzéséhez.”

(3) A R. 7/A. § eredeti (2) bekezdése (3) bekezdésre változik, a d) pontja az alábbiak szerint módosul, és egészül ki új f) ponttal:

„(3)...

d) Az adósságkezelés időtartama alatt az adóssal kapcsolatot tart és legalább havonta egy személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri az adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását, az adósság fennmaradó részének törlesztésével kapcsolatos teljesítéseket, valamint ellenőrzi a lakhatáshoz kapcsolódó aktuális költségek befizetésének bizonylatait.

f) A Családsegítő Szolgálat javaslatot tesz az adósságcsökkentési támogatás megítélésére.”

(4) A R. 7/A. § (6) bekezdése az alábbiak szerint egészül ki:

„(6) A támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe bevont adósság 75%-át, és teljes összege legfeljebb 200 000 Ft, a 24 hónapon túl kezelt, a feltételeknek megfelelő tartozás esetében legfeljebb 400 000 Ft lehet.”

(5) A R. 7/A. § (12) bekezdés b) és c) pontja az alábbi szerint módosul:

b) az általa vállalt adósságtörlesztés három havi részletét nem teljesíti, illetőleg

c) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget, vagy”

(6) A R. 7/A. § (13) bekezdés törlésre kerül, helyébe a (14) bekezdés lép, egyben a 7/A. § új (14) bekezdéssel módosul az alábbiak szerint:

„(14) Azon család vagy személy, aki adósságkezelési szolgáltatásban részesült és az adott adósságtípus teljes összege kiegyenlítésre került a szolgáltató felé, ugyanazon adósságtípusra vonatkozóan adósságkezelési szolgáltatásban a kiegyenlítést követő 12 hónapon belül ismételten nem részesülhet.”

7. § A R. 9. § (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A jegyző rendszeres szociális segélyt állapít meg annak az aktív korú, vagyontalan, szociálisan rászorult személynek, aki egészségkárosodott és havi jövedelme, valamint családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át.

(2) A segély mértékét úgy kell megállapítani, hogy az érje el a saját egyéb jövedelmével együtt az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át.”

8. § (1) A R. 10. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) Az önkormányzat a nem foglalkoztatott, szociálisan rászorult személyek részére a FESZOFE Kht-n keresztül szervezett foglalkoztatást biztosít.”

(2) A R. 10. § (3) bekezdése az alábbival egészül ki:

„(3) Ha az önkormányzat a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül megfelelő munkahelyet nem tud biztosítani, úgy - a (4) bekezdés szerinti feltételek teljesülése esetén - a jegyző rendszeres szociális segélyt állapít meg. A kérelem benyújtása és a foglalkoztatás megkezdése közötti időtartamra a segély havi összegének időarányos része jár.”

(3) A R. 10. § (4) bekezdés az alábbiak szerint módosul, és egészül ki:

„(4) A segély akkor állapítható meg, ha a nem foglalkoztatott:

a) munkanélküli járadék folyósítási időtartamát kimertette, és álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül, vagy

b) a munkanélküli járadék folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján munkanélküli járadékra nem szerzett jogosultságot, vagy

c) a kérelem benyújtását megelőző kettő évben a munkaügyi központ illetékes kirendeltségével, vagy az önkormányzattal legalább egy évig együttműködött, vagy

d) ápolási díj, a gyermekgondozási, segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósítása megszűnése esetén közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően a munkaügyi központ illetékes kirendeltségével, vagy az önkormányzattal legalább három hónapig együttműködött, és

e) évente minimum 30 munkanap önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban részt vesz, és

f) havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70%-át, illetve családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg annak 80%-át, és

vagyona sem neki sem családjának nincs, valamint vállalja a beilleszkedési programba való részvételt.”

(4) A R. 10. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(7) A segély iránti kérelem a a munkanélküli jövedelempótló támogatás, a munkanélküli járadék, vagy az álláskeresést ösztönző juttatás időtartamának kimerítésétől, vagy a keresőtevékenység megszűnésétől, illetve a (4) bekezdés d) pontja szerinti rendszeres pénzellátás folyósításának megszűnésétől számított 12 hónapon belül nyújtható be.”

(5) a R. 10. § (8) bekezdések az alábbiak szerint módosul:

„(8) A segély az együttműködési kötelezettség megszegése vagy az (5) bekezdés c) pontja esetén ismételten csak akkor állapítható meg, ha a segély megszüntetését követően a (4) bekezdés szerinti feltételek alapján újabb jogosultságot szerzett.”

(6) A R. 10. § (11) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(11) A Családsegítő Szolgálat az ellátásban részesülőnek - kora, szociális helyzete, mentális és egészségi állapotának megfelelő - egyénre szabott beilleszkedő programot készít, és erről írásos megállapodást köt.”

9. § (1) A R. 11. § (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyben új (3) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A jegyző a legkisebb öregségi nyugdíj összegének megfelelő ápolási díjat állapít meg a Ferencvárosban lakóhellyel rendelkező házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó- mostoha- és nevelőszülő, valamint testvér, élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamit a testvér házastársa részére, ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy otthoni gondozását, ápolását végzi.

(2) Az ápolási díj összege a legkisebb öregségi nyugdíj 130%-a, ha a hozzátartozó fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi.

(3) Az ápolási díj összege - a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén - a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás és az (1) vagy (2) bekezdés szerinti ápolási díj havi összegének különbözete, de legalább 1000 Ft.

10. § (1) A R. 13. § (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„(1) A jegyző időskorú járadékban részesíti azt a 62. életévét, illetve a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt,

a) akinek havi jövedelme, valamint saját és vele együttlakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át, egyedülálló esetén 95%-át.

b) aki egyedülálló, de 75 évesnél fiatalabb, és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át,

c) aki egyedülálló, 75. életévét betöltötte és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át.”

(2) A R. 13. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4) Az időskorú járadék havi összege:

a) az (1) bekezdés a) pont esetében: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-a,

b) az (1) bekezdés b) pont esetében: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege,

c) az (1) bekezdés c) pontja esetében: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-a,

illetve a havi jövedelem ezen összegekre történő kiegészítése.”

11. § A R. 15. § (1) bekezdés felvezető mondata és a c), d) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A Ferencvárosi Önkormányzat a költségvetési rendeletében foglaltak szerint a kerületi önkormányzati és egyházi fenntartású közoktatási intézmények (általános, közép- és szakiskolák) ferencvárosi lakóhelyű nappali tagozatos tanulói részére

c) a sikeresen teljesített, legalább középfokú, C. típusú nyelvvizsga díját, valamint

d) a sikeresen teljesített személygépkocsi-vezetői vizsga költségeit (egy tanfolyam és egy vizsga díját) a 12. évfolyamig megtéríti.”

12. § (1) A R. 25. § (1) bekezdése új c) és d) ponttal kiegészül az alábbiak szerint:

„c) azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követen a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához,

d) közösségi ellátásként a pszichiátriai és szenvedélybetegekről lakókörnyezetükben, gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése érdekében.”

(2) A R. 25. § (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul, továbbá a (4) bekezdéssel egészül ki az alábbi szerint:

„(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

(3) Amennyiben szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.

(4) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, valamint fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.”

13. § A R. 26. § (5) bekezdése módosul és a)-b) pontokkal egészül ki az alábbiak szerint:

„(5) A szolgálat az Alul-Járó Ifjúsági iroda keretében

a) szociális információs szolgáltatást nyújt, továbbá

b) csoportos programjaival a fiatalok és iskolás korúak részére egyéni esetkezelések során tanácsot ad, segítséget nyújt a szociális helyzetükből adódó hátrányaik csökkentésében, valamint kapcsolatot tart az önkormányzati intézményekkel és civil szervezetekkel.”

14. § (1) A R. 27. §-a előtti cím törlésre kerül.

(2) A R. 27. § szövege törlésre kerül, helyére az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat támogató szolgálat működtetésével segíti a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátását, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérését, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtást.”

15. § (1) A R. 28. § előtti „Idősek Klubjai” cím törlésre kerül.

(2) A R. 28. § bekezdései törlésre kerül, s az alábbi új bekezdésekkel egészül ki:

„(1) Az Önkormányzat a Ferencvárosi Gondozó Szolgálat keretében nappali ellátást nyújtó intézményeket működtet: idősek klubja, a fogyatékosok nappali intézménye, a szenvedélybetegek nappali intézménye, a pszichiátriai betegek nappali intézménye.

(2) A nappali ellátást nyújtó intézmények elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosítanak lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.

(3) Az idősek klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál. Az idősek klubjába felvehető az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi állapotára figyelemmel a (2) bekezdésben meghatározott támogatásra szorul.

(4) A fogyatékosok nappali intézménye a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes fogyatékosok napközbeni gondozására, foglalkoztatására és nevelésére szolgáló, a közoktatás körébe nem tartozó ellátási forma.

a) Rendkívül indokolt esetben gondozható a fogyatékosok nappali intézményében az a személy is, akire nézve szülője vagy más hozzátartozója gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül.

b) Fogyatékos személyek nappali intézményében önellátásra részben képes, vagy önellátásra nem képes és felügyeletre szoruló halmozottan fogyatékos, illetve autista személy részére is biztosítható szolgáltatás.

(5) A szenvedélybetegek nappali intézménye a szenvedélybetegséggel küzdő személyek napközbeni ellátását, gondozását végzi. A szenvedélybetegek nappali intézményében elsősorban azokat a személyeket kell gondozni,

a) akiket szenvedélybetegségük miatt - korábban - fekvőbeteg-gyógyintézetben kezeltek, illetve rehabilitációs intézményben gondoztak;

b) akik az a) pontban megjelölt intézményi kezelés, gondozás megelőzése miatt erre rászorulnak.

(6) A pszichiátriai betegek nappali intézményében az a személy gondozható, aki

a) korábban pszichiátriai betegsége miatt gyógykezelés alatt állt, illetve akit pszichiátriai betegek intézményében gondoztak,

b) az a) pontban megjelölt intézményi kezelés, gondozás megelőzése miatt erre rászorul és napközbeni ellátása másképp nem oldható meg.”

16. § A R. 29. § (2) bekezdése törlésre kerül.

17. § A R. 30. § új (8) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint:

„(8) Az ellátást igénybe vevő helyfenntartás címen, a két hónapot meg nem haladó távollét idejére a megállapított személyi térítési díj 20%-át fizeti.”

18. § (1) A R. 33. § (2) bekezdés az alábbi francia bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint:

„- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás valamint a támogató szolgáltatás esetében a térítési díjat az 1. táblázat szerint kell fizetni.”

(2) A R. 33. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul, és új (5) B bekezdéssel egészül ki:

„(5) A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő

a) bölcsődés és óvodás gyermek után nem kell térítési díjat fizetni.

b) három és többgyermekes családban élő, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló a gyermekétkeztetés díjának 50%-át fizeti.

c) gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át fizeti.

(5) B Az 1. § (1) bekezdés hatálya alá nem eső állampolgár bölcsődés gyermeke után az intézményi térítési díjon felül napi 1000 Ft díjat fizet.”

19. § A R. 34. § (3) bekezdése az alábbiak szerint egészül ki:

„(3) Az ellátást megállapító a támogatásban részesülő jogosultságát évente, az időskorú járadék és az ápolási díj esetén kétévente felülvizsgálja. Lakásfenntartási támogatás esetén a kérelmet évente meg kell újítani.”

20. § A R. 34. § új (11) bekezdéssel egészül ki, ennek megfelelően a további bekezdések számozása változik:

„(11) A hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének megállapítását az önkormányzat által megbízott értékbecslő - az ügyfél terhére - végzi.”

21. § (1) A R. 37. § (2) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint változik, és a c) pont törlésre kerül:

„(2) a) a lakásnagyságot igazoló bármely hivatalos okiratot (lakáskiutaló határozat, bérleti szerződés lakbérközlő lap, hiteles adás-vételi szerződés, stb.)”

(2) A R. 37. § (4) bekezdés felvezető mondata az alábbiakban módosul:

„(4) egészségkárosodott személynek a rendszeres szociális segély megállapításához a következő igazolásokat kell csatolni: ”

(3) A R. 37. § (7) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul:

„(7) b) igazolását arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg, szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul. Az ápolási díjat kérelmező és az önkormányzat az igazolás felülvizsgálatát az ÁNTSZ által kijelölt, a diagnózis szerinti szakorvostól, a szakvélemény felülvizsgálatát pedig az ápolt személy tartózkodási helye szerint illetékes szociális módszertani intézménytől kérheti.”

(4) A R. 37. § új (10) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint:

„(10) Kiskorú tartós betegségét az 5/2003. (II. 19.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete alapján kell igazolni.”

22. § A R. 38. §-a új (4) bekezdéssel kiegészül:

„(4) A Ferencvárosi Önkormányzat - külön rendelet alapján - Szociálpolitikai Kerekasztalt működtet.”

23. § Záró rendelkezések

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba az alábbi kivételekkel:

1. 2005.01.01-től: 1. §, 5. § (2)-(3) bekezdése, 12. §, 13. §,

2. 2005.04.01-től: 6. §, 20. §,

3. 2005.09.01-től: 2. §, 5. §, 7. §, 8. §, 9. §, 21. § (3) bekezdése

4. 2006.01.01-től: 3. §, 7. § (1) bekezdésében a jegyző szövegrész és a (2) bekezdés, 8. § (2) bekezdésében a jegyző szövegrész, 9. § (1) bekezdésében a jegyző szövegrész, 10. §, 19. §, 21. § (2) bekezdése,

(2) A R. 10. § (10) bekezdésében, a 37. § (5), (6) bekezdésében az aktív korú szövegrész kimarad.

Budapest, 2005. március 29.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

1.számú melléklet

2005.01.01-től

Támogatások mértéke

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százalékában

Támogatás fajtája Egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %--ában
100% -ig 100-125% 125-150% 150-170% 170-200% 200-300%
1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (gyermekenként) legfeljebb 200% - -
2. Átmeneti segély legfeljebb 200%, elemi kár esetén maximum 500% - -
3.

3.a
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (gyermekenként)
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (gyermekenként) tartósan beteg gyermek esetén
22% 22% - - - -
4. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás gyámok részére (emelt összegben) a törvényi feltételek fennállása esetén 10 800 Ft - -- - -
5.

5.a
Taneszköz-és tankönyv, jogosítvány és
nyelvvizsgaszerzés támogatása
Nyugdíjasok ingyenes könyvtárhasználata
alanyi jogon jövedelemtől függetlenül
6.
6.a

6.b
Rendszeres szociális segély
- rokkant, vak személyi járadékban részesülő
- aktív, korú, nem foglalkoztatott
kiegészítés
100%-ra

70%-ra
- - - - -
7.
7.a
7.b
Idős korúak járadéka
- családban élők
- egyedülállók
kiegészítés
90%-ra
100%-ra
- - - - -
8. Karácsonyi támogatás 40% 30% 20% 10% -
9. Lakásfenntartási támogatás (100 Ft-ra kerekítve) 30% 20% 13% 11% -
10. Ápolási díj: - alanyi
- méltányos
100%
80%
100%
80%
100%
80%
100%
80%
100%
80%
100%
80%
11. Temetési segély temetési költség 10 - 100%-a
12. Adósságcsökkentési támogatás 50 000 - 200 000 Ft-ig,
13. Közgyógyellátásra jogosultság 70. év felett (egyedül élők esetében 350%-áig) méltányosságból
14. Közgyógyellátásra jogosultság a gyógyszerktg. jövedelem függvényében ha a gyógyszerköltség nagyobb, mint 10% -
15. Gyermekétkezés személyi térítési díj csökkentése 33. § (5) 50% 25% - - -
16. Személyes gondoskodást nyújtó intézmény személyi térítési díj csökkentése 90% 75% 50% 25% 15% -
17. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
18. Támogató szolgáltatás

2005.04.01-től

Támogatások mértéke

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százalékában

Támogatás fajtája Egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %--ában
100% -ig 100-125% 125-150% 150-170% 170-200% 200-300%
1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (gyermekenként) legfeljebb 200% - -
2. Átmeneti segély legfeljebb 200%, elemi kár esetén maximum 500% - -
3.
3.a
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (gyermekenként)
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (gyermekenként) tartósan beteg gyermek esetén
22% 22% - - - -
4. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás gyámok részére (emelt összegben) a törvényi feltételek fennállása esetén 10 800 Ft - - - -
5.


5.a
Taneszköz-és tankönyv, jogosítvány és
nyelvvizsgaszerzés támogatása
Nyugdíjasok ingyenes könyvtárhasználata
alanyi jogon jövedelemtől függetlenül
6.
6.a

6.b
Rendszeres szociális segély
- rokkant, vak személyi járadékban részesülő
- aktív, korú, nem foglalkoztatott
kiegészítés
100%-ra
70%-ra
- - - - -
7.
7.a
7.b
Idős korúak járadéka
- családban élők
- egyedülállók
kiegészítés
90%-ra
100%-ra
- - - - -
8. Karácsonyi támogatás 40% 30% 20% 10% -
9. Lakásfenntartási támogatás (100,-Ft-ra kerekítve) 30% 20% 13% 11% -
10. Ápolási díj: - alanyi
- méltányos
100%
80%
100%
80%
100%
80%
100%
80%
100%
80%
100%
80%
11. Temetési segély temetési költség 10 - 100%-a
12. Adósságcsökkentési támogatás 50 000 - 200 000 Ft-ig, 24 hónapon túl kezelt kölcsöntartozás esetén 400 000 Ft-ig
13. Közgyógyellátásra jogosultság 70. év felett (egyedül élők esetében 350%-áig) méltányosságból
14. Közgyógyellátásra jogosultság a gyógyszerktg. jövedelem függvényében ha a gyógyszerköltség nagyobb, mint 10% -
15. Gyermekétkezés személyi térítési díj csökkentése 33. § (5) 50% 25% - - -
16. Személyes gondoskodást nyújtó intézmény személyi térítési díj csökkentése 90% 75% 50% 25% 15% -
17. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 500 Ft 700 Ft 1 200 Ft 1 700 Ft 2 200 Ft 2 500 Ft 3 000 Ft
18. Támogató szolgáltatás

2005.09.01-től

Támogatások mértéke

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százalékában

Támogatás fajtája Egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ában
100% -ig 100-125% 125-150% 150-170% 170-200% 200-300%
1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (gyermekenként) legfeljebb 200% - -

2.

Átmeneti segély
legfeljebb 200%, elemi kár esetén maximum 500% - -
3.

3.a
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (gyermekenként)
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (gyermekenként tartósan beteg gyermek esetén
22% 22% - - - -
4. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás gyámok részére (emelt összegben) a törvényi feltételek fennállása esetén 10 800 Ft - - - -
5.


5.a
Taneszköz-és tankönyv, jogosítvány és
nyelvvizsgaszerzés támogatása
Nyugdíjasok ingyenes könyvtárhasználata
alanyi jogon jövedelemtől függetlenül
6.
6.a
6.b
Rendszeres szociális segély
- egészségkárosodott
- nem foglalkoztatott
kiegészítés
100%-ra
70%-ra
- - - - -
7.
7.a
7.b
Idős korúak járadéka
- családban élők
- egyedülállók
kiegészítés
90%-ra
100%-ra
- - - - -
8. Karácsonyi támogatás 40% 30% 20% 10% -
9. Lakásfenntartási támogatás (100,-Ft-ra kerekítve) 30% 20% 13% 11% -
10. Ápolási díj:
- súlyos fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti
- fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos

100%

130%

100%

130%

100%

130%

100%

130%

100%

130%

100%

130%
11. Temetési segély temetési költség 10 - 100%-a
12. Adósságcsökkentési támogatás 50 000 - 200 000 Ft-ig, 24 hónapon túl kezelt kölcsöntartozás esetén 400 000 Ft-ig
13. Közgyógyellátásra jogosultság 70. év felett (egyedül élők esetében 350%-áig) méltányosságból
14. Közgyógyellátásra jogosultság a gyógyszerktg. jövedelem függvényében ha a gyógyszerköltség nagyobb, mint 10% -
15. Gyermekétkezés személyi térítési díj csökkentése 33. § (5) 50% 25% - - -
16. Személyes gondoskodást nyújtó intézmény személyi térítési díj csökkentése 90% 75% 50% 25% 15% -
17. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 500 Ft 700 Ft 1 200 Ft 1 700 Ft 2 200 Ft 2 500 Ft 3 000 Ft
18. Támogató szolgáltatás

2006.01.01-től

Támogatások mértéke

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százalékában

Támogatás fajtája Egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %--ában
100% -ig 100-125% 125-150% 150-170% 170-200% 200-300%
1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (gyermekenként) legfeljebb 200% - -
2. Átmeneti segély legfeljebb 200%, elemi kár esetén maximum 500% - -
3. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (gyermekenként) 4. § (1) és (4) - - - -
4. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásgyámok részére (emelt összegben) a törvényi feltételek fennállása esetén 4. § (4) d) - - - -
5.


5.a
Taneszköz-és tankönyv, jogosítvány és
nyelvvizsgaszerzés támogatása
Nyugdíjasok ingyenes könyvtárhasználata
alanyi jogon jövedelemtől függetlenül
6.
6.a
6.b
Rendszeres szociális segély
- egészségkárosodott
- nem foglalkoztatott
kiegészítés
80%-ra
70%-ra
- - - - -
7.
7.a
7.b
7.c
Idős korúak járadéka
- családban élők
- egyedülállók
- egyedülálló, 75. életévét betöltött
kiegészítés
90%-ra
100%-ra
130%-ra
- - - - -
8. Karácsonyi támogatás 40% 30% 20% 10% -
9. Lakásfenntartási támogatás (100 Ft-ra kerekítve) 30% 20% 13% 11% -
10. Ápolási díj: - súlyos fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti
- fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos

100%

130%

100%

130%

100%

130%

100%

130%

100%

130%

100%

130%
11. Temetési segély temetési költség 10 - 100%-a
12. Adósságcsökkentési támogatás 50 000 - 200 000 Ft-ig, 24 hónapon túl kezelt kölcsöntartozás esetén 400 000 Ft-ig
13. Közgyógyellátásra jogosultság 70. év felett (egyedül élők esetében 350%-áig) méltányosságból
14. Közgyógyellátásra jogosultság a gyógyszerktg. jövedelem függvényében ha a gyógyszerköltség nagyobb, mint 10% -
15. Gyermekétkezés személyi térítési díj csökkentése 33. § (5) 50% 25% - - -
16. Személyes gondoskodást nyújtó intézmény személyi térítési díj csökkentése 90% 75% 50% 25% 15% -
17. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 500 Ft 700 Ft 1 200 Ft 1 700 Ft 2 000 Ft 2 500 Ft 3 000 Ft
18. Támogató szolgáltatás

  Vissza az oldal tetejére