A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005. (XI. 10.) rendelete

a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 14/2000. (X. 02.) rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról

1. § A R. 11. §-a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel:

„(3) A társasházban levő szükséglakások, üzletlakások, társbérletek bérlőinek - a bérlemények önálló lakásként való megszüntetésének érdekében - egy legfeljebb 10 m2-rel nagyobb lakás bérleti jogát fel lehet ajánlani.”

2. § (1) A. R. 20. §-ának címe az alábbiak szerint módosul:

„A lakás korszerűsítése és felújítása a bérlő által”

(2)A R. 20. § kiegészül egy új (1) bekezdéssel:

„(1) A Vagyonkezelési Bizottság évente egyszer pályázatot ír ki - a 12. számú mellékletben meghatározott épületek kivételével - az önkormányzati tulajdonú komfortnélküli bérlakások komfortosításának, önkormányzati támogatással történő elvégzésére. A beérkező pályázatokat a Vagyonkezelési Bizottság bírálja el, és a benyújtott költségvetés alapján a bérlő részére a beruházás összegének legfeljebb 50%-át - a munka elkészülte után - biztosíthatja.

Pályázatot benyújthat a 11. számú melléklet szerinti nyomtatványon, aki a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonában álló komfortnélküli bérlakás bérlője, feltéve, hogy:

a) határozatlan idejű bérleti szerződéssel rendelkezik,

b) az önkormányzat 5 éven belül költségtérítéssel nem járult hozzá a lakás átalakításához, korszerűsítéséhez, felújításához,

c) lakás- és közüzemi díj tartozása nincs,

d) nincs folyamatban a lakásbérleti jogviszonyával kapcsolatos felmondási- vagy peres eljárás,

e) bérlő vállalja, hogy amennyiben az önkormányzat a beruházás 50%-át biztosítja a részére, úgy az általa bérelt lakás után komfortos komfortfokozatnak megfelelő lakbért fizet.”

3. § A R. 25. § (5) bekezdése helyébe az alábbi lép:

„(5) Határozott idejű - melynek időtartama legfeljebb 10 év - bérleti szerződést kell kötni

- az életvédelem céljára kijelölt

- az épület bontásáig, felújításáig ideiglenesen hasznosított

- a Képviselőtestületi döntéssel kulturális célra bérbe adott

- a kisebbségi önkormányzatoknak bérbe adott

- a közérdekűnek nyilvánított (28. § (1) bekezdés a) pontja) vagy kiemelten közhasznú tevékenységet folytató szervezeteknek bérbe adott helyiségekre.”

4. § (1) A R. 30. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi lép:

„(1) Albérleti, üzemeltetési szerződés köthető a bérlő jogszerű használatában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségre, vagy annak egy részére, ha abban az albérlő olyan tevékenységet kíván folytatni, ami a bérlő tevékenységével összeegyeztethető és ahhoz a szakhatóságok is hozzájárulnak.”

(2) A R. 30. § (5) bekezdése elmarad.

(3) A R. 30. § (6) bekezdése kiegészül az alábbi h) ponttal:

„h) Az albérlő, üzemeltető a szerződésben tudomásul veszi, hogy a bérlő bérleti szerződésének önkormányzati felmondása esetén, az ő szerződése is azonnali hatállyal, önkormányzati kártérítési kötelezettség nélkül megszűnik és az általa használt helyiséget, helyiségrészt 30 napon belül kiüríteni köteles.”

5. § (1) A R. 36. § (1) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi lép:

„c) A 9. sz. mellékletben szereplő, kulturális vagy vendéglátási célra használt vagy arra alkalmas Ráday utcai helyiségek.”

(2) A R. 36. § (3) és (4) bekezdése elmarad, a (2) bekezdés számozása (3)-ra változik, és kiegészül egy új (2) bekezdéssel:

„(2) Az elidegenítésről a Tulajdonosi Bizottság, a 13. sz. melléklet helyiségeinek esetén a Tulajdonosi Bizottság javaslata alapján a Képviselőtestület dönt.”

6. § (1) A R. 38. § (1) és (2) bekezdése elmarad.

(2) A R. 38. § (3) bekezdése második és harmadik mondata helyébe az alábbi lép:

„A vételár meghatározásakor - a 13. sz. mellékletben levő helyiségek kivételével - a csökkentett forgalmi értékből 20% kedvezményt kell adni. A kedvezmény magában foglalja a helyiség megszerzése során befizetett használatbavételi, igénybevételi, megszerzési díjat.”

(3) A R. 38. §-a kiegészül az alábbi (4) bekezdéssel:

„(4) A 13. sz. mellékletben szereplő helyiségek elidegenítése esetén a vételár legalább a (3) bekezdés szerint megállapított forgalmi érték, aminek el kell érnie a bérleti hozam (bérleti díj előirányzat mínusz közös költség mínusz FB Kft. kezelési díja éves összege) tizenkétszeresét.”

7. § (1) A R. 8. sz. mellékletében az „I. Bontandó épületek” részből az Ernő u. 22., Thaly K. u. 29-31., Viola u. 13.épületek elmaradnak.

(2) A R. 8. sz. mellékletében az „II. Felújítandó épületek” részből a Lónyay u. 7. és Ráday u. 47. épületek átkerülnek a „III. Társasházzá alakulás megkezdve” részbe.

8. § (1) A R. 9-es melléklete helyébe ezen rendelet 1-es sz. melléklete lép.

(2) A R. kiegészül e rendelet 2-es, 3-as és 4-es mellékletét képező 11-es, 12-es és 13-as melléklettel.

9. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Budapest, 2005. november 8.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

1. sz. melléklet

Nem eladható helyiségek

sorszám: Bérlemény címe Bejárat Alapterület (m2)
1 Ráday u. 4. Földszint I. utcai 76
2 Ráday u. 4. Földszint II. utcai 51
3 Ráday u. 5. Földszint II. utcai 285
4 Ráday u. 5. Földszint IV. utcai 18
5 Ráday u. 5. Földszint VIII. utcai 110
6 Ráday u. 7. Földszint 1. utcai 32
7 Ráday u. 7. Földszint 12/b utcai 58
8 Ráday u. 8. Földszint I. utcai 116
9 Ráday u. 8. Földszint II. utcai 55
10 Ráday u. 9. Földszint I. utcai 74
11 Ráday u. 9. Földszint II. utcai 173
12 Ráday u. 11-13. Földszint I. utcai 305
13 Ráday u. 11-13. Földszint II. utcai 131
14 Ráday u. 11-13. Pince II. utcai 33
15 Ráday u. 11-13. pince III. utcai 67
16 Ráday u. 14. Földszint I. utcai 32
17 Ráday u. 14. Földszint II. utcai 17
18 Ráday u. 15. Földszint III. utcai 31
19 Ráday u. 16. Földszint IX. utcai 38
20 Ráday u. 16. Földszint V. utcai 40
21 Ráday u. 16. Földszint VIII. utcai 55
22 Ráday u. 16. Földszint XI. utcai 251
23 Ráday u. 16. Földszint XII. utcai 29
24 Ráday u. 17. Földszint I. utcai 90
25 Ráday u. 19. Földszint I. utcai 114
26 Ráday u. 21. Földszint IV. utcai 40
27 Ráday u. 21. Szuterén I. utcai 107
28 Ráday u. 22. Földszint I. utcai 131
29 Ráday u. 23. Földszint IV. utcai 72
30 Ráday u. 25. Földszint II. utcai 93
31 Ráday u. 27. Földszint II. utcai 218
32 Ráday u. 27. Pince I. udvari 82
33 Ráday u. 29. Földszint 4. utcai 73
34 Ráday u. 29. Földszint 5. utcai 46
35 Ráday u. 29. Földszint 6. utcai 52
36 Ráday u. 31/b-j-k. B.ép. Földszint I. utcai 232
37 Ráday u. 31/b-j-k. B.ép. Földszint II. utcai 67
38 Ráday u. 31/b-j-k. J. ép. Földszint VII. utcai 24
39 Ráday u. 31/b-j-k. K. ép. Földszint XII. udvari 159
40 Ráday u. 32. Földszint I. utcai 840
41 Ráday u. 32. Földszint II. utcai 44
42 Ráday u. 32. Földszint III. utcai 314
43 Ráday u. 33/a. földszint II. utcai 61
44 Ráday u. 33/b. földszint I. utcai 89
45 Ráday u. 33/b. földszint II. utcai 39
46 Ráday u. 33/b. földszint IV. utcai 20
47 Ráday u. 33/b. földszint V. utcai 20
48 Ráday u. 34. Földszint 2. utcai 73
49 Ráday u. 34. Földszint 3. utcai 225
50 Ráday u. 37. Földszint I. utcai 33
51 Ráday u. 37. Földszint II. utcai 47
52 Ráday u. 38-40. A. ép. Földszint I. utcai 61
53 Ráday u. 38-40. B. ép. Földszint II. utcai 29
54 Ráday u. 38-40. B. ép. Földszint III. utcai 86
55 Ráday u. 41. Földszint I. utcai 53
56 Ráday u. 41. Földszint III. utcai 24
57 Ráday u. 43-45. B. ép. Földszint II. utcai 97
58 Ráday u. 49. Földszint E. utcai 41
59 Ráday u. 52. A. ép. Földszint II. utcai 44
60 Ráday u. 52. A. ép. Földszint III. utcai 28
61 Ráday u. 55. Földszint II. utcai 41
62 Ráday u. 56. Földszint I. utcai 60

2. sz. melléklet

Sorszám:

PÁLYÁZATI AJÁNLAT
Önkormányzati tulajdonú komfortnélküli bérlakás komfortosításának önkormányzati támogatással történő elvégzésére

I. SZEMÉLYI RÉSZ

I/A. A kérelmező személyi adatai

1., Családi és utóneve:

2., Leánykori neve:

3., Születési helye és ideje:

4., Anyja neve:

5., Családi állapota:

6., Gyermekei száma:

7., Állandó bejelentett lakóhelye:

8., Bérlemény címe:

9., Bérleti szerződés kelte:

Megjegyzés: a lakás- és közüzemi díjról az igazolásokat kötelező csatolni

I/B. A kérelmezővel együtt lakó személyek adatai

NÉV SZÜLETÉSI HELY ÉS IDŐ ROKONSÁGI FOK
1.,
2.,
3.,
4.,
5.,
6.,

II. JÖVEDELMI RÉSZ

II/A. A kérelmező jövedelmi adatai:

1., Munkaviszonyból származó nettó jövedelem:

2., Egyéni és társas vállalkozásból származó nettó jövedelem:

3., Egyéb jogviszonyból származó rendszeres nettó jövedelem:

4.,Nyugellátásból, nyugdíjszerű ellátásokból származó jövedelem:

5.,Gyermekek ellátásához kapcsolódó támogatások(gyed, gyes, csp.):

6., Rendszeres önkormányzati, munkaügyi, szociális, pénzbeli ellátás:

Összesen: ................................

Megjegyzés: az 1-6. pontig a jövedelmet, támogatást, ellátást igazoló okiratot kérjük benyújtani.

II/B. A kérelmezővel együttlakó személyek jövedelmi adatai

NÉV NETTÓ JÖVEDELEM
1.,
2.,
3.,
4.,
5.,
6.,

II/C. A kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem:

A kérelmező családjában az egy főre jutó nettó jövedelem mértéke:......................................Ft

III. NYILATKOZAT

A bérlő által megpályázott munka (rövid leírása)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a „Pályázati ajánlat”-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a jelen adatlapban közölt adatok valódiságát az önkormányzat a Fővárosi, illetve a megyei APEH útján ellenőrizheti.

Tudomásul veszem, hogy lakáshelyzetemben, családi körülményeimben, jövedelmi helyzetemben bekövetkezett lényeges változásokat a „Pályázati ajánlat”-ban - a változást követő 30 napon belül - köteles vagyok módosítani.

Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben a Vagyonkezelési Bizottság az általam pályázott munkálatok elvégzéséhez önkormányzati térítést biztosít, úgy a tárgyi lakás bérleti jogviszonyát nem változtathatom meg az önkormányzati ellenőrzésig, illetve elszámolásig.

Tudomásul veszem, hogy az általam megpályázott munkálatokra a költségvetést a Ferencvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal készítteti el, mely alapján a Vagyonkezelési Bizottság meghatározza a térítés mértékét.

Vállalom, hogy az általam bérelt lakásra - amennyiben a Vagyonkezelési Bizottság a beruházás összegének az 50%-át biztosítja - a komfortosítás után komfortos komfortfokozatnak megfelelő lakbért fizetek.

Budapest, 200............................

...........................................
Kérelmező aláírása

A HIVATAL TÖLTI KI:

A „Pályázati ajánlat”-ot átvettem.

Budapest, 200................................

.....................................................................
Ferencvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Iroda nevében

A HIVATAL TÖLTI KI!

1. A tárgyi lakás komfortfokozata ....................... , szobaszáma ............., alapterülete................

2. A tárgyi lakás műszaki állapotának rövid leírása:

3. A Polgármesteri Hivatal által elkészíttetett költségvetés összege: ................... Ft (ÁFA-val)

4. A Vagyonkezelési Bizottság döntésének dátuma, száma: ........................................................

5. A Vagyonkezelési Bizottság által megállapított térítés mértéke: ........ %, azaz. .......... Ft (ÁFA-val)

Budapest, 200..................................

.....................................................
bérbeadó

3. sz. melléklet

Önkormányzati tulajdonban lévő épületek, amelyekben a komfortosítás nem támogatható

Belső Ferencváros
Srsz. Ingatlan címe Ingatlan helyrajzi száma
1. Erkel u. 18. 36816
2. Hőgyes E. u. 8. 36861
3. Lónyay u. 26. 36973
4. Ráday u. 18. 36825
5. Ráday u. 39. 36952
Rehabilitációs terület
Srsz. Ingatlan címe Ingatlan helyrajzi száma
1. Balázs B. u. 3. 37658
2. Balázs B. u. 7/b. 37702
3. Balázs B. u. 10. 37454
4. Balázs B. u. 24. 37383
5. Berzenczey u. 30. 37135
6. Berzenczey u. 32. 37128/2
7. Bokréta u. 15. 37655
8. Bokréta u. 33. 37153
9. Ferenc tér 9. 37445
10. Gát u. 34. (Sobieski J. u. 2.) 37775
11. Lenhossék u. 15. 37761
12. Lenhossék u. 16. 37715
13. Lenhossék u. 39. 37201
14. Márton u. 9. 37771
15. Márton u.10. 37757
16. Márton u. 33. 37223
17. Sobieski J. u. 15. 37306
18. Sobieski J. u. 30. 37229
19. Sobieski J. u. 32. 37230
20. Thaly K. u. 8. 37692
21. Tűzoltó u. 66. 37193
22. Tűzoltó u. 74. 37208
23. Vendel u. 5. (Lenhossék u. 21.) 37178
24. Vendel u. 13. (Márton u. 18.) 37374
25. Viola u. 17. 37679
26. Viola u. 21. 37677
27. Viola u. 29. 37423
Külső Ferencváros
Srsz. Ingatlan címe Ingatlan helyrajzi száma
1. Illatos út 5/A. 38207/5
2. Illatos út 5/B. 38207/5
3. Illatos út 5/C. 38207/5
4. Kén u. 3. 38191/5
5. Tóth K. u. 21. 37988
6. Vaskapu u. 34. 37987
7. Vaskapu u. 47. 38002
8. Vaskapu u. 49. 38003

4. sz. melléklet

Eladás szempontjából kiemelt helyiségek

sorszám: Bérlemény címe Bejárat Alapterület (m2) Éves netto bérleti díj (Ft)
1 Boráros tér 3.fsz.VI. utcai 77 2 496 708
2 Boráros tér 6.fsz.I. utcai 424 10 335 936
3 Csarnok tér 3-4.fsz.II. utcai 593 11 693 520
4 Csarnok tér 5.fsz.III/TB2. utcai 262 3 497 700
5 Ferenc krt.1.fsz.II utcai 135 3 022 800
6 Ferenc krt.1.f Ferenc krt. 1. fsz. III. utcai 210 7 026 300
7 Ferenc krt.1.fsz.IV. utcai 103 2 903 892
8 Ferenc krt. 2-4.fsz.I/TB1. utcai 519 8 894 244
9 Ferenc krt. 7.fsz.I. utcai 76 1 622 484
10 Ferenc krt.7.fsz.III. utcai 36 1 165 500
11 Ferenc krt. 13.fsz.IV. utcai 179 5 482 176
12 Ferenc krt.14.fsz.I. utcai 99 3 296 700
13 Ferenc krt.19-21.fsz.III/TB2. utcai 19 441 168
14 Ferenc krt.19-21.fsz.IV. utcai 18 607 728
15 Ferenc krt.22.fsz.II.(üres) utcai 368
16 Ferenc krt.33.fsz.I. utcai 38 1 096 680
17 Haller u. 24.fsz.II. utcai 59 1 028 724
18 Liliom u. 32.fsz.I. utcai 84 1 342 536
19 Mester u.13.fsz.III. utcai 100 2 272 212
20 Mester u. 21.fsz.III. utcai 139 1 631 520
21 Mester u. 21.fsz.IV. utcai 86 1 040 400
22 Mester u. 27.fsz.II. utcai 31 599 832
23 Mester u. 51.fsz.VI. utcai 154 2 838 156
24 Mester u. 53-55.fsz.V. utcai 72 1 525 020
25 Pipa u. 2/b.fsz.II. utcai 181 4 021 308
26 Pipa u. 6.fsz.II. utcai 85 2 837 160
27 Pipa u.6.fsz.VI. utcai 202 4 189 332
28 Tompa u.13.fsz.I. utcai 54 1 014 576
29 Üllői út 3.fsz.I. utcai 61 1 067 316
30 Üllői út 3.fsz.II. utcai 155 1 557 804
31 Üllői út 121.pince X. utcai 84 1 005 000
32 Üllői út 121.pince XII. utcai 90 1 280 928
33 Vámház krt.5.fsz.II. utcai 986 19 612 728
34 Vámház krt.7.fsz.IX. utcai 45 925 104
35 Vámház krt.7.fsz.V. utcai 277 6 311 664
36 Vámház krt.7.fsz.VIII. utcai 165 2 561 040
37 Vámház krt.11.fsz.III. utcai 136 2 110 584
38 Vámház krt.13.fsz.1. utcai 100 3 168 876
39 Vámház krt.13.fsz.3. utcai 46 1 366 440
40 Vámház krt.13.fsz.4. utcai 40 738 468
41 Vámház krt.15.fsz.III. utcai 216 4 235 364
ÖSSZESEN: 6804 133 865 628

  Vissza az oldal tetejére