Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2005. (XI. 10.) rendelete

az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatási rendszeréről szóló 7/2002. (IV. 26.) rendelete módosításáról

1. § A rendelet bevezető szakasza az alábbiak szerint változik:

„A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 8. § (1) bekezdésében foglaltak, továbbá 12/2001.(I.31.) Korm. rend. 35. §(2) bekezdése alapján az épületállomány állagának javítása érdekében az alábbi rendeletet alkotja:”

2. § A R. 2. § (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„(1) Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az éves költségvetéseiben társasház-felújítási támogatási keretösszeget (a továbbiakban: keretösszeg) állapít meg, melyen belül, annak maximum 30%-a erejéig biztosít támogatást az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítása során elvégezhető - az 5. § (1) és (2) bekezdésében részletezett - munkálatokra.”

3. § A R. 5. § (1), (2) és (5) bekezdése az alábbiak szerint változik, a (6) bekezdés törlendő:

„(1) Támogatás a következő munkálatokra igényelhető:

I. Utólagos hőszigetelési feladatok:

a) Nyílászárók szigetelése, cseréje, tető vagy pincefödém szigetelésével együtt,

b) homlokzat hőszigetelése.

II. Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, felújítása,

III. Épület környezetének korszerűsítése, felújítása.

A (1) bekezdés I. és II. és III. pontban szereplő munkálatokat részletesen a Pályázati útmutató tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés II. és III. pontjában meghatározott munkákra csak abban az esetben igényelhető támogatás, amennyiben az I.a.) vagy az I.b.) pontban szereplő feladatokat az épületen ezen pályázat keretében elvégzik. E munkák elvégzésétől csak abban az esetben lehet eltekinteni, ha az épület kielégíti a pályázat benyújtásakor érvényes hőtechnikai szabványokat.

(5) A pályázat kétlépcsős. Amennyiben a lakóépület tulajdonosai (lakóközösség) vállalják a felújítási költségek IV. fejezetben megjelölt mértékű saját erőből történő finanszírozását, a felújítási pályázatot az Önkormányzat felé kell benyújtaniuk. Második lépcsőben az Önkormányzat nyújtja be pályázatát az illetékes Minisztérium által kijelölt pályáztató szerv felé az állami támogatás elnyerésére olyan lakóépületek felújításához, amelyek beruházási költségeihez az önkormányzat minimálisan a IV. fejezetben megjelölt mértékű támogatást nyújt. Az önkormányzati pályázat tárgya a pályáztató felé minden esetben egy épület felújításának támogatása.”

4. § A R. 6. § (2) bekezdése az alábbiak szerint változik:

„(2) A támogatás mértéke és a beruházás teljes költségének megoszlása:

a) önkormányzat:

a bekerülési költség maximum 1/3-a, illetve

maximum 2 000 000 Ft,

b) tulajdonosok:

minimum a bekerülési költség 1/3-a, maximum az önkormányzat által biztosított támogatás kiegészítése összesen a beruházási költség 2/3-ára

c) központi költségvetés:

maximum a bekerülési költség 1/3-a, de lakásonként legfeljebb 400 000 Ft.

d) az a) ponban meghatározott támogatás 10%-a a pályázat elkészítéséhez szükséges díjak finanszírozására is felhasználható. Csak a pályázat összeállítására is nyújtható támogatás, ennek összege maximum 100 000 Ft.”

5. § A R. 7. § paragrafusa az alábbiak szerint változik:

„A programban való részvétel feltételeit az illetékes Minisztérium által kijelölt pályáztató szerv pályázati útmutatója tartalmazza.”

6. § A R. 8. § (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

„(2) A helyi pályáztatást a Ferencvárosi Önkormányzat Beruházási Irodája bonyolítja le.

(3) A lakóközösségek által benyújtott pályázatokat - a Beruházási Iroda értékelő táblázata alapján a Városfejlesztési Bizottság bírálja el a József Attila lakótelepi házak esetében a Részönkormányzat véleményének figyelembevételével.”

7. § A R. 9. § a) bekezdése az alábbiak szerint változik:

„a) Az Önkormányzat az önkormányzati támogatást - a költségvetés elfogadását és a központi eredményes pályázat elfogadását követően - átutalja az erre a célra nyitott számlájára. A illetékes Minisztérium által kijelölt pályázatkezelővel megkötött támogatási szerződés alapján folyósított központi támogatás szintén az Önkormányzatnak erre a célra nyitott számlájára folyik be, a támogatási szerződésben meghatározott ütemezés szerint.”

8. § A R. 11. § (1) bekezdése az alábbiak szerint változik:

„A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje:

1. A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványokon nyújtható be.

2. A pályázat részletes feltételeit a Pályázati útmutató tartalmazza. A pályázati formanyomtatványok és a Pályázati útmutató az illetékes kormányzati szerv (www.oleh.hu) honlapjáról tölthető le. A formanyomtatvány nem változtatható sem tartalmában, sem alakjában.

3. A pályázatot a Pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően, hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.

4. A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), zárt borítékban, ajánlott küldeményként a következő címre kell az beküldeni, vagy személyesen beadni:

Ferencvárosi Önkormányzat Beruházási Iroda (1091 Budapest Üllői út 45. fsz. 18.), a pályázati hirdetményben előírt határidőn belül.

5. A pályázónak a pályázat benyújtásakor pályázatonként egyszeri, 20 000 Ft összegű pályázati díjat kell fizetnie.

6. A pályázatok befogadása folyamatos, illetve az önkormányzati pénzbeni támogatás pályázása esetén a költségvetési keret megállapítását követő 30 nap.”

9. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit a kihirdetés napját követően benyújtott pályázatokra kell alkalmazni.

Budapest, 2005. november 8.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére