A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.19.) rendelete

az elektronikus ügyintézés szabályairól

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: KET.) 8. § (1), 160. § (1), valamint 162. § (1) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján az elektronikus ügyintézés szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörébe tartozó önkormányzati hatósági ügyekre.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a Ferencvárosi Önkormányzat Jegyzője hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyekre, amennyiben magasabb szintű jogszabály eltérően nem rendelkezik

(3) Közigazgatási ügy a Ket. 12. § (2) bekezdésében meghatározott ügy

Az elektronikus úton intézhető ügyek

2. § (1) A szociális igazgatás körében az újszülött gyermekvédelmi támogatása.

(2) Az adóigazgatás körében:

a) építményadó

b) telekadó

c) adó- és értékbizonyítvány

d) adóigazolás

(3) A (2) bekezdésben meghatározott ügyekben az adóhatóság az ügyfél kérelme alapján elektronikus úton küldi meg:

a) ügydöntő határozatát,

b) eljárási kérdésben hozott végzését,

c) az adó-és értékbizonyítványt

d) az adóigazolást

e) a lakossági adózók folyószámla kivonatát

Az elektronikus úton végezhető eljárási cselekmények

3. § (1) Az adóigazgatás körében:

a) a jogorvoslati eljárások (fellebbezés, újrafelvételi kérelem, méltányossági kérelem, végrehajtási kifogás) kivételével az eljárás megindítására vonatkozó kérelem beadása

b) a kérelemhez tartozó mellékletek (az eredeti példány szkennelt, felülhitelesített másolata) benyújtása

c) a nem lakossági adózók esetében a folyószámla kivonat lekérése az adóhatóságtól -igénylés alapján kapott - egyedi azonosító kóddal.

(2) Az építési igazgatás körében:

a) a kivitelezés megkezdésének bejelentése, ha az építési engedély melléklet csatolását nem írja elő

b) bontási munka megkezdésének bejelentése

c) a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 10. § (2) bekezdésében szabályozott bejelentési kötelezettség teljesítése

(3) a környezetvédelmi igazgatás körében:

a) parlagfű-bejelentés

b) elhagyott hulladék bejelentése

c) gépi berendezések működésével kapcsolatos zajpanaszok bejelentése

(4) az ipari- kereskedelmi igazgatás területén:

a) üzlet nyitvatartási idejének bejelentése

b) üzlet időszakos zárva tartásának bejelentése

c) üzlet végleges bezárásának bejelentése

d) műsoros előadás, zenés rendezvény bejelentése

(5) hagyatéki ügyben az örökös hagyatéki eljárás lefolytatására vonatkozó nemleges nyilatkozata, ha a hagyatéki eljárás lefolytatása nem kötelező

(6) parkolási engedély iránti kérelem beadása

Záró rendelkezések

4. § E rendelet kihirdetése napján lép életbe, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Budapest, 2006. január 17.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére