A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (II.09.) sz. rendelete

az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján a 2006. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya és felépítése

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegét, valamint a 2007-2008. évek várható előirányzatait az 1/A. számú melléklet tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület a költségvetési címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények (továbbiakban: intézmények) együttesen egy címet alkotnak. Az intézmények felsorolását a 2.sz. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi kisebbségi önkormányzatok együttesen egy címet alkotnak. A kisebbségi önkormányzatok felsorolását a 3/A. sz. melléklet tartalmazza.

(3) FB KFT kiadásai a 3/B sz. melléklet szerint önálló címet alkotnak.

(4) A SEM IX. Rt. kiadásai a 3/B sz. melléklet szerint önálló címet alkotnak.

(5) A polgármesteri hivatal kiadásai önálló címet alkotnak (3/C. sz. melléklet).

(6) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi kiadások - a 3/D., 3/E., 4.,és 5. sz. melléklet szerinti felsorolásban mellékletenként egy-egy címet alkotnak.

4. § A Képviselő-testület a tartalékokat a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 7. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

6. § Az intézmények létszámkeretét, valamint a jellemző mutatókat a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.

7. § A Ferencvárosi Önkormányzat 2006. évi közvetett támogatásait a 9. számú melléklet tartalmazza.

8. § A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét a 10. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

9. § *  A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények együttes 2006. évi költségvetését

15.536.031,- eFt bevétellel

14.636.031,- eFt kiadással

900.000,- eFt hiánnyal

állapítja meg. A hiányt kedvezményes kamatozású felújítási hitellel kívánja finanszírozni.

10. § (1) A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1/B. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az intézmények bevételeit forrásonként a 2. sz. melléklet tartalmazza.

11. § A Képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatokat

4.628.407,- eFt személyi jellegű juttatással

1.486.301,- eFt munkaadókat terhelő járulékkal

4.479.838,- eFt dologi kiadással

1.130.618,- eFt pénzeszköz átadás, speciális célú támogatással

8.550,- eFt ellátottak pénzbeli juttatásai

2.998.491,- eFt felhalmozási kiadással

15.500,- eFt kölcsön nyújtással

344.705,- eFt hitel kiadásokkal

443.621,- eFt tartalékkal

állapítja meg, melyeket az 1/C. sz. melléklet tartalmaz.

12. § A Képviselő-testület a 2006. évi költségvetés intézményi kiadási - ezen belül a kötelező - előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. sz. melléklet szerint állapítja meg.

13. § A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 3/B., 3/C. és a 3/D. sz. mellékletek, a támogatásokat a 3/E. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat feladatonként a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

16. § A Képviselő-testület a felszabadítható államháztartási tartalékból 10 millió forintot állami és Európai Uniós pályázati lehetőségek önrészére, a többit illetve a Helyiségértékesítésből (1196. sor), a Lakásértékesítésből (1215.sor), és az ingatlanok értékesítéséből (1195.sor) befolyó többletbevételeket egyharmad részben a „lakásvásárlás a Dzsumbuj kiűrítésére” (5512.sor), kétharmad részben a Lakáslemondás térítéssel (3220.sor), Lakásfelújítás szanálási célra (4410. sor), és Lakásvásárlásra (5510. sor) fordítja és felhatalmazza a polgármestert ezen többlet bevételek terhére ilyen célú kötelezettség vállalásra, melyről a polgármester minden rendes testületi ülésen beszámol a testületnek.

17. § Címek közötti, a 2. sz. mellékleten belül az intézmények közötti, valamint a 3/B. sz. mellékleten belüli átcsoportosítást, a céltartalék felhasználását csak a Képviselő-testület engedélyezheti.

18. § A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát

(1) címen (mellékleten) belül a 3/D., a 3/E., 4. és 5. sz. mellékletben megjelölt bizottságokra ruházza át.

(2) a 3/C., 3/D., 3/E., 4., és 5. sz. mellékleten belül - a bizottságokra átruházott hatáskör kivételével - a Polgármesterre ruházza át.

19. § (1) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezési jogát negyedévenként legfeljebb 5 MFt összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Az egyes negyedévekben fel nem használt rendelkezési keret a következő negyedévekre átvihető.

(2) Polgármesteri jogkörben a tartalék többlet költségekre használható fel, amennyiben utóbbira a 17. § (2) bekezdése szerint a fedezet nem biztosítható.

20. § (1) A Polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő feladatokra, célokra az esetenkénti szükségletnek megfelelően 500 millió Ft keretösszegig likviditási hitel - keretszerződést írjon alá.

21. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a saját bevételek teljesítési ütemére figyelemmel - vállalható. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség - kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási döntésen alapuló kötelezettséget - csak a 4. §-ban jóváhagyott, későbbi előirányzatokon belül vállalható.

(2) Az önkormányzat nevében kötelezettséget a Polgármester, tartós akadályoztatása esetén az általános helyettesítéssel megbízott alpolgármester vállalhat. A Polgármester, illetve az Alpolgármester által vállalt kötelezettség ellenjegyzője a Jegyző.

22. § Az 100.000,- Ft egyedi beszerzési ár, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költsége folyó kiadásként egy összegben elszámolható.

23. § A Társadalmi szervek támogatása (3716.sor) pályázatokon dokumentumaikban magukat párthoz tartozóknak vallók, politikai tevékenységet folytatók, pártszervezet irodáján bejegyzett székhellyel, illetve telephellyel rendelkező szervezetek nem vehetnek részt.

24. § A Társadalmi szervezetek támogatása (3716. sor), Sportegyesületek támogatása (3770. sor), a Művészetek, tudományok támogatása (3775. sor) és a Bérlők által felújított lakások önkormányzat által elismert része (4450. sor) előirányzatokból kapott kettőszázezer forintot meghaladó egyedi támogatási döntések, valamint a nettó ötmillió forintot elérő - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatait (típus, tárgy, a szerződő fél neve, a szerződés értéke, időtartama) valamint ezek változásait a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül a Ferencvárosi Közlönyben közzé kell tenni.

25. § Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és a számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig további támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a támogatás visszafizetésére.

26. § A helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a polgármesteri hivatal, mely a kisebbségi önkormányzatok költségvetési előirányzatait, gazdálkodásának adatait - a velük kötött megállapodás alapján - kisebbségi önkormányzatonként elkülönítetten kezeli.

27. § (1) A polgármesteri hivatal és az intézmények a jóváhagyott előirányzaton felüli többletbevételükkel a kiadási előirányzatukat növelhetik, a kiemelt előirányzatok között átcsoportosíthatnak, de a személyi juttatás növeléséhez a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

(2) A polgármesteri hivatal és az intézmények a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhetnek.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti előirányzat módosításai sem a tárgyévben, sem a következő év(ek)ben önkormányzati támogatási igénnyel nem járhatnak.

(4) Az intézmények a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásokról a havi információs jelentések keretén belül adnak tájékoztatást.

28. § Intézmény nevében fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni az intézmény vezetője jogosult.

29. § (1) Az intézmény a pénzeszközeit az önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezeli, más banknál bankszámlát nem nyithat.

(2) Az intézmény

- hitelt nem vehet fel

- kezességet nem vállalhat

- értékpapírt nem vásárolhat

- váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el

- kötvényt nem bocsáthat ki

- gazdasági társaságot nem alapíthat és nem vehet részt abban

- társadalmi szervezetet nem alapíthat és nem támogathat

- alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat.

30. § (1) Az intézmények a költségvetésük éves eredeti előirányzatának 10%-át vagy 100 millió forintot meghaladó 30 napon túli tartozásállományáról - amennyiben e tartozását 1 hónap alatt nem képes 30nap alá szorítani - kötelesek haladéktalanul a Polgármestert tájékoztatni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztos kijelöléséről a Képviselő-testület dönt.

(3) Az önkormányzati biztos működésével kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik, annak fedezetét a polgármesteri hivatal költségvetésében kell biztosítani.

31. § (1) A Képviselő-testület az intézmények költségvetési támogatását havi ütemezésben biztosítja.

(2) Az intézmények részére kifizetett nettó bér, valamint a bérjárulékok teljesítése után minden hó 25. után kerül sor a havi finanszírozási különbözet kiutalására.

32. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetmény alapját 2006. április 1-jétől 36.800.- Ft-ban állapítja meg.

(2) A gépjárművezetői pótlékot, a ruházati költségtérítést, a jóléti és az üdülési támogatást 38.000 forintos illetményalap figyelembevételével állapítja meg.

(3) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításánál a (2) bekezdésben meghatározott illetményalapot veszi figyelembe.

Önkormányzati szolgáltatások díjtételei

33. § (1) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 38. § (3) szerint a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 425 Ft, az öregségi nyugdíj legkisebb összege 25.800 Ft.

34. § (1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 115. § (1) c) és 116. § (1) a) pontja alapján az Ádám Jenő Zeneiskola tanulóinak térítési díj fizetési kötelezettsége:

Új növendékek:
6 és18 év között 5.250 Ft/félév
18 és 22 év között 10.000 Ft/félév
22 év felett 15.900 Ft/félév
Régi növendékek:
6 és18 év között:
- elégséges tanulmányi eredmény esetén 6.700 Ft/félév
- közepes tanulmányi eredmény esetén 5.400 Ft/félév
- jó tanulmányi eredmény esetén 4.050 Ft/félév
- jeles tanulmányi eredmény esetén 3.400 Ft/félév
18 és 22 év között:
- elégséges tanulmányi eredmény esetén 16.700 Ft/félév
- közepes tanulmányi eredmény esetén 13.350 Ft/félév
- jó tanulmányi eredmény esetén 10.000 Ft/félév
- jeles tanulmányi eredmény esetén 8.350 Ft/félév
22 év felett: 15.900 Ft/félév
A dalosjáték, előképző egységesen félévre 5.250 Ft.

(2) A Képviselő-testület által a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 24/2003.(V.23.) sz. rendelet alapján

- a gyermekétkeztetés teljes költsége
- óvodában 439 Ft/nap
- általános iskolában 541 Ft/nap
- csak ebéd 383 Ft/nap
- középiskolában (csak ebéd) 412 Ft/nap
- a gyermekétkeztetés térítési díja
- bölcsődében 290 Ft/nap
- Minikrízis átmeneti otthonban 350 Ft/nap
- óvodában 227 Ft/nap
- általános iskolában 280 Ft/nap
csak ebéd 198 Ft/nap
- középiskolában (csak ebéd) 213 Ft/nap
- Fehér Holló átmeneti otthonban 300 Ft/nap
- a gyermekétkeztetésen kívüli étkeztetés személyi térítési díja 531 Ft/nap
- a Ferencvárosi Táborokban fizetendő (étkezési) térítési díj
- Balatonlelle 1420 Ft/nap
- Kincsesbánya 1470 Ft/nap
- Hűvösvölgy 322 Ft/nap
- Gondozó Szolgálat étkeztetés térítési díja 398 Ft/adag
- a házi segítség nyújtás személyi térítési díja(gondozási díj) 600 Ft/óra
- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 3000 Ft/hónap
- ebédszállítás 107 Ft/alkalom
- ebédszállítás külterületen 13 Ft/alkalom
- szombati ebéd szállítás 138 Ft/nap
- az idősek átmeneti gondozó háza személyi térítési díj 2.400 Ft/nap
- reggeli 160 Ft/nap
- ebéd 398 Ft/nap
- vacsora 204 Ft/nap
- átmeneti otthon térítési díj:
- Minikrízis bölcsődében 200 Ft/nap
- Fehér Holló Szolgálatnál 250 Ft/nap
- Fehér Holló Szolgálatnál nem kerületi gyerekeknek 1.500 Ft/nap
- a szükséges taneszköz csomag ára legfeljebb 3.600 Ft az 1. osztályban
2.200.Ft a 2.osztályban
2.800 Ft a 3.osztályban
2.600 Ft a 4.osztályban
2.400 Ft az 5.osztályban
- a szükséges tankönyvek ára legfeljebb 9.000 Ft az 1 osztályban
8.800 Ft a 2.osztályban
8.800 Ft a 3.osztályban
8.800 Ft a 4.osztályban
16.500.Ft az 5.osztályban
13.200 Ft a 6.osztályban
15.400 Ft a 7.osztályban
14.300 Ft a 8.osztályban
18.700 Ft a 9.osztályban
16.500 Ft a 10.osztályban
15.400 Ft a 11.osztályban
12.100 Ft a 12.osztályban
- a nyelvvizsga díja legfeljebb 25.000 Ft
- a személygépkocsi-vezetői vizsga költsége legfeljebb 97.720 Ft

(3) A Képviselő-testület által a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított 14/2000.(X. 02.) sz. rendelet alapján a lakbér megállapításának alapértéke: 1200 Ft.

Az FB KFT szerződési díja az önkormányzati bérlemények után 1530 Ft/bérlemény/hó a társasházakban, 3280 Ft/lakás/hó a tisztán önkormányzati tulajdonú házakban, a hibaelhárító szolgálat rezsi óradíja 1500 Ft. A bérlőkre áthárított szemétszolgáltatási díj:

lakásbérlőként: 1-2 használó 530 Ft/fő/hó
több használó 1330 Ft/hó.

(4) A Képviselő-testület által a helyi építmény- és telekadóról szóló többször módosított 42/1996.(IV.4.) rendelet alapján

- az építményadó évi mértéke: 1000 Ft/m2/év
- a telekadó évi mértéke: 220 Ft/m2/év

(5) A Képviselő-testület által a közterületek használatáról szóló többször módosított 20/1996.(IV.26.) rendelet 2. sz. melléklete alapján határozza meg a közterület használati díjak mértékét.

Záró rendelkezések

35. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2006. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről, valamint a 23. § szerinti adatok közzétételéről a jegyző gondoskodik.

36. § (1) Az adóügyi képviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 2/2003. (I. 20.) számú rendelet 2006. január 1-én hatályát veszti.

(2) A helyi építmény és telekadóról szóló 42/1996.(XI.4.) számú rendelet 6. § (4) a, d, bekezdésekben szereplő adófizetési kedvezmény 30%-ról 25%-ra, a (8) és (9)-es bekezdésekben szereplő 50% pedig 40%-ra módosul.

(3) A települési képviselők díjazásáról szóló 5/1995.(II.23.) számú rendelet 2. § (2) bekezdésében a 3,4 helyébe 3,1 lép.

Budapest, 2006. február 07.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester Jegyző

1/A-10. sz. melléklet


  Vissza az oldal tetejére