A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2006. (IX. 15.) rendelete

a járművek elhelyezésének helyi szabályairól rendelkező 19/2003. (IV. 4.) rendelet módosításáról

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a 63/A. § (2) bekezdésében foglaltak felhatalmazása alapján a járművek elhelyezésének helyi szabályairól szóló 19/2003. (IV. 4.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Rendelet 7. § (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyidejűleg a (3) bekezdés hatályát veszti.

„(1) Az építtető az építési engedélyezési eljárás során köteles csatolni a gépjármű- várakozóhely (parkoló) pénzbeli megváltására vonatkozó, a Ferencvárosi Önkormányzattal megkötött szerződés egy példányát.

(2) Az építtető a használatbavételi engedély megkérésével egyidejűleg köteles igazolni a szerződésben meghatározott megváltási összeg parkoló-alapba történő befizetésének tényét.”

2. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Budapest, 2006. szeptember 14.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére