A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2006. (IX. 15.) rendelete

az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló többször módosított 5/2006. (II. 09.) sz. rendelet módosításáról

A Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja a Ferencvárosi Önkormányzat 2006. évi költségvetésről szóló 5/2006. (II.09.) számú önkormányzati rendeletét

1. § (1) A Képviselő-testület a 13/2006. (V. 04.) sz. rendelet 1. § (4) bekezdésében megállapított 2006. évi költségvetési

bevételi főösszegét 443.527 e Ft-tal

kiadási főösszegét 443.527 e Ft-tal

megemeli.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi összeggel az alábbi bevételeket módosítja:

- intézményi működési bevételeket 76.711 e Ft-tal,
- önkormányzatok sajátos működési bevételeket 4.113 e Ft-tal,
- felhalmozási és tőkejellegű bevételeket 268.133 e Ft-tal,
- támogatások, kiegészítések átvett pénzeszközöket 94.570 e Ft-tal,
növeli
az 1/b. számú melléklet szerint.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg emelését az alábbiak szerint határozza meg:

- a személyi juttatást 15.315 e Ft-tal,
- a munkaadókat terhelő járulékot 3.438 e Ft-tal,
- a dologi kiadásokat 93.328 e Ft-tal,
- a pénzeszk. átad., speciális célú tám. (intézm.támog.nélk) 214.774 e Ft-tal,
- az ellátottak juttatásait 2.386 e Ft-tal,
- a felhalmozási kiadásokat 111.032 e Ft-tal,
- a tartalékot 3.254 e Ft-tal
növeli,

(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és intézmények együttes 2006. évi költségvetését

16.530.323 e Ft bevételre

16.530.323 e Ft kiadásra

ezen belül

4.688.806 e Ft személyi juttatásra

1.504.360 e Ft munkaadókat terhelő járulékra

4.800.998 e Ft dologi kiadásra

1.461.273 e Ft pénzeszköz átadás, speciális célú támogatásra,

10.936 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaira,

3.472.781 e Ft felhalmozási kiadásra

15.500 e Ft kölcsönök nyújtása

427.949 e Ft hitel kiadásokra

147.720 e Ft tartalékra

módosítja.

2. § (1) Az Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények kiemelt kiadási előirányzatát 37.638 e Ft-tal megemeli a 2. számú mellékletnek megfelelően.

(2) Ezáltal a kiadási előirányzat

6.245.724 e Ft-ra

ezen belül

3.463.061 e Ft személyi juttatásra

1.117.298 e Ft munkaadókat terhelő járulékra

1.610.061 e Ft dologi kiadásra

2.346 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaira

52.958 e Ft felhalmozási kiadásokra

módosul.

(3) A bevételi előirányzat összege 6.245.724 e Ft.

3. § (1) A Képviselő-testület a Kisebbségi Önkormányzatok kiadási előirányzatait a 3/a. számú melléklet szerint 400 e Ft-tal növeli.

(2) Ezáltal a kiadási előirányzat

56.039 e Ft-ra

ezen belül

10.427 e Ft személyi juttatásra

2.548 e Ft munkaadókat terhelő járulékra

20.502 e Ft dologi kiadásra

2.050 e Ft pénzeszköz átadásra

1.500 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaira

127 e Ft felhalmozási kiadásokra

18.885 e Ft tartalékra

módosul.

(3) A bevételi előirányzat összege 56.039 e Ft.

4. § (1) A Képviselő-testület FB KFT-vel és a SEM IX. RT-vel való elszámolásának előirányzatait a 3/b. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az FB KFT lakásgazdálkodási előirányzata 1.291.428 e Ft.

ezen belül

1.239.000 e Ft dologi kiadás

52.428 e Ft önkormányzatnak fizetendő ÁFA

(3) A SEM IX RT kiadási előirányzata 468.778 e Ft.

ezen belül

168.000 e Ft dologi kiadás

296.100 e Ft felhalmozási kiadás

4.678 e Ft tartalék

5. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásait a 3/c. számú melléklet szerint 29.344 e Ft-tal megemeli.

(2) Ezáltal a kiadási előirányzat

1.982.125 e Ft-ra,

ezen belül

1.185.988 e Ft személyi jellegű juttatásra

370.123 e Ft munkaadókat terhelő járulékra

401.820 e Ft dologi kiadásra

8.694 e Ft felhalmozási kiadásokra

15.500 e Ft kölcsönök nyújtására

módosul.

6. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésben szereplő szakfeladatok kiadási előirányzatát a 3/d. számú melléklet szerint 211.674 e Ft-tal megemeli.

(2) Ezáltal a kiadási előirányzat

1.643.484 e Ft-ra

ezen belül

29.330 e Ft személyi jellegű juttatásra

14.391 e Ft munkaadókat terhelő járulékra

843.254 e Ft dologi kiadásra

748.305 e Ft pénzeszköz átadásra

7.090 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaira

1.114 e Ft felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetésekre

módosul.

7. § (1) A Képviselő-testület a támogatások kiadási előirányzatát a 3/e. számú melléklet szerint 11.400 e Ft-tal emeli meg.

(2) Ezáltal a kiadási előirányzatot 448.399 e Ft-ban állapítja meg.

8. § (1) A Képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatát a 4. számú melléklet szerint 36.506 e Ft-tal növeli.

(2) Ezáltal a kiadási előirányzatot 2.508.375 e Ft-ban állapítja meg.

9. § (1) Az Képviselő-testület a fejlesztési kiadási előirányzatát az 5. számú melléklet szerint 55.439 e Ft-tal megemeli.

(2) Ezáltal a kiadási előirányzatot 797.499 e Ft-ban állapítja meg.

10. § A Képviselő-testület a 7. számú melléklete a több éves kihatással járó feladatait éves bontásban. A melléklet tartalmazza a társasházi hitelfelvétellel kapcsolatos kötelezettségvállalás összegeit is.

11. § (1) Az Képviselő-testület a tartalék előirányzatát 3.254 e Ft-tal növeli.

(2) Ezáltal a tartalék előirányzata 147.720 e Ft-ra módosul.

12. § Az 5/2006. (II.09.) rendelet 34. § (2) bekezdése az alábbiakban megjelölt térítési díjak módosulnak:

„- gyermekétkeztetés térítési díja
- bölcsödében 302 Ft/nap
- Minikrízis átmeneti otthonban 368 Ft/nap
- Fehér Holló Átmeneti Otthonban 315 Ft/nap
- gyermekétkeztetésen kívüli étkeztetés személyi térítési díja 554 Ft/nap
- Gondozó Szolgálat étkeztetés térítési díja 418 Ft/nap”

13. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Budapest, 2006. szeptember 14.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
polgármester jegyző

1/A-7. sz. melléklet


  Vissza az oldal tetejére