A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2006. (XII. 07.) rendelete

a Ferencvárosi közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 3/2002. (III. 20.) rendelet módosításáról

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény. 63. § (4) bekezdésében, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (2) bekezdésében, valamint a Fővárosi Közgyűlés 74/1999. (XII. 30.) rendeletének 1. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Ferencvárosi közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló rendelet (továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. preambulumából a „Fővárosi Önkormányzat és a Ferencvárosi Önkormányzat”, a „28/2000.(V.30.) sz. önk. rendeletével módosított” valamint a „kötött megállapodás alapján” szövegrészek elmaradnak.

2. § A R. 1. § (1) bekezdésében a „közigazgatási területén” kifejezés helyébe az „a tulajdonában lévő közterületeken,” kifejezés lép.

3. § (1) A R. 2. § (1) bekezdésében a „Hivatal Ügyrendje” kifejezés helyébe a „Szervezeti és Működési Szabályzata” kifejezés lép.

(2) A R. 2. § (3)-(5) bekezdései helyébe az alábbi (3)-(4) bekezdések lépnek:

„(3) A Felügyelet éves munkaterv alapján tevékenykedik, amelyet a Környezetvédelmi, Közterületi és Közbiztonsági Bizottság javaslatának figyelembe vételével a jegyző hagy jóvá.

(4) A Környezetvédelmi, Közterületi és Közbiztonsági Bizottság évente áttekinti a Felügyelet működését és megtárgyalja az éves tevékenységet tartalmazó írásos beszámolót.”

4. § A R. 3. § (1) bekezdése elmarad.

5. § A R. 4. § a)-g) pontjai helyébe az alábbiak lépnek:

a) a rendőrség, vám- és pénzügyőrség, APEH, Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, Tűzoltóság, Polgári Védelem fővárosi és ferencvárosi szerveivel,

b) a fővárosi és ferencvárosi polgárőr egyesületekkel,

c) a feladatai ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervekkel, társadalmi szervezetekkel”

6. § A R. 6. § (4) bekezdéséből a c) pont megjelölés elmarad.

7. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2006. december 5.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére