A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2006. (XII. 07.) rendelete

a járművek elhelyezésének helyi szabályairól szóló 19/2003. (IV. 4.) rendelet módosításáról

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 65/A. § (2) bekezdése és a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: BVKSZ) 6. §-a és 16. számú melléklete alapján a járművek elhelyezésének helyi szabályairól szóló rendelet (továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. preambulumában a hivatkozott fővárosi rendelet száma helyesen: 47/1998.(X.15.).

2. § A R. 3. §-ában a „...területenként differenciált...” kifejezés helyébe a „...2. és 3. számú mellékletek szerint területenként differenciált...” kifejezés lép.

3. § (1) A R. 4. § (2) bekezdésében az 1. számú mellékletre való másodszori hivatkozás a „2. és 3.” számú hivatkozásra módosul.

(2) A R. 4. § (3) bekezdésében az 1. számú mellékletre hivatkozó mellékmondat elmarad.

4. § A R. 5. § (5)-(6) bekezdése helyébe az alábbi (5) bekezdés lép:

„(5) A Középső-Ferencváros rehabilitációs területén (Ferenc körút - Üllői út - Haller utca - Mester utca által határolt városrész) a 2. § a) b) pontjaiban meghatározott esetekben az előírt parkolóhelyek legfeljebb 1/3-át nem kell az építéssel egyidejűleg megvalósítani, amennyiben a későbbi létesítésüket - emelőszerkezetek elhelyezésével, az ehhez szükséges belmagasság biztosításával - a teremgarázsban lehetővé teszik. Ha az építtető él ezzel a lehetőséggel, akkor az emelőszerkezetek beépítésének kötelezettségét a társasház alapító okiratában rögzíteni kell.”

5. § A R. 6. § (4) b) pontja, 6. § (5) bekezdésének második mondata, 8. § (3), 9. § (2)-(3) bekezdései elmaradnak.

6. § A R. 1. számú mellékletében a IX. kerületre utaló szövegrészek elmaradnak, a Belső zóna tagolásában a „Duna” szó helyébe a „Duna folyam” kifejezés, a „Könyves Kálmán körút” kifejezés helyébe a „Körvasút” kifejezés lép.

7. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2006. december 5.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére