A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2006. (XII.7.) rendelete

a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) rendelet módosításáról

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete az 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása alapján, a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. címe az alábbiak szerint módosul:

„A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006. (III.10.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról.”

2. § A R. preambulumában az 50/1995.(X.20.) Fővárosi Közgyűlési rendeletre való hivatkozás a 17/2006.(IV.14.) rendeletre módosul.

3. § A R. 2. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A lakásokra és helyiségekre a bérleti szerződést a 9. §, 19/A. § és 20. § (5) bekezdés kivételével határozatlan időre kell kötni.”

4. § (1) A R. 4. §-a kiegészül az alábbi (1) bekezdéssel, a (8) bekezdés elmarad, az eddigi (1)-(7) bekezdés (2)-(8) bekezdésre változik:

„(1) A Képviselőtestület a lakásokat általában szociális helyzet alapján adja bérbe. A kivételesen, piaci alapon bérbe adott lakások szabályozását a 19/A. § tartalmazza.”

(2) A R. 4. § (5) bekezdésében a „legfeljebb 3 ferencvárosi lakóhelyről” szövegrész helyébe a „legfeljebb 4 ferencvárosi lakóhelyről” szövegrész lép.

5. § A R. 14. § (1) bekezdésében a 2 helyébe 2,5 lép.

6. § (1) A R. 16. § (1) bekezdéséből a „szemétszállítás” szó elmarad.

(2) A R. 16. § (4) bekezdése elmarad.

7. § A R. kiegészül az alábbi 19/A. §-sal:

„(1) A nem társasházban levő üres 70 m2 feletti önkormányzati bérlakások a Vagyonkezelési Bizottság minősített döntésével a hirdetési helyszíneken közzé tett pályázat útján piaci alapon is bérbe adhatók.

(2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell

- a meghirdetett lakás jellemzőit,

- a bérbe adás 5 éves időtartamát,

- a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakításához a bérlő által elvégzendő munkák megnevezését és költségét,

- az 5 év alatt változatlan lakbér összegét, mely a lakás bérleti értékének 8 ezreléke, csökkentve az elvégzendő munkák költségének az egyhatvanad részével,

- a bérlő azon kötelezettségét, hogy a lakás illetve berendezéseinek karbantartása, felújítása, pótlása és cseréje a bérlő feladata,

- a hat havi lakbér összegének megfelelő bánatpénz, illetve óvadék összegét,

- a bérleti szerződés megszűnésének, felmondásának, a szerződés meghosszabbításának, a lakás megvásárlásának (7)-(10) bekezdés szerinti feltételeit,

- a megtekintés lehetőségére vonatkozó tájékoztatást,

- a pályázat benyújtásának módját és határidejét,

- a pályázat elbírálásának és a bérleti szerződés megkötésének (4)-(6) bekezdés szerinti módját és határidejét.

(3) A pályázatot az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével és aláírásával, illetve a bánatpénz befizetésének igazolásával kell benyújtani. A nyomtatvány a pályázott lakás címét, a pályázó személyes adatait, továbbá a pályázó nyilatkozatát tartalmazza arról, hogy a pályázat feltételeit elfogadja és a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

(4) A pályázatot a benyújtási határidőtől számított egy héten belül versenytárgyalás keretében kell eldönteni. A pályázat nyertese az, aki - a bánatpénz összegén felül - a legnagyobb összeg lakbérként előre megfizetését vállalja.

(5) A nyertessel a szerződést 15 napon belül - a vállalt lakbérösszeg befizetésével egyidejűleg - meg kell kötni. A szerződéskötés meghiúsulása esetén, amennyiben a második legjobb ajánlat legfeljebb 10%-kal marad el a nyertestől, vele a szerződés 15 napon belül megköthető.

(6) Szerződéskötés esetén a bánatpénz óvadékként a bérbeadónál marad. A nem nyertes, illetve a szerződést nem kötő pályázóknak - utóbbi esetben kivéve, ha a szerződéskötés a pályázónak felróható okból hiúsult meg - a bánatpénzt a versenytárgyalástól számított 30 napon belül vissza kell fizetni.

(7) A bérlő a bérleti szerződést írásban felmondhatja. A lakás visszaadásakor a fel nem használt - de legfeljebb hat havi - lakbérösszeg a bérbeadónál marad, a lakás rendeltetésszerű használatához elvégzendő munkák költségeivel csökkentett óvadékot vissza kell fizetni.

(8) A bérleti szerződést a bérbeadó írásban, legalább 30 napos felmondási idővel a lakás rendeltetésszerű használatához elvégzendő munkák költségeivel csökkentett óvadék, illetve fel nem használt lakbérösszeg visszaadása mellett felmondhatja, ha

- a bérlő a lakbért a fizetésre megállapított időpontig nem fizette meg, vagy

- a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a lakókkal szemben az együttélés követelményeivel ellentétes, tűrhetetlen magatartást tanúsítanak, vagy

- a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a lakást, a közös használatra szolgáló helyiséget, illetőleg területet rongálják vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használják, vagy

- a bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét nem teljesíti.

(9) A bérlő a közeli hozzátartozó javára a bérleti jogáról a bérleti időtartamon belül a bérlő írásbeli bejelentése alapján lemondhat.

(10) A bérleti szerződést a bérleti időtartam lejártakor a bérlő új bérleti díj, illetve óvadék megállapításával, de egyébként változatlan feltételekkel, a Vagyonkezelési Bizottság döntésével meghosszabbíthatja annyi időre - de legfeljebb 5 évre -, amennyire szóló lakbérösszeget előre megfizet.

(11) Amennyiben a lakóház társasházzá alakítása megtörtént és a bérleti szerződés megszűnt, az addigi bérlő a lakás pályázaton történő elidegenítése esetén elővételi joggal rendelkezik.”

8. § A R. 23. § (1) bekezdése kiegészül az „- a felújított ingatlanok kivételével -” szövegrésszel.

9. § A R. 33. § (5) bekezdésében a „15 napon belül” szövegrész „30 napon belül” szövegrészre módosul.

10. § (1) A R. 35. § (6)-(7) bekezdése helyébe az alábbi lép:

„(6) Az 1. számú melléklet szerinti alapértéket, a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. kezelési díját az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza.”

(2) A R. 35. § (8) bekezdésében a „...a 28. § (2) bekezdés szerinti részletfizetési időtartam 25 év...” szövegrész elmarad.

(3) A R. 35. § (9)-(10) bekezdései helyébe az alábbi (9) bekezdés lép:

„(9) A lakás bérlőknek való eladása esetén a megküldött vétel ajánlatokban a rendelet hatálybalépésétől számított 1 évig a (8) bekezdés kedvezményeit alkalmazni kell.”

11. § (1) A R. 1. számú melléklet (3) bekezdésében a minimális pontszám félkomfortos lakásnál 35, komfort nélküli lakásnál 25, szükséglakásnál 20 pont.

(2) A R. 1. számú melléklet (4) bekezdésében az alappontszám a félkomfortos lakásnál 65, komfort nélküli lakásnál 50, szükséglakásnál 40 pont.

(3) A R. 1. számú melléklet (5) bekezdésében a csökkentő tényező mértéke a 15-25 éve felújított lakásnál 4, a 25 év alatt fel nem újított lakásnál 8 pont.

(4) A R. 1. számú melléklet (7) bekezdésében a Gyáli út az Aszódi úti lakótelep mellé kerül.

12. § A R. 2. számú mellékletéből a Ráday u. 39., Berzenczey u. 32., Bokréta u. 15., Lenhossék u. 39., Sobieski u. 15. elmaradnak.

13. § A R. 6. számú mellékletéből az I. Bontandó épületek közül a Lenhossék u. 39. és Sobieski u. 15., a II. Felújítandó épületek közül a Berzenczey u. 32., a III. Felújítás megkezdve részből a Gyáli út 21-23/1., 6. és 7. épületek elmaradnak.

14. § A R. 8. számú melléklete helyében ezen rendelet melléklete lép.

15. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2006. december 5.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
polgármester jegyző

1. sz. melléklet

Eladás szempontjából kiemelt helyiségek

Sorszám Bérlemény címe Bejárat Alapterület (m2)
1 Boráros tér 3.fsz.VI. utcai 77
2 Csarnok tér 3-4.fsz.II. utcai 593
3 Csarnok tér 5.fsz.III/TB2. utcai 262
4 Ferenc krt.1.fFerenc krt. 1. fsz. III. utcai 210
5 Ferenc krt. 2-4.fsz.I/TB1. utcai 519
6 Ferenc krt. 7.fsz.I. utcai 76
7 Ferenc krt.7.fsz.III. utcai 36
8 Ferenc krt. 13.fsz.IV. utcai 179
9 Ferenc krt.19-21.fsz.III/TB2. utcai 19
10 Ferenc krt.19-21.fsz.IV. utcai 18
11 Ferenc krt.22.fsz.II. utcai 368
12 Liliom u. 32.fsz.I. utcai 84
13 Mester u.13.fsz.III. utcai 100
14 Mester u. 21.fsz.III. utcai 139
15 Mester u. 21.fsz.IV. utcai 86
16 Mester u. 51.fsz.VI. utcai 154
17 Pipa u. 6.fsz.II. utcai 85
18 Pipa u.6.fsz.VI. utcai 202
19 Üllői út 3.fsz.I. utcai 61
20 Üllői út 3.fsz.II. utcai 155
21 Vámház krt.13.fsz.3. utcai 46
22 Vámház krt.13.fsz.4. utcai 40
ÖSSZESEN: 3509

  Vissza az oldal tetejére