A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007. (II. 07.) sz. rendelete

az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján a 2007. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya és felépítése

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegét, valamint a 2008-2009. évek várható előirányzatait az 1/A. számú melléklet tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület a költségvetési címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények (továbbiakban: intézmények) együttesen egy címet alkotnak. Az intézmények felsorolását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi kisebbségi önkormányzatok együttesen egy címet alkotnak. A kisebbségi önkormányzatok felsorolását a 3/A sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az FB KFT kiadásai a 3/B sz. melléklet szerint önálló címet alkotnak.

(4) A SEM IX. Rt. kiadásai a 3/B sz. melléklet szerint önálló címet alkotnak.

(5) A Polgármesteri Hivatal kiadásai önálló címet alkotnak a 3/C sz. melléklet szerint.

(6) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő -nem intézményi kiadások- a 3/D, 3/E, 4, 5, sz. melléklet szerinti felsorolásban mellékletenként egy-egy címet alkotnak.

4. § A Képviselő-testület a tartalékokat a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 7. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

6. § Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét, valamint a jellemző mutatókat a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.

7. § A Ferencvárosi Önkormányzat 2007. évi közvetett támogatásait a 9. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet, ami havi részletességgel tartalmazza a bevételeket és kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 10. számú melléklet mutatja be.

9. § Az önkormányzat hitelállományának alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

10. § *  A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2007. évi költségvetését

17 527 970 eFt bevétellel

18 427 972 eFt kiadással

900 000 eFt hiánnyal

állapítja meg. A hiányt kedvezményes kamatozású felújítási hitellel kívánja finanszírozni.

11. § (1) A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1/B. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az intézmények bevételeit forrásonként a 2. sz. melléklet tartalmazza.

12. § *  A Képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatokat

4 990 694 eFt személyi jellegű juttatással

ebből: 8325 eFt helyi kisebbségi önkormányzat

1 539 970 eFt munkaadókat terhelő járulékkal

ebből: 1407 eFt helyi kisebbségi önkormányzat

5 187 250 eFt dologi kiadással

ebből: 33 555 eFt helyi kisebbségi önkormányzat

1 732 638 eFt pénzeszköz átadás, speciális célú támogatással

ebből: 1400 eFt helyi kisebbségi önkormányzat

19 039 eFt ellátottak pénzbeli juttatásai

ebből: 1500 eFt helyi kisebbségi önkormányzat

4 530 672 eFt felhalmozási kiadással

ebből: 2 525 610 eFt felújítási kiadással

1 865 762 eFt beruházási kiadással

138 752 eFt egyéb felhalmozási célú kiadással

548 eFt egyéb felhalmozási célú kiadással helyi kisebbségi önkormányzat

20 000 eFt kölcsön nyújtással

369 190 eFt hitel kiadásokkal

38 520 eFt tartalékkal

állapítja meg , melyeket az 1/C. sz. melléklet tartalmaz.

13. § A Képviselő-testület az intézmények kiadási - ezen belül a kötelező - előirányzatait, valamint az intézmények támogatását a 2. sz. melléklet szerint állapítja meg.

14. § A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 3/B., 3/C. és a 3/D. sz. mellékletek, a támogatásokat a 3/E. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat feladatonként a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

17. § Címek közötti, a 2. sz. mellékleten belül az intézmények közötti, valamint a 3/B. sz. mellékleten belüli átcsoportosítást, céltartalék felhasználást csak a Képviselő-testület engedélyezhet.

18. § A Képviselő-testület a címeken belül a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási felhasználási jogát

(1) Az előirányzat nagyságrendjének megfelelően 3/D, 3/E, 4, és 5 sz. mellékletekben megjelölt összeghatárig bizottságokra,

(2) A 3/C, 3/D, 3/E, 4, és 5 sz. mellékleteken belül negyedévenként legfeljebb 10 MFt összeghatárig -a bizottságokra átruházott hatáskör kivételével- a Polgármesterre ruházza át.

19. § A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát - többletköltségek fedezetére - negyedévenként legfeljebb 5 MFt összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Az egyes negyedévekben fel nem használt rendelkezési keret a következő negyedévekre átvihető.

20. § *  A Képviselő-testület az Ingatlanok értékesítéséből (1195), a Helyiségértékesítésből (1196. sor), a Lakásértékesítésből (1215.sor), befolyó többletbevételeket a Lakáslemondás térítéssel (3220.sor), Lakásfelújítás szanálási célra (4410. sor), Lakásvásárlásra (5510. sor) és Lakásvásárlás a Dzsumbuj kiürítésére (5512. sor) fordítja és felhatalmazza a polgármestert ezen többlet bevételek terhére ilyen célú kötelezettség vállalásra, melyről a polgármester minden rendes testületi ülésen beszámol a testületnek.

21. § (1) A Polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő feladatokra, célokra az esetenkénti szükségletnek megfelelő felhasználásra 500 millió Ft összegű likviditási keretszerződést írjon alá.

22. § A Képviselő-testület a Parkoló Alap felhasználási jogát -parkoló létesítésre, a Városfejlesztési Bizottság előzetes véleményezése után- és a Környezetvédelmi Alap felhasználási jogát -parkfelújításra- a Környezetvédelmi Közterületi és Közbiztonsági Bizottságra ruházza. A felhasználásról a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

23. § A költségvetés terhére kötelezettségvállalás (tárgyévi kifizetésre, következő évi kifizetésre) - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

24. § A Társadalmi szervek támogatása (3716.sor) pályázatán dokumentumaikban magukat párthoz tartozóknak vallók, politikai tevékenységet folytatók, pártszervezet irodáján bejegyzett székhellyel, illetve telephellyel rendelkező szervezetek nem vehetnek részt.

25. § *  Az Egyházak támogatása (3714. sor), Társadalmi szervezetek támogatása (3716. sor), Ferencvárosban működő utánpótlás egyesületek támogatása (3768. sor),Sportegyesületek támogatása (3770. sor), a Művészetek, tudományok támogatása (3775. sor), Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása (4456. sor), a társasház-felújítási pályázat (4465. sor) előirányzatokból kapott kettőszázezer forintot meghaladó egyedi támogatási döntések, valamint a nettó ötmillió forintot elérő - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatait (típus, tárgy, a szerződő fél neve, a szerződés értéke, időtartama) valamint ezek változásait a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül a Ferencvárosi Közlönyben közzé kell tenni.

26. § Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és a számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, e támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a támogatás visszafizetésére.

27. § A 100 000 Ft egyedi beszerzési ár, előállítási érték alatti immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költsége folyó kiadásként egy összegben elszámolható. Az immateriális javak, tárgyi eszközök kisértékű - éven belüli amortizálandó - eszköznek tekintendők.

28. § A helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal, mely a kisebbségi önkormányzatok költségvetési előirányzatait, gazdálkodásának adatait - a velük kötött megállapodás alapján - kisebbségi önkormányzatonként elkülönítetten kezeli.

29. § (1) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények a jóváhagyott előirányzaton felüli tényleges többletbevételükkel saját hatáskörben - a (4) bekezdés figyelembe vételével - a kiadási előirányzatukat növelhetik, a kiemelt előirányzatok között átcsoportosíthatnak

(2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhetnek.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti előirányzat módosításai sem a tárgyévben, sem a következő év(ek)ben önkormányzati támogatási igénnyel nem járhatnak.

(4) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásairól a Polgármester havonta tájékoztatja a Képviselő Testület. A Képvisekő Testület legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

30. § Intézmény nevében fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni az intézmény vezetője jogosult.

31. § (1) Az intézmény a pénzeszközeit az önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezeli, más banknál bankszámlát nem nyithat.

(2) Az intézmény

- hitelt nem vehet fel,

- kezességet nem vállalhat,

- értékpapírt nem vásárolhat,

- váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el,

- kötvényt nem bocsáthat ki,

- gazdasági társaságot nem alapíthat és nem vehet részt abban,

- társadalmi szervezetet nem alapíthat és nem támogathat,

- alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat,

- pénzügyi lízing és faktoring szerződéseket nem köthet.

32. § (1) Az intézmények a költségvetésük éves eredeti előirányzatának 10%-át meghaladó 30 napon túli tartozásállományáról - amennyiben e tartozást 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani - kötelesek haladéktalanul a Polgármestert tájékoztatni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztos kijelöléséről a Képviselő-testület dönt.

(3) Az önkormányzati biztos működésével kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik, annak fedezetét a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell biztosítani.

33. § (1) A Képviselő-testület az intézmények költségvetési támogatását havi ütemezésben biztosítja.

(2) Az intézmények részére kifizetett nettó bér, valamint a bérjárulékok teljesítése után minden hó 25. után kerül sor a havi finanszírozási különbözet kiutalására.

34. § 2007-ben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 38. § (3) bekezdésében meghatározott lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 425 Ft, a szociális ellátásokra való jogosultság megállapításakor használt öregségi nyugdíj legkisebb összege 26 830 Ft, február 15-től 27 130 Ft.

35. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetmény alapját 2007. évben 36 800 Ft-ban állapítja meg.

(2) A gépjárművezetői pótlékot, a ruházati költségtérítést, a jóléti és az üdülési támogatást 38 000 Ft-os illetményalap figyelembevételével állapítja meg.

(3) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításánál a (2) bekezdésben meghatározott illetményalapot veszi figyelembe.

Önkormányzati szolgáltatások díjtételei

36. § (1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. sz. törvény 115. § (1) c) és 116. § (1) a) pontja alapján az Ádám Jenő Zeneiskola tanulóinak térítési díj fizetési kötelezettsége 2007. évben:

Új növendékek:

6 és 18 év között 5500 Ft/félév

18 és 22 év között 10 500 Ft/félév

22 év felett 16 700 Ft/félév

Régi növendék

6 és18 év között:

- elégséges tanulmányi eredmény esetén 7000 Ft/félév

- közepes tanulmányi eredmény esetén 5800 Ft/félév

- jó tanulmányi eredmény esetén 5500 Ft/félév

- jeles tanulmányi eredmény esetén 5250 Ft/félév

18 és 22 év között:

- elégséges tanulmányi eredmény esetén 17 550 Ft/félév

- közepes tanulmányi eredmény esetén 14 000 Ft/félév

- jó tanulmányi eredmény esetén 10 500 Ft/félév

- jeles tanulmányi eredmény esetén 8800 Ft/félév

22 év felett: 16 700 Ft/félév

A dalosjáték, előképző egységesen félévre 5250 Ft

(2) *  A gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 6/2006. (III. 10.) sz. rendeletben meghatározott díjak 2007-ben

a gyermekétkeztetés teljes költsége

- óvodában 482 Ft/nap

- általános iskolában 593 Ft/nap

- csak ebéd általános iskolában 419 Ft/nap

középiskolában 451 Ft/nap

a gyermekétkeztetés térítési díja

- bölcsődében 336 Ft/nap

- „Mini Krízis” Gyermekek Átmeneti Otthonban 404 Ft/nap

- óvodában 239 Ft/nap

- általános iskolában 294 Ft/nap

- csak ebéd általános iskolában 208 Ft/nap

középiskolában 224 Ft/nap

- Gyermekek Átmeneti Otthonban 350 Ft/nap

a gyermekétkeztetésen kívüli étkeztetés térítési díja 616 Ft/nap

házi gyermekfelügyelet 700 Ft/óra

- a Ferencvárosi Táborokban fizetendő (étkezési) térítési díj

- Balatonlelle 1662 Ft/nap

- Kincsesbánya 1525 Ft/nap

- Hűvösvölgy 336 Ft/nap

- Gondozó Szolgálat térítési díj

- a házi segítség nyújtás (gondozási díj) 690 Ft/óra

- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 3000 Ft/hónap

- étkezési díj 481 Ft/adag

- ebédszállítás 107 Ft/alkalom

- ebédszállítás külterületen 113 Ft/alkalom

- szombati ebéd szállítás 133 Ft/nap

- szombati ebédszállítás külterületen 138 Ft/nap

- az idősek átmeneti gondozó háza térítési díj 2760 Ft/nap

- reggeli 193 Ft/nap

- ebéd 481 Ft/nap

- vacsora 246 Ft/nap

- Átmeneti Otthon térítési díjak:

- „Mini Krízis” Gyermekek Átmeneti Otthona 250 Ft/nap

- Gyermekek Átmeneti Otthona 250 Ft/nap

- nem igényjogosult kerületi lakosok által igénybevett

- „Mini Krízis” Gyermekek Átmeneti Otthona (étkezésen felül) 1000 Ft/nap

- Gyermekek Átmeneti Otthona 600 Ft/nap

- házi segítségnyújtás 1164 Ft/nap

- a szükséges taneszköz csomag ára legfeljebb

az 1. osztályban 3600 Ft

a 2. osztályban 2200 Ft

a 3. osztályban 2800 Ft

a 4. osztályban 2600 Ft

az 5. osztályban 2400 Ft

- a szükséges tankönyvek ára legfeljebb

az 1. osztályban 9500 Ft

a 2. osztályban 9250 Ft

a 3. osztályban 9250 Ft

a 4. osztályban 9250 Ft

az 5. osztályban 17 300 Ft

a 6. osztályban 13 900 Ft

a 7. osztályban 18 500 Ft

a 8. osztályban 17 200 Ft

a 9. osztályban 22 450 Ft

a 10. osztályban 19 800 Ft

a 11.osztályban 18 500 Ft

a 12. osztályban 14 500 Ft

- a nyelvvizsga díja legfeljebb 25 000 Ft

- a személygépkocsi-vezetői vizsga költsége legfeljebb 97 720 Ft

(3) *  A lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006.(III.10.) sz. rendeletben meghatározott lakbér megállapításának alapértéke: 1400 Ft. Az FB KFT szerződési díja az önkormányzati bérlemények után 1550 Ft/bérlemény/hó a társasházakban, 4264 Ft/lakás/hó a tisztán önkormányzati tulajdonú házakban, a hibaelhárító szolgálat rezsi óradíja 1600 Ft.

(4) A helyi építmény- és telekadóról szóló 42/1996.(IV.4.) rendelet alapján

- az építményadó évi mértéke: 1040 Ft/m2/év

- a telekadó évi mértéke: 230 Ft/m2/év

(5) A Képviselő-testület a közterület használati díjak mértékét a közterületek használatáról szóló 20/1996.(IV.26.) rendelet 2. sz. melléklete alapján határozza meg.

Záró rendelkezések

37. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2007. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről, valamint a 25. § szerinti adatok közzétételéről a jegyző gondoskodik.

Budapest, 2007. február 7.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

1a-11. számú melléklet a 3/2007. (II. 07.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére