A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007. (VI. 08.) rendelete

a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) rendelet módosításáról

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete az 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása alapján, a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A R. 4. § (2) bekezdésében a „(2)-(6) bekezdés” hivatkozás „(3)-(7) bekezdés” hivatkozásra módosul.

(2) A R. 4. § (4) bekezdésében az „azon kérelmezők” szövegrész helyébe az „azon szociálisan rászorult kérelmezők” szövegrész kerül

(3) A R. 4. § (6) bekezdésében a négy francia bekezdés közé a „vagy” szó kerül.

(4) A R. 4. § (3), (4), (5), (6), (7) bekezdésében a „dönthet” szó helyébe a „dönt” szó kerül.

(5) A R. 4. §-a kiegészül az alábbi (13) bekezdéssel:

„(13) A bérbeadó a 3 hónapnál nagyobb lakbértartozással rendelkező bérlő bérleti szerződését - a tartozás kiegyenlítésére vonatkozó felszólítás után - felmondja.”

2. § A R. 11. § (2) bekezdés utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A pénzbeli térítés mértékét a Vagyonkezelés Bizottság állapítja meg.”

3. § (1) A R. 16. § (1) bekezdéséből a „felvonó használat” szövegrész elmarad.

(2) A R. 16. § (3)-(5) bekezdései helyébe az alábbi (3) bekezdés lép:

„(3) Ha a bérlő a víz- és csatornahasználat díját nem önálló vagy mellékvízmérő szerint, közvetlenül a szolgáltatóval kötött szerződés alapján fizeti meg, akkor az önkormányzatnak havonta fizetendő térítési összeget a rendelet 9. sz. mellékletének A, B, C, D táblázatában meghatározott normatív mennyiség (m3) és a mindenkor érvényes víz- és csatornahasználati díjak (Ft/m3) szorzata alapján kell kiszámítani.”

4. § A R. 19. § kiegészül az alábbi (4/A) bekezdéssel:

„(4/A) Ha a szociálisan rászorult bérlő, a bérbeadó előzetes hozzájárulásával lakásában önálló vagy mellékvízmérőt szerel fel, akkor a felszerelés számlával igazolt költségének 80%-át az önkormányzat megtéríti. Nem adható hozzájárulás, ha

a) a szolgáltató a fogyasztásmérőt nem fogadja el,

b) a lakás egy éven belül felújításra, lebontásra vagy elidegenítésre kerül.”

5. § A R. 20. §-a kiegészül az alábbi (8) bekezdéssel:

„(8) A bérlő köteles a víz-, csatorna használatra valamint a szemétszállításra a szolgáltatóval közvetlenül szerződést kötni. Szerződés hiányában a bérlő a bérbeadónak a 10. sz. melléklet szerinti átalánydíjat köteles fizetni.”

6. § A R. 1. számú mellékletében

csökkentő tényezők közül:

„- az épületben nincs működő házmesteri szolgáltatás”

a növelő tényezők közül:

„- a lakás kaputelefonnal rendelkezik,

- lakás szellőztető berendezéssel rendelkezik”

tényezők elmaradnak.

7. § A R. 4. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete lép.

8. § (1) A R. 6. számú mellékletében

I. Bontandó épületek közül a

- Lónyay u. 40.,

- Sobieski u. 30.,

- Kvassay út,

- Soroksári út 91.

II. Felújítandó épületek közül a

- Bokréta u. 15.,

- Mihálkovics u. 18.,

- Vendel u. 5.

III. Felújítás megkezdve részből a

- Berzenczey u. 3.,

- Berzenczey u. 5-7.,

- Gyáli út 21-23/3.,

- Gyáli út 21-23/4

számú épületek elmaradnak.

(2) A R. 6. számú melléklet III. Felújítás megkezdve része kiegészül a

- Berzenczey u. 11.,

- Bokréta u. 15.,

- Vendel u. 5.

számú épületekkel.

9. § A R. 8. számú mellékletéből elmaradnak a

- Csarnok tér 5. fszt. III.,

- Ferenc krt. 7. fszt. III.,

- Ferenc krt. 13. fszt. IV.,

- Ferenc krt. 19-21. fszt. III.,

- Ferenc krt. 19-21. fszt. IV.

helyiségek.

10. § A R. kiegészül ezen rendelet 2. és 3. számú mellékletével.

11. § A rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba, egyidejűleg az 1/1997. (I. 17.), a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonában álló bérlemények víz- és csatornahasználati díjának térítéséről szóló rendelet hatályát veszti.

Budapest, 2007. június 6.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

1. sz. melléklet

„4. sz. melléklet

A helyiségek minimális bérleti díja

(Ft/m2/év + Áfa)

Cím, bejárat Utcai bejáratú földszinti Udvari vagy kapualji bejáratú földszinti Utcai bejáratú alagsori Utcai bejáratú pince Udvari vagy belső bejáratú pince Egyéb (galéria, fél-emelet, emelet) Garázsok Gépkocsi- beállók
Ferenc krt.,Vámház krt.,Ráday u., 35 000.- 20 000.- 21 000.- 15 000.- 10 000.- 10 000.- 5 000.- 3 000.-
Üllői út,Boráros tér,Haller u.,Mester u.,Soroksári út (Haller utcáig),Tompa u.,Belső-Ferencváros 22 000.- 15 000.- 16 000.- 13 000.- 8 000.- 8 000.- 5 000.- 3 000.-
József Attila lakótelep 12 000.- 9 000.- 8 000.- 6 000.- 5 000.- 4 500.- 5 000.- 3 000.-
Középső-Ferencváros (Viola illetve Tinódi utcáig) 8 000.- 6 000.- 5 500.- 5 000.- 4 500.- 4 000.- 4 000.- 2 000.-
Középső-Ferencváros (Viola illetve Tinódi utcától) 6 000.- 5 500.- 5 000.- 4 500.- 4 000.- 3 500.- 4 000.- 2 000.-
Aszódi ltp. 4 500.- 4 000.- 3 500.- 3 000.- 2 000.- 1 500.- új építésű
5 000.-
régi építésű
3 000.-
3 000.-
Egyébterületek 4 500.- 4 000.- 3 500.- 3 000.- 2 000.- 1 500.- 3 000.- 1 500.-”

2. sz. melléklet

„9. sz. melléklet

A lakások víz- és csatorna használatának normatív mennyisége

(m3/hó)

„A” táblázat A bérlakást négyen, vagy annál többen használók esetén

LAKÓSZOBÁK SZÁMA
komfort fokozat 1 1+1/2 2 2+1/2 3 és több
összkomfortoskomfortos 20 22 24 25 26
félkomfortos 14 16 18 20 22
komfort nélküliés szükséglakás 12 14 15 17 20

„B” táblázat A bérlakást hárman használók esetén

LAKÓSZOBÁK SZÁMA
komfort fokozat 1 1+1/2 2 2+1/2 3 és több
összkomfortoskomfortos 17 19 20 21 24
félkomfortos 15 17 19 20 22
komfort nélküliés szükséglakás 10 12 14 16 18

„C” táblázat A bérlakást ketten használók esetén

LAKÓSZOBÁK SZÁMA
komfort fokozat 1 1+1/2 2 2+1/2 3 és több
összkomfortoskomfortos 15 17 19 20 22
félkomfortos 13 15 17 19 20
komfort nélküliés szükséglakás 8 10 11 13 15

„D” táblázat A bérlakást egyedül használók esetén

LAKÓSZOBÁK SZÁMA
komfort fokozat 1 1+1/2 2 2+1/2 3 és több
összkomfortoskomfortos 8 10 12 14 16
félkomfortos 6 8 10 12 14
komfort nélküliés szükséglakás 4 6 8 10 12”

3. sz. melléklet

„10. sz. melléklet

A helyiségek bérlői által fizetendő közüzemi átalányok

Tevékenység Helyiség alapterülete (m2) Víz- csatorna normatív mennyiség (m3/hónap) Szemétszállítási díj (Ft/hó+ÁFA)
Szolgáltatási tevékenység 1-25 5 1 000.-
26-50 10
50 felett 20
Terméket előállító vállalkozás 1-50 20 1 500.-
50 30
Kis- és nagykereskedés 1-25 7 2 000.-
26-50 12
50 felett 22
Vendéglátás 1-25 10 3 000.-
26-50 30
50 felett 50
Raktározás 1-50 3 1 000.-
50 10

  Vissza az oldal tetejére