A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2007. (VI. 08.) rendelete

a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező közterületek használatáról szóló 20/1996. (IV. 26.) rendelet módosításáról

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete a fővárosi közterületek használatáról szóló 59/1995. (X. 20.) számú Fővárosi Közgyűlési rendelet 2. § (1) és (3) bekezdéseinek felhatalmazása alapján a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 20/1996. (IV. 26.) sz. rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A közterület- használati hozzájárulásról a Polgármester dönt. Ha a kérelmező jelentős közcélú beruházást végez, közfeladatot lát el, vagy abban közreműködik, a Képviselő Testület a beruházás befejezéséig, illetve a feladat ellátás időtartamára az 5. § (1) bekezdés szerinti időkorláttól eltérhet.”

2. § A R. 7. § (3) bekezdésének második - „A Ráday utcában...” kezdetű - mondata helyébe az alábbi lép:

”...A Ráday utcában a 2 sz. mellékletben meghatározott 1. f. tevékenység szerinti kiemelt közterület használati díj 2008. december 31-ig megegyezik a 2006. december 1-jén érvényes díjjal.”

3. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő beruházások esetében is alkalmazni kell.

Budapest, 2007. június 6.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére