Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (VI. 22.) rendelete

a lakóház-felújítási támogatásról szóló 30/2000. (XII. 24.) rendelet módosításáról

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 30/2000.(XII.24.) rendelete - továbbiakban Rendelet-módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Rendelet 3. § (1) és (3) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) Pályázat csak az elbírálást követően megkezdett felújítási munkákra nyújtható be.

A pályázó csak akkor részesülhet támogatásban, ha a közgyűlésen a magántulajdonosoknak az alapító okiratban rögzített arányú többsége a tervezett felújítással, valamint a pályázaton való részvétellel egyetért, a lakóház éves költségvetését, mely a tervezett felújítási munka költségeit tartalmazza, elfogadja, és meghatározza a felújításhoz szükséges, már rendelkezésre álló pénzügyi fedezet mértékét.

(3) A pályázathoz mellékelni kell:

a) a közös képviselő/lakásszövetkezet elnöke, Számvizsgáló Bizottsági/Intéző Bizottsági tagok által ellenjegyzett, a társasház/lakásszövetkezet által elfogadott, érvényes közgyűlési határozata alapján készített nyilatkozatot, mely az (1) pontban meghatározottakat tartalmazza;

b) a lakóház - közgyűlés által elfogadott - éves költségvetését,

c) a felújítás költségeit tartalmazó tételes kivitelezői költségvetést,

d) magánszemély pályázó esetében, a c) pontban foglalt költségvetést és banki fedezet igazolást, a munka bekerülési költségének 40%-ról.”

2. § A Rendelet 4. § (4) és (8) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(4) A támogatás százalékos mértéke 40%, mely a tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés, közmű hozzájárulások beszerzésének költségeit egyaránt tartalmazhatja. Kiemelt városképi szempontok esetén a Képviselőtestület - a Városfejlesztési Bizottság javaslatára - ennél magasabb százalékos mértéket is megállapíthat.

Egy adott munkára, több támogatási rendszerben elnyert támogatás mértéke nem haladhatja meg a munka teljes költségének 85%-át.”

„(8) Az 5 millió Ft-t meghaladó költségű felújítási munkára benyújtott pályázat esetén a bíráló bizottság dönthet a támogatás két részletben való odaítéléséről. Ebben az esetben az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy - az első részletnek az általános szabályok szerinti folyósításán túlmenően - a következő évi pályázaton biztosítja a második részlet előzetesen meghatározott támogatási összegét.”

3. § A Rendelet 5. § (3) bekezdés f) és h) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

f) a pályázó mikor kapott utoljára önkormányzati lakóház-felújítási támogatást és azt hogyan használta fel;

h) a pályázó rendelkezésére álló saját forrás összege;”

4. § A Rendelet 6. § (1) és (3) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) A támogatás részletekben is igénybe vehető, a benyújtható rész-számla minimális összege 1 000 000 Ft.

A támogatás kizárólag 1 millió Ft-ot meghaladó felújítási munka esetén vehető igénybe részletekben is, a végszámlát is beleértve, legfeljebb 3 részletben.

(3) A 2 millió Ft kivitelezési költséget meghaladó felújítási munka esetében, a támogatás abban az estben fizethető ki a társasház/lakásszövetkezet részére amennyiben a Mérnöki Kamarák névjegyzékében szereplő műszaki ellenőrt bízott meg a támogatott munka ellenőrzésével.”

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit az azt követően kiírt pályázatok esetében kell alkalmazni.

Budapest, 2007. június 20.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére