A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2007. (X. 05.) rendelete

a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) sz. rendelet módosításáról

1. § A R. 2. § (2) bekezdésében a 19/A §-ra való utalás elmarad.

2. § (1) A R. 4. § (1) bekezdésének második mondata helyébe az alábbi lép:

„A kivételesen költségelven bérbeadott lakások eltérő szabályait a 19/A. § tartalmazza.”

(2) A R. 4. § (13) bekezdése helyébe az alábbi új (13) bekezdés lép:

„(13) A bérbeadó a 3 hónapnál nagyobb lakbér- vagy külön szolgáltatási díjtartozással rendelkező bérlő bérleti szerződését - a tartozás kiegyenlítésére vonatkozó felszólítás után - felmondja. A Polgármester a tartozás legalább felének befizetése esetén, vagy az adósságcsökkentési támogatást megállapító határozat birtokában szerződéssel a tartozás megmaradó részére legfeljebb 1 éves részletfizetést engedélyezhet.”

3. § A R. 19/A. §-a helyébe az alábbi új 19/A. § lép:

„Költségelven bérbeadott lakások

19/A. § (1) A nem társasházban levő üres, 70 m2 feletti önkormányzati bérlakások a Vagyonkezelési Bizottság minősített döntésével a hirdetési helyszíneken közzétett pályázat útján költségelven is bérbe adhatók.

(2) A pályázaton részt vehet minden olyan személy, aki

- a pályázat elnyerése esetén egy legalább 30m2-es, komfortos, Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonában álló bérlakás bérleti jogát vagy budapesti magántulajdonú lakás tulajdonjogát az önkormányzatnak térítésmentesen átadja

- vállalja a bérlakás mindenkori bérleti értéke 4 ezrelékének megfelelő - költségelvű - bérleti díj megfizetését

- a 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegű pályázati letétet - mely sikeres pályázat esetén átalakul óvadékká - befizeti

- vállalja a lakás, illetve berendezéseinek karbantartását, felújítását, pótlását és cseréjét, a használatba vételhez esetlegesen szükséges költségeket

(3) Az Önkormányzat vállalja, hogy

- a bérleti díjat ezen rendelet 14. §-a szerint, de évente legfeljebb a jegybanki alapkamat mértékének megfelelően emeli

- a bérlő a közeli hozzátartozó javára a bérleti jogáról írásbeli bejelentése alapján bármikor lemondhat

- a bérlő a hónap végére a bérleti szerződést - a lakás rendeltetésszerű állapotba hozásához szükséges munkák költségével csökkentett - óvadék kifizetése mellett felmondhatja

- amennyiben a lakóház társasházzá alakítása megtörtént, a bérlő a 26-29. §-ok szerinti feltételekkel a lakást megveheti

(4) A bérleti szerződést a bérbeadó írásban, legalább 30 napos felmondási idővel, a lakás rendeltetésszerű használatához elvégzendő munkák költségeivel csökkentett óvadék visszafizetése mellett felmondhatja, ha

- a bérlő a lakbért a fizetésre megállapított időpontig nem fizette meg, vagy

- a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a lakókkal szemben az együttélés követelményeivel ellentétes, tűrhetetlen magatartást tanúsítanak, vagy

- a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a lakást, a közös használatra szolgáló helyiséget, illetőleg területet rongálják vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használják, vagy

- a bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét nem teljesíti.

(5) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell

- a meghirdetett lakás jellemzőit,

- a megtekintés lehetőségére vonatkozó tájékoztatást

- a bérleti szerződéssel a (2)-(4) bekezdések szerint együtt járó jogokat illetve kötelezettségeket

- a pályázat benyújtásának módját és határidejét,

- a pályázat elbírálásának, a szerződés megkötésének (7)-(9) bekezdés szerinti módját és határidejét.

(6) A pályázatot az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével és aláírásával, illetve a pályázati letét befizetésének igazolásával kell benyújtani. A nyomtatvány a pályázott lakás címét, a pályázó személyes adatait, továbbá a pályázó nyilatkozatát tartalmazza arról, hogy a pályázat feltételeit elfogadja és a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

(7) A pályázatot a Vagyonkezelési Bizottság bírálja el 30 napon belül. A pályázat nyertese az,

- aki lakás tulajdonjogát ajánlotta fel csereként

- azonos jogviszony esetén a felajánlott cserelakás értéke nagyobb.

(8) A nyertessel a szerződést 15 napon belül meg kell kötni. A szerződéskötés meghiúsulása esetén a sorrend szerinti következő pályázóval lehet a szerződést megkötni.

(9) Szerződéskötés esetén a pályázati letét óvadékként a bérbeadónál marad. A nem nyertes, illetve a szerződést nem a pályázónak felróható okból nem kötő pályázónak a letét összegét a szerződéskötéstől számított 15 napon belül vissza kell fizetni.”

4. § A R. 20. § (6) bekezdése helyébe az alábbi lép:

„(6) Ha a bérlő a helyiség értékét legalább 10%-kal növelő beruházást kíván végrehajtani, a bérbeadó vállalhatja, hogy a bérleti szerződést -a (2) bekezdés g) pont, illetve a (3) bekezdés eseteit kivéve - 15 évig nem mondja fel. A megállapodás feltétele, hogy a bérlő a 24. § (1) bekezdés szerinti bérleti díjat megfizeti, illetve a vállalt munkálatok 2 éven belüli elvégzéséről szakértői igazolást hoz. A megállapodásról a Tulajdonosi Bizottság dönt.”

5. § A R. 2. sz. mellékletének a Balázs B. u. 10., Sobiesky J. u. 30., Vendel u. 5., 13. és Viola u. 29. épületek elmaradnak, és helyükbe a Balázs B. 5., 11., 13., 14. Lenhossék u. 32., Tűzoltó u. 35., 48., 49. és Vendel u. 20., 20/b épületek kerülnek.

6. § A R. 6. sz. melléklete I. részéből a Balázs B. u. 10., Viola u. 29. és Soroksári út 93. sz. épületek, a III. részéből a Gyáli út 21-23. sz. épületek elmaradnak, a II. sz. részből a Vendel u. 13.és Vendel u. 30. sz. épületek a III. részbe átkerülnek.

7. § Ráday utca 5. fszt 4., Ráday utca 14. fszt. 2., Ráday utca 11-13. pince II. és III. helyiségek a R. 7. sz. mellékletéből kimaradnak.

8. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 2007. október 3.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére