A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (10. 05.) rendelet

a gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 6/2006. (III. 10.), illetve a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/1999. (IV. 30.) számú rendeletek módosításáról

1-5. § * 

6. § Az SZMSZ 4. számú melléklet II./4/6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6) dönt az intézményi személyi térítési díj tartozás csökkentéséről, elengedéséről.”

E rendelet 1. §, 2. §-a 2008. január 1-én, 3. §, 4. §, 5. §-a a kihirdetés napján lép hatályba.

Budapest, 2007. október 3.

Dr. Gegesy Ferenc s.k. Dr. Oszvári István s.k.
Polgármester jegyző

1. sz. melléklet

Támogatások mértéke
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ában

Támogatás fajtája Egy fogyasztási egységre jutó havi nettó átlagjövedelem
100%-ig 100-125% 125-150% 150-200% 200-300%
1. Önkormányzati támogatások jövedelemtől függően:
1.1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás legfeljebb 200%
1.2. Átmeneti segély legfeljebb 200%, elemi kár esetén maximum 500%
1.3. Karácsonyi támogatás 40% 30% 15% -
1.4.  *  Helyi lakásfenntartási támogatás *  30% 20% 13% 11% -
1.5. Temetési segély minimum a temetési költség 10%-a -
1.6. Adósságcsökkentési támogatás 50 000 - 200 000 Ft-ig, 24 hónapon túl kezelt kölcsöntartozás esetén 400 000 Ft-ig -
1.7. Lakbértámogatás lakbér különbözete a különbözet fele
1.8. Közgyógyellátásra jogosultság 70 év felett méltányosságból a gyógyszerktg. a legkisebb öregségi nyugdíj 20%-át meghaladja
1.9. Közgyógyellátásra jogosultság méltányosságból a gyógyszerktg. a jövedelem 10%-át meghaladja -
1.10. Gyermekétkezés személyi térítési díj csökkentése 34. § (3) 50% 25% - -
1.11. Személyes gondoskodást nyújtó intézmény személyi térítési díj csökkentése 90% 75% 50% 20% -
Önkormányzati támogatások jövedelemtől függetlenül
1.12. Nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők ingyenes könyvtárhasználata alanyi jogon
1.13. Taneszköz-és tankönyv, jogosítvány és nyelvvizsgaszerzés támogatása alanyi jogon
1.14. Újszülött gyermek rendkívüli gyermekvédelmi támogatása alanyi jogon
1.15. Szociális üdültetés: idősek klubjai és az idősek gondozóháza nyugdíjasai részére alanyi jogon
2. Állami támogatások jövedelemtől függően:
2.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény *  gyermekétkeztetési kedvezmény július, november 5 000 Ft
2.2. Rendszeres szociális segély kiegészítés a nettó minimálbér összegéig
2.3.
2.3.a
Időskorúak járadéka
- családban élők
kiegészítés
80%-ra
2.3.b - egyedülállók 95%-ra
2.3.c - egyedülálló, 75. életévét betöltött 130%-ra
Állami támogatások jövedelemtől függetlenül:
2.4. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 22%
2.5. Ápolási díj: - súlyos fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti
- fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos
100%

130%

  Vissza az oldal tetejére