Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (X. 11.) rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) Az önkormányzat elnevezése:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

(2) Az önkormányzat székhelye:

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

(2a) *  Az Önkormányzat telephelye:

1093 Budapest, IX. kerület Lónyay u. 19. fsz. II.

(3) Az önkormányzat Képviselő-testületének hivatalos megnevezése:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

(4) * 

(5) *  Az önkormányzat jelképei a címer, a zászló és a jelmondat. A kerület jelképeiről a Képviselő-testület külön jogszabályban rendelkezik.

(6) Az önkormányzat jelképei a kerület címere és zászlaja. A kerület jelképeiről a Képviselő-testület külön jogszabályban rendelkezik.

2. § (1) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladatok és hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg.

(2) A Képviselő-testületet a polgármester, illetve az általa meghatalmazott személy képviseli. A Képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatáskörben hozott döntés kapcsán az önkormányzatot - a polgármester által adott meghatalmazás alapján - a döntést hozó bizottság elnöke, tagja vagy más személy képviseli.

(3) *  Az önkormányzati feladatokat a Képviselő-testület és szervei:

- a polgármester,

- a bizottságai,

- a Polgármesteri Hivatal,

- a részönkormányzat testülete,

- a jegyző

látják el.

II. FEJEZET

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE

Az önkormányzati feladat- és hatáskörök

3. § (1) *  A Képviselő-testület ellátja a jogszabályokban meghatározott kötelező és a (2) bekezdés szerinti önként vállalt feladatait.

(2) *  A helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat a kerület fejlődése és a ferencvárosi lakosok érdekében olyan rendeletet alkot és intézkedéseket hozhat, ami jogszabályokkal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. Az önként vállalt feladatok jegyzékét a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület feladatait a 2. § (3) bekezdésében meghatározott szervei, az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok útján illetve társulási megállapodások, közszolgáltatási szerződések keretében láthatja el. A feladatellátás módjáról a Képviselő-testület dönt.

(4) *  A Képviselő-testület - törvényben meghatározott kivételekkel - hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.

(5)-(6) * 

4. § *  A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:

1. a rendeletalkotás;

2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás;

3. a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és elismerő címek alapítása;

4. a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása;

5. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;

6. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;

7. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;

8. közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása;

9. eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál;

10. a bíróságok ülnökeinek megválasztása;

11. állásfoglalás intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti;

12. a települési képviselő, polgármester méltatlansági és a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos, továbbá összeférhetetlenségi ügyében való döntés;

13. az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnéséről való döntés, ha a képviselő egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén;

14. a településfejlesztési eszközök és a településszerkezeti terv jóváhagyása;

15. területszervezési kezdeményezés;

16. *  a helyi önkormányzati vagyon tulajdonjogának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. §-a szerinti ingyenes átruházására vagy nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átvételére vonatkozó döntés;

17. amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.

5. § (1) A Képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott határozata ellen fellebbezésnek helye nincs, a döntés bírósági jogorvoslattal támadható meg.

(2) *  A polgármester, a Képviselő-testület bizottságai önkormányzati jogkörben hozott hatósági határozata ellen, valamint a jegyző önkormányzati hatósági hatáskörben hozott határozata ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani.

(3) *  A fellebbezést az első fokon eljáró hatóság - polgármester, a Képviselő-testület bizottságai - terjeszti a Képviselő-testület ülésére. Az előterjesztésnek tartalmaznia kell az ügy összes iratának megtekinthetőségi helyét.

III. FEJEZET

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSE

A Képviselő-testület munkaterve

6. § (1) A Képviselő-testület féléves munkatervben rögzíti az adott időszakra szóló feladatai és célkitűzései teljesítése érdekében tervezett üléseinek időpontját és napirendi pontjait.

(2) A munkatervnek tartalmaznia kell:

a) a Képviselő-testület üléseinek tervezett időpontját, napirendjének címét és előadóját,

b) azoknak a bizottságoknak a megjelölését, amelyek az előterjesztést előzetesen megvitatják.

(3) munkatervben kötelező napirendként kell szerepelnie:

a) * 

b) az éves költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletnek,

c) *  az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedévi helyzetéről készített tájékoztatónak,

d) *  az előző évi költségvetési beszámolónak,

e) a megalkotandó rendeleteknek,

f) a közmeghallgatás(ok) időpontjának és témájának,

g) a jogszabályokban tárgyalási kötelezettségként szereplő témáknak.

(4) A munkaterv elkészítéséhez javaslatot kell kérni:

a) az alpolgármesterektől,

b) a bizottságok elnökeitől,

c) a tanácsnokoktól,

d) a jegyzőtől,

e) *  a nemzetiségi önkormányzatok elnökeitől,

f) a részönkormányzat testületétől,

g) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok vezetőitől.

(5) A munkaterv-javaslatról a Képviselő-testület - a polgármester előterjesztése alapján - a tárgyidőszakot megelőző utolsó rendes ülésén dönt.

A Képviselő-testület ülései

7. § A Képviselő-testület alakuló és rendes ülést, valamint közmeghallgatást tart és rendkívüli ülést tarthat.

8. § (1) *  A Képviselő-testület az alakuló ülését a választás eredményének jogerőssé válását követő 15 napon belül tartja meg. Az alakuló ülést a polgármester hívja össze és vezeti

(2) Az alakuló ülés első napirendi pontjaként a választási bizottság beszámol a polgármester és a képviselők választásának eredményéről.

(3) A képviselők és a polgármester az alakuló ülésen esküt tesznek.

9. § (1) *  A képviselő-testület évente legalább 6 ülést tart.

(2) *  A rendes ülések időpontja rendszerint minden hónap második csütörtöke, 11.00 óra.

(3) * 

10. § (1) A polgármester rendkívüli ülést hívhat össze, melynek indokát a meghívóban fel kell tüntetni.

(2) *  A polgármester köteles összehívni a rendkívüli ülést a képviselők egynegyedének vagy a képviselő-testület bármely bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének az ülés indokát tartalmazó indítványára, valamint ha azt jogszabály előírja.

(3) *  Az indítványt a polgármesterhez kell benyújtani a tárgy megjelölésével és a határozati javaslattal együtt. A polgármester a Képviselő-testület ülését az indítvány átvételét követően, legfeljebb 15 napon belüli időpontra hívja össze.

(4) *  A rendkívüli ülést nem kell összehívni, ha a kezdeményezés átvételét követően 15 napon belül a Képviselő-testület rendes ülést tart. Ebben az esetben az indítványt a rendes ülés napirendi javaslatai közé fel kell venni.

(5) A rendkívüli ülésen csak az a napirend tárgyalható, amelyre az indítvány irányul, illetve amelyet az (1) bekezdés szerinti meghívó tartalmaz.

(6) Rendkívüli ülésen interpelláció, kérdés nem tehető fel, tájékoztatót nem lehet tárgyalni.

11. § (1) *  A Képviselő-testület a 2020. évtől kezdődően évente legalább háromszor előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb 15 napon belül választ kell adni.

(2) Ha legalább 300 választópolgár írásban kezdeményezi a választópolgárok nagy részét érintő kérdéskör megvitatását, a kezdeményezés előterjesztését követő rendes ülésen a Képviselő-testületnek a közmeghallgatást el kell rendelnie, és azt a kezdeményezéstől számított 30 (harminc) napon belül meg kell tartani.

(3) A közmeghallgatás időpontjáról és témájáról a választópolgárokat legalább 7 (hét) nappal előbb a közzétételi helyszíneken, valamint a helyi újság és televízió útján értesíteni kell.

(4) *  A közmeghallgatás időpontját legalább 5 nappal megelőzően írásban érkezett, a Képviselő-testületnek címzett kérdéseket a közmeghallgatáson meg kell válaszolni és az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

A Képviselő-testület üléseinek nyilvánossága

12. § (1) *  A Képviselő-testület ülései - a (2) bekezdésben meghatározott esetek kivételével - nyilvánosak. A nyilvános üléseket visszakereshető formában az önkormányzat honlapján élőben közvetíteni kell.

(2) *  A képviselő-testület

a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén; az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;

b) *  zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

(3) *  A zárt ülésen a Képviselő-testület tagjai, a nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester és a jegyző, aljegyző(k), továbbá meghívása esetén a polgármesteri hivatal ügyintézője, az érintett és a szakértő vesz részt.

A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy napirendi tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen.

(4) A zárt ülésre ajánlott napirend anyagai titoktartási kötelezettség alá esnek. A titoktartási kötelezettség megszűnik, amennyiben a Képviselő-testület a napirendet nem zárt ülés keretében tárgyalta.

A Képviselő-testület ülésének összehívása

13. § (1) *  Képviselő-testület ülését a polgármester, akadályozatása esetén a Képviselő-testület tagjai közül megválasztott alpolgármester hívja össze és vezeti. A polgármester és az alpolgármester együttes akadályoztatása, illetve a tisztségek egyidejű betöltetlensége esetén az ülést a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnöke (a továbbiakban: a testületi ülés elnöke) hívja össze és - a 24. § (2) és (3) bekezdés előírásait figyelembe véve - vezeti.

(2) *  A rendes ülést az ülés előtt legalább 7 nappal, a rendkívüli ülést legalább 3 nappal - amennyiben ez munkaszüneti napra esik, úgy a legközelebbi munkanapon - korábban kell összehívni.

(3) Az ülés összehívása a meghívónak és a közzétehető mellékleteinek - a személyes adatok védelméről szóló előírások figyelembe vételével - az önkormányzat honlapján történő megjelentetésével történik. Az ülés összehívásáról az érintetteket annak napján SMS-ben értesíteni kell. Az internet hozzáféréssel nem rendelkező nem képviselő bizottsági tagok az ülések előterjesztéseit a Polgármesteri Hivatalban vehetik át.

(4) *  A rendes ülésre előterjesztést pótlólag legkésőbb az ülést megelőző 5. napon lehet kiküldeni. A pótlólag kiküldött előterjesztésekről az érintettek külön értesítést nem kapnak. A pótlólag kiküldött előterjesztéseket az önkormányzat honlapján haladéktalanul közzé kell tenni.

(5) A meghívó tartalmazza:

a) az ülés helyét, napját,

b) az ülés kezdési időpontját,

c) a javasolt napirendek tárgyát és előterjesztőjét,

d) az ülés minősítését,

e) az ülés összehívójának aláírását, illetve megnevezését.

(6) A javasolt napirendek közé fel kell venni:

a) a munkaterv szerinti napirendi javaslatokat,

b) az ülés időpontjára elhalasztott napirendi javaslatokat,

c) azokat a napirendi javaslatokat, amelyek tárgyalását bizottság vagy frakció indítványozta,

d) a szabályoknak megfelelően benyújtott interpellációt, kérdést

(7) A meghívó mellékletei:

a) az előterjesztések, hozzá kapcsolódó állásfoglalások,

b) az interpellációk,

c) *  tájékoztatók:

- negyedévente a határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás

- a polgármester az előző ülés óta eltelt időben az Önkormányzatot érintő jelentősebb eseményekről írásban tájékoztatást ad a Képviselő-testület részére.

- a jegyző évente tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek a hatósági munka tapasztalatairól, és a törvényesség helyzetéről.

(8) A Képviselő-testület üléseire meg kell hívni:

a) a Képviselő-testület tagjait,

b) a nem képviselőtestületi tag alpolgármestert,

c) a jegyzőt, aljegyzőt,

d) *  a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit,

e) a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve vezetőjét,

f) a kerületben megválasztott országgyűlési képviselőket,

g) a kerületi rendőrkapitányt,

h) * 

i) a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetőit,

j) önkormányzat gazdasági társaságok vezetőit,

k) oktatási, szociális, egészségügyi intézmények vezetőit,

l) *  akiket a polgármester, állandó bizottság, képviselőcsoport vagy a képviselők egynegyede indokoltnak tart,

m) *  a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarát.

(9) *  A Képviselő-testület ülésén - a képviselőkön kívül - tanácskozási joggal rendelkeznek:

a) jegyző,

b) aljegyzők,

c) a nemzetiségi önkormányzatok elnökei,

d) a könyvvizsgáló,

e) a Polgármesteri Hivatal irodavezetői,

f) akinek jelenlétét jogszabály kötelezővé teszi,

g) a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara képviselője.

h) az egyházak, önszerveződő közösségek és civil szervezetek képviselői a polgármester (bizottsági ülés esetén a bizottság elnökének) külön meghívása alapján, meghatározott napirendi ponthoz kapcsolódóan,

i) minden más személy, akit a polgármester (bizottsági ülés esetén a bizottság elnöke) az adott napirendi ponthoz kapcsolódóan meghívott.

14. § * 

Az előterjesztések

15. § (1) *  Az előterjesztéseket legkésőbb az ülést megelőző 8. napon 12.00 óráig írásban kell benyújtani a Jegyző részére. A határidőn túl leadott előterjesztések a Polgármester és a Jegyző együttes engedélyét követően vehetők napirendre.

(2) Előterjesztést tehetnek:

a) a polgármester, az alpolgármesterek,

b) a képviselők,

c) a Képviselő-testület bizottságai,

d) a tanácsnokok,

e) a részönkormányzat testülete,

f) *  a nemzetiségi önkormányzatok elnökei,

g) a jegyző,

h) *  a Képviselő-testület, illetve az a) - g) pontokban megnevezettek által felkért személy vagy szervezet.

(3) Az előterjesztések fajtái:

a) részletes indokolással alátámasztott határozati javaslat,

b) önkormányzati rendelet-tervezet,

c) beszámoló, melynek elfogadásáról a Képviselő-testület dönt,

d) tájékoztató,

e) interpelláció,

f) * 

(4) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell

a) az előterjesztés tárgyát,

b) a határozati javaslatot (a tájékoztató és interpelláció kivételével),

c) a végrehajtás határidejét év, hónap, nap, vagy pontos időszak megjelöléssel és felelősét,

d) a jegyző törvényességi vizsgálatát igazoló kézjegyét, illetve törvényességi észrevételét

e) a határozati javaslat elfogadásához szükséges többség jelzését,

f) azt, hogy az előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen tárgyalható, vagy kell tárgyalni, a honlapon megjelentethető-e,

g) a korábban hasonló vagy azonos tárgyban hozott határozatok hatályon kívül helyezésére vonatkozó javaslatokat.

(5) *  Az előterjesztések formai követelményeinek és benyújtásának részletes szabályait polgármesteri és jegyzői intézkedés szabályozza.

(6) *  A Képviselő-testület ülésén csak az e rendeletben foglalt szabályoknak valamint az (5) bekezdés szerinti polgármesteri és jegyzői intézkedéseknek megfelelően elkészített és benyújtott előterjesztések tárgyalhatók. Az előterjesztések csak az illetékes bizottság állásfoglalásnak ismeretében tárgyalhatók. Az előterjesztés tárgyalását nem akadályozza, ha a bizottság állásfoglalását azért nem alakította ki, mert a bizottság elnöke az ülés összehívásáról nem gondoskodott vagy a bizottság nem volt határozatképes.

(7) A bizottságokkal történő egyeztetésről az előterjesztőnek kell gondoskodnia.

(8) *  Az előterjesztéseket az önkormányzat honlapján haladéktalanul közzé kell tenni.

Határozatképesség

16. § (1) *  A Képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselőknek több mint a fele, 10 fő, jelen van.

(2) Határozatképesség hiánya esetén a Képviselő-testület ülését egy alkalommal, 7 napon belüli időpontra, ugyanazon napirendek tárgyalására össze kell hívni. A határozatképesség hiánya miatt egy alkalommal összehívott ülés határozatképtelensége esetén a nem tárgyalt napirendi javaslatokat kötelezően fel kell venni a következő rendes ülés napirendjére.

Az ülés menete

17. § (1) Az ülést a testületi ülés elnöke nyitja meg. A jelenléti ív alapján megállapítja a jelenlévő képviselők számát és a határozatképességet. Az ülés ideje alatt folyamatosan ellenőrzi a jelenlévő képviselők számát és az ülés határozatképességét.

(2) A képviselők az ülés megnyitását követően jelzik a napirend előtti felszólalási igényüket, valamint a feltenni szándékozott kérdésük címzettjét és tárgyát.

(3) *  A Képviselő-testület ezt követően dönt az ülés napirendjéről.

(4) A napirend előtti felszólalások és kérdések a napirend megállapítását követik.

(5) Az ülések ideje alatt a teremben telefonálni tilos.

(6) *  Az ülésen minden frakció egy alkalommal - szóbeli előterjesztés esetén két alkalommal - legfeljebb 20 perc időtartamra szünetet kérhet, amelyet az ülés elnöke köteles elrendelni.

Napirend előtti felszólalás

18. § (1) Napirend előtt rendkívüli önkormányzati ügyben a tárgy megjelölésével bármely képviselő felszólalhat.

(2) A napirend előtti felszólalás legfeljebb 3 percig tarthat. Vitának és határozathozatalnak helye nincs.

(3) Napirend előtti hozzászólásra minden képviselőnek ülésenként egyszer van lehetősége.

Kérdés

19. § (1) *  Bármely képviselő, a nemzetiségi önkormányzat elnöke a Képviselő-testület ülésén

a) a polgármestertől,

b) az alpolgármesterekről,

c) a jegyzőtől,

d) a bizottság elnökétől,

e) a részönkormányzat elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet.

(2) A kérdésnél vitának és határozathozatalnak helye nincs.

(3) A kérdésre az ülésen szóban, vagy 15 napon belül írásban választ kell adni.

Ügyrendi javaslat

20. § (1) Ügyrendi jellegűnek a Képviselő-testület ülésének vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő - döntést igénylő - eljárási kérdésre vonatkozó javaslat tekinthető.

(2) Ügyrendi kérdésben napirendi pontonként egyszer, bármely képviselő legfeljebb 1 perces időtartamban soron kívül szót kaphat.

(3) Az ügyrendi javaslattételre bejelentkezett képviselőnek a vita lezárása után is szót kell adni.

(4) Az ügyrendi javaslat nem irányulhat már eldöntött ügyrendi kérdésre. A javaslatról a Képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel dönt. A vita lezárására vonatkozó javaslatot a 23. § (2) bekezdése szerint kell megfogalmazni.

Interpelláció

21. § (1) A települési képviselő a Képviselő-testület ülésén a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez, a jegyzőhöz, a bizottság elnökéhez és a részönkormányzat elnökéhez önkormányzati ügyben interpellációt intézhet.

(2) *  Az interpellációt az ülés napját megelőzően legalább 5 (öt) munkanappal a Polgármester részére kell írásban személyesen vagy elektronikus úton benyújtani. A határidő elmulasztása esetén az interpellációt a Képviselő-testület - a válaszadó döntésének megfelelően - az adott vagy a következő ülésén tárgyalja meg.

(3) Az interpellációnak tartalmaznia kell;

a) az interpelláló nevét,

b) az interpelláció címzettjét,

c) az interpelláció tárgyát.

(4) Az interpellálót az írásbeli előterjesztés mellett a szóbeli kiegészítés joga is megilleti, melynek ideje legfeljebb 3 perc.

(5) A határidőben benyújtott interpellációra a választ a kérdezett az ülésen szóban vagy 15 napon belül írásban adja meg. Az írásban adott választ a következő rendes Képviselő-testületi ülés napirendjére kell tűzni.

(6) Az interpellációra adott választ követően az interpellálónak 2 percben viszontválaszra van joga, továbbá nyilatkoznia kell a válasz elfogadásáról.

(7) Amennyiben az interpelláló a választ nem fogadja el, annak elfogadásáról a Képviselő-testület dönt. Amennyiben a választ a Képviselő-testület sem fogadja el, akkor azt elbírálásra az illetékes bizottságnak kell kiadni. A bizottság 30 napon belül megvizsgálja az ügyet, majd a kialakított szakmai javaslata alapján a Képviselő-testület a soron következő rendes ülésén beszámol.

(8) A Képviselő-testület a bizottság javaslatára az interpelláció ügyében részletesebb vizsgálatot rendelhet el.

(9) Ha az interpelláló képviselő az interpelláció bejelentésekor nincs az ülésteremben, az interpelláció tárgyalását a következő ülésre kell halasztani.

Módosító indítványok

22. § (1) Az előterjesztésekhez az előterjesztő, illetve a 15. § (2) a)-f) pontjában felsoroltak az alábbiak szerint tehetnek módosító indítványt:

a) a rendes ülésre a meghívóval együtt kiküldött előterjesztésekhez legkésőbb az ülést megelőző 2. nap 12.00 óráig írásban,

b) *  a rendkívüli ülésre kiküldött illetve a rendes ülésre pótlólag kiküldött előterjesztésekhez, valamint a Képviselőtestület bizottságai legkésőbb az ülés napján 12.00 óráig, írásban,

c) a rendes vagy rendkívüli ülésre kiküldött előterjesztésekhez objektív okból halaszthatatlan esetben legkésőbb az ülés kezdete előtt egy órával írásban,

d) *  a vita során elhangzottak alapján objektíve indokolt esetben az előterjesztésekhez azok vitájában, pontosan megfogalmazott javaslat formájában, szóban.

(2) *  Az (1) bekezdés a) pontja szerinti módosító indítványokat legkésőbb az ülést megelőző 2. napon ki kell küldeni, a b) és c) pontok szerinti módosító indítványokat az ülést megkezdését megelőzően ki kell osztani.

(3) *  A (2) bekezdésben meghatározott módosító indítványokat az önkormányzat honlapján haladéktalanul közzé kell tenni.

A napirendi pontok vitája és a levezető elnök jogai

23. § (1) A napirendi pontok vitája:

a) a napirend előterjesztője legfeljebb 3 percben - rendeletalkotás, módosítás, illetve koncepció esetén 6 percben - kiegészítést tehet,

b) az előterjesztést megtárgyaló bizottság legfeljebb 2 percben - rendeletalkotás, módosítás, illetve koncepció esetén 5 percben - ismerteti a bizottsági döntést, igény szerint a kisebbségi véleményt,

c) a napirendben érintett - tanácskozási joggal nem rendelkező személynek, közösség képviselőjének a testület egyszerű szótöbbséggel hozott döntésével lehet felszólalási lehetőséget adni, legfeljebb 3 percben,

d) *  a napirendhez a képviselők (tanácskozási joggal rendelkezők) három alkalommal 3-3 percben szólhatnak hozzá, a bejelentkezés sorrendjében. A költségvetési előterjesztések (éves költségvetés, évközi módosítás, zárszámadás) vitája esetén a tanácskozási joggal rendelkezők további hozzászólásokra is jogosultak alkalmanként legfeljebb 1 percben,

e) * 

f) az előterjesztő nyilatkozik a hozzászólásokra, illetve az elhangzott módosító javaslatok befogadására vonatkozóan,

g) az ülés elnöke a vitát lezárja.

(2) A vitát akkor lehet lezárni, ha a napirendhez nincs több hozzászóló. A vita lezárását a képviselők is kezdeményezhetik, a testület - minősített többséggel - dönthet úgy, hogy csak az addig szólásra jelentkezett képviselők vagy frakciónként egy-egy tag szólalhat fel.

(3) A jegyző törvényességi észrevétel esetén a vitában soron kívül és több alkalommal, időkorlátozás nélkül is felszólalhat.

(4) Az előterjesztő által befogadott módosító indítványról nem kell szavazni.

(5) Amennyiben bármely képviselő indítványozza a határozati javaslat, vagy annak egyes pontjait érintően a vita újra megnyitását, arról a Képviselő-testület vita nélkül, minősített többséggel határoz.

24. § (1) A testületi ülés elnöke a Képviselő-testület ülését megnyitja, levezeti, szünetet rendel el, majd az ülés folytatását rendeli el. A Képviselő-testület ülését a napirendek tárgyalását követően berekeszti, az ülés berekesztése előtt bejelenti a következő képviselőtestületi ülés időpontját.

(2) A testületi ülés elnökének jogai:

a) megállapítja a határozatképességet, annak hiányában dönt a következő ülés időpontjáról,

b) megtagadhatja a napirend előtti felszólalás jogát, ha az nem felel meg a 18. § rendelkezéseinek,

c) a vitát napirendi pontonként megnyitja és lezárja,

d) megállapítja a felszólalásra jelentkezettek sorrendjét és megadja a szót,

e) figyelmezteti azt a felszólalót, aki eltér a témától vagy megfogalmazása másokat sért,

f) megvonhatja a szót attól, aki a korábbi figyelmeztetés ellenére sem a tárgyalt témáról beszél vagy aki túllépte a meghatározott időkorlátokat. Akitől a szót megvonták, ugyanazon napirend vitájában nem szólalhat fel újra.

g) elrendeli a szavazást, és megállapítja az elhangzott javaslatok feletti szavazási sorrendet,

h) megállapítja a szavazás eredményét.

(3) Amennyiben a testületi ülés elnöke képviselőként kíván az előterjesztéshez felszólalni, akkor ezt a szándékát jeleznie kell és a sorrend betartásával szólalhat fel. Ebben az esetben a (2) bekezdés e.) és f.) pontja szerinti jogokat a helyettesítés sorrendjében meghatározott tisztségviselő gyakorolja. Amennyiben a testületi ülés elnöke személyében érintett, illetve ha a napirendi pont előterjesztője, az ülés vezetését átadja a helyettesítés sorrendjében meghatározott tisztségviselőnek.

A napirendi pont tárgyalásának elhalasztása

25. § (1) A napirendi pont tárgyalásának elhalasztására a vita lezárásáig, napirendi pontonként egy-egy alkalommal a polgármester, az alpolgármester(ek), a frakciók és a jegyző indokolással alátámasztott javaslatot tehetnek. A javaslatnak a halasztás időtartamára is vonatkoznia kell.

(2) A javaslatról a Képviselő-testület vita nélkül, minősített többséggel dönt, és meghatározza a napirendi pont ismételt tárgyalásának időpontját.

A testületi ülés elnapolása

26. § (1) A testületi ülés elnapolására ülésenként egy-egy alkalommal a polgármester, az alpolgármester(ek). a frakciók és a jegyző indokolással alátámasztott javaslatot tehetnek.

(2) A javaslatról a Képviselő-testület vita nélkül, minősített többséggel dönt.

A döntéshozatal szabályai

27. § (1) A Képviselő-testület döntéseit általában egyszerű többséggel hozza. A javaslat elfogadásához a jelen lévő képviselők több mint felének igen szavazata szükséges.

(2) *  Minősített többséget igénylő döntés esetén a javaslat elfogadásához a megválasztott képviselők több, mint felének, 10 főnek az igen szavazata szükséges. a minősített szavazati többséget igénylő döntések jegyzékét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az az indítvány, amely nem kapta meg a szükséges többséget, elutasítottnak számít.

(4) *  A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget.

(5) *  A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére vagy bármely képviselő javaslatára a Képviselő-testület dönt.

(6) A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.

(7) *  Amennyiben a személyesen érintett képviselő a személyes érintettség bejelentésére vonatkozó kötelezettségét elmulasztja és kizárására ennek okából nem került sor, a meghozott döntés a személyes érintettség észlelését követően nem hajtható végre illetve végrehajtása nem folytatható.

(8) *  A (7) bekezdésben meghatározott döntést a Képviselő-testület a személyes érintettség észlelését követő ülésen ismét megtárgyalja és - figyelembe véve a döntés végrehajtásának dönt annak érvényben tartásáról, vagy visszavonásáról.

(9) *  A (7) és (8) bekezdésben foglaltakat a bizottságok és részönkormányzat esetében is megfelelően alkalmazni kell.

A szavazás módja

28. § (1) A Képviselő-testület döntéseit nyílt szavazással hozza, a jogszabályok feltételei szerint lehetősége van titkos és név szerinti szavazást is tartani.

(2) A nyílt szavazás szavazógéppel vagy kézfelemeléssel történik.

(3) Amennyiben bármely képviselő indítványozza a több pontot tartalmazó javaslat pontonként történő szavazását, azt az ülés elnökének el kell rendelnie.

(4) A határozati javaslat szövegét szavazásra egyértelműen és úgy kell feltenni, hogy arra igennel vagy nemmel lehessen szavazni. A szavazás először a vitában fenntartott módosító indítványokról - az előterjesztések számának, illetve azok elhangzásának sorrendjében -, végezetül az egész határozati javaslatról történik. Bizottsági, illetve az ülésen jelen nem lévő képviselő által benyújtott módosító javaslatról külön szavazás keretében kell dönteni.

(5) *  A Képviselő-testület titkos szavazást tarthat:

a) választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása,

b) vezetői megbízás visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén, állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor,

c) önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági és kitüntetési ügy tárgyalásakor,

d) * 

(6) *  A titkos szavazás elrendelésére indítványt tehetnek a képviselők, a polgármester és az alpolgármesterek.

(7) *  Az (5) bekezdés szerinti esetekben a Képviselő-testület az indítványról minősített többséggel dönt.

A titkos szavazás

29. § (1) A Képviselő-testület a titkos szavazás lebonyolításához állandó Szavazatszámláló Bizottság elnökét és két tagját az alakuló ülésen megválasztja.

(2) A titkos szavazás lebonyolításának technikai feltételeit a jegyző biztosítja.

(3) A titkos szavazás az erre a célra szerkesztett szavazólapon, külön helyiség és szavazóurna igénybevételével történik. A szavazólapon biztosítani kell a döntéstől való tartózkodás lehetőségét is.

(4) A testületi ülés elnöke a szavazás megkezdése előtt ismerteti a szavazás módját és az érvényesség feltételeit.

(5) A Szavazatszámláló Bizottság értékeli és összegezi a szavazás eredményét, és azt jegyzőkönyvbe foglalja.

(6) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

a) a szavazás helyét és időpontját,

b) a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak nevét,

c) a szavazás eredményét,

d) a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását.

(7) Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismerteti a szavazás eredményét a Képviselő-testülettel.

A név szerinti szavazás

30. § (1) *  A szavazás megkezdése előtt - a bizottság létszáma és összetétele, a tanácskozások lefolytatásával összefüggő (ügyrendi javaslatot tartalmazó) kérdések kivételével - a Képviselő-testület bármely tagja kérhet név szerinti szavazást, mely indítványról a Képviselő-testület vita nélkül egyszerű többséggel dönt.

(2) A név szerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők névsorát. A képviselők egyenként, szóban „igen”, „nem”, tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A szavazatokat a jegyző számlálja össze és kihirdeti a szavazás eredményét.

(3) A név szerinti szavazásról készült hitelesített névsort a jegyzőkönyvhöz csatolni kell.

A Képviselő-testület döntései

31. § (1) A Képviselő-testület döntései:

a) önkormányzati rendelet

b) határozat, amelyek lehetnek:

ba) normatív határozatok,

bb) önkormányzati hatósági határozatok,

bc) egyéb határozatok.

(2) *  A Képviselő-testület feladatkörében eljárva a helyi önkormányzati törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.

(3) Az önkormányzati rendeletek előkészítésére a jogalkotásról szóló jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni.

(4) A Képviselő-testület a rendelet-tervezeteket két alkalommal tárgyalja. Az első tárgyalás alkalmával a rendelet tervezetként való elfogadásáról és a közzétételi helyszíneken történő kifüggesztéséről dönt.

(5) A rendelet-tervezet kifüggesztésének időtartama alatt az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati szerek, szervezetek a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat honlapján megadott elektronikus levélcímen.

(6) A Képviselő-testület a rendelet-tervezet második alkalommal történő tárgyalása során a vélemények ismeretében a módosító indítványokkal érintett pontok elfogadásáról és a rendelet megalkotásáról dönt.

(7) A Képviselő-testület különösen indokolt esetben - minősített többséggel vita nélkül - dönthet úgy is, hogy a rendeletét ugyanazon napirend keretében tárgyalja és alkotja meg.

(8) Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá.

(9) A Képviselő-testület az alábbi témakörökben normatív határozatot hoz:

a) a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata,

b) a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata,

c) az Önkormányzat gazdasági programja,

d) az Önkormányzat koncepciói,

e) a Polgármesteri Hivatalban az igazgatási szünet elrendelése,

f) a Képviselő-testület munkaterve,

g) az Önkormányzati fenntartású intézmények Alapító Okirata,

h) valamint minden olyan témakörben, melyben a jogalkotásról szóló mindenkor hatályos jogszabályok ezt lehetővé teszi.

(10) *  A Képviselő-testület önkormányzati hatósági határozatot hoz az önkormányzati hatósági ügyben.

(11) A Képviselő-testület egyéb határozatot hoz minden olyan esetben, amikor az önkormányzati feladatok és hatáskörök gyakorlása a (9) és (10) bekezdésektől eltérő, egyedi, illetve ügyrendi döntés meghozatalát igényli.

(12) A rendeletek jelölése:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének ..../.....év (kihirdetés dátuma: hónap, nap) rendelete a ......(tárgy)-ról.

(13) A normatív határozatok jelölése:

.../...év (hó, nap)

Határozat (középen)

a ......(tárgy)-ról

(14) Az önkormányzati hatósági határozatok és egyéb határozatok jelölése:

..../év (hó,nap)

Határozat (középen)

(15) *  Az önkormányzati rendeletet és normatív határozatot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája (Bp. IX. ker. Bakáts tér 14.) hirdetőtábláján mint közzétételi helyszínen ki kell hirdetni, valamint az önkormányzat honlapján meg kell jelentetni az ülést követő 3 munkanapon belül.

(16) Az önkormányzat rendeletei és normatív határozatai hatályos szövegének naprakészen tartásáról a jegyző gondoskodik. A hatályos szöveget az önkormányzat honlapján a módosító rendelet illetve normatív határozat kihirdetését követő 15 napon belül, illetve amennyiben a hatálybalépés napja későbbi, a hatályba lépés napján meg kell jelentetni.

A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve

32. § (1) A Képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az ülésen elhangzottakat hangfelvételen is rögzíteni kell.

(2) *  A jegyzőkönyv tartalmazza

a) a testületi ülés helyét;

b) időpontját;

c) a megjelent önkormányzati képviselők nevét;

d) a meghívottak nevét, megjelenésük tényét;

e) a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat;

f) az előterjesztéseket;

g) az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét;

h) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát;

i) a döntéshozatalban résztvevők számát;

j) a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nevét és a kizárás indokát;

k) a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzését;

l) a szavazás számszerű eredményét;

m) a hozott döntéseket;

n) *  a titkos szavazás kivételével döntésenként a szavazásról szóló részletes kimutatást.

(3) A jegyzőkönyv első két példányának mellékletét képezi:

a) a meghívó,

b) a jelenléti ív,

c) az írásos előterjesztések, interpellációk,

d) a név szerinti szavazásról készült névsor,

e) a titkos szavazásról készült jegyzőkönyv,

f) a képviselő kérésére az írásban benyújtott hozzászólása,

g) a jegyző törvényességi észrevételei,

h) elfogadott rendelet(ek) és normatív határozatok hiteles példánya.

(4) *  A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá. A jegyzőkönyv közokirat, amelynek elkészítéséről a jegyző gondoskodik. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.

(5) Az ülésekről készült hangfelvételeket az ügyirat-kezelési szabályzat szerint meg kell őrizni.

33. § (1) * 

(2) * 

(3) A jegyzőkönyvet mellékleteivel együtt az ülést követő 15 (tizenöt) napon belül a jegyző köteles megküldeni a Budapest Főváros Kormányhivatal vezetőjének.

(4) A képviselőknek a jegyzőkönyvvel kapcsolatos, az ülést követő 30 napon belül megtett észrevételét a jegyzőkönyvhöz utólag csatolni kell.

(5) *  A nyilvános képviselő-testületi és bizottsági ülés jegyzőkönyvét, nem ügyrendi vagy titkos szavazásokról készített névszerinti listát, valamint a zárt ülésen hozott határozatokat - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével - az ülést követő 15 napon belül az önkormányzat honlapján meg kell jelentetni.

IV. FEJEZET

HELYI NÉPSZAVAZÁS, NÉPI KEZDEMÉNYEZÉS ÉS A LAKOSSÁGI FÓRUMOK RENDJE

34. § (1) *  A helyi népszavazás részletes szabályait külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

(2) Az állampolgárokat a Képviselő-testület (1) bekezdés témájában hozott döntéséről a helyi újság és a helyi televízió útján, valamint a közzétételi helyszíneken közzétett hirdetménnyel tájékoztatni kell.

(3) *  A Képviselő-testület előre meghatározott közérdekű tárgykörben, a jelentősebb döntések előkészítése érdekében, az állampolgárok és a helyi önszerveződő közösségek közvetlen tájékoztatása céljából lakossági fórumot hívhat össze.

(4) Lakossági fórumot kell tartani a jogszabályban előírt esetekben.

(5) *  A lakossági fórum meghirdetésére, lebonyolítására, valamint a meghívottak körére a közmeghallgatás szabályai alkalmazandóak.

(6) *  A lakossági fórumon elhangzott javaslatokat, észrevételeket a Képviselő-testület döntésénél köteles figyelembe venni.

(7) * 

V. FEJEZET

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAINAK JOGÁLLÁSA ÉS A FRAKCIÓK

A Képviselő-testület tagjainak jogállása

35. § *  (1) A helyi önkormányzati képviselő megbízatása, jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.

(2) Az önkormányzati képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit. Az önkormányzati képviselők jogai és kötelességei azonosak.

36. § *  (1) Az önkormányzati képviselő:

a) a képviselő-testület ülésén - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon - kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát;

b) a képviselő-testület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen - vagy legkésőbb tizenöt napon belül írásban - érdemi választ kell adni;

c) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, vagy kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben;

d) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület bármely bizottságának nyilvános vagy zárt ülésén. Javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására az önkormányzati képviselőt meg kell hívni. Kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek, a részönkormányzat testületének, a jegyzőnek - a képviselőtestület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését;

e) megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet;

f) *  közérdekű ügyben kezdeményezheti a polgármester, a jegyző vagy a Polgármesteri Hivatal illetékes szakirodája intézkedését, amelyre 15 napon belül érdemi választ kell adni;

i) igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést. Az igénylést indokolással ellátva a polgármesterhez, a jegyzőhöz vagy a Polgármesteri Hivatal illetékes szakirodájához kell írásban eljuttatni. A választ 15 napon belül kell megadni. Az iratokba az önkormányzati képviselő az adatvédelmi és egyéb szabályok szerint jogosult betekinteni, illetve a jegyzőhöz eljuttatott írásbeli kérelem alapján a dokumentumról másolatot igényelni.

g) a testületi munkában való részvételhez szükséges időtartam alatt a munkahelyén felmentést élvez a munkavégzés alól. Az emiatt kiesett jövedelmét a képviselő-testület téríti meg, melynek alapján az önkormányzati képviselő társadalombiztosítási ellátásra is jogosult. A képviselő-testület átalányt is megállapíthat;

h) a képviselő-testület és a képviselő-testület bizottságának ülésén a magyar jelnyelvet vagy az általa választott speciális kommunikációs rendszert használhatja. A magyar jelnyelv, valamint a választott speciális kommunikációs rendszer használatának valamennyi költségét az önkormányzat biztosítja;

i) *  igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést. Az igénylést indokolással ellátva a polgármesterhez, a jegyzőhöz vagy a Polgármesteri Hivatal illetékes szakirodájához kell írásban eljuttatni. A választ 15 napon belül kell megadni. Az iratokba az önkormányzati képviselő az adatvédelmi és egyéb szabályok szerint jogosult betekinteni, illetve a jegyzőhöz eljuttatott írásbeli kérelem alapján a dokumentumról másolatot igényelni.

j) megbízatásának időtartamára jogosult a külön rendeletben meghatározott juttatásokra

k) jogosult - a Képviselő-testület vagy a polgármester megbízása alapján - külföldi kiküldetésen részt venni.

l) személyes megtámadtatás esetén napirendi pontonként egyszer, 1 perces időtartamban soron kívül szót kaphat.

(2) Az önkormányzati képviselő köteles:

a) köteles a testületi üléseken megjelenni, a Képviselő-testület munkájában és döntéshozatali eljárásában részt venni;

b) eskütételét követően három hónapon belül köteles részt venni a kormányhivatal által szervezett képzésen;

c) kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről;

d) a tudomására jutott szolgálati vagy hivatali titkot megőrizni

e) előzetesen indoklással bejelenteni a Képviselő-testületi vagy bizottság üléséről való távolmaradását.

A frakciók

37. § (1) A Képviselő-testületben képviselettel rendelkező pártok, egyéb társadalmi szervezetek, valamint a független képviselők a képviselői tevékenységük összehangolására képviselőcsoportot (frakciót) hozhatnak létre. A képviselőcsoport megalakításához és működéséhez legalább 2 képviselő szükséges.

(2) A Képviselő-testületben képviselettel rendelkező párt, illetve egyéb társadalmi szervezet csak egy frakciót alakíthat. A Képviselő-testületben képviselettel rendelkező pártok, illetve egyéb társadalmi szervezetek által alakított frakciók egyikéhez sem csatlakozó képviselők csak egy közös frakciót alakíthatnak.

(3) Egy képviselő csak egy frakciónak lehet tagja. Frakció tagságának megszűnése esetén a képviselő csak 6 hónap elteltével csatlakozhat más frakcióhoz.

(4) *  A frakciók működésének személyi (1 fő titkár frakciónként) és tárgyi feltételeit az önkormányzat biztosítja.

(5) *  A frakció megalakulását, megszűnését, valamint a tagjaiban beálló változást 15 napon belül kell a polgármesternek írásban bejelenteni.

VI. FEJEZET

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI

A bizottságok jogállása és feladatai

38. § (1) A Képviselő-testület feladatainak hatékonyabb, eredményesebb ellátása érdekében állandó és ideiglenes bizottságokat hozhat létre.

(2) A bizottságok a Képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, döntései végrehajtásának szervezésében és ellenőrzésében vesznek részt. A feladatkörükbe tartozó kérdésekben önállóan tehetnek előterjesztést, terjeszthetnek be indítványt, állásfoglalást, szervezik és ellenőrzik a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtását.

(3) *  A Képviselő-testület egyes hatásköreit a bizottságokra átruházhatja. A bizottságok átruházott hatásköreit a 8. számú melléklet tartalmazza.

(4) *  A jegyző gondoskodik arról, hogy a bizottságok a bizottsági munkához szükséges adatokat megkapják, biztosítja a szakiroda részvételét a bizottsági üléseken.

39. § (1) *  A Képviselő-testület állandó bizottságainak főbb feladatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület esetenként ideiglenes bizottságot választhat:

a) meghatározott kérdés kivizsgálására,

b) javaslat, tervezet kidolgozására,

c) nagyobb jelentőségő feladat végrehajtásának megszervezésére.

(3) Az ideiglenes bizottság feladatait, döntési jogkörét és megbízatásának terjedelmét a Képviselő-testület esetenként határozza meg.

(4) Az ideiglenes bizottság szervezetére és működésére az állandó bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A bizottságok tagjai és tisztségviselői

40. § (1) A bizottságok elnökét és tagjait a Képviselő-testület minősített többséggel választja meg és menti fel.

(2) *  A bizottság elnökét és - az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester.

(3) *  A bizottság tagjára bármely képviselő javaslatot tehet. A bizottság külső tagjára a bizottság feladatköre szerinti területen szolgáltatást nyújtó, vagy azt igénybe vevő szervezet, egyház, nemzetiségi önkormányzat is javaslatot tehet.

(4) A bizottságok állandó vagy eseti jelleggel szakértőt foglalkoztathatnak.

(40a) *  A Képviselő-testület állandó bizottságainak elnevezése és tagjainak száma az alábbi:

a) Házbizottság 3 fő

b) Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 7 fő

c) Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság 11 fő

d) Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 11 fő

e) Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 11 fő

f) Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 11 fő

g) Városgazdálkodási Bizottság 11 fő.

(5) * 

A bizottságok működése

41. § (1) *  A bizottság ülésének összehívására, működésére, nyilvánosságára, határozatképességére és határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a bizottság tagjainak kizárására, a bizottság üléséről készített jegyzőkönyv tartalmára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kizárásról a bizottság dönt, továbbá a jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá. A jegyző tizenöt napon belül köteles a jegyzőkönyvet megküldeni a kormányhivatalnak.

(2) A bizottságok saját működésükre vonatkozó szabályokat ügyrendjükben határozzák meg, amelyet a bizottság megalakulását követő 60 (hatvan) napon belül kell elfogadni.

(3) A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti.

(4) A bizottságot össze kell hívni:

a) a Képviselő-testület határozatára,

b) a polgármester indítványára,

c) *  a bizottsági tagok egynegyedének indítványára.

(5) Bármely képviselő, bizottság kérhet állásfoglalást más bizottságtól a feladatkörébe tartozó és az Önkormányzatot érintő kérdésben. A téma tárgyalásának idejéről a megkeresett bizottság dönt, melyről az indítványozó képviselőt, illetve bizottságot értesíti.

(6) A bizottság ülései - a zárt ülésre vonatkozó rendelkezések kivételével - nyilvánosak.

(7) *  A bizottság üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a polgármestert, az érintett alpolgármestert, a jegyzőt, az illetések irodavezetőt és a Budapesti és Kereskedelmi Iparkamara képviselőjét.

(8) A bizottságok üléseinek összehívására a 13. § (3) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.

(9) *  A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni.

A kizárásról a bizottság dönt.

(10) A bizottságok saját tagjaiból álló, illetve más bizottsággal közösen - a közös munkacsoportot alakító bizottságok tagjaiból álló - munkacsoporto(ka)t hozhatnak létre.

(11) *  A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyre a Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvére vonatkozó rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni. A jegyzőkönyvben bármely tag kérelmére a kisebbségi véleményt is rögzíteni kell. A bizottság jegyzőkönyvét a bizottság elnöke és egy tagja írja alá az ülést követő 7 napon belül.

(12) A bizottságok működésének feltételeiért a jegyző felel, a működéssel kapcsolatos ügyviteli feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el.

(13) A bizottsági ülésekről készült hangfelvételeket az ügyiratkezelési szabályzat szerint meg kell őrizni.

VII. FEJEZET

A TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT

A részönkormányzat jogállása és összetétele

42. § (1) A Képviselő-testület a IX. kerület 9-12. számú egyéni választókerület szavazókörei, területén - József Attila Városrészi Önkormányzat néven - településrészi önkormányzatot (a továbbiakban: részönkormányzat) hoz létre.

(2) *  A részönkormányzat 7 tagból áll, akiket a Képviselő-testület választ települési képviselők és más, az adott településrészen élő választópolgárokból.

(3) A részönkormányzat megbízatása a Képviselő-testület megbízatásáig tart.

A részönkormányzat feladata, hatásköre és működése

43. § *  A részönkormányzat főbb feladatait a 6. számú melléklet tartalmazza.

44. § A részönkormányzat működésére a Képviselő-testület bizottságainak működési szabályait kell értelemszerűen alkalmazni.

VIII. FEJEZET

A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK * 

45. § (1) *  Az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok együttműködését a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 79-86. §-ai szabályozzák.

(2)-(7) * 

IX. FEJEZET

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TISZTSÉGVISELŐI, A TANÁCSNOK * 

A polgármester

46. § (1) A polgármester a megbízatását főállásban látja el.

(2) *  A polgármester tagja a Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából önkormányzati képviselőnek tekintendő.

(3) A Képviselő-testület - jogszabályok keretei között - maga állapítja meg a polgármester munkabérét és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

(4) *  A polgármester összeférhetetlenségére és annak megállapítása esetén követendő eljárásra a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A polgármester feladatai és hatásköre

47. § *  (1) *  A polgármester az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos feladatai:

a) *  a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a polgármesteri hivatalt;

b) *  a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a polgármesteri hivatalnak feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában;

c) *  dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a jegyzőre, a polgármesteri hivatal ügyintézőjére;

d) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására;

e) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;

f) pályázat útján határozatlan időre- a jogszabályokban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki;

g) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében;

h) a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint, a jegyző javaslatára kinevezi az aljegyző(ke)t;

i) egyetértése szükséges - az általa meghatározott körben - a polgármesteri hivatal köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői kinevezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához;

j) a jegyzővel közösen rendelkezik - a jogszabályok keretei között - az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjéről, dönt a szakmai kiküldetésben részt vevő személyekről, szakmai kiküldetés esetén az illetékes bizottság vagy felügyelő bizottság véleményének figyelembe vételével;

k) engedélyezi a jegyző és az aljegyző kiküldetését

l) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében.

m) szervezi a kerületfejlesztés, valamint a közszolgáltatás körébe tartozó feladatok megoldását

n) szabályozza és megteremti az ellenőrzési feladatok ellátásának feltételeit és biztosítja ezen feladatok folyamatos ellátását, megteszi a vizsgálati megállapítások alapján a szükséges intézkedéseket,

o) a Képviselő-testület elé terjeszti a - vonatkozó jogszabályoknak megfelelő tartalommal és határidőben - a költségvetési rendeletet és a zárszámadást,

q) az önkormányzati költségvetési szervek tekintetében - törvényben vagy kormányrendeletben meghatározottak kivételével - gyakorolja az irányítási hatásköröket.

(2) *  A polgármester Képviselő-testület és bizottságok munkájával kapcsolatos feladatai:

a) összehívja és vezeti a képviselő-testület ülését, valamint képviseli a képviselő-testületet

b) segíti a képviselők munkáját

c) amennyiben a Képviselő-testület döntését a helyi önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben - a képviselő-testület önfeloszlatásáról szóló, valamint az Mötv. 70. § (1) bekezdésében meghatározott ügyben hozott döntése kivételével - egy alkalommal kezdeményezheti az ismételt tárgyalást. A kezdeményezést az ülést követő három napon belül nyújthatja be, a képviselő-testület a benyújtás napjától számított tizenöt napon belül minősített többséggel dönt. A döntést addig végrehajtani nem lehet, amíg arról a képviselő-testület a megismételt tárgyalás alapján nem dönt.

d) indítványára a bizottságot össze kell hívni az indítvány kézhezvételétől számított 8 napon belül

e) felfüggesztheti a bizottság, a részönkormányzat testülete döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a Képviselő-testület határozatával vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a Képviselő-testület a következő ülésén határoz.

f) biztosítja a bizottságok rendszeres tájékoztatását

(3) *  A polgármester egyéb feladatai:

a) dönt a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodásokról;

b) dönt Ferencváros díszpolgárai temetési költségeihez történő hozzájárulásról;

c) dönt a költségvetési fedezetet nem igénylő együttműködési megállapodások megkötéséről, szándéknyilatkozatok kiadásáról;

d) dönt az önerőt nem igénylő pályázatok benyújtásáról,

e) *  dönt a legfeljebb 5 millió forint önerőt igénylő pályázat benyújtásáról, amennyiben az önerő biztosítására a költségvetési fedezet rendelkezésre áll;

f) önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet;

g) dönt pályázathoz kapcsolódó, költségvetési fedezetet nem igénylő esetekben a támogatási szerződések módosításáról;

h) gyakorolja - a frakciókkal történő egyeztetést követően - a köznevelési törvény alapján a működtetőt megillető véleményezés jogát;

i) állami kitüntetésre vonatkozó javaslatot tesz a kitüntetés témája szerint érintett, az önkormányzat fenntartásában és működtetésében lévő intézmények vagy az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok vezetői javaslatainak figyelembe vételével;

j) az alapítvány és közalapítvány részére történő forrás átadás kivételével, dönt az egyedi kérelmen alapuló, az államháztartáson belülre, vagy a polgármesteri feladatok ellátására elkülönített keret terhére történő támogatási szerződések megkötéséről.

k) *  dönt a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázatokon, programokon elnyert támogatások önrészének biztosításáról, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb költségek megtérítéséről a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatot végző önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság részére a költségvetésben rendelkezésre álló fedezet terhére.

l) *  jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata részére történő pénzeszköz átadás-átvételéről szóló megállapodást.

m) *  dönt a külföldiek részéről történő ingatlanszerzés kapcsán felmerülő önkormányzati érdeksérelem tárgyában

(4) *  A polgármester közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatai:

a) jóváhagyja és aláírja az Önkormányzat éves közbeszerzési tervének módosításait a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett

b) jóváhagyja és aláírja az éves statisztikai összegezést,

c) dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról,

d) létrehozza a Bírálóbizottságot és dönt annak összetételéről,

e) dönt az eljárást megindító felhívás módosításáról vagy visszavonásáról

f) dönt a részvételre jelentkező vagy az ajánlattevő kizárásáról,

g) dönt a részvételre jelentkező vagy az ajánlattevő szerződés teljesítésére alkalmassá vagy alkalmatlanná nyilvánításáról,

h) dönt a részvételi jelentkezés vagy az ajánlat egyéb okból történő érvénytelenné, valamint a részvételi jelentkezés vagy az ajánlat érvényessé nyilvánításáról,

i) a közbeszerzési eljárás eredményességéről vagy eredménytelenségéről,

j) dönt az írásbeli összegzés tartalmának a döntést érintő esetleges és szükséges módosításáról,

k) dönt a közbeszerzési eljárásban a határidők módosításáról,

l) dönt a közbeszerzési eljárás eredményéről,

m) dönt a szerződés módosításáról.

(5) *  A polgármestert a törvényekben, illetve a törvényi felhatalmazás alapján meghozott kormányrendeletekben meghatározott saját feladatai és hatásköre gyakorlása esetében a Képviselő-testület nem utasíthatja és döntéseit nem bírálhatja felül.

(6) *  A Képviselő-testület egyes hatásköreit rendeletében vagy határozatában a polgármesterre ruházhatja. A polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékét a 8. számú melléklet tartalmazza.

(7) *  A polgármester önkormányzati és államigazgatási feladatait a Polgármesteri Hivatal közreműködésével látja el, e körben a Képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörben irányítja a Polgármesteri Hivatalt, oly módon, hogy a jegyző javaslatai alapján határozza meg, hogy a Polgármesteri Hivatal milyen módon vesz részt az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában.

Az alpolgármesterek

48. § (1) A Képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több alpolgármestert választhat. A Képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester megbízatása megszűnik, az új alpolgármester megválasztásával, valamint ha a Képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel megbízását visszavonja.

(2) Azon alpolgármester, akit nem a Képviselő-testület tagjai közül választottak, nem tagja a Képviselő-testületnek, a polgármestert a Képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a Képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vesz. A nem a Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester jogállására egyebekben a Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(3) Az alpolgármesterek a polgármester irányításával látják el az általa meghatározott feladataikat.

(4) A polgármestert tartós akadályoztatása esetén az alpolgármesterek a polgármester által meghatározott helyettesítési rend szerint helyettesítik, a helyettes jogai és kötelezettségei ebben az esetben azonosak a polgármesterével.

(5) A polgármester a (3) és (4) bekezdések alapján hozott döntéseiről, annak megváltoztatásáról a Képviselő-testületet írásban tájékoztatja.

A jegyző, az aljegyző

49. § * 

A jegyző feladatai és hatásköre

50. § *  A jegyző:

a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben;

b) *  gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyzők tekintetében;

c) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;

d) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén;

e) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő;

f) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről;

g) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;

h) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;

i) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben;

j) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;

k) rögzíti a talált dolgok nyilvántartásába a talált idegen dologgal kapcsolatos a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény szerinti adatokat, valamint a talált idegen dolog tulajdonosnak történő átadást követően törli azokat;

l) elkészíti az önkormányzat gazdasági programtervezetét, a költségvetési és a kapcsolódó rendeletek tervezeteit, a zárszámadás tervezetét, melyet a polgármester terjeszt a Képviselő-testület elé;

m) gondoskodik a belső ellenőrzés működtetéséről

n) állást foglal a Képviselő-testületi és a bizottsági előterjesztések törvényességéről

o) gondoskodik az önkormányzati rendeletek, az önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati normatív határozatok kihirdetéséről

A tanácsnok

51-52. § * 

A tanácsnok * 

52/A. § *  (1) *  A Képviselő-testület a polgármesternek vagy bármely önkormányzati képviselőnek a javaslatára az önkormányzati képviselők közül minősített többséggel

a) turizmusért, vállalkozás-fejlesztésért és testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnokot

b) szociális ügyekért felelős tanácsnokot

c) közbiztonsági tanácsnokot választ.

A tanácsnok felügyeli a Képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatok ellátását.

(2) *  A megválasztott tanácsnokok általános és részletes feladatkörét, felelősségük terjedelmét a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) A tanácsnok díjazása a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 31/2014. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdésében foglaltak szerint történik.

(4) A tanácsnoki feladatkör képviselő-testületi megszüntetése esetén a tanácsnoki megbízás is megszűnik.

X. FEJEZET

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET HIVATALA ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

A Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati költségvetési szervek * 

53. § *  (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt , hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

(2) A polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

(3) A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésére és a működésére vonatkozó szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, melyet a Képviselő-testület hagy jóvá.

(4) A Polgármesteri Hivatal segíti a nemzetiségi önkormányzatok munkáját a jogszabályokban valamint az együttműködési megállapodásban foglalt módon.

(5) A Polgármesteri Hivatal vezető állású tisztségviselői: az irodavezetők és az irodavezető-helyettesek.

(2) Az 54. § címe hatályát veszti, szövege pedig az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzati költségvetési szervek

54. § (1) A Képviselő-testület határozatával az önkormányzati feladatok ellátására költségvetési szervet alapíthat, tarthat fenn. Az általa alapított, illetve fenntartott költségvetési szervet megszüntetheti, illetve átszervezheti. A költségvetési szervek jegyzékét a 6. számú függelék tartalmazza.

(2) A költségvetési szerv alapító okirata a határozat mellékleteként tartalmazza:

a) a költségvetési szerv által ellátandó alap és vállalkozási tevékenységeket,

b) a felügyeleti és ellenőrzési joggal rendelkező bizottság és hivatali szervezet megnevezését,

c) az önkormányzat felügyeleti jogait,

d) a költségvetési szerv használatába kerülő ingatlanok felsorolását,

e) a költségvetési szervre vonatkozó gazdálkodási szabályokat,

f) a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő adatokat és szabályokat.

(3) *  A költségvetési szerv vezetőjét - pályázati úton - a Képviselő-testület nevezi ki, ha a jogszabály másként nem rendelkezik. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A nemzetiségi költségvetési szervek vezetőinek kinevezéséhez az érintett helyi nemzetiségi önkormányzat egyetértése szükséges.

(4) A költségvetési szervek a működésükre és gazdálkodásukra vonatkozó felsőbb szintű jogszabályok és a helyi önkormányzati rendeletek szerint kötelesek működni, az önkormányzat felügyeleti és ellenőrzési jogait a költségvetési szerv autonómiájának tiszteletben tartásával gyakorolja.

XI. FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA

Az önkormányzat vagyona

55. § (1) Az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás, valamint a tulajdonosi képviselet gyakorlásának részletes szabályait külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

(2) *  A vagyongazdálkodás alapelveit a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7-10. §-ai tartalmazzák.

(3) Az éves hitelfelvételi lehetőség nagyságáról, feltételeiről kizárólag a Képviselő-testület jogosult dönteni.

A költségvetési koncepció

56-58/A. § * 

XII. FEJEZET

A KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KAPCSOLATRENDSZERÉNEK ELVEI

59. § * 

XIII. FEJEZET * 

Rendelet-tervezetek társadalmi egyeztetése * 

59/A. § *  (1) Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a helyi önkormányzat rendelet-tervezetét és indokolását (a továbbiakban: tervezet).

(2) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani

a) a költségvetésről és annak módosításáról,

b) a helyi adóról és annak módosításáról,

c) a költségvetés végrehajtásáról,

d) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról és annak módosításáról,

e) a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló tervezetet,

f) az önkormányzati rendeletet módosító tervezetet, ha az kizárólagosan magasabb szintű jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz.

59/B. § *  (1) A tervezet véleményezésében való társadalmi részvétel lehetőségét az önkormányzat www.ferencvaros.hu honlapon megjelenített rendelettervezet mellett lehetővé teszi, illetőleg az erre célra kialakított e-mail postafiókon keresztül biztosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott elérhetőségeken keresztül bárki véleményt nyilváníthat a társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából közzétett tervezetéről.

(3) A tervezetet úgy kell közzétenni, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre a tervezet érdemi megvitatásához, illetőleg a beérkezett vélemények, javaslatok mérlegeléséhez.

A véleményezésre minimum 3 napot kell biztosítani, úgy, hogy a véleményezés határideje nem akadályozhatja a képviselő-testületi ülések előkészítését.

(4) A tervezet társadalmi egyeztetés keretében a közzétett tervezethez megküldött vélemények ismeretében az előterjesztő dönt a tervezet esetleges módosításáról vagy kiegészítéséről.

XIV. FEJEZET * 

ÉRTELMEZŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Értelmező rendelkezések

60. § E rendelet alkalmazásában:

a) a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó választás, kinevezés, vezetői megbízás joga - az alpolgármesterek kivételével - magában foglalja a felmentés, a megbízás visszavonásának jogát,

b) az egyéb munkáltatói jogon a kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével minden más munkáltatói jogot érteni kell.

Záró rendelkezések

61. § *  Az SZMSZ mellékletei:

1. számú melléklet: A Képviselő-testület tagjainak és tisztségviselőinek névjegyzéke

2. számú melléklet: Az önként vállalt feladatok jegyzéke

3. számú melléklet: A minősített szavazati többséget igénylő döntések jegyzéke

4. számú melléklet: A közzétételi helyszínek

5. számú melléklet: A bejelentett frakciók listája

6. számú melléklet: A Képviselő-testület állandó bizottságainak és a részönkormányzat főbb feladatai

7. számú melléklet: A Képviselő-testület állandó bizottságai elnökeinek és tagjainak névsora

8. számú melléklet: A polgármesterre és a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke

9. számú melléklet: A költségvetési szervek és gazdasági társaságok jegyzéke

62. § * 

64. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Képviselő-testület 5/1999. (IV.30) rendelete, valamint az azt módosító 20/1999. (X. 27.), 31/1999. (XII. 30.), 4/2000. (III. 1.), 15/2000. (X. 02.), 26/2000. (XII. 05.), 12/2001. (V. 09.), 22/2001. (IX. 28.), 27/2002. (XI. 22.), 18/2002. (X. 10.), 8/2003. (II. 7.), 4/2004. (II. 16.), 13/2004. (III. 16.), 8/2005. (III. 30.), 13/2005. (IV. 27.), 29/2005. (XII. 07.), 10/2006. (IV. 13.), 34/2006. (XII. 21.), 1/2007. (I. 19.), 6/2007. (III. 09.), 16/2008. (VI. 06.), 26/2008. (XI. 07.), 18/2009. (IX. 18.), 29/2009. (XII. 18.), 3/2010. (II. 05.), 9/2010. (III. 05.), 28/2010. (IX. 10.), 30/2010. (X. 15.), 33/2010. (XII. 03.), 37/2010. (XII. 17.), 8/2011. (III. 07.), 11/2011. (IV. 11.) számú rendeletek hatályukat vesztik.

Budapest, 2011. október 5.

dr. Bácskai János dr. Nagy Hajnalka s. k.
polgármester jegyző

1. számú melléklet * 

2. számú melléklet * 

A Képviselő-testület önként vállalt feladatai

1. *  Egészségügy, szociálpolitika

a) járó beteg szakellátás (23/2013.(I.31.) sz. KT. határozat),

b) közhasznú foglalkoztatás és megváltozott munkaképességű emberek munkalehetőségének biztosítása (111/2014.(V.15.) sz. KT. határozat),

c) hajléktalanok, állami gondozottak, intézményi dolgozók elhelyezése (7/2006.(III.10.) önkormányzati rendelet),

d) ferencvárosi karácsonyi támogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 30. §),

e) ferencvárosi gyermekétkeztetési támogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 34. §),

f) ferencvárosi mozgáskorlátozottak lakásának akadálymentesítési támogatása (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 40. §),

g) ferencvárosi nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők ingyenes könyvtárhasználata (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 41. §),

h) tanulóbérlet biztosítása Ferencvárosban (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 42. §),

i) Ferencvárosi Idősügyi Tanács működtetése (111/2014.(V.15.) sz. KT. határozat),

j) ferencvárosi fűtéstámogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 14. §),

k) jogosítvány megszerzésének támogatása Ferencvárosban (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 35. §),

l) ferencvárosi oktatási támogatás, (taneszköz és tankönyv biztosítása) (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 44. §),

m) ferencvárosi lakbértámogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 16. §),

n) ferencvárosi gyógyszertámogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 24/A. §),

o) ferencvárosi közgyógytámogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 24. §),

p) ferencvárosi élelmiszertámogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 31. § (1) bek.),

q) HPV elleni védőoltás biztosítása Ferencvárosban (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 43. §),

r) ferencvárosi születési és életkezdési támogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 33. §),

s) ferencvárosi iskolakezdési támogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 32. §),

t) ferencvárosi lakhatást segítő támogatás (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 37. §),

u) a kullancs terjesztette agyvelőgyulladás, járványos agyhártyagyulladás, rotavírus okozta hasmenés és bárányhimlő megbetegedési veszély elhárítása céljából beadott védőoltások biztosítása (8/2015. (II.24.) önk. rendelet 33/A. §),

v) ferencvárosi jövedelempótló rendszeres támogatás (8/2015. (II.24.) rendelet 7. §),

w) ferencvárosi közüzemi díj és közös költség támogatás (8/2015. (II.24.) rendelet 13. §),

x) ferencvárosi adósságkezelési szolgáltatás (8/2015. (II.24.) rendelet 17. §),

y) ferencvárosi rendkívüli támogatás (8/2015. (II.24.) rendelet 25. §)

2. Közneveléshez kapcsolódó feladatok

a) „Kifli” program (18/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat, 111/2014.(V.15.) sz. KT határozat)

b) gyermek és ifjúsági táborok üzemeltetése (111/2014.(V.15.) sz. KT. határozat)

3. Kommunikáció

a) 9. Tv működtetése (111/2014.(V.15.) sz. KT. határozat)

b) Ferencváros Újság (111/2014.(V.15.) sz. KT. határozat)

4. Rendészet

a) Közterület-felügyelet működtetése (3/2014. (I. 28.) rendelet)

b) Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésében való részvétel (111/2014.(V.15.) sz. KT. határozat)

c) *  a Koppány u. 2-4. szám alatti TESCO Áruházban kialakítandó körzeti megbízotti iroda internet és telefon szolgáltatása havi díjának megfizetése, valamint a szükséges bútorzat biztosítása (9/2015. (I.29.) sz. KT határozat)

5. Kultúra

Pinceszínház működtetése (111/2014.(V.15.) sz. KT. határozat)

6. Egyéb

a) Ferenc busz működtetése (111/2014.(V.15.) sz. KT. határozat)

b) IX. ker. Rendőrkapitányság és a KLIK részére lakások biztosítása (7/2006.(III.10.) önkormányzati rendelet),

c) Lakóház-felújítási támogatás (30/2000.(XII.24.) önkormányzati rendelet)

d) Lakásnyilvántartási kérelmek befogadása, és ez alapján lakások pályázat útján történő bérbeadása (7/2006.(III.10.) önkormányzati rendelet)

e) postai szolgáltatás biztosítása a Bakáts téren és az Aszódi lakótelepen (111/2014.(V.15.) sz. KT. határozat)

f) Ferencvárosi Települési Értéktár Bizottság működtetése (111/2014.(V.15.) sz. KT. határozat)

3. számú melléklet * 

A minősített többséget igénylő döntések jegyzéke

Képviselő-testület

Az Mötv. előírásai alapján

1. rendeletalkotás (42. § 1. pont),

2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás;(42. § 2. pont),

3. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; (42. § 5. pont),

4. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;(42. § 6. pont),

5. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;(42. § 7. pont),

6. önkormányzati képviselő kizárása (50. §),

7. összeférhetetlenség megállapítása (50. §),

8. méltatlanság megállapítása (50. §),

9. a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntés (50. §),

10. az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendelése (50. §),

11. a Képviselő-testület megbízatásának lejárta előtti feloszlásának kimondása (55. § (1) bekezdés),

12. az Mötv. 68. § (1) bekezdése alapján polgármester által kezdeményezett ismételt tárgyalás során hozott döntés (68. § (1) bekezdés)

13. önkormányzati társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez szükséges döntés (88. § (2) bekezdés)

14. önkormányzati társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról szóló döntés (89. § (2) bekezdés)

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet alapján

15. a képviselők által kezdeményezett vita-lezárás alkalmával történő döntés arról, hogy csak az addig szólásra jelentkezett képviselők vagy frakciónként egy-egy tag szólalhat fel (23. § (2) bekezdés),

16. bármely képviselő által indítványozott, vita újbóli megnyitásáról szóló döntés (23. § (5) bekezdés),

17. testületi ülés elnapolása (26. § (2) bekezdés),

18. zárt ülés elrendeléséről a vagyonával való rendelkezés, valamint az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor,ha a zárt ülés feltételei fennállnak (28. § (7) bekezdés b) pont),

19. arról szóló döntés, hogy a rendeletét ugyanazon napirend keretében tárgyalja és alkotja meg (31. § (7) bekezdés),

20. bizottságok elnökének, tagjainak megválasztása és felmentése (40. § (1) bekezdés),

21. polgármester által kezdeményezett ismételt tárgyalás során hozott döntés (47. § (2) bekezdés c) pont),

22. alpolgármester választása, megbízásának visszavonása (48. § (1) bekezdés),

22/a. *  tanácsnok megválasztása

Ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 25/2012. (VII.16.) rendelet alapján

23. kitüntetés adományozása és visszavonása (13. § (2) bekezdés).

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) rendelet alapján

26. 5 millió Ft értékhatár felett jogszabály, vagy szerződés alapján az önkormányzatot megillető követelés elengedése, mérséklése, jogviták esetén peres és peren kívüli egyezség megkötése(11. § (1) bekezdés c) pont),

27. A forgalomképtelen önkormányzati vagyontárgyak feletti, 21/2012. (VI.12.) rendelet 12. § (1) bekezdés szerinti tulajdonosi jogok gyakorlása a 13. § -ban szabályozott esetek kivételével (12. § (3) bekezdés),

28. 90 millió Ft értékhatár felett korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon, elidegenítése, megterhelése, vagy gazdasági társaságba való bevitele a (3) bekezdésben foglalt kivétellel (14. § (1) bekezdés c) pont)

29. 90 millió Ft értékhatár felett a forgalomképes önkormányzati vagyon elidegenítése, cseréje, megterhelése, gazdasági társaságba való bevitele (15. § (1) bekezdés c) pont és 15. § (2) bekezdés),

30. A polgármester éves elidegenítési címjegyzékre vonatkozó javaslatának elfogadása és módosítása (15. § (3) bekezdés).

31. Az 5 millió forintot meghaladó valamint 90 millió Ft értékhatár felett az önkormányzati tulajdonban álló vagyon esetében a vagyonkezelői szerződés megkötéséről, a vagyonkezelői jog ellenértékének mértékéről vagy az ingyenes átengedés szabályairól szóló döntés (17. § (5) bekezdés c) pont)

A lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) rendelet alapján

32. helyiség pályázat nélküli bérbeadása az önkormányzat által alapított alapítványoknak, gazdasági társaságoknak, közhasznú társaságoknak (21. § (1) bekezdés a) pont).

33. tevékenység folytatásának közérdekűvé nyilvánítása (21. § (1) bekezdés b) pont),

34. bérleti díj mérséklése, szüneteltetése (24. § (3) bekezdés),

35. üres lakások, lakrészek esetén a forgalmi-értéktől való eltérés (27. § (2) bekezdés)

36. elidegenítési tilalom alá tartozó helyiség elidegenítése. (32. § (2) bekezdés),

A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 2/1992. (III.03.) rendelet alapján

37. a nem kötelezően kiírandó népszavazás elrendelése (8. § (2) bekezdés).

Bizottságok

Gazdasági Bizottság

A lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) rendelet alapján

1. lakás bérbeadása szociálisan rászorult kérelmezők részére (4. § (4) bekezdés)

2. önkormányzatnál és intézményeinél, az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságoknál dolgozók elhelyezése munkaviszony fennállásáig (9. § (6) bekezdés)

3. a kerületi rendőrkapitányságnál dolgozók elhelyezése munkaviszony fennállásáig (9. § (7) bekezdés)

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI.12.) rendelet alapján

4. 1 millió Ft-t meghaladó, legfeljebb 5 millió Ft értékhatárig jogszabály, vagy szerződés alapján az önkormányzatot megillető követelés elengedése, mérséklése, jogviták esetén peres és peren kívüli egyezség megkötése (11. § (1) bekezdés b) pontja)

5. 5 millió Ft-t meghaladó, legfeljebb 90 millió Ft értékhatárig korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon elidegenítése, megterhelése, vagy gazdasági társaságba való bevitele (14. § (1) bekezdés b) pont)

6. 5 millió Ft-t meghaladó, legfeljebb 90 millió Ft értékhatárig a forgalomképes önkormányzati vagyon elidegenítése, cseréje, megterhelése, gazdasági társaságba való bevitele (15. § (1) bekezdés b) pont és 15. § (2) bekezdés)

7. 5 millió Ft-t meghaladó, legfeljebb 90 millió Ft értékhatárig az önkormányzati tulajdonban álló vagyon esetében a vagyonkezelői szerződés megkötéséről, a vagyonkezelői jog ellenértékének mértékéről vagy az ingyenes átengedés szabályairól szóló döntés (17. § (5) bekezdés b) pont)

Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság

A lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) rendelet alapján

1. lakás bérbeadása állami gondozottak részére (4. § (5) bekezdés)

4. számú melléklet * 

5. számú melléklet * 

6. számú melléklet * 

A Képviselő-testület állandó bizottságainak és a részönkormányzat főbb feladatai

Állandó bizottságok feladatai

I.
Valamennyi bizottság általános feladatai

a) előkészíti szakterületén a Képviselő-testület döntéseit, a munkatervben számára meghatározott témákban előterjesztést nyújt be,

b) közreműködik a szakterületét érintő önkormányzati rendeletek előkészítésében. A Képviselő-testület elé rendelet-tervezetet csak az érintett bizottság véleményével együtt lehet előterjeszteni,

c) ellenőrzi a szakterületén a Képviselő-testület hivatalának a Képviselő-testület döntései előkészítésére, illetve végrehajtására irányuló munkáját. Kezdeményezheti a polgármester intézkedését, ha a hivatal tevékenységében az önkormányzati érdek sérelmét vagy a szükséges intézkedések elmulasztását észleli,

d) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,

e) javaslatot tesz a szakterületét érintő költségvetési előirányzatokra, azok megváltoztatására, véleményezi a költségvetés és azok módosításaira, valamint a zárszámadásra vonatkozó rendelet-tervezetet,

f) önállóan gazdálkodik a bizottság szakterületét érintő feladat ellátására szolgáló illetve pályázati célú, a költségvetési rendeletben a bizottsághoz rendelt pénzeszközökkel,

g) közreműködik a szakterületéhez tartozó önkormányzati költségvetési szervek hatékony működtetésében és továbbfejlesztésében, részt vesz a tervek kidolgozásában és figyelemmel kíséri végrehajtásukat,

h) figyelemmel kíséri a szakterületén az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló szervezetek tevékenységét,

i) véleményezi szakterületén kitüntető cím adományozását és visszavonását,

j) véleményezi a szakterületét érintő Európai Uniós pályázatokat,

k) egyes ellenőrzések, vizsgálatok elvégzésére, átfogó közérdekű témákat érintő állásfoglalások kialakítására albizottságot hozhat létre,

l) önálló kapcsolatot létesíthet és tarthat fenn más önkormányzatok bizottságaival és egyéb szakterületéhez tartozó intézményekkel és szervezetekkel,

m) hozzájárul a bizottság szakterületét érintő építési beruházások lebonyolításánál a műszaki tartalom csökkentéséhez.

n) a polgármester felkérésére előzetesen véleményezi a feladatköréhez tartozó költségvetési szervek működésével, tevékenységével kapcsolatos, a polgármester irányítási hatáskörébe tartozó döntéseket.”

II.
Egyes állandó bizottságok feladatai

1. *  Házbizottság

a) állást foglal összeférhetetlenségi ügyekben, átveszi a képviselőnek az összeférhetetlenség feloldása érdekében tett, a jogviszony megszüntetéséről szóló lemondó nyilatkozatát

b) a bizottság által elfogadott szabályzat szerint kezeli a polgármester, az alpolgármesterek, a képviselők, valamint a nem képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozatait, a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárás eredményéről tájékoztatja a Képviselő-testületet, véleményt nyilvánít a polgármester, az alpolgármesterek fizetés nélküli szabadság kérelméről,

c) javaslatot tesz a polgármester, a főállású alpolgármesterek javadalmazására.

d) Meghatározza a polgármester, az alpolgármesterek, a képviselők, valamint a bizottságok nem képviselő tagjai vagyonnyilatkozata nyilvántartásának, ellenőrzésének, továbbá az ezzel kapcsolatos eljárásnak a részletes szabályait és lefolytatja a szabályzat szerinti eljárást.

2. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

a) részt vesz a költségvetés előkészítésében, írásban véleményezi a költségvetés tervezetét,

b) ellenőrzi a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolók elkészítését, véleményezi a beszámolókat,

c) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés- csökkenés) alakulására,

d) állást foglal a pályázati lehetőségekkel kapcsolatosan, véleményezi és ellenőrzi a benyújtáshoz, illetve végrehajtáshoz szükséges anyagi fedezet biztosítását,

e) vizsgálja a hitelek felvételét, az önkormányzat gazdasági társaságban való részvételét,

f) figyelemmel kíséri a helyi adózás tapasztalatait, véleményezi a helyi adókról szóló rendeletek tervezeteit,

g) véleményezi a könyvvizsgáló jelentését, a konszolidált mérleget és annak valódiságát,

h) javaslatot tesz a revizorok és a belső ellenőr munkaprogramjára, véleményezi éves beszámolóikat,

i) ellenőrzi az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának tisztaságát és jogszerűségét, különösen az összeférhetetlenséget eredményező vagyongazdálkodási és közbeszerzési helyzetek elkerülésének garanciáit,

j) önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezheti, ha az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szerv tartozásállománya meghaladja az önkormányzat rendeletében meghatározott mértéket és időtartamot,

k) javaslatot tehet az európai integráció kapcsán az önkormányzatra háruló szervezeti, illetve jogszabályi változások szükségességéről, figyelemmel kíséri a végrehajtást,

l) kezdeményezheti az európai integrációval kapcsolatos szakmai programokon, továbbképzéseken való részvételt,

m) véleményezi az építési beruházások címjegyzékének a tervezetét,

n) véleményezi a természetes személyek és gazdálkodó szervezetek által nyújtott pénzbeli hozzájárulás ellentételezését a sporttámogatások esetén.

3. *  Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

a) Testületi döntésre előkészíti:

aa) az egészségügyi, szociális, sport, ifjúsági és civil (a továbbiakban: szakterület) feladatokkal összefüggő képviselő-testületi rendelet alkotására, módosítására vonatkozó előterjesztéseket, egyéb előterjesztéseket,

ab) a Polgármesterrel együttműködve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői pályázatának kiírását és a döntési javaslatot,

ac) az egészségügyi alap- és járó betegellátás, valamint a szociális és gyermekvédelmi ellátások korszerűsítésével kapcsolatos javaslatokat,

ad) a szociális szolgáltatás tervezési koncepció elkészítésére és felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztéseket,

ae) az Önkormányzat éves gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelést.

b) A bizottság javaslatot tesz:

ba) a testületi ülés munkatervéhez igazodóan a tárgyévben megtárgyalandó testületi előterjesztésekre

bb) a szakterületeit érintő nemzetközi, magyar szervezetek, valamint alapok által finanszírozott pályázatok benyújtására,

bc) a család- és gyermekvédelem helyi teendőinek meghatározása érdekében, különös tekintettel - a hátrányos helyzetűek és veszélyeztettek védelmére,

bd) az alkoholizmus, a drogfogyasztás és a dohányzás csökkentésével, visszaszorításával foglalkozó előterjesztések, koncepciók megtárgyalására,

be) az állami gondozásból kikerült fiatalok elhelyezésére,

bf) létfenntartásában veszélyeztetett kérelmező esetén javaslatot tehet temetési segély megállapítására,

bg) az esélyegyenlőségi program elfogadására,

bh) a szakterületén lévő ágazatokban dolgozók továbbképzésére,

bi) szakterületet érintő önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok éves beszámolójának és üzleti tervének elfogadása,

bj) a megemlékezések műsoráról,

bk) a „Pro Sanitate Ferencváros” díj, a „Pro Facultate Ferencváros” díj, a „Humanitas Ferencváros” díj, és a „Ferencváros Sportjáért” díj adományozására vonatkozó előterjesztésre,

bl) a szociális ellátásra szorulók tájékoztatására

c)A bizottság véleményezi:

ca) a testület elé kerülő, szakterületeit érintő előterjesztéseket, valamint él véleményezési jogával a bizottságok általános feladatainál felsorolt esetekben,

cb) a természetes személyek és gazdálkodó szervezetek által nyújtott pénzbeli hozzájárulás ellentételezését a sporttámogatások esetén,

cc) az önkormányzat éves pénzügyi tervének szakterületeit érintő részét,

d) A bizottság ellenőrzi:

da) a szakterületeihez tartozó testületi és bizottsági döntések végrehajtását,

db) a szakterületeihez tartozó intézmények tanévkezdését,

dc) a sport célú támogatások, pályázati források, alapok felhasználását,

dd) figyelemmel kíséri a kerületi sportlétesítményekben folyó tevékenységet, részt vesz a sport feladatokkal kapcsolatos tevékenység ellátásában,

de) és beszámoltatja a támogatott sportszervezeteket a támogatás felhasználásáról,

e) A bizottság beszámol éves tevékenységéről a testület munkatervében meghatározottak szerint.

f) A bizottság dönt

fa) az egészségügyi alapellátási szolgáltatókkal kötendő feladat-ellátási szerződések megkötéséről, módosításáról.

fb) az egészségügyi szolgáltatók részére az erre kijelölt helyiségek közszolgáltatási szerződés formájában történő határozott idejű használatba adásáról

fc) a szakterületével összefüggő pályázat kiírásáról, elbírálásáról

4. *  Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

a) Testületi döntésre előkészíti:

aa) a kulturális, oktatási, egyházügyi és nemzetiségi (a továbbiakban: szakterület) feladatokkal összefüggő képviselő-testületi rendelet alkotására, módosítására vonatkozó előterjesztéseket, egyéb előterjesztéseket,

ab) a Polgármesterrel együttműködve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői pályázatának kiírását és a döntési javaslatot,

b)A bizottság javaslatot tesz:

ba) a testületi ülés munkatervéhez igazodóan a tárgyévben megtárgyalandó testületi előterjesztésekre, új kulturális- és művészeti díjak létrehozására,

bb) a szakterületeit érintő nemzetközi, magyar szervezetek, valamint alapok által finanszírozott pályázatok benyújtására,

bc) a kulturális ágazatban dolgozók továbbképzésére,

bd) a megemlékezések műsorára,

be) a „Ferencváros József Attila Díja” adományozására vonatkozó előterjesztésre,

bf) a szakterületén lévő ágazatokban dolgozók továbbképzésére, - a korszerű nevelési, oktatási módszerek széleskörű alkalmazására,

bg) a diákönkormányzatok megalakulására és működésére,

c) A bizottság véleményezi:

ca) a testület elé kerülő, szakterületeit érintő előterjesztéseket, valamint él véleményezési jogával a bizottságok általános feladatainál felsorolt esetekben,

cb) a szobor-, emlékmű- és emléktábla állítását,

cc) a közművelődési költségvetési szervek feladatainak végrehajtásáról készített beszámolót,

cd) az önkormányzat hatáskörébe tartozó, a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetével kapcsolatos döntési javaslatokat,

ce) a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásához való helyi önkormányzati hozzájárulást és a hozzájárulás felhasználását,

cf) a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által kulturális intézmény közös fenntartására, közművelődési feladat közös ellátására vonatkozó megállapodást,

cg) a testület elé kerülő egyházakat érintő előterjesztéseket,

ch) az önkormányzat éves pénzügyi tervének szakterületeit érintő részét,

ci) az önkormányzat kiadásában megjelenő kulturális vonatkozású turisztikai kiadványok szöveg- és látványtervét,

cj) azon közterület elnevezésére vonatkozó előterjesztéseket, amelyek valamely oktatói, művészi, egyházi, kulturális munkásságról neves személyiség emlékének megörökítésére irányulnak,

ck) az Önkormányzat nemzetközi, testvér- és partnervárosi kapcsolatait, nemzetközi együttműködésben való részvételét.

cl) az adott évben indítandó óvodai csoportok számát, átlaglétszámát, valamint az átlaglétszámtól illetve a maximális létszámtól való eltérést,

d) A bizottság ellenőrzi:

da) a szakterületeihez tartozó testületi és bizottsági döntések végrehajtását,

db) a szakterületéhez tartozó támogatások, pályázati források, alapok felhasználását,

dc) a nemzetiségi jogok érvényesülését, kapcsolatot tart és együttműködik a nemzetiségi önkormányzatokkal, az egyházi, civil és non profit és nemzetiségi szervezetekkel.

dd) a szakterületeihez tartozó intézmények tanévkezdését

e) A bizottság beszámol éves tevékenységéről a testület munkatervében meghatározottak szerint.

f) A bizottság dönt:

fa) a szakterületével összefüggő pályázatok kiírásáról, elbírálásáról.

5. *  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

a) megtárgyalja az Önkormányzat éves beszerzéseiről készített éves statisztikai összegzést,

b) közreműködik a lakásgazdálkodással - beleértve a lakáseladást is - kapcsolatos feladatok meghatározásában,

c) közreműködik az ingatlankezelés- és fenntartás fejlesztésével kapcsolatos feladatok meghatározásában,

d) részt vesz a lakáspolitikai és lakásépítési program kidolgozásában, ellenőrzi azok végrehajtását,

e) javaslatot tehet az önkormányzati vagyonnal és vagyoni érdekeltségekkel kapcsolatos döntésekre,

f) javaslatot tehet az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságokkal kapcsolatos ügyekben,

g) részt vesz az önkormányzati cégek felügyeletének ellátásában.

h) közreműködik a kerületfejlesztési koncepció kidolgozásában,

i) javaslatot tesz elidegenítési tilalom alatt álló helyiségek elidegenítésére különleges önkormányzati érdek esetén.

j) *  A bizottság dönt:

ja) a költségvetési rendeletben a vállalkozás ösztönző programra biztosított pénzeszköz felhasználásáról.

6. *  Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

a) véleményezi a kerület és a főváros városrendezési és fejlesztési terveit, koncepcióit,

b) véleményezi azokat a hasznosítási javaslatokat, melyek a kerület fejlesztésével összefüggnek, illetve érvényesíti ezen döntéseknél a városrendezés sajátos szempontjait,

c) közreműködik a kerület rehabilitációval kapcsolatos feladatainak ellátásában, ennek keretében véleményezi a hosszú-távú koncepciókat és az éves programokat,

d) közreműködik a kerületi értékvédelmi feladatok ellátásában,

e) véleményezi a kerületi védettség kimondására, illetve megszüntetésére vonatkozó javaslatokat,

f) véleményezi a helyi védettség alatt álló fa pótlását,

g) véleményezi a beruházási engedélyokirat köteles beruházások terveit,

h) állást foglal zártkörű versenyeztetési eljárás lefolytatásáról, ha a városrendezési szempontok, a szabályozási terv előírásai alapján ajánlattételre meghatározott ajánlattevő képes.

i) véleményezi parkoló létesítését

j) figyelemmel kíséri a kerület környezet- és természetvédelmi helyzetét, a környezetvédelmi előírások érvényesülését,

k) részt vesz a környezetvédelmi koncepció kidolgozásában,

l) beszámol a Környezetvédelmi Alap és a Parkoló Alap felhasználásáról,

m) javaslatot tesz a fapótlásra,

n) állást foglal a kerületi védettség kimondásában, megszüntetésében.

o) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormány rendelet 30. §-ában foglaltak alapján dönt a településfejlesztési koncepció kiválasztott tervezési irányáról és arról, hogy a megalapozó vizsgálat megfelel a tervezés alapjának,

p) előzetesen véleményezi a közutak forgalmi rendjével kapcsolatos döntéseket.

7. *  Városgazdálkodási Bizottság

a) véleményezi a nagyméretű közterületi hirdetések kihelyezésére vonatkozó közterületfoglalási kérelmeket,

b) véleményezi a FEV-IX. Zrt által az adott évben elidegeníthető ingatlanok körét,

c) véleményezi a közterület elnevezésekre vonatkozó javaslatokat,

d) javaslatot tehet a lakóház-felújítási támogatás mértékének túllépésére,

e) részt vesz a közterület rendjének, használatának meghatározásában,

f) figyelemmel kíséri a kerület közbiztonsági helyzetét,

g) véleményezi a kerület közbiztonsági koncepcióját,

h) előzetesen véleményt nyilvánít rendőrkapitányság, rendőrőrs létesítéséről, megszüntetéséről, a vezetők kinevezéséről,

i) javaslatot tesz a Ferencvárosi Közterület Felügyelet éves munkatervének elfogadására,

j) véleményezi a Ferencvárosi Közterület Felügyelet éves tevékenységét tartalmazó írásos beszámolót.

III.
A részönkormányzat feladatai

Általános feladatai:

a) Képviselő-testület előtt a városrész érdekeinek képviselete vezetője útján,

b) a városrész céljainak, terveinek kialakításában és megvalósításában való részvétel és kezdeményezés,

c) az állampolgári jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének elősegítése, a lakosság helyi tájékoztatásában való közreműködés,

d) városrészi feladatok megvalósításának szervezése

Véleményezi

a) a rendelet-tervezeteket városrészt érintő ügyekben,

b) a városrész részletes rendezési terv javaslatát,

c) a városrészen található önálló költségvetési szerv vezetői pályázatait,

d) a városrészt érintő fejlesztési, beruházási terveket.

Javaslatot tesz

a részönkormányzat területét érintő bármely ügyben.

7. számú melléklet * 

8. számú melléklet * 

A polgármesterre és a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke

I. A polgármester

1. dönt a társasházak és lakásszövetkezetek veszély-elhárítási munkáinak legfeljebb 3 000 000 Ft összegű 5 év alatt egyenlő részletekben történő visszatérítendő önkormányzati támogatásáról (30/2000. (XII.24.) rendelet 1. § (5) bekezdés),

2. dönt - versenyeztetés lefolytatása útján - a 4 millió forintot meghaladó, de az egyszerű közbeszerzési értékhatárt el nem érő beruházásokról (37/2004. (XI. 17.) rendelet 8. § (1) bekezdés),

3. dönt a 4 millió forint alatti beruházásokról, három árajánlat bekérésével, árszakértői egyeztetés után (37/2004. (XI. 17.) rendelet 8. § (4) bekezdés),

4. dönt a kiviteli terv módosításáról - az intézményvezető kérésére, vagy műszaki szükségesség esetén - a költségek 5%-át meg nem haladó növelése esetén (37/2004. (XI. 17.) rendelet 9. § (3) bekezdés),

5. dönt a lakás/helyiség bérlő általi bérbeadóra tartozó, de helyette elvégzett munkák esetén az önkormányzati költségviselésről 1 millió forint összeghatárig (7/2006. (III. 10.) rendelet 2. § (5) bekezdés),

6. dönt a Gazdasági Bizottság javaslata alapján lakás bérbeadásáról szociális alapon évente legfeljebb 20 esetben, piaci alapon évente legfeljebb 10 esetben és ideiglenes elhelyezésről meghatározott kérelmezők részére (7/2006. (III. 10.) rendelet 4. § (6) bekezdés),

7. dönt a lakások bérbeadásáról meghatározott esetekben (7/2006. (III. 10.) rendelet 4. § (7) bekezdés),

8. részletfizetést engedélyez bérleti díj tartozás esetén (7/2006. (III.10.) rendelet 4. § (14) bekezdés),

9. dönt a tartási szerződések jóváhagyásáról (7/2006. (III.10.) rendelet 5/A. § (1) bekezdés a) pontja),

10. dönt új bérleti szerződés megkötéséről azon bérlőkkel, akiknek lejárt a határozott idejű bérleti szerződése, és nem áll fenn velük szemben felmondási ok (7/2006. (III.10.) rendelet 9. § (4) bekezdés),

11. dönt a kerületi oktatási intézményekben oktatási tevékenységet végző személyek ideiglenes elhelyezéséről (7/2006. (III.10.) rendelet 9. § (8) bekezdés),

12. dönt a pénzbeli térítés mértékéről, ha a bérlő cserelakásra nem tart igényt (7/2006. (III.10.) rendelet 10. § (4) bekezdés),

13. hozzájárul az albérleti szerződés megkötéséhez (7/2006. (III.10.) rendelet 18. § (2) bekezdés),

14. dönt pályázat kiírásáról és elbírálásáról piaci alapon bérbe adott lakások esetén (7/2006. (III. 10.) 19/A. § (7) bekezdés),

15. dönt helyiség bérbeadásáról meghatározott esetekben (7/2006. (III. 10.) 20. § 1c) bekezdés),

16. dönt költségvetési szervek évenkénti helyiségbérleti díjnövekményéről (7/2006. (III. 10.) 20. § 2) bekezdés),

17. dönt helyiségbérleti szerződés tartozás miatti felmondását követően új szerződés kötése, részletfizetés engedélyezése, szerződés meghosszabbítása kérdésében (7/2006. (III. 10.) 20. § 5) bekezdés b) pont),

18. dönt helyiségbérleti díjkedvezményről meghatározott esetekben (7/2006. (III. 10.) 24. § (7) bekezdés),

19. dönt a társasházban lévő szociálisan bérbe adott lakások elidegenítéséről (7/2006. (III. 10.) 26/A. § (1) bekezdés),

20. dönt bérlő által végzett elismert értéknövelő beruházás vételárba történő beszámításáról a bérlő részére történő elidegenítéskor (7/2006. (III. 10.) 27. § 1) bekezdés),

21. dönt lakás vételárhátralék biztosítására bejegyzett jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom vevő tulajdonát képező másik felajánlott ingatlanra történő átterheléséről (7/2006. (III. 10.) 28. § (6) bekezdés),

22. dönt határozatlan idejű nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjkedvezményéről meghatározott esetekben (7/2006. (III. 10.) 35. § (10) bekezdés),

23. felmentést ad a közterületi rendezvényekre vonatkozó korlátozások alól (26/2009. (XII. 04.) rendelet 3. § (6) bekezdés),

24. dönt a Ferencvárosban működő szociális és gyermekjóléti intézmények gondozottai kísérői és a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére, valamint a Ferencvárosban működő művészeti- és sportegyesületek tagjai részére szervezett kedvezményes összegű táborozásról (24/2011. (IX.26.) rendelet 17/A. § (4) bekezdés),

25. dönt 20% kedvezmény nyújtásáról a kincsesbányai és balatonlellei táborban a hétvégeken és a turnuson kívüli időszakban az egyéb vendég részére a szállás díjából (24/2011. (IX.26.) rendelet 17/A. § (5) és (7) bekezdés),

26. dönt az intézményvezető döntését vitató kérelem ügyében (24/2011. (IX.26.) rendelet 18. § (3) bekezdés a) pont),

27. dönt szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátások díjkedvezményéről, elengedéséről, (24/2011. (IX.26.) rendelet 25. § (2)-(3) bekezdés),

28. dönt a jogosulatlanul, illetve a rosszhiszeműen igénybe vett pénzbeli és természetbeni ellátások megtérítésének elrendeléséről (8/2015. (II.24.) rendelet 6. §),

29. dönt jövedelempótló rendszeres támogatás megállapításáról (8/2015. (II.24.) rendelet 7. § (1) bekezdés,

30. dönt közüzemi díj és közös költség támogatás megállapításáról (8/2015. (II.24.) rendelet 13. § (1) és (11) bekezdés,

31. dönt a ferencvárosi fűtéstámogatás megállapításáról (8/2015. (II.24.) rendelet 14. § (1) bek.),

32. dönt a ferencvárosi lakbértámogatás megállapításáról (8/2015. (II.24.) rendelet 16. § (1) bek.),

33. dönt adósságcsökkentési támogatás megállapításáról (8/2015. (II.24.) rendelet 17. § (2) és 22. § (2) bekezdés),

34. ferencvárosi közgyógytámogatást állapíthat meg (8/2015. (II.24.) rendelet 24. § (1) és (8) bekezdés),

35. dönt a ferencvárosi gyógyszer-támogatás nyújtásáról (8/2015. (II.24.) rendelet 24/A. § (1)-(2) bek.),

36. dönt rendkívüli támogatás megállapításáról (8/2015. (II.24.) rendelet 25. § (1) bekezdés),

37. ferencvárosi karácsonyi támogatást nyújt (8/2015. (II.24.) rendelet 30. §),

38. ferencvárosi élelmiszertámogatást nyújt (8/2015. (II.24.) rendelet 31. §),

39. dönt iskolakezdési támogatás megállapításáról (8/2015. (II.24.) rendelet 32. § (1) bekezdés),

40. ferencvárosi születési és életkezdési támogatást nyújt (8/2015. (II.24.) rendelet 33. § (1) bekezdés),

41. dönt védőoltás támogatás megállapításáról (8/2015. (II.24.) rendelet 33/A. § (1) bekezdés),

42. ferencvárosi gyermekétkeztetési támogatást állapít meg (8/2015. (II.24.) rendelet 34. § (1) bekezdés),

43. jogosítvány megszerzéséhez támogatást nyújt (8/2015. (II.24.) rendelet 35. § (1) bekezdés),

44. dönt köztemetés elrendeléséről, és méltányosság esetén a köztemetési költség részbeni vagy teljes elengedéséről (8/2015. (II.24.) rendelet 36. § (1)-(2) bekezdés),

45. dönt lakhatást segítő támogatás megállapításáról (8/2015. (II.24.) rendelet 37. § (1) bekezdés),

46. ferencvárosi mozgáskorlátozottak lakásának akadálymentesítési támogatására a kérelmezővel támogatási szerződést köt az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság döntését követően (8/2015. (II.24.) rendelet 40. § (5) bek.),

47. dönt taneszköz-csomag és tankönyv-támogatás megállapításáról (8/2015. (II. 24.) rendelet, 44. § (1)-(3) bekezdés),

48. dönt az ösztöndíjpályázatok elbírálásáról (29/2011. (X. 11.) rendelet 3. § (1) bekezdés),

49. kiadja a lakossági várakozási, a gazdálkodói várakozási, az egészségügyi várakozási, valamint a Ferencvárosi Közterület-felügyelet részére biztosított behajtási-várakozási hozzájárulásokat (39/2011. (XII. 12.) rendelet 10. § (1) bekezdés)

50. megköti az e rendeletben meghatározott hozzájárulások kiadásával kapcsolatos teendők ellátására vonatkozó szerződést a Parkolás-üzemeltetővel (39/2011. (XII. 12.) rendelet 10. § (2) bekezdés)

51. dönt méltányossági parkolási engedélykérelmek ügyében (39/2011.(XII.12.) rendelet 10. § (9) bekezdés),

52. dönt a helyben központosított közbeszerzési rendszer keretén belül lefolytatott közbeszerzési eljáráseredményéről (42/2011. (XII. 12.) rendelet 9. §)

53. dönt a nem díszburkolattal ellátott közterületek használatára vonatkozó - kivéve a pavilonállítás, illetve a nem önkormányzati megrendelésű, a forgalmi rend megváltoztatásával járó, építési engedélyhez kötött kivitelezési munkák felvonulási területére - kérelmek ügyében és jogosult a közterület-használatra vonatkozó szerződések megkötésére (3/2016.(I.29.) rendelet 4. § (1) bekezdés),

54. dönt a kaució mértékéről a közterület alkalmi igénybevételével járó, nem önkormányzat vagy önkormányzat által fenntartott intézmények vagy önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok által szervezett rendezvények esetében, az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek esetén (3/2016.(I.29.) rendelet 4. § (12) bekezdés),

55. dönt a közterület használat megadására hatáskörébe tartozó ügyekben a hiánypótlási felhívás ellenére hiányosan benyújtott kérelmek elutasításáról (3/2016.(I.29.) rendelet 5. § (4) bekezdés),

56. dönt valamennyi közterület-használati hozzájárulás felmondásáról (3/2016.(I.29.) rendelet 10. § (7) bekezdés),

57. dönt az önkormányzati érdekből a használatba adott közterület vagy annak egy részére vonatkozó használat szüneteléséről (3/2016.(I.29.) rendelet 11. §),

58. dönt az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítésére a közterület-használat jellegétől függő, de legfeljebb 15 napos kérelmezett halasztásról (3/2016.(I.29.) rendelet 12. § (2) bekezdés)

59. mérsékelheti a közterület használati díjat 50%-ot nem meghaladó mértékben a közterület-használat megszüntetése nélkül (3/2016.(I.29.) rendelet 15. § (5) bekezdés aa) pont),

60. dönt legfeljebb 3 hónapra a közterület-használati díj fizetésének szüneteltetéséről ha a három hónapra fizetendő közterület-használati díj összege nem haladja meg az 500 000 Ft-ot (3/2016.(I.29.) rendelet 15. § (5) bekezdés ba) pont),

61. elengedheti a felhalmozott közterület-használati díj követelést 500 000 Ft alatti összeg esetében (3/2016.(I.29.) rendelet 15. § (6) bekezdés a) pont),

62. vendéglátás - előkert, terasz” címen a megelőző évben kitelepüléssel érintett társasház előtti területről beszedett közterület-használati díj 30%-át a polgármester a társasház felújítási alapjának kiegészítésére fordítja (3/2016.(I.29.) rendelet 16. § bekezdés),

63. dönt az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmalkotás forgatása céljából történő igénybevétele esetén a Kormányhivatal megkeresésére a hatósági szerződés jóváhagyásáról, vagy elutasításáról (3/2016.(I.29.) rendelet 18. § (1) bekezdés),

64. dönt egyéb - a vagyontárgy tulajdonjogát, használatát nem érintő - tulajdonosi nyilatkozat kiadásáról (21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdés)

65. dönt vagyontárgy tulajdonba vételéről, amennyiben a vagyontárgy forgalmi értéke a 15 millió forintot nem haladja meg (21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 10. § (8) bekezdés a) pont)

66. dönt az önkormányzatot megillető követelés elengedéséről, mérsékléséről, jogviták esetén peres és peren kívüli egyezség megkötéséről 1 millió Ft értékhatárig illetve a követelés összegét nem érintő egyezségkötés esetén (21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a) pont)

67. hozzájárul behajthatatlan követelés számviteli szabályok szerinti leírásához (21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés)

68. jogosult jelzálog illetve ranghely feletti rendelkezésre amennyiben az önkormányzati követelés döntés időpontjában még fennálló összege nem haladja meg az 5 millió forintot (21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 11. § (4) bekezdés a) pont)

69. dönt az önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken végzendő nyomvonal jellegű távközlési célú, közmű célú (gáz, víz, csatorna, elektromos) valamint egyéb vezetékek és műtárgyaik létesítési, használatbavételi, fennmaradási, bontási engedélyhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás (nyilatkozat) kiadásáról valamint a megállapodás megkötéséről (21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés),

70. dönt a távközlési, közmű és egyéb nyomvonalas vezetékek létesítésért járó kártalanítás feltételeiről és módjáról és mértékéről a Képviselő-testület által meghatározott normatív keretek között (21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 13. § (5) bekezdés)

71. dönt korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon, elidegenítéséről, megterheléséről, vagy gazdasági társaságba való beviteléről 5 millió forint értékhatárig (21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont)

72. dönt a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon hasznosításáról legfeljebb 1 éves időtartam esetén (21/2012. (VI.12.) rendelet 14. § (6) bekezdés a) pont)

73. jóváhagyja a 21/2012. (VI.12.) rendelet 5. § (2) bekezdés e)-g) pontjaiban meghatározott vagyon tovább-hasznosítását legfeljebb 5 éves időtartam esetén (21/2012. (VI.12.) rendelet 14. § (7) bekezdés a) pontja)

74. dönt 5 MFt értékhatár alatt forgalomképes vagyon elidegenítéséről, megterheléséről, gazdasági társaságba való bevitelről (21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) pont),

75. dönt forgalomképes vagyon legfeljebb 1 éves időtartamra vonatkozó hasznosításáról (21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 15. § (4) bekezdés a) pont)

76. dönt a legfeljebb 500 ezer Ft értékű önkormányzati ingó vagyon hasznosításáról annak időtartamától függetlenül (21/2012. (VI.12.) rendelet 15. § (5) bekezdés),

77. dönt 5 millió forint értékhatárt meg nem haladó, az Önkormányzat tulajdonában álló vagyon esetében a vagyonkezelői szerződés megkötéséről, a vagyonkezelői jog ellenértékének mértékéről vagy az ingyenes átengedés részletes szabályairól (21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 17. § (5) bekezdés a) pont)

78. dönt az illetékes bizottságok javaslatai figyelembevételével a címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (6/2016. (II.23.) rendelet 21. § (2) bekezdés),

79. önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi, a Képviselő-testület döntése alapján megbízza az önkormányzati biztost, és ennek tényét a helyben szokásos módon közzéteszi (6/2016. (II.23.) rendelet 33. § (3) bek.)

80. rendelkezik az általános tartalékkal többletköltségek fedezetére negyedévenként legfeljebb 5 Millió Ft összeghatárig (6/2016. (II.23.) rendelet 22. §),

81. a Felügyelő Bizottság javaslatára független, külső szakértőt bíz meg (6/2016. (II.23.) rendelet 33. § (4) bekezdés),

82. átmeneti intézkedést hozhat az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) (6/2016. (II.23.) rendelet 24. § (1) bekezdés),

83. dönt legfeljebb 4 millió forint összegű, öt év alatt egyenlő részletekben visszatérítendő, kamatmentes támogatás nyújtásáról a társasház összes lakásának és helyiségének rendeltetésszerű használatát lehetetlenné tevő állapot megszüntetésére - ha a tulajdonosi közösséget, illetve a szolgáltatót az állapot bekövetkezésében mulasztás nem terheli - a tulajdonközösség rendelkezésére álló források (6/2016.(II.23.) rendelet 24. § (2) bekezdés),

84. dönt az önkormányzat fizető-képességének folyamatos biztosítása érdekében a költségvetésben általános működés és ágazati feladatai támogatásáról, esetenkénti szükségletnek megfelelő felhasználásáról a folyószámla hitelszerződésben foglalt 3,5 milliárd Ft hitel keretből 700 millió Ft erejéig a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett (6/2016.(II.23.) rendelet 24. § (3) bekezdés),

85. dönt címer, embléma és jelmondat használatának engedélyezéséről meghatározott esetekben (6/2015. (II.24.) rendelet 4. § (4) bekezdés),

86. dönt zászló használatának engedélyezéséről meghatározott esetekben (6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés),

87. engedélyezi a jelképek nem kereskedelmi vagy nem reklámcélú használatát (6/2015. (II.24.) rendelet 6. § (1) bekezdés)

88. dönt Polgármesteri Elismerő Oklevél adományozásáról a Ferencvárosért kifejtett kimagaslóan eredményes tevékenység elismeréseként magánszemély vagy közösség részére (25/2012. (VII.16.) rendelet 11. § (1) bekezdés),

89. dönt az alpolgármesterek esetében a juttatások elbírálásáról (24/2012. (VI.12.) rendelet 1. § (3) bekezdés),

90. dönt településképi bejelentésről, tiltásról, és kötelezésről a Tervtanács véleményének kikérése mellett, valamint dönt bírság kiszabásáról (8/2013. (IV. 09.) 5. § (3)-(4)-(5) bekezdés, valamint 6. § (1)-(2)-(3) bekezdés),

91. dönt településképi vélemény kialakításáról a Tervtanács bevonásával (6/2013. (II.19.) rendelet 4. § (1)-(2) bekezdés),

92. dönt a tervtanácsi tagok kinevezéséről, visszavonásukról (15/2014. (V.20.) rendelet 3. § (6) bekezdés),

93. dönt a Tervtanács ügyrendjéről (15/2014. (V.20.) rendelet 5. § (2) bekezdés),

94. dönt a - jegyzővel közösen - az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjéről, és a szakmai kiküldetésben részt vevő személyekről (28/2011.(X.11.) rendelet 47. § (1) bekezdés j) pont),

95. dönt jegyző, aljegyzők kiküldetéséről (28/2011.(X.11.) rendelet 47. § (1) bekezdés k) pont),

96. az önkormányzati költségvetési szervek tekintetében - törvényben vagy kormányrendeletben meghatározottak kivételével - gyakorolja az irányítási hatásköröket (28/2011.(X.11.) rendelet 47. § (1) bekezdés q) pont),

97. dönt a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodásokról (28/2011.(X.11.) rendelet 47. § (3) bekezdés a) pont),

98. dönt Ferencváros díszpolgárai temetési költségeihez történő hozzájárulásról (28/2011.(X.11.) rendelet 47. § (3) bekezdés b) pont),

99. dönt a költségvetési fedezetet nem igénylő együttműködési megállapodások megkötéséről, szándéknyilatkozatok kiadásáról (28/2011.(X.11.) rendelet 47. § (3) bekezdés c) pont),

100. dönt az önerőt nem igénylő pályázatok benyújtásáról (28/2011.(X.11.) rendelet 47. § (3) bekezdés d) pont),

101. dönt a legfeljebb 5 millió forint önerőt igénylő pályázat benyújtásáról, amennyiben az önerő biztosítására a költségvetési fedezet rendelkezésre áll (28/2011.(X.11.) rendelet 47. § (3) bekezdés e) pont),

102. dönt a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott értékhatárig a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet (28/2011.(X.11.) rendelet 47. § (3) bekezdés f) pont),

103. dönt pályázathoz kapcsolódó, költségvetési fedezetet nem igénylő esetekben a támogatási szerződések módosításáról (28/2011.(X.11.) rendelet 47. § (3) bekezdés g) pont),

104. dönt az egyedi kérelmen alapuló, az államháztartáson belülre, vagy a polgármesteri feladatok ellátására elkülönített keret terhére történő támogatási szerződések megkötéséről az alapítvány és közalapítvány részére történő forrás átadás kivételével (28/2011.(X.11.) rendelet 47. § (3) bekezdés j) pont),

105. dönt a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázatokon, programokon elnyert támogatások önrészének biztosításáról, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb költségek megtérítéséről a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatot végző önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság részére a költségvetésben rendelkezésre álló fedezet terhére (28/2011.(X.11.) rendelet 47. § (3) bekezdés k) pont),

106. dönt Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata részére történő pénzeszköz átadás-átvételéről szóló megállapodás megkötéséről (28/2011.(X.11.) rendelet 47. § (3) bekezdés l) pont),

107. *  dönt a külföldiek részéről történő ingatlanszerzés kapcsán felmerülő önkormányzati érdeksérelem tárgyában. (28/2011. rend. 47. § (3) bekezdés m) pont).

II. A bizottságok

A. Minden bizottság:

1. az alapítvány és közalapítvány részére történő forrás átadás kivételével dönt a mindenkor hatályos költségvetési rendelet szerint a bizottság döntési hatáskörébe tartozó kiadási előirányzatok, pénzügyi keretek felhasználásáról, átcsoportosításáról, pályázatok kiírásáról és elbírálásáról, és az általa kiírt pályázat, illetve egyedi kérelem alapján megítélt támogatási szerződések megkötéséről.

2. dönt az 5 millió forint feletti önerőt igénylő, a szakterületéhez tartozó pályázat benyújtásáról, amennyiben az önerő biztosítására a költségvetési fedezet rendelkezésre áll.

B. *  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság:

1. dönt értékelemző felkéréséről minden nettó 90 millió forint feletti beruházás esetében (37/2004. (XI. 17.) rendelet 3. § (3) bekezdés),

2. dönt építésügyi szakértő felkéréséről a nettó 90 millió forint feletti beruházások esetén (37/2004. (XI. 17.) rendelet 9. § (5) bekezdés).”

3. dönt a lakások és helyiségek közötti átminősítésről 30 m2-ig (7/2006. (III. 10.) 2. § (3) bekezdés,

4. dönt az előzetes költségvetés alapján 1.000.000 forint felett a lakás/helyiség bérbeadója és bérlője közti azon megállapodás megkötéséről, hogy a bérlő által elvégzendő munkák számlákkal igazolt költségét részben vagy egészben az önkormányzat viseli, továbbá a bérbeszámítás mértékéről, módjáról (7/2006.(III.10.) rendelet 2. § (5) bekezdés)

5. dönt meghatározott esetekben lakás bérbeadásáról (7/2006.(III.10.) rendelet 4. § (3), (4) bekezdés),

6. évente 5 darab egyszobás lakást jelöl ki az (5) bekezdés alapján történő bérbeadásra (7/2006.(III.10.) rendelet 4. § (5/a) bekezdése),

7. dönt a lakásra vonatkozó házfelügyelői szolgálati jelleg létesítéséről vagy törléséről (7/2006.(III. 10.) rendelet 4. § (8) bekezdés),

8. dönt a határozatlan idejű bérleti szerződés megkötéséről, ha az ideiglenes elhelyezés időtartama elérte a 2 évet, illetve a 7/2006. (III.10.) rendelet 9. § (6) és (7) bekezdés esetében az 5 évet, és az elhelyezett személlyel szemben nem áll fenn felmondási ok (7/2006. (III.10.) rendelet 9. § (5) bekezdés),

9. dönt az önkormányzat és intézményeiben, gazdasági társaságainál, továbbá a kerületi rendőrkapitányságon az ellátási kötelezettség teljesítése érdekében dolgozók elhelyezéséről, a munkaviszony fennállásáig (7/2006. (III. 10.) rendelet 9. § (6) és (7) bekezdés),

10. dönt a lakás házfelügyelői szolgálati jellegének törlésével egyidejűleg, piaci alapú lakbér megállapítása mellett a lakás piaci alapú bérbeadásáról a volt házfelügyelő részére (7/2006. (III. 10.) rendelet 9. § (10) bekezdés),

11. dönt a lakásbérlet közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén másik lakás bérbeadásáról (7/2006. (III. 10.) rendelet 11. § (1/a) bekezdés),

12. dönt - másik lakás bérbeadása esetén - a két lakás bérleti érték különbözetének legfeljebb az 50%-ának bérlő részére történő kifizetéséről (7/2006. (III. 10.) rendelet 11. § (1/b) bekezdés),

13. dönt a lakásbérlet közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a pénzbeli térítés mértékéről (7/2006. (III. 10.) rendelet 11. § (2/A) bekezdés),

14. dönt a bérbeadásról, ha a megüresedett lakrészre több visszamaradt társbérlő tart igényt (7/2006. (III. 10.) rendelet 13. § (6) bekezdés),

15. dönt üres szükséglakás elidegenítéséről, lakásállományból való törléséről ha a csatolást egy bérlő sem kéri, vagy a bérbeadásáról, ha a csatolást több bérlő kéri (7/2006. (III. 10.) rendelet 19. § (5) bekezdés),

16. bérlői kérelemre hozzájárulhat az egyszobás komfort nélküli, félkomfortos komfortfokozatú és legfeljebb 35 m2-es lakások, valamint az egyszobás, komfortos komfortfokozatú és legfeljebb 35 m2-es lakások - melyek önálló lakásként aránytalanul magas felújítási költség mellett hasznosíthatók - műszaki csatolásáról (7/2006. (III. 10.) rendelet 19. § (6) bekezdés),

17. piaci alapon bérbe adott lakás esetén hozzájárul a pályázat kiírásához (7/2006. (III. 10.) rendelet 19/A. § (7) bekezdés),

18. dönt piaci alapon határozott időre bérbeadott lakás határozatlan időre történő bérbeadásáról (7/2006. (III. 10.) rendelet 19/A. § (9) bekezdés),

19. dönt az értéknövelő beruházás elvégzésére irányuló bérbeadó és bérlő közötti megállapodásokról (7/2006. (III. 10.) rendelet 20. § (6) bekezdés),

20. dönt helyiség pályázat nélküli bérbeadásáról amennyiben a Képviselő-testület a tevékenységet közérdekűnek nyilvánította, vagy kiemelten közhasznú tevékenységet folytató szervezeteknek (7/2006. (III. 10.) 21. § (1) bekezdés b) pont)

21. dönt helyiség pályázat nélküli bérbeadásáról, ha a helyiség üres, jogszerű használattal nem terhelt, és annak bérbeadását ugyanabban az épületben lévő helyiség bérlője, tulajdonosa kéri (7/2006. (III. 10.) rendelet 21. § (1) bekezdés c) pont),

22. dönt meghatározott esetekben a megszerzési díj elengedéséről vagy mérsékléséről (7/2006. (III. 10.) rendelet 21. § (2) bekezdés),dönt a helyiségben folytatott tevékenység megváltoztatásához történő hozzájárulásról (7/2006. (III. 10.) rendelet 22/A. § (2) bekezdés)

23. indokolt esetben legfeljebb a bérbeadó által ajánlott mértékig mérsékelheti vagy legfeljebb 3 hónapra szüneteltetheti a bérleti díj fizetését (7/2006. (III. 10.) rendelet 24. § (3) bekezdés),

24. hozzájárul az üres lakások - amennyiben nincs csatolási kérelem - a hirdetési helyszíneken közzétett pályázat útján való elidegenítéséhez (7/2006. (III. 10.) 26. § (2) bekezdés),

25. dönt társbérleti lakrész elidegenítéséről több ajánlattevő esetében (7/2006. (III. 10.) 26. § (5) bekezdés),

26. dönt társasházban lévő, piaci alapon bérbeadott lakások elidegenítéséről (7/2006. (III. 10.) 26/A. § (1) bekezdés),

27. dönt a 15 éves részletfizetési kedvezménnyel eladott lakások esetében a futamidő meghosszabbításáról (7/2006. (III. 10.) 28. § (3) bekezdés),

28. engedélyezi a 25 és 35 éves részletfizetési kedvezménnyel értékesített lakások vevői részére az eredeti törlesztő részletek fizetési átütemezését (7/2006. (III. 10.) 28. § (4) bekezdés),

29. dönt kedvezmény biztosításáról a törlesztőrészlet nem fizetése miatt perben állók részére (7/2006. (III. 10.) 28. § (5) bekezdés),

30. öröklakás értékesítése esetén dönt a Ferencvárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog vonatkozásában (7/2006. (III.10.) 31. § (2) bekezdés),

31. megadja a tulajdonosi hozzájárulást - az önkormányzati tulajdon hányadában - a társasházban lévő közös tulajdonú lakások elidegenítéséhez vagy jelzáloggal való terheléséhez (7/2006. (III. 10.) rendelet 31. § (3) bekezdés),

32. dönt az üres helyiségek pályázat útján történő bérbeadásáról, eladásáról (7/2006. (III. 10.) rendelet 33. § (1) bekezdés),

33. dönt - a 10 m2 alapterületnél nagyobb, utcai bejárattal rendelkező helyiségek kivételével - a társasházban lévő minden egyéb helyiségnek, valamint a két eredménytelen pályázaton szereplő üres helyiségeknek a társasházban lévő lakások és helyiségek tulajdonosainak/bérlőinek történő elidegenítéséről (7/2006. (III. 10.) rendelet 33. § (7) bekezdés),

34. dönt a területbérleti szerződés alapján hasznosított helyiség bérlő részére történő értékesítése esetén a vételárról és az adható kedvezményekről (7/2006. (III. 10.) rendelet 34. § (3) bekezdés)

35. minősített többségű döntéssel jogosult jogszabály, vagy szerződés alapján az önkormányzatot megillető követelés elengedésére, mérséklésére, jogviták esetén peres és peren kívüli egyezség megkötésére 1 millió Ft-t meghaladó, legfeljebb 5 millió Ft értékhatárig (21/2012. (VI.12.) rendelet 11. § (1) bekezdés b) pont)

36. jogosult jelzálog illetve ranghely feletti rendelkezésre - amennyiben az nem veszélyezteti az önkormányzati követelés teljesülését - az önkormányzati követelés döntés időpontjában még fennálló összegének figyelembe vételével 5 millió Ft értékhatár felett (21/2012. (VI.12.) rendelet 11. § (4) bekezdés b) pont)

37. minősített többséggel dönt a korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon, elidegenítéséről, megterheléséről, vagy gazdasági társaságba való beviteléről 5 millió Ft-t meghaladó, legfeljebb 90 millió Ft értékhatárig (21/2012. (VI.12.) rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont),

38. dönt korlátozottan forgalomképes vagyon hasznosításáról 1 éves időtartamot meghaladó, legfeljebb 5 éves időtartam esetén (21/2012. (VI.12.) rendelet 14. § (6) bekezdés b) pont),

39. dönt forgalomképes üzleti vagyon elidegenítéséről, cseréjéről, megterheléséről, gazdasági társaságba való beviteléről 5 millió Ft-t meghaladó, legfeljebb 90 millió Ft értékhatárig (21/2012. (VI.12.) rendelet 15. § (1) bekezdés b) pont),

40. dönt forgalomképes üzlet vagyon hasznosításáról 1 éves időtartamot meghaladó, legfeljebb 5 éves időtartam esetén (21/2012. (VI.12.) rendelet 15. § (4) bekezdés b) pont)

41. dönt az Önkormányzat tulajdonában álló vagyon esetében a vagyonkezelői szerződés megkötéséről, a vagyonkezelői jog ellenértékéről vagy az ingyenes átengedés részletes szabályairól 5 millió Ft-t meghaladó, legfeljebb 90 millió Ft értékhatárig (21/2012. (VI.12.) rendelet 17. § (5) bekezdés b) pont)

C. *  Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

1) meghatározza a Környezetvédelmi Alapból adható támogatás pályázati feltételeit és eljárási szabályait (7/1999. (IV. 30.) rendelet 5. § (6) bekezdés),

2) dönt a támogatás százalékos mértékének megállapításáról (30/2000. (XII. 24.) 4. § (4) bekezdés),

3) dönt a támogatás mértékének túllépéséről (30/2000. (XII. 24.) 4. § (4) bekezdés),

4) dönt a társasház-felújítási pályázatok elbírálásáról (30/2000. (XII. 24.) rendelet 5. § (1) bekezdés),

5) hozzájárul a lakóház felújítási támogatás pályázattól eltérő felhasználásához (30/2000. (XII. 24.) rendelet 6. § (5) bekezdés),

6) dönthet az általa kiemelt beruházásnak minősített felújítási munka két ütemben történő megvalósíthatóságáról (30/2000. (XII. 24.) rendelet 4. § (8) bekezdés),

7) dönt a lakótelepi energiatakarékos felújítási pályázat elbírálásáról (7/2002. (IV. 26.) rendelet 8. § (3) bekezdés),

8) rangsorolja és előterjeszti a „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására vonatkozó javaslatokat (25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdés),

9) javaslatot tehet a polgármester számára címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra (4/2015. (II. 24.) rend. 21. § (2) bekezdés),

10) dönt a Parkoló Alap felhasználásáról parkoló létesítésre, a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról környezetvédelemre (6/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelet 25. §),

11) rangsorolja és előterjeszti a „Ferencváros Schmidt Egon-díja” adományozására vonatkozó javaslatokat (25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 10/A. § (7) bekezdés).

D. Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

1. jóváhagyja az intézmények munkatervben rögzített közművelődési feladatait (31/2003. (IX.08.) rendelet 5. § (4) bekezdés),

2. rangsorolja és a Képviselő-testület elé terjeszti a „Ferencváros József Attila díja” adományozására beérkező javaslatokat (25/2012. (VII. 16.) rendelet 9. §(7) bekezdés)

3. javaslatot tehet a polgármester számára címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra (4/2015. (II.24.) rend. 21. § (2) bek.)

E. Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

1. dönt állami gondozásba került fiatalok részére lakás bérbeadásáról (7/2006. (III.10.) rendelet 4. § (5) bekezdés),

2. dönt az időskorúak átmeneti elhelyezéséről üres férőhely esetén egyéb fővárosi lakóhelyű rászorult esetén (24/2011. (IX. 26.) rendelet 19. § (3) bekezdés),

3. dönt az intézményi jogviszony megszüntetése elleni fellebbezésről (24/2011. (IX. 26.) rendelet 20. § (2) bekezdés),

4. dönt a 25 ezer forint feletti intézményi személyi térítési díj tartozás csökkentéséről, elengedéséről (24/2011. (IX. 26.) rendelet 26. § (2) bekezdés),

5. dönt a személyes gondoskodást nyújtó ellátás jogosulatlanul igénybe vett a térítési összegének és kamatának elengedéséről, csökkentéséről (24/2011.(IX.26.) rendelet 26. § (1) bekezdés),

6. rangsorolja és a Képviselő-testület elé terjeszti a „Pro Sanitate Ferencváros” díj, „Pro Facultate Ferencváros”díj, „Humanitas Ferencváros” díj, adományozására beérkező javaslatokat (25/2012. (VII.16) rendelet 4. § (7) bekezdés, 5. § (7) bekezdés, 6. § (7) bekezdés, 8. § (7) bekezdés, 10. § (7) bekezdés),

7. javaslatot tehet a polgármester számára címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra (4/2015. (II.24.) rend. 21. § (2) bek.),

8. támogatást nyújthat a Budapest IX. kerületi állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező mozgáskorlátozott személy részére kérelemre egyszeri, maximum 500 000 Ft/év/fő összeg erejéig a lakása akadálymenetesítése céljából; dönt a támogatás iránti kérelemről, illetve a finanszírozás módjáról (8/2015. (II.24.) rend. 40. § (1), (4) bek.),

9. engedélyezheti a törvényes képviselő kérelmére a HPV elleni védőoltás biztosítását (8/2015. (II.24.) rend. 43. §),

10. dönt a sportfeladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és egyéb jogkörökben (11/2014. (IV.29) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés),

11. kiírja az éves költségvetési rendeletben hatáskörébe utalt, sportcélú pályázatokat, meghatározza az elbírálás módját, dönt a keretek odaítéléséről, és ellenőrzi azok felhasználását (11/2014. (IV.29) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdés)

12. dönt a sport célú támogatás összegének felhasználásáról készített szakmai beszámoló elfogadásáról (11/2014. (IV.29) önkormányzati rendelet 8. § (8) bekezdés b) pont)

13. négyévente a tárgyév költségvetésének elfogadását követő ülésén dönt a Sport Alap pályázat kiírásáról, elbírálásáról. (11/2014. (IV.29) önkormányzati rendelet 9. § (2), (5) bekezdés)

14. a Sport Alap pályázati támogatási szerződés támogatottjainak szakmai beszámolójának elfogadásáról (11/2014. (IV.29) önkormányzati rendelet 9. § (7), (8) bekezdés)

15. kiírja az éves költségvetési rendeletben hatáskörébe utalt, sportcélú pályázatokat, meghatározza az elbírálás módját, dönt a keretek odaítéléséről, és ellenőrzi azok felhasználását (11/2014. (IV.29) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdés)

16. a 8/2015. (II.24.) rendelet 38. § (5) bekezdés szerinti jogosulatlanul felvett támogatások megtérítésének összegét kérelemre méltányosságból elengedheti, csökkentheti.

F. *  Házbizottság

1. dönt a képviselők, nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának mérsékléséről (31/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdés

G. *  Városgazdálkodási Bizottság

1) dönt a Boráros tér-Ferenc krt.-Üllői út- Könyves Kálmán krt.-Soroksári út páros oldala által határolt területen kialakított vendéglátó teraszok esetén a kiszolgálás maximális időtartamáról a 9. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott alternatívák alapján (3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés),

2) dönt a díszburkolattal ellátott közterületek használatára vonatkozó - kivéve a három napot meg nem haladó, nem rendezvény megtartására, valamint nem vendéglátó terasz kialakítására irányuló kérelem, illetve a filmforgatási célú - kérelmek, továbbá a pavilonállításra, illetve a nem önkormányzati megrendelésű, a forgalmi rend megváltoztatásával járó, építési engedélyhez kötött kivitelezési munkák felvonulási területére vonatkozó kérelmek ügyében (3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés),

3) dönt a Tompa utcai és a Ráday utcai vendéglátóteraszok következő évi közterülethasználati engedélyei kiadására vonatkozó pályázati kiírás, illetve ezzel egyidejűleg az elbírálás szempontjainak jóváhagyásáról (3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés),

4) jóváhagyja a fenyőfa árusításra kijelölt helyeket, a pályázati kiírást, illetve ezzel egyidejűleg az elbírálás szempontjait (3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés),

5) kérelemre mérsékelheti az 1. a) III. Általános elbírálású közterületek övezeti kategóriában lévő pavilonok közterület-használati díjtételét - az alkoholárusítás kivételével - a lakossági igényeket kielégítő kiskereskedelmi tevékenységek esetében legfeljebb annak 80%-ára (3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdés c) pontja),

6) csökkentheti, illetve elengedheti a Közterület-használati díjat a legfeljebb 3 napos kulturális, karitatív, sport rendezvények, illetve a kerületi társadalmi szervezetek “non profit”, rendezvényei esetében (3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés),

7) 50% feletti mértékben mérsékelheti a közterület használati díjat a közterület-használat megszüntetése nélkül (3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 15. § (5) bekezdés ab) pontja),

8) dönt legfeljebb 3 hónapra a közterület-használati díj fizetésének szüneteltetéséről ha a három hónapra fizetendő közterület-használati díj összege meghaladja az 500 000 Ft-ot (3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 15. § (5) bekezdés bb) pontja),

9) elengedheti a felhalmozott közterület-használati díj tartozást 500 000 Ft feletti összeg esetében (3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 15. § (6) bekezdés b) pontja),

10) dönt a felhalmozott közterület-használati díjtartozás maximum hat havi részletben történő megfizetésének engedélyezéséről (3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 15. § (8) bekezdés),

11) dönt közbiztonsági érdekből a közterületről bejárattal rendelkező társasházakkal történő megállapodást megkötéséről a gépjárműforgalommal nem érintett közterület éjszakára történő ideiglenes lezárása céljára (3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés),

12) rangsorolja és előterjeszti a „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozására vonatkozó javaslatokat (25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 9. § (7) bekezdés),

13) elfogadja és módosítja a Ferencvárosi Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatát (3/2014. (I. 28.) rend. 3. § (3) bekezdés),

14) véleményezi a Ferencvárosi Közterület-felügyelet működését és az éves tevékenységét tartalmazó írásos beszámolóját (3/2014. (I. 28.) rend. 3. § (5) bekezdés),

15) dönt az üresen álló pavilonok esetében a közterület-használati díj kérelemre legfeljebb 1 évig 20%-ra történő csökkentéséről (3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdés a) pontja),

16) dönt vendéglátó teraszok esetében településképi, zöldfelület fejlesztési szempontok figyelembevételével kérelemre főszezonban a közterület-használati díj legfeljebb 20%-os mértékű csökkentéséről, amennyiben közterület-használat dobogón vagy fix rögzítésű virágládák között valósul meg (3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 15. § (7) bekezdés),

17) dönt a kaució mértékéről a nem önkormányzat által fenntartott intézmények vagy nem önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok, vagy magánszemélyek, vagy egyéb szervezetek által szervezett rendezvények esetében (3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (12) bekezdés),

18) dönt a vendéglátó üzletek állandó éjszakai nyitva tartás engedélyezése iránti kérelmek elbírálásáról (18/2015. (V. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés),

19) dönt az állandó éjszakai nyitvatartási engedély visszavonásáról, korlátozásáról, illetve az éjszakai nyitva tartás megtiltásáról, korlátozásáról (18/2015. (V. 26.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés)

20) dönt a kártalanítás mértékének csökkentéséről vagy elengedéséről amennyiben a csökkentés, vagy elengedés összege meghaladja az 1 millió forintot, de nem haladja meg 5 millió forintot (21/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 13. § (5b) bekezdés.

9. számú melléklet * 

Az önkormányzat által fenntartott intézmények és társaságok neve és címe

NÉV: CÍM:
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 1092 Bp., Ráday u. 46.
Telephely:
„Aprók háza” IX/4. sz. Bölcsőde 1092 Bp., Ráday u. 46.
„Fehérholló” IX/6. sz. Bölcsőde 1097 Bp., Fehérholló u. 2-4.
„Pöttyös” IX/10. sz. Bölcsőde 1098 Bp., Pöttyös u. 8/a.
„Manó-lak” IX/14. sz. Bölcsőde 1098 Bp., Dési Huber u. 9.
„Varázskert” Bölcsőde 1096.Bp., Thaly K. u. 17.
Óvodák:
Kicsi bocs Óvoda 1092 Bp., Erkel u. 10.
Epres Óvoda 1098 Bp., Epreserdő u. 10.
Ugrifüles Óvoda 1091 Bp., Hurok u. 9.
Méhecske Óvoda 1091 Bp., Ifjúmunkás u .30.
Liliom Óvoda 1094 Bp., Liliom u. 15.
Napfény Óvoda 1098 Bp., Napfény u. 4.
Csudafa Óvoda 1097 Bp., Óbester u 9.
Telephely 1097.Bp., Kén u. 1.
Csicsergő Óvoda 1096 Bp., Thaly K. u. 38.
Telephely 1096.Bp., Thaly K. u. 17.
Kerekerdő Óvoda 1097 Bp.,Vágóhíd u. 35-37.
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) Budapest, Mester u. 19.
Telephelyek:
Családsegítő Szolgálat:
I. sz. Családsegítő Központ: 1098 Bp. Pöttyös u. 11.
(Dési Huber u. 20. fsz. 2.)
II. Családsegítő Csoport: 1094. Bp. Balázs B. u. 22/b
II. Gyermekjóléti Központ: 1091 Bp. Üllői u. 69.
„Alul-Járó” Ifjúsági Iroda: 1097 Bp. Ecseri úti Metro aluljáró,
1096 Bp, Haller u. 52.
LÉLEK-Pont 1092 Bp. Ferenc krt. 8.
1094 Bp. Tűzoltó u. 23.
III. Gyermekek Átmeneti Otthona: 1097 Bp. Fehérholló u. 2-4.
Ferencvárosi Gondozó Szolgálat 1098 Bp., Toronyház u. 11.
Telephely:
Nefelejcs Belső-Ferencvárosi Gondozási Központ és Borostyán Idősek Klubja 1092 Bp. Knézits u. 17.
Tavirózsa Középső-Ferencvárosi Gondozási Központ és Napsugár Idősek Klubja 1095 Bp. Mester u. 33-35.
Szivárvány József Attila Lakótelepi Gondozási Központ és Platán Idősek Klubja 1098 Bp. Toronyház u.11.
Írisz Klub Szenvedélybetegek Nappali Intézménye: 1094 Bp. Berzenczey u.26.
Szerető Kezek Idősek Klubja és Időskorúak Gondozóháza: 1098 Bp. Friss u. 5.
Árvácska Idősek Klubja 1097 Bp. Ecseri u. 19.
Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 1097 Bp. Vágóhíd u. 35-37.
Az önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények
Iskolák:
Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola 1092 Bp., Bakáts tér 12.
Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1095 Bp., Gát u.6.
Telephely 1096.Bp., Thaly K. u. 17.
1097.Bp. Vágóhíd u. 35.
Kosztolányi Dezső Általános Iskola 1091 Bp., Ifjúmunkás u. 1.
Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola 1091 Bp., Ifjúmunkás u. 13.
Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Bp., Vendel u. 1.
Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 1093 Bp., Lónyay u.4/c-8.
Molnár Ferenc Általános Iskola 1095 Bp., Mester u. 19.
József Attila Ált. Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1095 Bp., Mester u. 67.
Telepy Károly Testnevelés Szakosított Ált. Iskola és Gimnázium 1096 Bp., Telepy u. 17.
Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1092 Bp., Köztelek u. 8.
Weöres Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 1098 Bp., Lobogó u. 1.
Telephely 1098 Bp.,Toronyház u. 21.
1098 Bp., Napfény u. 3.
1098.Bp., Toronyház u. 11.
Egyéb köznevelési intézmények:
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IX. Kerületi Tagintézmény 1095 Bp., Mester u. 67.
Művelődési intézmények:
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 1096 Bp., Haller u.27.
Telephely:
Dési Huber István Művelődési Ház 1098 Bp., Toronyház u. 17/b.
Ferencvárosi Pincegaléria 1095 Bp., Mester u. 5.
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 1093 Bp., Ráday u. 18.
József Attila Emlékhely 1095 Bp., Gát u. 3.
Pinceszínház 1093.Bp., Török Pál u. 3.
Társaságok:
Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 1097 Bp., Gubacsi út 89.
Telephely: 1097 Bp., Ecseri út 25. fsz. I.
1097 Bp., Osztag u. 13.
1098 Bp., Knézits u. 3.
1098 Bp., Toronyház u. 3.
1097 Bp., Illatos út 6.
1094 Bp., Balázs B. u. 13. fsz. 3.
FEV IX. Zrt. 1093 Bp., Csarnok tér 3-4. fsz.2.
Telephely: 1094 Bp., Balázs B. u. 16/A. I.1.
1096 Bp., Haller u. 54. fsz.3.
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.
1091 Bp., Mester u. 45.
Telephely: 1091 Bp., Üllői út 105.,
1091 Bp., Ifjúmunkás u. 25.,
1092 Bp., Bakáts tér 12.,
1093 Bp., Közraktár u. 10. fszt. 4.,
1093 Bp., Lónyay u. 46.,
1095 Bp., Mester u. 19.,
1095 Bp., Mester u. 33-35.,
1095 Bp., Mester u. 49.,
1090 Bp., Balázs Béla u. 22.,
1097 Bp., Drégely u. 11-19.,
1097 Bp., Haller u. 16-18. fszt. 1.,
1097 Bp., Vágóhíd u. 30-32.,
1098 Bp., Börzsöny u. 19.,
1098 Bp., Csengettyű u. 23.,
Ferencvárosi Parkolási Kft. 1092 Bp., Bakáts tér 14.
Telephely: 1093 Bp., Lónyay u. 13/a.
BÖK Kft. 1134 Bp., Angyalföldi út 5.
Telephely: 1064 Bp., Rózsa u. 55.

10. sz. melléklet * 

A tanácsnokok feladatai

I. Valamennyi tanácsnok általános feladatai és felelőssége:

a) A tanácsnok köteles a hatályos jogszabályoknak és a képviselő testületi rendeleteknek megfelelően végezni a feladatkörébe tartozó munkáját, amelyek ellátásáért felelős.

b) Figyelemmel kíséri a feladatkörét érintő testületi előterjesztések előkészítését és a döntések végrehajtását.

c) Javaslatot tehet a feladatkörébe tartozó előterjesztések előkészítésére.

d) Véleményezi a feladatköréhez kapcsolódó előterjesztéseket, rendelettervezeteteket.

e) Közreműködik feladatkörében a bizottsági munkában, kapcsolatot tart a hivatal feladatköréhez tartozó szervezeti egységeivel.

f) Javaslatot tesz a feladatkörét érintően az önkormányzat éves költségvetésére, annak módosítására.

g) Évente egy alkalommal beszámol tevékenységéről a Képviselő-testületnek.

II. A tanácsnokok részletes feladatai

A turizmusért, vállalkozás-fejlesztésért és testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok feladatai:

a) Segíti Ferencváros idegenforgalmi értékeinek feltárását.

b) Közreműködik a turisztikai, idegenforgalmi tárgyú önkormányzati pályázatok összeállításában, valamint a beérkezett pályázatok értékelésében.

c) Véleményt nyilvánít a turisztikát érintő kérdésekben, közreműködik ezen önkormányzati feladatok előkészítésében, meghatározásában és végrehajtásában.

d) Figyelemmel kíséri a kerületi turisztikai rendezvényeket.

e) Kapcsolatot tart a turisztikai ügynökségekkel, desztinációs szervezetekkel, turisztikai szolgáltatókkal.

f) Nyomon követi az idegenforgalomban rejlő lehetőségek kiaknázását.

g) Véleményezi a szálloda beruházások előmozdítása érdekében tett javaslatokat.

h) Kapcsolatot tart a kerületben működő testvérvárosi kapcsolatokat ápoló társadalmi szervezetekkel.

i) Figyelemmel kíséri az Önkormányzat partnervárosaival kötött együttműködési megállapodásokban megfogalmazott feladatok és kötelezettségek teljesülését.

j) Elősegíti a partnervárosokkal kialakított munkaformák és módszerek folytatását, megszervezi és biztosítja az új, az európaiság követelményeihez igazodó széleskörű kulturális és szakmai együttműködést.

k) Kezdeményezi és felügyeli a partnervárosi kapcsolatok megvalósításából adódó rendszeres, az éves tervekben megfogalmazott feladatok megvalósítását.

l) Elősegíti a partnervárosok vezetőivel való rendszeres kapcsolattartást. A kölcsönösség elve alapján a lehetőségekhez képest segíti a két- vagy többoldalú gazdasági kapcsolatok kialakítását.

m) Figyelemmel kíséri és kezdeményezi az Európai Unió által kiírt, közösségi célokat szolgáló pályázatok megvalósítását. Segíti a többoldalú nemzetközi önkormányzati együttműködést.

n) Segítséget biztosít a partnervárosok közösségi pályázatokon való részvételéhez.

o) Kezdeményezi további új partnervárosok felkutatását, a széleskörű együttműködésen alapuló új kapcsolatok létrehozását, bővítve ezzel az Önkormányzat nemzetközi tevékenységét.

A szociális ügyekét felelős tanácsnok feladatai:

a) Véleményezi a területéhez tartozó önkormányzati rendeleteket, javaslatot tesz a rendeletek esetleges módosítására.

b) A Ferencvárosi Szolgáltatástervezési Koncepciót véleményezi, megvalósulását figyelemmel kíséri.

c) Részt vesz a Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal működésében.

d) Kapcsolatot tart a kerületi fenntartású szociális- és gyermekjóléti intézmények vezetőivel.

e) Területét érintően figyelemmel kíséri a pályázatokat, javaslatot tesz pályázatok benyújtására.

f) Területéhez tartozó kerületi rendezvényeken részt vesz.

g) Területéhez kapcsolódóan lakossági egyeztetéseket, fórumokat szervez.

h) Közreműködik az önkormányzat társadalmi felzárkóztatás terén vállalt feladatainak előkészítésében és végrehajtásában.

i) Részt vesz a tevékenységi körét érintő előterjesztéseket tárgyaló bizottsági üléseken.

A közbiztonságért felelős tanácsnok feladatai:

a) A kerület közterületeinek rendezettsége és rendje fenntartása érdekében ellátandó önkormányzati feladatok felügyelete.

b) A bűnmegelőzési feladatok felügyelete.

c) A közterületi szabálysértések csökkentése és a környezettudatos magatartás erősítése érdekében figyelemmel kíséri a kerületi környezetvédelmi rendezvényeket, akciókat.

d) A kerület közbiztonsági helyzetének javítása, a bűnmegelőzési tevékenység egységes és hatékony fejlesztése érdekében részt vesz a közbiztonsági koncepció előkészítésében és figyelemmel kíséri annak végrehajtását.

e) Közreműködik az önkormányzat közbiztonsági pályázatainak előkészítésében, és figyelemmel kíséri a nyertes pályázatok megvalósítását.

f) Kapcsolatot tart a kerületben működő polgárőr egyesületekkel, a katasztrófavédelem helyi szerveivel.

g) Kapcsolatot tart a kerület közbiztonsági referensével.

h) Elősegíti a hatékony együttműködést az önkormányzat - rendőrség - közterület-felügyelet között. Segíti a más kerületekkel való együttműködést.

1. számú függelék

A Képviselő-testület tagjainak és tisztségviselőinek névsora

Dr. Bácskai János - polgármester

Formanek Gyula - alpolgármester

Varga József - alpolgármester

Csárdi Antal

Görgényi Máté

Hidasi Gábor

Hidasi Gyula

Illyés Miklós

Kállay Gáborné

Kandolka László

Kassab Adonis

Martos Dániel

Mezey István

Pál Tibor

Sajó Ákos

Tornai István

Veres László

Zombory Miklós

2. számú függelék

A nemzetiségi önkormányzatok tagjainak és tisztségviselőinek névsora * 

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

Elnök: Kalicov Vladimir

Elnökhelyettes: Kalicov Tódorné

Petrov Petkov Péter

Tanev Dimiter

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Elnök: Csonka Gyula

Elnökhelyettes: Szabó Zoltán

Csorba Lajos

Gombos Béla

Görög Kisebbségi Önkormányzat

Elnök: Thomou Anna

Elnökhelyettes: Papavasziliu Thanasziosz

Intzoglu Szilvia

Mokalisz Maria Vasziliki

Német Kisebbségi Önkormányzat

Elnök: Arndorfer Teréz

Elnökhelyettes: Schmidt Nándor

Tóth Dániel

Tóth Krisztián

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

Elnök: Szenttamássy Katalin

Elnökhelyettes: Király György András

Balogh Réka

Dr. Borszéki Béla

Román Kisebbségi Önkormányzat

Elnök: Tóth Balázs

Elnökhelyettes: Sándor Gábor

Bottlik András

Kalocsai Zsanett

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat

Elnök: Szilcer-Likovics Olga

Elnökhelyettes: Dr. Joharczy Ezzatollah

Kolozsvári Erika Mária

Likovics Alexandra

Szerb Kisebbségi Önkormányzat

Elnök: Siskovity Éva

Elnökhelyettes: Siskovity Nevena

Rusz Boriszlávné

Rusz Márk Milán

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Elnök: Bogár Miklós

Elnökhelyettes: Erdei Beáta Anna

Dr. Bencze Györgyné

Dr. Bikszádi Ilona

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat

Elnök: Hartyányi Jaroszlava

Elnökhelyettes: Ráduly Jelena

Forrai Györgyné

Olasz-Hartyányi Nikoletta

3. számú függelék

A Képviselő-testület állandó bizottságainak és tisztségviselőinek, valamint tanácsnokainak névsora

Gazdasági Bizottság

Elnök: Kandolka László
Tagok: Sajó Ákos
Martos Dániel
Hidasi Gábor
Csárdi Antal
Dr. Nagy Attiláné
Bencsik György
Ferenczy Lászlóné

Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

Elnök: Pál Tibor
Tagok: Kandolka László
Mezey István
Kállay Gáborné
Görgényi Máté
Törőcsik Judit
Molnár György
Victor Tamás Máté

Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Elnök: Martos Dániel
Tagok: Veres László
Görgényi Máté
Hidasi Gábor
Kassab Adonis
Loksa Gábor
Béri Anita
Timár Gábor

Vagyonnyilatkozat Ellenőrzési és Összeférhetetlenségi Bizottság

Elnök: Zombory Miklós
Tagok: Illyés Miklós
Martos Dániel
Csárdi Antal
Kassab Adonis

Humán Ügyek Bizottsága

Elnök: Illyés Miklós
Tagok: Zombory Miklós
Kállay Gáborné
Pál Tibor
Tornai István
Nikodém lajos
Mészáros László
Torzsa Sándor

József Attila Városrészi Önkormányzat

Elnök: Görgényi Máté
Tagok: Sajó Ákos
Hidasi Gyula
Galiger Zoltán
Nagy Anikó

Oktatási tanácsnok:

Szociális tanácsnok: Mezey István

Kulturális tanácsnok: Kállay Gáborné

MÁV-Aszódi Lakótelepért és a Vállalkozásfejlesztésért felelős tanácsnok: Sajó Ákos

Közterületekért, parkfenntartásért és közbiztonságért felelős tanácsnok: Hidasi Gábor

Részönkormányzatért felelős tanácsnok: Hidasi Gyula

4. számú függelék * 

5. számú függelék

A minősített többséget igénylő döntések jegyzéke

Képviselő-testület:

Az Ötv. előírásai alapján

1. rendeletalkotás (15. § (1) bekezdés),

2. az önkormányzat szervezetének kialakítása és működésének meghatározása (15. § (1) bekezdés),

3. a törvény által a Képviselő-testület hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás, felmentés, megbízás visszavonása (15. § (1) bekezdés),

4. önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez való csatlakozás (15. § (1) bekezdés),

5. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás (15. § (1) bekezdés),

6. intézmény alapítása (15. § (1) bekezdés),

7. zárt ülés elrendelése az önkormányzat vagyonával való rendelkezés, az általa kiírt pályázat elbírálása esetében (15. § (1) bekezdés),

8. a Képviselő-testület döntéshozatalából való kizárás (15. § (1) bekezdés),

9. a Képviselő-testület megbízatásának lejárta előtti feloszlásának kimondása (18. § (3) bekezdés),

10. kereset benyújtása a Fővárosi Bírósághoz a polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt, továbbá vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége szándékos elmulasztása, vagy a valóságnak nem megfelelő teljesítés esetén (33/C. § (1) bekezdés),

11. alpolgármester(ek) megválasztása, megbízásának visszavonása (34. § (1) bekezdés),

12. éven túli hitelfelvétel és kötvénykibocsátás (92/A. § (2) bekezdés)

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/1999.(IV.30.) rendelet alapján

13. a hatáskörök átruházása és az átruházás visszavonása (3. § (4) bekezdés),

14. zárt ülés elrendeléséről a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene (12. § (2) bekezdés b) pont),

15. képviselő kizárásáról (27. § (4) bekezdés),

16. döntés a vita lezárásáról (23. § (2) bekezdés),

17. testületi ülés elnapolásáról (26. § (2) bekezdés),

18. döntés a titkos szavazásra tett indítványról (28. § (7) bekezdés b) pont),

19. bizottságok elnökének, tagjainak megválasztása (4. § (1) bekezdés),

20. tanácsnokok megválasztása (51. § (1) bekezdés),

21. kerületi küldött megválasztása (52. § (2) bekezdés).

Ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2006. (II. 9.) rendelet alapján

22. kitüntetés adományozása és visszavonása (5. § (3) bekezdés).

A Ferencvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6/1997.(VI.01.) rendelet alapján

23. forgalomképtelen törzsvagyon bérbe, használatba vagy koncesszióba adása (12. § (2) bekezdés),

24. korlátozottan forgalomképes, valamint a közbeszerzési törvényben az építési beruházásra meghatározott nemzeti értékhatár feletti forgalomképes vagyon elidegenítése, megterhelése, gazdasági társaságba való bevitele, illetve koncesszióba adása (13. § (1) bekezdés, 15. § (1) bekezdés c) pont),

25. az éves ingatlan-elidegenítési címjegyzék jóváhagyása és módosítása (15. § (4) bekezdés)

26. önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes átadása (17. § (1) bekezdés),

27. 5 MFt értékhatár feletti vagyonról történő lemondás, követelések elengedése, mérséklése, peres és peren kívüli egyezségek megkötése (19. § (1) bekezdés c) pont).

A lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) rendelet alapján

lakások piaci alapon történő bérbeadása, évente legfeljebb három esetben (19/A. § (6) bekezdés).

28. helyiség bérbeadása pályázaton kívül közalapítványnak, kiemelten közhasznú tevékenységet folytató szervezetnek. (21. § (1) bekezdés a) pont),

29. a tevékenység folytatásának közérdekűvé nyilvánítása (21. § (1) bekezdés b) pont),

30. bérleti díj mérséklése, szüneteltetése (24. § (3) bekezdés)

31. üres lakások, lakrészek esetén a forgalmi-értéktől való eltérés (27. § (2) bekezdés),

32. elidegenítési tilalom alá tartozó helyiség elidegenítése. (32. § (2) bekezdés),

A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 2/1992. (III.03.) rendelet alapján

33. a nem kötelezően kiírandó népszavazás elrendelése (8. § (2) bekezdés).

Bizottságok

Gazdasági Bizottság

A lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) rendelet alapján

1. lakás bérbeadása szociálisan rászorult kérelmezők részére (4. § (4) bekezdés)

2. önkormányzatnál és intézményeinél, az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságoknál dolgozók elhelyezése munkaviszony fennállásáig (9. § (6) bekezdés)

3. a kerületi rendőrkapitányságnál dolgozók elhelyezése munkaviszony fennállásáig (9. § (7) bekezdés)

A Ferencvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6/1997.(VI.01.) rendelet alapján

4. forgalomképes önkormányzati vagyon elidegenítése, megterhelése, gazdasági társaságba bevitele, valamint koncesszióba adása 5-90 millió forint között (15. § (1) bekezdés b.) pontja)

Humán Ügyek Bizottsága

A gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 6/2006. (III. 10.) rendelet alapján

1. egyszeri átmeneti segély megállapítása (8. § (3) bekezdés)

A lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) rendelet alapján

2. lakás bérbeadása állami gondozottak részére (4. § (5) bekezdés)

6. számú függelék

Az önkormányzat által fenntartott intézmények és társaságok neve és címe

NÉV: CÍM:
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 1092 Bp., Ráday u. 46.
Telephely:
„Aprók háza” IX/4. sz. Bölcsőde 1092 Bp., Ráday u. 46.
„Fehérholló” IX/6. sz. Bölcsőde 1097 Bp., Fehérholló u. 2-4.
„Pöttyös” IX/10. sz. Bölcsőde 1098 Bp., Pöttyös u. 8/a.
„Manó-lak” IX/14. sz. Bölcsőde 1098 Bp., Dési Huber u. 9.
Óvodák:
Kicsi bocs Óvoda 1092 Bp., Erkel u. 10.
Epres Óvoda 1098 Bp., Epreserdő u. 10.
Ugrifüles Óvoda 1091 Bp., Hurok u. 9.
Méhecske Óvoda 1091 Bp., Ifjúmunkás u .30.
Liliom Óvoda 1094 Bp., Liliom u. 15.
Napfény Óvoda 1098 Bp., Napfény u. 4.
Csudafa Óvoda 1097 Bp., Óbester u 9.
Telephely 1097.Bp., Kén u. 1.
Csicsergő Óvoda 1096 Bp., Thaly K. u. 38.
Telephely 1096.Bp., Thaly K. u. 17.
Kerekerdő Óvoda 1097 Bp., Vágóhíd u. 35-37.
Iskolák:
Dominó Általános Iskola 1096 Bp., Lenhossék u.24-28.
Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola 1092 Bp., Bakáts tér 12.
Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1095 Bp., Gát u.6.
Telephely 1096.Bp., Thaly K. u. 17.
1097.Bp. Vágóhíd u. 35.
Kosztolányi Dezső Általános Iskola 1091 Bp., Ifjúmunkás u. 1.
Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola 1091 Bp., Ifjúmunkás u. 13.
Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Bp., Vendel u. 1.
Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 1093 Bp., Lónyay u.4/c-8.
Molnár Ferenc Általános Iskola 1095 Bp., Mester u. 19.
József Attila Ált. Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1095 Bp., Mester u. 67.
Telepy Károly Testnevelés Szakosított Ált. Iskola és Gimnázium 1096 Bp., Telepy u. 17.
Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1092 Bp., Köztelek u. 8.
Weöres Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 1098 Bp., Lobogó u. 1.
Telephely 1098 Bp.,Toronyház u. 21.
1098 Bp., Napfény u. 3.
1098.Bp., Toronyház u. 11.
Egyéb oktatási intézmények:
Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó 1097 Bp., Vágóhíd u. 35-37.
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények
Ferencvárosi Egyesített Családsegítő Központ és Intézményei
(FECSKE) 1096 Bp. Lenhossék u. 18.
Telephely:
I. Családsegítő Szolgálat:
I. sz. Családsegítő Központ: 1098 Bp. Pöttyös u. 11.
(Dési Huber u. 20. fsz. 2.)
II. Családsegítő Központ: 1096. Bp. Lenhossék u. 18.
II. Gyermekjóléti Központ: 1091 Bp. Üllői u. 69.
„Alul-Járó” Ifjúsági, Információs és Tanácsadó Iroda: 1097 Bp. Ecseri úti METRO aluljáró
Dzsumbuj Help Programiroda: 1097 Bp. Gubacsi út 89.
III. Gyermekek Átmeneti Otthona: 1097 Bp. Fehérholló u. 2-4.
Ferencvárosi Gondozó Szolgálat 1098 Bp., Toronyház u. 11.
Telephely:
Nefelejcs Belső-Ferencvárosi Gondozási Központ és Borostyán Idősek Klubja 1092 Bp., Knézits u. 17.
Ferencvárosi Egyesített Családsegítő Központ és Intézményei 1095 Bp., Mester u. 19..
Írisz Klub Szenvedélybetegek Nappali Intézménye: 1094 Bp., Berzenczey u.26.
Szivárvány József Attila Lakótelepi Gondozási Központ 1098 Bp., Toronyház u.11.
Szerető Kezek Idősek Klubja és Időskorúak Gondozóháza: 1098 Bp., Friss u. 5.
Platán Idősek Klubja 1098 Bp., Dési Huber u. 9.
Árvácska Idősek Klubja 1097. Ecseri u. 19.
Csoporthelyiség és mosoda: 1094 Bp., Tűzoltó u. 23.
Művelődési intézmények:
Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 1096 Bp., Haller u.27.
Telephely:
Dési Huber István Művelődési Ház 1098 Bp., Toronyház u. 17/b.
Ferencvárosi Pincegaléria 1095 Bp., Mester u. 5.
Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 1093 Bp., Ráday u. 18.
József Attila Emlékhely 1095 Bp., Gát u. 3.
Pinceszínház 1093.Bp., Török Pál u. 3.
Társaságok:
Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 1097 Bp., Gubacsi út 89.
Telephely: 1097 Bp., Ecseri út 25. fsz. I.
1097 Bp., Osztag u. 13.
1098 Bp., Knézits u. 3.
1098 Bp., Toronyház u. 3.
1097 Bp., Illatos út 6.
1094 Bp., Balázs B. u. 13. fsz. 3.
Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. 1094 Bp., Sobieski u. 28.
Ferencvárosi Vagyonkezelő Kft. 1092 Bp., Ferenc krt. 14. fe. 1.
Telephely: 1091 Bp., Üllői út 87. fsz. 1.
1096 Bp., Haller u. 54. fsz. III.
SEM IX. Zrt. 1093 Bp., Csarnok t. 3-4.
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 1091 Bp., Mester u. 45.

7. számú függelék

A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök meghatározásáról

A 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek:

- polgármester,

- alpolgármesterek,

- képviselők,

- nem képviselő bizottsági tagok.

8. számú függelék

A bejelentett frakciók megnevezése, vezetője és tagjai

- Magyar Szocialista Párt Frakciója

- Ferencvárosi Polgári Frakció

9. számú függelék

A Képviselő-testület önként vállalt feladatai

1. Támogatás

- alapítványok

- sportszervezetek

- civil szervezetek

- egyházak

- rendészeti szervek

- helyi kisebbségi önkormányzatok

- testvérvárosok

2. Oktatás

- Leővey Klára Gimnázium

- Szent-Györgyi Albert 12 évfolyamos Iskola

- Telepy Károly Testnevelés Szakosított 12 évfolyamos Iskola

- Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

- Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola

- József Attila Alapfokú Művészeti és Általános Iskola

3. Kultúra, művelődés, táborok

- Ferencvárosi Művelődési Központ

4. Egészségügy, szociálpolitika

- Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

- Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

- támogató szolgáltatás,

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

- karácsonyi támogatás,

- helyi lakásfenntartási támogatás,

- lakbértámogatás.

5. Rendészet

- Közterület-felügyelet

- Térfigyelő rendszer

6. Egyéb

- Ferenc busz

- Lakóház-felújítási támogatás

- Iskolatej program

- Nyelvvizsga, jogosítvány térítés


  Vissza az oldal tetejére