Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (X. 08.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-4. § * 

5. § A Rendelet 6. számú mellékletének II. pontjának „Minden Bizottság” cím alatti 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: * 

„1. dönt a mindenkor hatályos költségvetési rendelet szerint a bizottság döntési hatáskörébe tartozó kiadási előirányzatok, pénzügyi keretek felhasználásáról, átcsoportosításáról, pályázatok kiírásáról és elbírálásáról,”

6. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2013. október 03.

dr. Bácskai János dr. Nagy Hajnalka
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére