Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (V.20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatára (továbbiakban Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

2. § A Képviselő-testület a 2013. évi zárszámadás mellékletét képező táblarendszert - az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.19.) rendelet táblarendszerével összhangban - e rendelet mellékletei szerinti szerkezetben alakítja ki és hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervekkel együttesen

16 553 476 eFt költségvetési bevétellel

13 753 150 eFt költségvetési kiadással

2 800 326 eFt költségvetési egyenleggel

802 969 eFt finanszírozási kiadással

az 1/B, 1/C számú melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés összefoglaló adatait, a működési- és felhalmozási mérlegét e rendelet 1/A. számú mellékletében foglalt tartalommal fogadja el.

4. § A Képviselő-testület

a) az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő oktatási, szociális, kulturális intézményeinek költségvetési kiadásait összességében 3 654 028 eFt-ban, ezen belül a kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését e rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően,

b) a Polgármesteri Hivatal 3/a mellékletében foglalt költségvetési kiadásait, ezen belül kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését, 1 569 285 eFt-nak megfelelően,

c) a Közterület-felügyelet költségvetési kiadásait 292 643 eFt-ban a 3/b számú mellékletnek megfelelően,

d) az Önkormányzat szakfeladatonkénti költségvetési kiadásait együttesen 4 417 077 eFt-ban, - ezen belül kiemelt előirányzatonként a kiadásokat - a 3/c. számú mellékletben foglaltak szerinti tartalommal,

e) a támogatások összegét 711 182 eFt-ban a 3/d. számú mellékletben foglaltak szerint

fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal

a) felújítási és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítését összességében 2 283 785 eFt összegben, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését e rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint,

b) a fejlesztési, beruházási, pénzügyi befektetések és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítését összességében 472 737 eFt összegben, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 5. számú mellékletben foglaltak szerint

hagyja jóvá.

6. § Az Önkormányzat általános és cél tartalékainak alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

7. § Az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztésekhez kapcsolódó bevételeket és a teljesített kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 7. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásainak teljesítését e rendelet a 8. számú mellékletében foglalt tartalommal hagyja jóvá.

9. § Az Önkormányzat intézményei - ezen belül a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódása szerinti - 2013. évi létszámadatainak alakulását e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat 2013. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és mutató számok alakulását, valamint a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként e rendelet 10. és 11. számú melléklete tartalmazza

11. § Az Önkormányzat és önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények 2013. évi helyesbített pénzmaradványa összesen 1 891 042 eFt, ami a kiutalandó támogatásokkal és a befizetendő kötelezettségek nélkül 2 141 708 eFt felhasználható pénzmaradványra módosul a 12. számú mellékletben foglaltak szerint.

12. § a) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi, összesen 98 233 eFt összegű felhasználható pénzmaradványa felhasználásának jogcímeit a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

b) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi, összesen 1 812 046 eFt összegű felhasználható pénzmaradványa felhasználásának jogcímeit a 14. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

c) A Képviselő-testület a Közterület-felügyelet 2013. évi, összesen 15 506 eFt összegű felhasználható pénzmaradványa felhasználásának jogcímeit a 15. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

13. § A Képviselő-testület a 2013. december 31-i állapot szerint:

a) Az Önkormányzat és intézmények vagyonát a 16. számú mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 227 515 670 eFt-ban,

b) az Önkormányzat és intézmények vagyonkimutatását a 17. számú melléklet szerint

állapítja meg.

14. § A Képviselő-testület:

a) az Önkormányzat és intézmények pénzforgalom egyeztetések bemutatását a 18. sz. melléklet,

b) az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatását a 19. számú melléklet adatokkal

c) az adósságállomány évenként bemutatását a 20. számú melléklet,

d) a Helyi Önkormányzat kötelező feladatai ellátások költségvetési forrásai és kiadásai adatait a 21. számú melléklet,

e) a Helyi Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásainak adatait a 22. számú melléklet,

f) a Helyi Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadási adatait a 23. sz. melléklet

szerint hagyja jóvá.

III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető rendelkezések

15. § (1) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Budapest, 2014. május 15.

dr. Bácskai János dr. Nagy Hajnalka
polgármester jegyző

1/a-23. számú melléklet a 13/2014. (V.20.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére